EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0909

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/909 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar (Text av betydelse för EES)

C/2016/1224

OJ L 153, 10.6.2016, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/909/oj

10.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/13


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/909

av den 1 mars 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn för innehållet i anmälningar som ska lämnas in till behöriga myndigheter och sammanställning, offentliggörande och upprätthållande av förteckningen över anmälningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 4.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens delegerade förordning som antas i enlighet med artikel 27.3 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (2) krävs kontinuerliga inlämningar av identifikationsuppgifter för finansiella instrument som tagits upp till handel. Enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 596/2014 behöver däremot handelsplatserna bara underrätta sina behöriga myndigheter en gång om uppgifter om finansiella instrument som är föremål för en ansökan om upptagande till handel, som har tagits upp till handel eller som handlas, och därefter en gång när ett finansiellt instrument inte längre handlas eller är upptaget till handel. Med förbehåll för ovanstående skillnad i rapporteringsskyldigheterna enligt förordning (EU) nr 596/2014 och ovannämnda delegerade förordning bör rapporteringsskyldigheterna enligt den här förordningen harmoniseras med dem enligt ovannämnda delegerade förordning så att den administrativa bördan minskas för enheter som omfattas av sådana skyldigheter.

(2)

För att möjliggöra en ändamålsenlig och effektiv användning av förteckningen över anmälningar av finansiella instrument bör de anmälningar som handelsplatserna gör vara fullständiga och korrekta. Av samma skäl bör behöriga myndigheter övervaka anmälningar om finansiella instrument som tas emot från handelsplatser och bedöma om de är fullständiga och korrekta och utan dröjsmål underrätta dessa om eventuella brister eller felaktigheter som identifieras. Likaledes bör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) övervaka anmälningar som tas emot från behöriga myndigheter och bedöma om de är fullständiga och korrekta och utan dröjsmål underrätta dessa om eventuella brister eller felaktigheter.

(3)

Förteckningen över anmälningar av finansiella instrument bör offentliggöras av Esma i en elektronisk, maskinläsbar och nedladdningsbar form för att underlätta effektiv användning och utväxling av uppgifterna.

(4)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma har lagt fram för kommissionen. Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på. Esma har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(5)

För att finansmarknaderna ska fungera smidigt måste denna förordning träda i kraft snabbt och de bestämmelser som fastställs i förordningen gälla från och med samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Anmälningar av finansiella instrument i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 596/2014 ska innehålla alla uppgifter som anges i tabell 2 i bilagan till den här förordningen som gäller berörda finansiella instrument.

Artikel 2

1.   Behöriga myndigheter ska med användning av automatiserade processer övervaka de anmälningar som tas emot i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 596/2014 och bedöma om de uppfyller kraven i artikel 1 i den här förordningen och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/378 (4).

2.   De som driver handelsplatser ska utan dröjsmål underrättas med användning av automatiserade processer om eventuella brister i mottagna anmälningar och om eventuell underlåtenhet att lämna in anmälningarna före den tidsgräns som anges i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) 2016/378.

3.   Behöriga myndigheter ska med användning av automatiserade processer överföra fullständiga och korrekta anmälningar av finansiella instrument till Esma i enlighet med artikel 1.

På dagen efter mottagandet av anmälningarna av finansiella instrument i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 596/2014 ska Esma med användning av automatiserade processer konsolidera de anmälningar som har mottagits från varje behörig myndighet.

4.   Esma ska med användning av automatiserade processer övervaka de mottagna anmälningarna från behöriga myndigheter och bedöma om de är fullständiga och korrekta och följer det tillämpliga format som anges i tabell 3 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/378.

5.   Esma ska med användning av automatiserade processer utan dröjsmål underrätta berörda behöriga myndigheter om eventuella brister i överförda anmälningar och om eventuell underlåtenhet att lämna in anmälningarna före den tidsgräns som anges i artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/378.

6.   Esma ska med användning av automatiserade processer offentliggöra den fullständiga förteckningen över anmälningar i elektronisk, nedladdningsbar och maskinläsbar form på sin webbplats.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/378 av den 11 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på tidpunkt, format och mall för inlämning av anmälningar till behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (EUT L 72, 17.3.2016, s. 1).


BILAGA

Anmälningar av finansiella instrument i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 596/2014

Tabell 1

Klassificering av råvaru- och utsläppsrättsderivat för tabell 2 (fälten 35–37)

Basprodukt

Underprodukt

Ytterligare underprodukt

”AGRI” – Jordbruk

”GROS” – Frön och oljehaltiga frön

”FWHT” – Fodervete

”SOYB” – Sojabönor

”CORN” – Majs

”RPSD” – Raps

”RICE” – Ris

”OTHR” – Övrigt

”SOFT” -Mjuka råvaror

”CCOA” – Kakao

”ROBU” – Robustakaffe

”WHSG” – Vitt socker

”BRWN” – Råsocker

”OTHR” – Övrigt

”POTA” – Potatis

 

”OOLI” – Olivolja

”LAMP” – Bomolja

”DIRY” – Mejeriprodukter

 

”FRST” – Skogsbruk

 

”SEAF” – Fisk och skaldjur

 

”LSTK” – Boskap

 

”GRIN” – Spannmål

”MWHT” – Vete för malning

”NRGY” – Energi

”ELEC” – Elektricitet

”BSLD” – Grundbelastning

”FITR” – Finansiella överföringsrättigheter

”PKLD” – Toppbelastning

”OFFP” – Lågbelastning

”OTHR” – Övrigt

”NGAS” – Naturgas

”GASP” – GASPOOL

”LNGG” – LNG

”NBPG” – NBP

”NCGG” – NCG

”TTFG” – TTF

”OILP” – Olja

”BAKK” – Bakken

”BDSL” – Biodiesel

”BRNT” – Brent

”BRNX” – Brent NX

”CNDA” – Kanandensisk

”COND” – Kondensat

”DSEL” – Diesel

”DUBA” – Dubai

”ESPO” – ESPO

”ETHA” – Etanol

”FUEL” – Bränsle

”FOIL” – Brännolja

”GOIL” – Gasolja

”GSLN” – Bensin

”HEAT” – Eldningsolja

”JTFL” – Flygfotogen

”KERO” – Fotogen

”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

”MARS” – Mars

”NAPH” – Nafta

”NGLO” – NGL

”TAPI” – Tapis

”URAL” – Urals

”WTIO” – WTI

”COAL” – Kol

”INRG” – Inter Energy

”RNNG” – Förnybar energi

”LGHT” – Lätta produkter

”DIST” – Destillat

 

”ENVR” – Miljö

”EMIS” – Utsläpp

”CERE” – CER

”ERUE” – ERU

”EUAE” – EUA

”EUAA” – EUAA

”OTHR” – Övrigt

”WTHR” – Väder

”CRBR” – Kolrelaterad

 

”FRGT” – Frakt

”WETF” – Våt

”TNKR” – Tanker

”DRYF” – Torr

”DBCR” – Bulkfartyg

”CSHP” – Containerfartyg

 

”FRTL” – Gödningsmedel

”AMMO” – Ammoniak

”DAPH” – DAP (diammoniumfosfat)

”PTSH” – Kaliumkarbonat

”SLPH” – Svavel

”UREA” – Urea

”UAAN” – UAN (urea och ammoniumnitrat)

 

”INDP” – Industriprodukter

”CSTR” – Konstruktion

”MFTG” – Tillverkning

 

”METL” – Metaller

”NPRM” – Oädla

”ALUM” – Aluminium

”ALUA” – Aluminiumlegering

”CBLT” – Kobolt

”COPR” – Koppar

”IRON” – Järnmalm

”LEAD” – Bly

”MOLY” – Molybden

”NASC” – NASAAC

”NICK” – Nickel

”STEL” – Stål

”TINN” – Tenn

”ZINC” – Zink

”OTHR” – Övrigt

”PRME” – Ädla

”GOLD” – Guld

”SLVR” – Silver

”PTNM” – Platina

”PLDM” – Palladium

”OTHR” – Övrigt

”MCEX” – Flera varor exotisk

 

 

”PAPR” – Papper

”CBRD” – Lådkartong

”NSPT” – Tidningspapper

”PULP” – Pappersmassa

”RCVP” – Returpapper

 

”POLY” – Polypropylen

”PLST” – Plast

 

”INFL” – Inflation

 

 

”OEST” – Officiell ekonomisk statistik

 

 

”OTHC” – Övrigt C10 ”enligt definitionen i tabell 10.1 i avsnittet ”Övriga C10-derivat” i bilaga III till kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat.

”DLVR” – Levererbar

”NDLV” – Icke-levererbar

 

”OTHR” – Övrigt

 

 


Tabell 2

Innehåll i anmälningar som ska överlämnas till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) nr 596/2014

Nr

Fält

Innehåll som ska rapporteras

Allmänna fält

1

Identifieringskod för instrumentet

Kod som används för att identifiera det finansiella instrumentet.

2

Instrumentets fullständiga namn

Fullständigt namn för det finansiella instrumentet

3

Klassificering av instrument

Taxonomi som används för att klassificera det finansiella instrumentet.

En fullständig och korrekt CFI-kod ska tillhandahållas.

4

Indikator för råvaruderivat

Angivelse av huruvida det finansiella instrumentet omfattas av definitionen av råvaruderivat enligt led 30 i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 600/2014.

Fält som rör emittenten

5

Identitetsbeteckning för emittenten eller handelsplatsens operatör

LEI för emittenten eller handelsplatsens operatör.

Fält som rör handelsplatsen

6

Handelsplats

Segment MIC för handelsplatsen eller systematisk internhandlare om sådan finns, i annat fall operativ MIC.

7

Kortnamn för det finansiella instrumentet

Kortnamn för det finansiella instrumentet i enlighet med ISO 18774.

8

Ansökan från emittenten om upptagande till handel

Om emittenten av det finansiella instrumentet har begärt eller godkänt handel eller upptagande till handel av sina finansiella instrument på en handelsplats.

9

Datum för godkännande av upptagande till handel

Datum och klockslag då emittenten har godkänt upptagande till handel eller handel med sina finansiella instrument på en handelsplats.

10

Datum för ansökan om upptagande till handel

Datum och klockslag för ansökan om upptagande till handel på handelsplatsen.

11

Datum för upptagande till handel eller datum för första handel

Datum och klockslag för upptagande till handel på handelsplatsen eller datum och klockslag när instrumentet första handlades eller en handelsorder eller offert först mottogs av handelsplatsen.

12

Slutdatum

Datum och klockslag då de finansiella instrumenten inte längre handlas eller är upptagna till handel på handelsplatsen.

Om datumet och klockslaget inte finns tillgängliga ska fältet inte fyllas i.

Fält som rör det nominella

13

Nominell valuta 1

Valuta i vilken det nominella uttrycks.

Vid ränte- eller valutaderivatkontrakt är detta den nominella valutan för första benet eller första valutan i paret.

Vid swapoptioner där den underliggande swappen är i en valuta är detta den nominella valutan för den underliggande swappen. För swapoptioner där den underliggande swappen är i flera valutor är detta den nominella valutan för första benet i swappen.

Fält som rör obligationer och andra former av skuldförbindelser

14

Totalt utfärdat nominellt belopp

Totalt utfärdat nominellt belopp i monetärt värde.

15

Förfallodag

Förfallodag för det rapporterade finansiella instrumentet.

Fältet gäller skuldinstrument med angiven förfallodag.

16

Valuta för det nominella värdet

Valuta för det nominella värdet av skuldinstrument.

17

Nominellt värde per enhet/minsta handlade värde

Nominellt värde för varje instrument. Om detta inte finns tillgängligt ska det minsta handlade värdet fyllas i.

18

Fast ränta

Avkastningen i fast ränta för ett skuldinstrument när detta hålls till förfallodatum, uttryckt som en procentandel.

19

Identitetsbeteckning för index/referenspunkt för en obligation med rörlig ränta

När en identitetsbeteckning finns.

20

Namn på index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Om ingen identitetsbeteckning finns, namnge indexet.

21

Löptid för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Löptid för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

22

Baspunktsspread för index/referensvärde för en obligation med rörlig ränta

Antal baspunkter över eller under det index som används för att beräkna ett pris.

23

Obligationens företrädesrätt

Identifiera typen av obligation: prioriterad fordran, mezzanin eller efterställd obligation

Fält som rör derivat och värdepappersderivat

24

Förfallodatum

Det finansiella instrumentets sista giltighetdag. Fältet gäller endast derivat med definierad giltighet.

25

Prismultiplikator

Antal enheter av det underliggande instrumentet som representeras av ett enda derivatkontrakt.

För ett futurekontrakt eller en option på ett index, beloppet per indexpunkt.

För spreadbets, prisrörligheten för det underliggande instrument på vilket spreadbetinstrumentet är baserat.

26

Kod för underliggande instrument

ISIN-koden för det underliggande instrumentet.

För ADR, GDR och liknande instrument, ISIN-koden för det finansiella instrument på vilket dessa instrument baseras.

För konvertibla obligationer, ISIN-koden för det instrument till vilket obligationen kan konverteras.

För derivat och andra instrument som har ett underliggande instrument, det underliggande instrumentets ISIN-kod när det underliggande instrumentet upptas för handel eller handlas på en handelsplats. När det underliggande är en aktieutdelning, instrumentkoden för den relaterade aktie som ger rätt till underliggande utdelningar.

Vid kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.

Om det underliggande är ett index och har ett ISIN ska ISIN-koden för det indexet anges.

Om det underliggande är en korg ska ISIN-koderna för varje beståndsdel i korgen som är upptagen till handel eller handlas på en handelsplats anges. Detta innebär att fälten 26 och 27 ska rapporteras så många gånger som behövs för att lista alla instrumenten i korgen.

27

Underliggande emittent

Om instrumentet hänvisar till en emittent i stället för till ett enda instrument ska emittentens LEI-kod anges.

28

Underliggande indexnamn

Om det underliggande är ett index, namnet på detta.

29

Löptid för underliggande index

Om det underliggande är ett index, löptiden för detta.

30

Optionstyp

Angivelse av om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid verkställandet inte går att avgöra om det rör sig om ett köp- eller säljderivatkontrakt. Vid swapoptioner ska anges:

”Sälj” för mottagarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som mottagare av fast ränta.

”Köp” för en betalarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som erläggare av fast ränta.

Vid räntetak (caps) och räntegolv (floors) ska anges:

”Sälj” vid räntegolv.

”Köp” vid räntetak.

Fälten gäller endast derivat som är optioner eller warranter.

31

Lösenpris

Förutbestämt pris till vilket innehavaren måste köpa eller sälja underliggande instrument, eller en angivelse att priset inte kan fastställas vid verkställandet.

Fältet gäller endast optioner eller warranter, när lösenpriset kan fastställas vid tidpunkten för verkställandet.

Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.

Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.

32

Valuta för lösenpris

Valutan för lösenpriset.

33

Typ av optionsinlösen

Angivelse av om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under kontraktstiden (amerikanska optioner).

Detta fält är endast tillämpligt för optioner, warranter och andelscertifikat.

34

Typ av leverans

Angivelse av om det finansiella instrumentet avvecklas fysiskt eller kontant.

Om typen av leverans inte kan avgöras vid tidpunkten för verkställandet ska värdet vara ”OPTL”.

Fältet är endast tillämpligt för derivat.

Råvaru- och utsläppsrättsderivat

35

Basprodukt

Basprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

36

Underprodukt

Underprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

Fältet kräver en basprodukt.

37

Ytterligare underprodukt

Den ytterligare underprodukten för den underliggande tillgångsklassen enligt klassifikationen i tabellen med råvaru- och utsläppsrättsderivat.

Fältet kräver en underprodukt.

38

Transaktionstyp

Transaktionstypen anges av handelsplatsen.

39

Slutpristyp

Slutpristypen anges av handelsplatsen.

Räntederivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av räntetyp som underliggande.

40

Referensränta

Namn på referensräntan.

41

Löptiden för IR-kontrakt

Om tillgångsklassen är räntor anger detta fält löptiden för kontraktet. Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

42

Nominell valuta 2

Vid swappar i flera valutor eller valutaränteswappar ska valutan vara den i vilken andra benet av kontraktet uttrycks.

För swapoptioner med en underliggande swap i flera valutor ska valutan vara den i vilken andra benet av swappen uttrycks.

43

Fast ränta första benet

Uppgift om första benets använda fasta ränta, om tillämpligt.

44

Fast ränta andra benet

Uppgift om andra benets använda fasta ränta, om tillämpligt.

45

Rörlig ränta andra benet

Uppgift om använd ränta, om tillämpligt.

46

Löptid för IR-kontrakt andra benet

Angivelse av referensperioden för räntan, vilken fastställs med förutbestämda intervall genom hänvisning till en marknadsreferensränta. Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.

Valutaderivat

Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för instrument som har icke-finansiella instrument av valutatyp som underliggande.

47

Nominell valuta 2

Fältet ska fyllas i med underliggande valuta 2 i valutaparet (valuta 1 fylls i i fält 13 för nominell valuta 1).

48

FX-typ

Typ av underliggande valuta.


Top