EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0908

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/908 av den 26 februari 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande (Text av betydelse för EES)

C/2016/1087

OJ L 153, 10.6.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/908/oj

10.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/908

av den 26 februari 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om fastställande av tekniska standarder för tillsyn för kriterierna, förfarandet och kraven för fastställande av en godtagen marknadspraxis och kraven för att bibehålla den, avsluta den eller ändra villkoren för dess godkännande

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 13.7 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Specifikationen av gemensamma kriterier, förfaranden och krav bör bidra till utvecklingen av enhetliga ordningar på området godtagen marknadspraxis, förtydliga den rättsliga ordning enligt vilken denna praxis är tillåten och främja ett rättvist och effektivt beteende hos marknadsaktörer. Det bör därmed stärka marknadens ordnade funktionssätt och marknadsintegriteten.

(2)

För att se till att godtagen marknadspraxis inte undergräver innovation och finansmarknadernas fortsatta dynamiska utveckling, bör nya eller framväxande marknadstendenser som kan leda till ny marknadspraxis inte automatiskt betraktas som icke-godtagbara av de behöriga myndigheterna. Dessa behöriga myndigheter bör i stället utreda om sådan marknadspraxis är förenlig med de kriterier som anges i denna förordning och i förordning (EU) nr 596/2014.

(3)

Godtagen marknadspraxis bör implementeras på ett sätt som garanterar marknadsintegritet och investerarskydd utan att skapa risker för andra marknadsaktörer och andra relaterade marknader. Följaktligen bör vederbörlig hänsyn tas till öppenhet och de villkor som styr den marknadspraxis som föreslås bli godtagen marknadspraxis. Vid bedömningen av graden av öppenhet hos den marknadspraxis som föreslås som godtagen marknadspraxis både för allmänheten och för de behöriga myndigheterna, bör de behöriga myndigheterna beakta de olika förloppen i den potentiellt godtagna marknadspraxisens resultat. Det är följaktligen lämpligt att fastställa särskilda öppenhetskrav för dessa förlopp, dvs. innan den godtagna marknadspraxisen implementeras av marknadsaktörer, under dess implementerande och när marknadsaktörerna upphör att implementera den godtagna marknadspraxisen.

(4)

Marknadspraxis som kan fastställas av behöriga myndigheter som godtagen marknadspraxis kan se olika ut till sin typ och karaktär. Vid fastställandet av en marknadspraxis som godtagen marknadspraxis, bör en behörig myndighet bedöma hur ofta information krävs av alla personer som kommer att implementera den, för att se till att den är anpassad till, och lämplig för, den marknadspraxis som är under övervägande. Man bör uppnå en balans i upplysningsfrekvensen mellan behovet att informera allmänheten och att tillhandahålla den behöriga myndigheten information för den pågående övervakningen, och bördan på dem som implementerar den godtagna marknadspraxisen att regelbundet lämna upplysningar. Vid bedömning av en marknadspraxis som kan implementeras utanför en handelsplats bör de behöriga myndigheterna dessutom beakta huruvida kravet avseende tillräcklig öppenhet gentemot marknaden är uppfyllt.

(5)

Behöriga myndigheter som har godtagit en marknadspraxis bör se till att den övervakas på ett lämpligt sätt, med tillbörlig omsorg och aktsamhet. Det bör därför vara obligatoriskt för personer som implementerar marknadspraxisen att föra tillräckligt omfattande register över alla transaktioner och order i syfte att möjliggöra för de behöriga myndigheterna att uppfylla sina övervakningsfunktioner och genomföra de kontroller av efterlevnad som föreskrivs i förordning (EU) nr 596/2014. Det är också av yttersta vikt att deras verksamhet när det gäller att implementera marknadspraxisen kan skiljas från den övriga handlarverksamhet de genomför för egen eller för kunders räkning. Detta kan åstadkommas genom upprätthållande av separata konton.

(6)

Ställningen hos den enhet som implementerar den godtagna marknadspraxisen ska särskilt beaktas, särskilt när denna enhet agerar på någon persons vägnar eller för någon annan persons räkning som är direkt förmånstagare när det gäller marknadspraxisen. Behöriga myndigheter bör bedöma huruvida det faktum att en enhet är föremål för tillsyn är relevant för godtagandet av en specifik marknadspraxis.

(7)

Vid bedömning av inverkan på marknadens likviditet och effektivitet av den marknadspraxis som föreslås som godtagen marknadspraxis, bör de behöriga myndigheterna beakta marknadspraxisens mål, t.ex. huruvida, under en särskild omständighet, marknadspraxisens mål är att främja regelbunden handel med illikvida finansiella instrument, för att undvika missbruk av dominerande ställning, eller att tillhandahålla prisuppgifter när risken finns att handelspartner saknas, eller att underlätta ordnade transaktioner då en aktör har en dominerande ställning. I förhållande till priset kan även sådana mål syfta till att minimera prisfluktuationer som beror på överdrivna spreadar och begränsad tillgång eller efterfrågan på ett finansiellt instrument utan att äventyra en marknadstendens, att tillhandahålla öppenhet vad gäller priser eller underlätta rättvis prisvärdering på marknader där de flesta handelsavsluten sker utanför en handelsplats.

(8)

Denna förordning är grundad på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som har lämnats in av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten till kommissionen.

(9)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning grundas på, analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(10)

För att se till att finansmarknaderna fungerar friktionsfritt är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft så snart som möjligt och att de bestämmelser som anges i denna förordning och de bestämmelser som anges i förordning (EU) nr 596/2014 är tillämpliga från samma datum som dem som anges i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med enheter under tillsyn något av följande:

a)

värdepappersföretag som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (3),

b)

kreditinstitut som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (4),

c)

finansiella motparter enligt definitionen i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (5),

d)

varje enhet som är föremål för godkännande, organisatoriska krav och tillsyn av behörig finansmyndighet eller nationella tillsynsmyndigheter, enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (6),

e)

varje enhet som är föremål för godkännande, organisatoriska krav och övervakning av behöriga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller organ med ansvar för råvaru-, spot- eller derivatmarknader,

f)

operatörer som är skyldiga att följa bestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (7) om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

KAPITEL II

GODTAGEN MARKNADSPRAXIS

AVSNITT 1

Fastställande av en godtagen marknadspraxis

Artikel 2

Allmänna krav

1.   Innan de behöriga myndigheterna fastställer en marknadspraxis som en godtagen marknadspraxis ska de

a)

bedöma marknadspraxisen mot vart och ett av de kriterier som anges i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 596/2014 och som specificeras ytterligare i avsnitt 2 i detta kapitel,

b)

samråda i lämplig omfattning med relevanta organ, däribland, åtminstone, företrädare för utfärdare, investeringsföretag, kreditinstitut, investerare, aktörer på marknaden för utsläppsrätter, marknadsoperatörer som driver en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform) och operatörer som driver en reglerad marknad, och andra myndigheter om lämpligheten i att fastställa en marknadspraxis som en godtagen marknadspraxis.

2.   Behöriga myndigheter som avser att fastställa en marknadspraxis som en godtagen marknadspraxis ska meddela Esma och de övriga behöriga myndigheterna om denna avsikt, i enlighet med det förfarande som anges i avsnitt 3, genom att använda den mall som finns i bilagan.

3.   Då behöriga myndigheter fastställer en marknadspraxis som en godtagen marknadspraxis i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 596/2014 och med denna förordning, ska de på sin webbplats offentliggöra beslutet om fastställande av marknadspraxisen som en godtagen marknadspraxis och en beskrivning av den berörda godtagna marknadspraxisen, i enlighet med den mall som finns i bilagan inbegripet följande information:

a)

En beskrivning av de typer av personer som får implementera den godtagna marknadspraxisen.

b)

En beskrivning av de typer av personer eller grupper av personer som kan dra nytta av den godtagna marknadspraxisens implementering, antingen genom att implementera den direkt eller genom att utse en annan person som implementerar den godtagna marknadspraxisen (förmånstagare).

c)

En beskrivning av den typ av finansiellt instrument till vilket den godtagna marknadspraxisen är knuten.

d)

Ett angivande av huruvida den godtagna marknadspraxisen kan implementeras under en specificerad tidsperiod och en beskrivning av situationer eller förhållanden som leder till ett tillfälligt avbrott, upphävande eller avslutande av praxisen.

De personer som avses i första stycket led a ska vara ansvariga för alla handelsbeslut, inbegripet inlämnandet av en order, avbrytandet eller ändringen av en order, och slutförandet av en transaktion eller för handelsutförandet med hänsyn till den godtagna marknadspraxisen.

AVSNITT 2

Specifikation av de kriterier som ska beaktas vid fastställandet av godtagen marknadspraxis

Artikel 3

Öppenhet

1.   För att fastställa huruvida en marknadspraxis kan fastställas som en godtagen marknadspraxis och om den uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 a i förordning (EU) nr 596/2014, ska de behöriga myndigheterna undersöka om marknadspraxisen säkerställer att följande information kommer att offentliggöras:

a)

Innan en marknadspraxis implementeras som en godtagen marknadspraxis:

i)

Identiteten hos förmånstagarna och de personer som kommer att implementera den och den person som är ansvarig för att uppfylla öppenhetskraven enligt leden b och c i denna punkt.

ii)

Identifieringen av de finansiella instrument för vilka den godtagna marknadspraxisen kommer att vara tillämplig.

iii)

Den period under vilken den godtagna marknadspraxisen kommer att implementeras och situationer och förhållanden som leder till ett tillfälligt avbrott, upphävande eller avslutande av dess implementering.

iv)

Identifieringen av de handelsplatser på vilka den godtagna marknadspraxisen kommer att genomföras, och, i tillämpliga fall, angivande av möjligheten att implementera transaktioner utanför en handelsplats.

v)

Hänvisning till de maximala kontantbelopp och det antal finansiella instrument som tilldelats till implementeringen av den godtagna marknadspraxisen, i tillämpliga fall.

b)

När marknadspraxisen implementeras som en godtagen marknadspraxis:

i)

Regelbundna uppgifter om den handelsverksamhet som hänför sig till implementeringen av den godtagna marknadspraxisen, t.ex. antalet genomförda transaktioner, handelsvolym, transaktionernas genomsnittliga storlek och angivna genomsnittliga spreadar samt priser på genomförda transaktioner.

ii)

Alla ändringar av tidigare offentliggjord information om den godtagna marknadspraxisen, inbegripet ändringar som gäller tillgängliga resurser avseende kontanter och finansiella instrument, ändringar som rör identiteten hos de personer som implementerar den godtagna marknadspraxisen, och alla ändringar avseende tilldelningen av kontanter eller finansiella instrument till konton som tillhör förmånstagaren och de personer som implementerar den godtagna marknadspraxisen.

c)

När marknadspraxisen upphör att implementeras som en godtagen marknadspraxis på initiativ av den person som har implementerat den, på förmånstagarens initiativ eller på bådas initiativ:

i)

Att implementeringen har upphört.

ii)

En beskrivning av hur den godtagna marknadspraxisen har implementerats.

iii)

Skälen eller orsakerna till att den godtagna marknadspraxisens implementering har upphört.

Vid tillämpningen av led b i, då flera transaktioner genomförs under en enda handelsdag, kan aggregerade dagliga siffror godtas för de relevanta informationskategorierna.

2.   För att fastställa huruvida en marknadspraxis kan fastställas som en godtagen marknadspraxis och om den uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 a i förordning (EU) nr 596/2014, ska de behöriga myndigheterna undersöka om marknadspraxisen säkerställer att följande information kommer att ges till dem:

a)

Innan en marknadspraxis implementeras som en godtagen marknadspraxis: de arrangemang eller avtal mellan de identifierade förmånstagarna och de personer som kommer att implementera marknadspraxisen då den fastställts som en godtagen marknadspraxis, när sådana arrangemang eller avtal krävs för dess implementering.

b)

När en marknadspraxis implementeras som en godtagen marknadspraxis: en regelbunden rapport till den behöriga myndigheten med uppgifter om de genomförda transaktionerna och om de arrangemang eller avtal mellan förmånstagaren och de personer som implementerar den godtagna marknadspraxisen.

Artikel 4

Skyddsåtgärder för marknadskrafternas funktion och samverkan mellan tillgång och efterfrågan

1.   För att fastställa huruvida en marknadspraxis som föreslås som en godtagen marknadspraxis uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 b i förordning (EU) nr 596/2014, ska de behöriga myndigheterna bedöma huruvida marknadspraxisen begränsar möjligheterna för andra marknadsaktörer att reagera på transaktioner. Behöriga myndigheter ska beakta åtminstone följande kriterier med avseende på de typer av personer som kommer att implementera marknadspraxisen när den har fastställts som en godtagen marknadspraxis:

a)

Huruvida de är föremål för tillsyn.

b)

Huruvida de är medlemmar av en handelsplats där den godtagna marknadspraxisen kommer att implementeras.

c)

Huruvida de upprätthåller register över order och transaktioner som avser marknadspraxisen på ett sätt som gör det enkelt att skilja den från annan handelsverksamhet, inbegripet genom upprätthållandet av separata konton för den godtagna marknadspraxisens implementerande, särskilt för att visa att order införs separat och individuellt utan samlade order från flera uppdragsgivare.

d)

Huruvida de använder särskilda interna förfaranden som möjliggör

i)

omedelbar identifiering av de verksamheter som har anknytning till marknadspraxisen,

ii)

direkt tillgång till registret över relevanta order och transaktioner för den behöriga myndigheten på begäran.

e)

Huruvida de har nödvändiga resurser för efterlevnad och revision för att ständigt kunna övervaka och garantera efterlevnad av de villkor som har fastställts för den godtagna marknadspraxisen.

f)

Huruvida de upprätthåller det register som nämns i led c under en period på minst fem år.

2.   Behöriga myndigheter ska ta hänsyn till i vilken utsträckning marknadspraxisen fastställer en förhandsförteckning över handelsvillkor för dess implementering som godtagen marknadspraxis, inbegripet begränsningar i fråga om priser och volymer och positionsbegränsningar.

3.   Behöriga myndigheter ska utreda i vilken utsträckning marknadspraxisen och arrangemanget eller avtalet för dess implementering

a)

gör det möjligt för den person som implementerar den godtagna marknadspraxisen att agera oberoende av förmånstagaren utan att vara föremål för instruktioner, information eller påverkan från denne när det gäller det sätt på vilket handeln ska genomföras,

b)

möjliggör undvikandet av intressekonflikter mellan förmånstagaren och uppdragsgivarna till den person som implementerar den godtagna marknadspraxisen.

Artikel 5

Inverkan på marknadens likviditet och effektivitet

För att fastställa huruvida en marknadspraxis som föreslås som en godtagen marknadspraxis uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 c i förordning (EU) nr 596/2014, ska behöriga myndigheter bedöma den inverkan marknadspraxisen har på åtminstone följande aspekter.

a)

Handelsvolym.

b)

Antal order i orderboken (orderdjup).

c)

Den hastighet med vilken transaktionerna genomförs.

d)

Volymvägd genomsnittskurs under en enskild handelsdag, daglig slutkurs.

e)

Köp- och säljkursspread, prisfluktuation och volatilitet.

f)

Regelbundenhet avseende noteringar eller transaktioner.

Artikel 6

Inverkan på en väl fungerande marknad

1.   För att fastställa huruvida en marknadspraxis som föreslås som en godtagen marknadspraxis uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 d i förordning (EU) nr 596/2014, ska behöriga myndigheter bedöma följande aspekter:

a)

Möjligheten att marknadspraxisen kan påverka prisbildningsprocesserna på en handelsplats.

b)

I vilken utsträckning marknadspraxisen kan underlätta bedömningen av priser och order som förs in i orderboken och huruvida de transaktioner som ska genomföras eller de order som ska införas för dess implementering som godtagen marknadspraxis inte strider mot den motsvarande handelsplatsens handelsbestämmelser.

c)

De sätt på vilket den information som avses i artikel 3 offentliggörs, inbegripet var den offentliggörs på den berörda handelsplattformens webbplats och, i tillämpliga fall, var den samtidigt släpps på förmånstagarnas webbplatser.

d)

I vilken utsträckning marknadspraxisen fastställer en förhandsförteckning över situationer eller förhållanden när dess implementering som en godtagen marknadspraxis tillfälligt är upphävd eller begränsad, dvs. särskilda handelsperioder eller handelsfaser, som t.ex. auktionsfaser, uppköp, börsintroduktionserbjudanden, kapitalökning eller sekundära erbjudanden.

Vid tillämpning av första stycket led b, en marknadspraxis där transaktioner och order övervakas i realtid av den marknadsoperatör eller det investeringsföretag eller de marknadsoperatörer som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

2.   Behöriga myndigheter ska bedöma i vilken utsträckning en marknadspraxis möjliggör

a)

order med anknytning till dess implementering som ska lämnas in och genomföras under öppnings- eller stängningsfasen under en handelsdag,

b)

order eller transaktioner med anknytning till dess implementering som ska införas eller genomföras under perioder då stabiliserings- eller återköpstransaktioner implementeras.

Artikel 7

Risker för integriteten på närliggande marknader

För att fastställa huruvida en marknadspraxis som föreslås som en godtagen marknadspraxis uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 e i förordning (EU) nr 596/2014, ska de behöriga myndigheterna utreda

a)

huruvida de transaktioner med anknytning till implementeringen av marknadspraxisen, när den fastställts som en godtagen marknadspraxis, regelbundet kommer att rapporteras till de behöriga myndigheterna,

b)

huruvida de resurser (kontanter eller finansiella instrument) som ska tilldelas till den godtagna marknadspraxisens implementering är proportionerliga mot och jämförbara med målen för själva den godtagna marknadspraxisen,

c)

karaktären hos och nivån på ersättningen för tjänster som tillhandahålls inom ramen för implementeringen av den godtagna marknadspraxisen och huruvida denna ersättning har bestämts till ett fast belopp; i de fall då rörlig ersättning föreslås ska denna inte leda till beteenden som kan vara skadliga för marknadsintegriteten eller för marknadens ordnade funktionssätt, och den ska vara tillgänglig för den behöriga myndigheten för bedömning,

d)

huruvida de typer av personer som kommer att implementera den godtagna marknadspraxisen säkrar, då detta är lämpligt för den beaktade marknaden, en tillfredsställande åtskillnad av de tillgångar som sätts undan för implementeringen av den godtagna marknadspraxisen från deras uppdragsgivares eventuella tillgångar eller deras egna tillgångar,

e)

huruvida de respektive uppgifterna för förmånstagarna och för de personer som implementerar den godtagna marknadspraxisen eller, i tillämpliga fall, de uppgifter som delas av dem, är tydligt fastställda,

f)

huruvida den typ av personer som kommer att implementera den godtagna marknadspraxisen tillämpar en organisatorisk struktur och lämpliga interna arrangemang för att se till att de handelsbeslut som har anknytning till den godtagna marknadspraxisen förblir konfidentiella för andra enheter inom detta företag och opåverkade av handelsorder från uppdragsgivare, portföljförvaltare eller order som gjorts för dess egen räkning,

g)

huruvida det finns en adekvat rapporteringsprocess mellan förmånstagaren och den person som kommer att implementera den godtagna marknadspraxisen för att möjliggöra utbytet av nödvändig information, för att i tillämpliga fall uppfylla deras respektive rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter.

Artikel 8

Utredning av marknadspraxisen

Vid bestämmandet om en marknadspraxis som föreslås som en godtagen marknadspraxis uppfyller det kriterium som anges i artikel 13.2 f i förordning (EU) nr 596/2014, ska de behöriga myndigheterna särskilt beakta resultatet av varje utredning på de marknader de övervakar som kan ifrågasätta den godtagna marknadspraxis som ska fastställas.

Artikel 9

Marknadens strukturella kännetecken

Vid beaktandet av icke-professionella investerares deltagande på den relevanta marknaden, i enlighet med artikel 13.2 g i förordning (EU) nr 596/2014, ska behöriga myndigheter åtminstone bedöma

a)

den inverkan marknadspraxisen kan ha på icke-professionella investerares intressen då marknadspraxisen berör finansiella instrument som handlas på marknader på vilka icke-professionella investerare deltar,

b)

huruvida marknadspraxisen ökar sannolikheten att icke-professionella investerare hittar motparter i låglikvida finansiella instrument utan att öka den risk som bärs av dem.

AVSNITT 3

Förfaranden

Artikel 10

Underrättelse när man avser att fastställa en godtagen marknadspraxis

1.   Behöriga myndigheter ska, i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EU) nr 596/2014, via post eller e-post samtidigt meddela Esma och de övriga behöriga myndigheterna sin avsikt att fastställa en godtagen marknadspraxis, genom att använda en på förhand fastställd förteckning över kontaktpunkter som ska upprättas och regelbundet uppdateras av behöriga myndigheter och Esma.

2.   Den underrättelse som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone

a)

ett uttalande om avsikten att fastställa en godtagen marknadspraxis, inbegripet det förväntade datumet för fastställande,

b)

identifieringen av den underrättande behöriga myndigheten och kontaktuppgifterna till kontaktpersonen/kontaktpersonerna vid denna behöriga myndighet (namn, telefonnummer till arbetet, e-postadress och titel),

c)

en detaljerad beskrivning av marknadspraxisen inbegripet

i)

identifieringen av de typer av finansiella instrument och de handelsplatser på vilka den godtagna marknadspraxisen kommer att implementeras,

ii)

de typer av personer som får implementera den godtagna marknadspraxisen,

iii)

typen av förmånstagare,

iv)

ett angivande av huruvida marknadspraxisen kan implementeras under en bestämd tidsperiod och en beskrivning av situationer eller förhållanden som leder till ett tillfälligt avbrott, upphävande eller avslutande av praxisen,

d)

skälet till varför praxisen skulle kunna utgöra marknadsmanipulation enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 596/2014,

e)

innehållet i den utredning som har gjorts i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 596/2014.

3.   Den underrättelse som avses i punkt 1 ska inbegripa tabellen för utredning av en föreslagen marknadspraxis genom användning av mallen i bilagan.

Artikel 11

Esmas yttrande

1.   Efter mottagandet av den underrättelse som avses i artikel 13.4 i förordning (EU) nr 596/2014 och före utfärdandet av det yttrande som krävs enligt denna punkt ska Esma inleda, på eget initiativ eller på begäran av en behörig myndighet, en process för att tillhandahålla den underrättande behöriga myndigheten eventuella preliminära kommentarer, farhågor, meningsskiljaktigheter eller begäranden om förtydliganden rörande den underrättade marknadspraxisen. Den underrättande behöriga myndigheten får tillhandahålla Esma ytterligare förtydliganden rörande den underrättade marknadspraxisen.

2.   Om det under loppet av den process som avses i punkt 1 införs någon grundläggande eller betydande ändring som påverkar grunden eller innehållet i den underrättade marknadspraxisen eller den utredning som genomförts av den underrättande behöriga myndigheten, ska processen avseende utfärdande av Esmas yttrande om den underrättade praxisen upphöra. I lämpliga fall ska den behöriga myndigheten inleda en ny process för fastställande av den ändrade praxisen som en godtagen marknadspraxis i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EU) nr 596/2014.

AVSNITT 4

Bibehållande, ändring och avslutande av godtagen marknadspraxis

Artikel 12

Översyn av en fastställd godtagen marknadspraxis

1.   Behöriga myndigheter som har fastställt godtagen marknadspraxis ska regelbundet, åtminstone vartannat år, utreda huruvida villkoren för fastställande av den godtagna marknadspraxisen vilka anges i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 596/2014 och i avsnitt 2 i detta kapitel fortsatt följs.

2.   Utan hinder av den regelbundna översynen i enlighet med artikel 13.8 i förordning (EU) nr 596/2014, ska den utredningsprocess som avses i punkt 1 även inledas

a)

när en sanktion som omfattar en fastställd godtagen marknadspraxis har införts,

b)

när, beroende på en betydande förändring på den marknad som avses i artikel 13.8 i den förordningen, ett eller flera av villkoren för godtagande av en fastställd praxis inte längre uppfylls,

c)

när en behörig myndighet har skäl att misstänka att handlingar som strider mot förordning (EU) nr 596/2014 genomförs eller har genomförts av den godtagna marknadspraxisens förmånstagare, eller av personer som implementerar den.

3.   Om bedömningen visar att en fastställd godtagen marknadspraxis inte längre uppfyller villkoren i de behöriga myndigheternas ursprungliga bedömning som anges i avsnitt 2, ska de behöriga myndigheterna antingen föreslå att villkoren för godtagande ändras eller avsluta den godtagna marknadspraxisen, med hänsyn till de kriterier som anges i artikel 13.

4.   De behöriga myndigheterna ska informera Esma om resultatet av utredningsprocessen, inbegripet när den godtagna marknadspraxisen bibehålls utan ändring.

5.   När en behörig myndighet föreslår ändringar av villkoren för godtagande av en fastställd godtagen marknadspraxis, ska dessa vara förenliga med de krav som anges i artikel 2.

6.   När en behörig myndighet beslutar att avsluta en fastställd godtagen marknadspraxis ska den offentliggöra och meddela sitt beslut samtidigt till alla övriga behöriga myndigheter och till Esma, och då ange det datum när marknadspraxisen avslutas, för att uppdatera den förteckning som den behöriga myndigheten har offentliggjort i enlighet med artikel 13.9 i förordning (EU) nr 596/2014.

Artikel 13

Kriterier för ändring eller avslutande av en fastställd godtagen marknadspraxis

När de behöriga myndigheterna fattar beslut om att avsluta en fastställd godtagen marknadspraxis eller föreslår en ändring av villkoren för dess godtagande, ska de ta hänsyn till

a)

i vilken utsträckning förmånstagarna eller de personer som implementerar den godtagna marknadspraxisen har följt de villkor som har fastställts enligt denna godtagna marknadspraxis,

b)

i vilken utsträckning beteendet hos förmånstagarna eller de personer som implementerar en godtagen marknadspraxis har resulterat i att något av de kriterier som anges i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 596/2014 inte lägre uppfylls,

c)

i vilken utsträckning den godtagna marknadspraxisen inte har använts av deltagarna på marknaden under en tidsperiod,

d)

huruvida en betydande förändring av situationen på den relevanta marknad som avses i artikel 13.8 i förordning (EU) nr 596/2014 resulterar i att det inte längre är möjligt att uppfylla något av villkoren för fastställande av den godtagna marknadspraxisen, eller att det inte längre är nödvändigt att uppfylla detta, med särskild hänsyn tagen till

i)

huruvida målet för den godtagna marknadspraxisen har blivit ogenomförbart,

ii)

huruvida den fortsatta användningen av den fastställda godtagna marknadspraxisen kan få skadlig inverkan på de övervakade marknadernas integritet eller effektivitet,

e)

huruvida det råder någon situation som omfattas av någon allmän bestämmelse om avslutande i själva den fastställda godtagna marknadspraxisen.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska vara tillämplig från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).


BILAGA

Mall för anmälan om avsikten att fastställa godtagen marknadspraxis

Godtagen marknadspraxis om [infoga namnet på den godtagna marknadspraxisen]

Föreslaget datum för fastställande av den godtagna marknadspraxisen [infoga det datum på vilket den godtagna marknadspraxisen är avsedd att fastställas genom den anmälande behöriga myndigheten]

Beskrivning av den godtagna marknadspraxisen

[infoga text, inbegripet identifieringen av de typer av finansiella instrument och handelsplatser på vilka den godtagna marknadspraxisen kommer att implementeras; de typer av personer som kan implementera den godtagna marknadspraxisen; typen av förmånstagare och uppgiften om huruvida marknadspraxisen kan implementeras under en bestämd tidsperiod, och om situationer eller förhållanden som leder till ett tillfälligt avbrott, upphävande eller avslutande av praxisen]

Motivering till varför marknadspraxisen kan utgöra marknadsmanipulation

[infoga text]

UTREDNING

Förteckning över beaktade kriterier

Den behöriga myndighetens slutsats och motivering

a)

Marknadens grad av öppenhet.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

b)

Nivå av skyddsåtgärder för marknadskrafternas funktion och korrekt samverkan mellan tillgång och efterfrågan.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

c)

Inverkan på marknadens likviditet och effektivitet.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

d)

Handelsmekanismerna på den berörda marknaden och möjligheten för marknadsaktörerna att reagera på lämpligt sätt och i rätt tid med avseende på den nya marknadssituation som skapats genom marknadspraxisen.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

e)

Risker för direkt eller indirekt närliggande marknaders integritet, oavsett om dessa är reglerade eller inte, för berörda finansiella instrument inom unionen.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

f)

Resultatet från utredningar av den relevanta marknadspraxisen som gjorts av behörig myndighet eller en annan myndighet, särskilt om den relevanta marknadspraxisen bryter mot regler eller föreskrifter som utformats för att förebygga marknadsmissbruk, eller mot uppföranderegler, oavsett om dessa berör den relevanta marknaden eller direkt eller indirekt närliggande marknader inom unionen.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]

g)

Den relevanta marknadens strukturella drag, till exempel om den är reglerad eller inte, vilka slags finansiella instrument som handlas och vilka slags marknadsaktörer som deltar på marknaden, däribland i vilken utsträckning icke-professionella investerare deltar på den relevanta marknaden.

[infoga text för att fylla i motiveringen till detta kriterium]


Top