EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0959

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES)

C/2016/2854

OJ L 160, 17.6.2016, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/959/oj

17.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/959

av den 17 maj 2016

om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 11.10 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Marknadsaktörer som lämnar information ska föra register över den överföring av information som sker i marknadssonderingssyfte mellan dem själva och alla personer som mottar marknadssonderingarna. Sådana register bör göra det lättare för marknadsaktörer som lämnar information att visa upp bevis på korrekt uppträdande för behöriga myndigheter, särskilt när informationens karaktär har ändrats efter marknadssonderingen eller om den behöriga myndigheten behöver granska processen för kategorisering av information. I detta syfte bör alla sådana register föras elektroniskt.

(2)

För att säkerställa att den information som överförs registreras kontinuerligt, även då marknadssonderingar sker under oinspelade möten eller telefonsamtal, bör en enhetlig mall utarbetas som marknadsaktören som lämnar information ska använda för att föra protokoll eller göra anteckningar vid dessa möten eller under dessa samtal.

(3)

För att säkerställa att den information som överförs registreras kontinuerligt bör marknadsaktörer som lämnar information föra register över skriftlig kommunikation för att informera de personer som mottar marknadssonderingarna om när den information som lämnats under en marknadssondering har upphört att vara insiderinformation.

(4)

Denna förordning baseras på det utkast till tekniska standarder för genomförande som lämnats in till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(5)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd gällande det utkast till tekniska standarder för genomförande som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

(6)

För att säkerställa väl fungerande finansmarknader är det nödvändigt att denna förordning snarast träder i kraft och att bestämmelserna i denna förordning tillämpas från samma datum som bestämmelserna i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Registrens elektroniska format

Samtliga register som avses i artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/960 (3) ska föras elektroniskt.

Artikel 2

Format för registerföring av protokoll eller anteckningar

Marknadsaktörer som lämnar information ska upprätta sådana protokoll eller anteckningar som avses i artikel 6.2 d i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 elektroniskt med hjälp av

a)

mallen i bilaga I då marknadsaktörer som lämnar information anser att marknadssonderingen inbegriper röjande av insiderinformation,

b)

mallen i bilaga II då marknadsaktörer som lämnar information anser att marknadssonderingen inte inbegriper röjande av insiderinformation.

Artikel 3

Format för registerföring av uppgifter gällande potentiella investerare

1.   Marknadsaktörer som lämnar information ska föra register över den information som avses i artikel 4.1 i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 i form av separata förteckningar för varje marknadssondering.

2.   Marknadsaktörer som lämnar information ska föra register över den information som avses i artikel 4.2 i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 i form av en enda förteckning.

Artikel 4

Format för att meddela och registrera att information har upphört att vara insiderinformation

1.   Marknadsaktörer som lämnar information ska skriftligen informera mottagarna av marknadssonderingarna om att den information som lämnats under en marknadssondering har upphört att vara insiderinformation.

2.   Marknadsaktörer som lämnar information ska registrera den information som ges i enlighet med punkt 1 i överensstämmelse med mallen i bilaga III.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/960 av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar (se sidan 29 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Mall för de protokoll och anteckningar som avses i artikel 6.2 d i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 då insiderinformation lämnas

Punkt

Textfält

i.

Uppgifter om den marknadsaktör som lämnar information

Fullständigt namn på den marknadsaktör som lämnar information och på den person hos denna som tillhandahåller informationen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

ii.

Uppgifter om den person som mottar överföringen

Fullständigt namn på den person som mottar överföringen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

iii.

Datum och klockslag för överföringen

Datum och klockslag för överföringen med angivelse av tidszon.

iv.

Klargörande av samtalets ändamål i enlighet med artikel 3.3 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av uttalandet om att kommunikationen äger rum för marknadssonderingsändamål.

v.

Bekräftelse av mottagaren av marknadssonderingens identitet i enlighet med artikel 3.3 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av informationen om bekräftelsen från den kontaktade personen av att marknadsaktören som lämnar information kommunicerar med en person som av den potentiella investeraren är betrodd att ta emot marknadssonderingen.

vi.

Klargörande i enlighet med artikel 3.3 d i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 om att insiderinformation kommer att överföras

Registrering av det uttalande som klargör att om den person som mottar överföringen samtycker till att ta emot marknadssonderingen kommer personen i fråga att ta emot information som av marknadsaktören som lämnar information anses vara insiderinformation och en hänvisning till den skyldighet som fastställs i artikel 11.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

vii.

Information om en uppskattning av när informationen upphör att vara insiderinformation i enlighet med artikel 3.3 e i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av den eventuella information som lämnats, om det uppskattade klockslag då informationen förväntas offentliggöras eller då transaktionen förväntas utföras, med en förklaring av varför detta kan komma att ändras, och hur mottagaren av marknadssonderingen kommer att informeras ifall det uppskattade klockslaget inte längre är aktuellt.

viii.

Uttalande gällande skyldigheterna för den person som mottar överföringen i enlighet med artikel 3.3 f i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av det uttalande som förklarar för den person som mottar överföringen vilka skyldigheter som gäller för förfogande av insiderinformation i enlighet med artikel 11.5 första stycket b, c och d i förordning (EU) nr 596/2014.

ix.

Bekräftelse av medgivande i enlighet med artikel 3.3 g i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av informationen om medgivandet från mottagaren av marknadssonderingen till att motta insiderinformation enligt vad som avses i artikel 11.5 första stycket a i förordning (EU) nr 596/2014 (begäran och svar).

x.

Lämnande av information i enlighet med artikel 3.3 h i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Beskrivning av den information som lämnats för marknadssonderingsändamål med angivande av den information som anses vara insiderinformation.


BILAGA II

Mall för de skriftliga protokoll och anteckningar som avses i artikel 6.2 d i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 då ingen insiderinformation lämnas

Punkt

Textfält

i.

Uppgifter om den marknadsaktör som lämnar information

Fullständigt namn på den marknadsaktör som lämnar information och på den person hos denna som tillhandahåller informationen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

ii.

Uppgifter om den person som mottar överföringen

Fullständigt namn på den person som mottar överföringen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

iii.

Datum och klockslag för överföringen

Datum och klockslag för överföringen med angivelse av tidszon.

iv.

Klargörande av samtalets ändamål i enlighet med artikel 3.4 a i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av uttalandet om att kommunikationen äger rum för marknadssonderingsändamål.

v.

Bekräftelse av identitet i enlighet med artikel 3.4 c i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av informationen om bekräftelsen från den kontaktade personen av att marknadsaktören som lämnar information kommunicerar med en person som av den potentiella investeraren är betrodd att ta emot marknadssonderingen.

vi.

Klargörande i enlighet med artikel 3.4 d i den delegerade förordningen (EU) 2016/960 om att insiderinformation inte kommer att överföras

Registrering av det uttalande som klargör att om den kontaktade personen samtycker till att ta emot marknadssonderingen kommer personen i fråga att ta emot information som av marknadsaktören som lämnar information inte anses utgöra insiderinformation och en hänvisning till den skyldighet som fastställs i artikel 11.7 i förordning (EU) nr 596/2014.

vii.

Bekräftelse av medgivande i enlighet med artikel 3.4 e i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Registrering av informationen om medgivandet från mottagaren av marknadssonderingen till att gå vidare med marknadssonderingen (begäran och svar).

viii.

Lämnande av information i enlighet med artikel 3.4 f i den delegerade förordningen (EU) 2016/960

Beskrivning av den information som lämnats för marknadssonderingsändamål.


BILAGA III

Mall för registrering av det meddelande som görs i enlighet med det första stycket i artikel 11.6 i förordning (EU) nr 596/2014 för att informera mottagaren av marknadssonderingen om att den lämnade information har upphört att vara insiderinformation

Punkt

Textfält

i.

Uppgifter om den marknadsaktör som lämnar information

Fullständigt namn på den marknadsaktör som lämnar information och på den person hos denna som tillhandahåller informationen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

ii.

Uppgifter om den person som mottar överföringen

Fullständigt namn på den person som mottar överföringen och de kontaktuppgifter som används för överföringen.

iii.

Datum och klockslag för överföringen

Datum och klockslag för överföringen med angivelse av tidszon.

iv.

Identifiering av transaktionen

Information för att identifiera den transaktion som omfattades av marknadssonderingen.

Den kan inkludera information om typen av transaktion, t.ex. en börsintroduktion eller därpå följande erbjudande, fusioner, blockhandel, privat placering, aktiekapitalökning.

v.

Datum och klockslag för marknadssonderingen

Information om datum och klockslag då insiderinformationen lämnades som en del av marknadssonderingen.

vi.

Meddelande om att informationen har upphört att vara insiderinformation

Meddelande för att informera mottagaren av marknadssonderingen om det faktum att den lämnade informationen har upphört att vara insiderinformation.

vii.

Datum då informationen upphörde att vara insiderinformation

Det datum då den information som lämnats inom ramen för marknadssonderingen upphörde att vara insiderinformation.


Top