EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0522

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (Text av betydelse för EES)

C/2015/8943

OJ L 88, 5.4.2016, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj

5.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/522

av den 17 december 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artiklarna 6.5, 12.5, 17.2, 17.3, 19.13 och 19.14, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 596/2014 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för ett antal närbesläktade frågor om undantaget för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker från tillämpningsområdet för den förordningen, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärdena för offentliggörande av insiderinformation av deltagare på marknaden för utsläppsrätter, angivande av behöriga myndighet för anmälan av uppskjutna offentliggöranden av insiderinformation, de omständigheter under vilka handel under en stängd period kan tillåtas av emittenten och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning.

(2)

Medlemsstater, medlemmarna av ECBS, ett ministerium, en byrå eller ett specialföretag (special purpose vehicles) i en eller flera medlemsstater samt unionen och vissa andra offentliga organ eller personer som handlar på deras vägnar bör kunna föra penning- eller växelkurspolitik eller förvalta offentlig skuld utan begränsningar, i den mån verksamheten utförts i allmänhetens intresse och endast inom ramen för dessa strategier.

(3)

Ett undantag från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 för verksamhet som utförs i allmänhetens intresse får, i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 596/2014, utvidgas till att omfatta vissa offentliga organ med uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av offentlig skuld och till centralbanker i tredjeland när de uppfyller de relevanta kraven. För detta ändamål utarbetade kommissionen, och lade för Europaparlamentet och rådet fram, en rapport med en bedömning av den internationella behandlingen av offentliga organ med uppdrag att förvalta eller delta i förvaltningen av offentlig skuld och av centralbanker i tredjeland. Rapporten innehöll en jämförande analys av behandlingen av dessa organ och centralbanker inom tredjeländers rättsliga regelverk, och de riskhanteringsstandarder som ska tillämpas på transaktioner som utförts av dessa organ och av centralbankerna i dessa jurisdiktioner. I rapporten drogs, i den jämförande analysen, slutsatsen att det var lämpligt att utvidga undantaget för transaktioner, handelsorder eller beteenden i penning- eller växelkurskurspolitiska syften eller inom ramen för förvaltning av offentlig skuld, till att också omfatta vissa offentliga organ och centralbanker i tredjeland.

(4)

En förteckning över undantagna offentliga organ och centralbanker i tredjeländer bör fastställas och ses över vid behov.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa indikatorerna på marknadsmanipulation i samband med falska eller vilseledande signaler och låsning av priser som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014, för att klargöra deras delar och för att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna. Därför bör man lämna en icke uttömmande förteckning över sådana indikatorer, inbegripet exempel på praxis.

(6)

När det gäller viss praxis bör ytterligare indikatorer fastställas, eftersom de kan klargöra och illustrera sådan praxis. Dessa indikatorer bör inte betraktas som uttömmande eller avgörande och deras förbindelser till ett eller flera exempel på praxis bör inte betraktas som uttömmande. Exemplen på praxis bör inte anses utgöra marknadsmanipulation i sig, men bör beaktas när transaktioner eller handelsorder granskas av marknadsaktörer och behöriga myndigheter.

(7)

Ett proportionellt tillvägagångssätt bör följas, med hänsyn till arten på och särskilda egenskaper hos de finansiella instrument och marknader som berörs. Exemplen kan kopplas till och illustrera en eller flera indikatorer på marknadsmanipulation som föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014. Följaktligen kan en viss praxis omfatta mer än en indikator på marknadsmanipulation som föreskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014, beroende på hur den används, och en viss överlappning kan förekomma. På liknande sätt kan viss annan praxis, fastän det inte uttryckligen hänvisas till sådan praxis i denna förordning, illustrera var och en av de indikatorer som anges i denna förordning. Därför bör marknadsaktörer och behöriga myndigheter ta hänsyn till andra ospecificerade omständigheter som kan anses utgöra en potentiell marknadsmanipulation enligt definitionen i förordning (EU) nr 596/2014.

(8)

Vissa exempel på praxis som anges i denna förordning beskriver fall som ingår i begreppet marknadsmanipulation eller som, i vissa avseenden, hänvisar till manipulerande beteende. Å andra sidan kan vissa exempel på praxis anses vara legitima, om till exempel en person som inleder transaktioner eller lägger handelsorder, vilka kan anses utgöra marknadsmanipulation, kan påvisa att hans eller hennes skäl för att inleda sådana transaktioner eller lägga sådana handelsorder var legitima och i överensstämmelse med godtagen praxis på den berörda marknaden.

(9)

För att förteckna exempel på praxis som hänvisar till indikatorer på marknadsmanipulation som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014, omfattar korshänvisningar i bilaga II till den här förordningen både relevanta exempel på praxis och ytterligare indikatorer som hör samman med detta exempel.

(10)

För ändamålet med indikatorer på marknadsmanipulation som anges i denna förordning ska alla hänvisningar till ”handelsorder” omfatta alla typer av order, däribland ursprungliga handelsorder, ändringar, uppdateringar och återkallelser, oavsett om de har verkställts eller inte, av de metoder som använts för att få tillgång till en handelsplats eller genomföra en transaktion eller lägga en handelsorder och huruvida handelsordern har förts in i handelsplatsens orderbok.

(11)

Deltagare på marknaden för utsläppsrätter är en särskild undergrupp av deltagare på marknaden för utsläppsrätter. Bland deltagarna på utsläppsrättsmarknaden, bör de som överstiger vissa minimitrösklar kvalificera som deltagare på marknaden för utsläppsrätter, och kravet på offentliggörande av insiderinformation bör bara tillämpas på dem. Därför bör dessa minimitröskelvärden tydligt fastställas.

(12)

Enligt definitionen på insiderinformation i artikel 7.4 i förordning (EU) nr 596/2014, måste en deltagare på utsläppsrättsmarknaden från fall till fall bedöma huruvida uppgifterna i fråga uppfyller kriterierna på insiderinformation. Detta innebär att en deltagare på utsläppsrättsmarknaden inte förväntas offentliggöra all information om sin fysiska verksamhet. En deltagare på marknaden för utsläppsrätter bör korrekt bedöma den information som står på spel, med hänsyn tagen till marknadsförhållandena och andra yttre faktorer som kan ha en inverkan på priset på en utsläppsrätt vid den tidpunkt när informationen uppstår.

(13)

Det undantag som anges i artikel 17.2 i förordning (EU) nr 596/2014 utesluter från definitionen av deltagare på marknaden för utsläppsrätter de deltagare där de installationer eller den flygverksamhet som de äger, kontrollerar eller ansvarar för, under föregående år uppvisade utsläpp som inte överskred en minimitröskel för koldioxidekvivalenter och, om de bedriver förbränningsprocesser, har haft en installerad tillförd effekt som inte överskrider en minimitröskel. Därför bör minimitröskelvärdena avse alla företag, inklusive flygverksamhet eller installationer, som den berörda deltagaren på den berörda marknaden för utsläppsrätter eller dess moderföretag eller relaterade företag, äger eller kontrollerar eller för vilket deltagaren, dess moderföretag eller relaterade företag helt eller delvis ansvarar för driftsfrågor.

(14)

Den årliga minimitröskeln för koldioxidekvivalenter och tröskeln för en installerad tillförd effekt bör beaktas sammantaget för att kravet inte ska gälla. Därför bör det vara tillräckligt att överskrida ett av de två tröskelvärdena för att kravet på offentliggörande i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EU) nr 596/2014 ska bli tillämpligt.

(15)

För att öka marknadens integritet, samtidigt som man undviker alltför omfattande offentliggöranden, är det lämpligt att fastställa minimitröskelvärden på en nivå som undantar företag som sannolikt inte förfogar över insiderinformation.

(16)

Minimitröskelvärdena bör ses över på lämpligt sätt för att bedöma deras funktion när det gäller, bland annat, den förväntade ökningen av transparens på marknaden för utsläppsrätter, inbegripet antalet rapporterade händelser och administrativ börda, utveckling och mognad på marknaden för utsläppsrätter, antalet deltagare på marknaden för utsläppsrätter och effekterna på tillgången på företagsspecifik information och på prisbildningen eller investeringsbesluten på marknaden för utsläppsrätter.

(17)

Med hänsyn till det utökade tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 i fråga om de finansieringsinstrument som omfattas bör det, mot bakgrund av det faktum att kravet på efterhandsanmälan till den behöriga myndigheten tillämpas på emittenter som har ansökt om upptagande till handel eller godkänt att deras finansiella instrument upptas till handel på en reglerad marknad i en medlemsstat eller, när det rör sig om instrument som bara handlas på en MTF- eller OTF-plattform, emittenter som har godkänt att deras finansiella instrument handlas på en MTF- eller OTF-plattform eller som har ansökt om upptagande till handel av deras finansiella instrument på en MTF-plattform i en medlemsstat och det faktum att sådana emittenter kan ha sina finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på handelsplatser i olika medlemsstater, säkerställas att det i samtliga fall är den enda behöriga myndigheten som tagit emot anmälan som är den som har mest intresse för marknadsövervakning och att man undviker att emittenten gör en skönsmässig bedömning. Detta tillvägagångssätt bygger på användningen av begreppet aktierelaterade värdepapper.

(18)

Skyldigheten att anmäla att offentliggörande av insiderinformation till den behöriga myndighet uppskjutits, som anges i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 596/2014, gäller även för deltagare på marknaden för utsläppsrätter. I fråga om tillämpningsområde är förordning (EU) nr 596/2014 tillämplig på deltagare på marknaden för utsläppsrätter som är verksamma antingen på den primära marknaden för utsläppsrätter eller auktionerade produkter baserade på sådana (budgivning vid sådana auktioner) och på andrahandsmarknaden för utsläppsrätter av derivat av dessa.

(19)

För att säkerställa att en enda behörig myndighet identifieras med säkerhet för deltagare på marknaden för utsläppsrätter, bör den behöriga myndigheten för ändamålet med anmälningar i enlighet med artikel 17.4 i förordning (EU) nr 596/2014 vara den behöriga myndigheten i den medlemsstat där deltagaren på marknaden för utsläppsrätter är registrerad, som i artikel 19.2 i den förordningen, snarare än den behöriga myndigheten för var och en av de handelsplatser där utsläppsrätterna handlas.

(20)

Valet av behörig myndighet i den medlemsstat där deltagaren på marknaden för utsläppsrätter är registrerad är en lösning som alltid med säkerhet identifierar en enda behörig myndighet, och detta begränsar den administrativa bördan för deltagare på marknaden för utsläppsrätter genom att säkerställa att de inte behöver göra flera parallella anmälningar till ett flertal behöriga myndigheter.

(21)

En emittent får under exceptionella omständigheter tillåta en person i ledande ställning att genomföra en omedelbar försäljning av sina aktier under en stängd period. Emittentens tillstånd bör ges från fall till fall och det första kriteriet bör vara att en person i ledande ställning har begärt och, före varje transaktion, erhållit emittentens tillstånd till handel. För att göra det möjligt för emittenten att bedöma de enskilda omständigheterna i varje enskilt fall bör begäran motiveras och innehålla en förklaring av den planerade transaktionen och en beskrivning av omständigheterna av undantagskaraktär.

(22)

Beslutet att bevilja tillstånd till handel bör endast övervägas om anledningen till begäran om att inleda en transaktion är exceptionell. Detta undantag bör tolkas restriktivt, utan oskälig utvidgning av tillämpningsområdet för undantaget från förbud mot handel under en stängd period. De omständigheter under vilka ett undantag får beviljas bör inte endast vara extremt brådskande, utan också oförutsedda, tvingande och inte komma från personer i ledande ställning.

(23)

Om personer i ledande ställning befinner sig i situationer som är oförutsedda, tvingande och som ligger utanför deras kontroll, bör de endast tillåtas att sälja aktier för att erhålla nödvändiga ekonomiska resurser. Dessa situationer kan härröra från ett finansiellt åtagande som personen i ledande ställning måste uppfylla, såsom en rättsligt verkställbar förfrågan, bland annat genom ett rättsligt avgörande, och förutsatt att personen i ledande ställning inte rimligen kan uppfylla detta åtagande utan att sälja de berörda aktierna. De kan också härröra från en situation som ingåtts av personen i ledande ställning innan den stängda perioden har inletts (t.ex. en skatteskuld) och som kräver betalning av en summa till en tredje part som inte helt eller delvis kunde finansieras av personen i ledande ställning på andra sätt än genom att sälja aktier i emittenten.

(24)

Med beaktande av transaktioner som utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram för anställda, aktierelaterade villkor eller rätter måste det fastställas huruvida de kan tillåtas av emittenten. Därför bör vissa typer av transaktioner klart identifieras och fastställas i detalj. Särdragen hos sådana transaktioner avser arten av transaktion (till exempel köp eller försäljning, utnyttjande av en option eller andra rättigheter), tidpunkten för transaktionen eller registrering av personer i ledande ställning i ett visst system, och huruvida transaktionen och dess särdrag (t.ex. genomförandedatum, belopp) beslutades, planeras och organiserades inom en rimlig tidsperiod innan den stängda perioden inleddes.

(25)

Dessutom kan transaktioner där det underliggande intresset inte ändras genomföras på initiativ av personen i ledande ställning, under förutsättning att denna person har begärt och fått tillstånd från emittenten före den planerade transaktionen. Transaktionen i fråga bör endast avse en överföring av de berörda instrumenten mellan konton tillhörande personen i ledande ställning (till exempel mellan systemen), utan att det medför någon ändring av priset på de överförda instrumenten. Denna strategi omfattar inte överföring av finansiella instrument eller andra transaktioner såsom försäljning eller köp mellan personer i ledande ställning och en annan person, särskilt en juridisk person som helt ägs av personen i ledande ställning.

(26)

Genom förordning (EU) nr 596/2014 införs krav på att personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, till emittenten och den behöriga myndigheten ska anmäla varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem. Personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, bör också till deltagare på marknaden för utsläppsrätter anmäla varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende utsläppsrätter, auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter eller relaterade derivat.

(27)

Anmälan av transaktioner som utförts av personer i ledande ställning hos en emittent eller en deltagare på marknaden för utsläppshandel för egen räkning, eller av dem närstående personer, är inte bara värdefull information för marknadsaktörerna, utan också ytterligare ett sätt för de behöriga myndigheterna att övervaka marknaderna. Dessa personers skyldighet att anmäla transaktioner påverkar inte deras skyldighet att avstå från att göra sig skyldiga till marknadsmissbruk enligt definitionen i förordning (EU) nr 596/2014.

(28)

Skyldigheten att anmäla transaktioner som utförs av personer i ledande ställning eller en person som är närstående till dem gäller ett brett spektrum av verksamheter och innefattar varje transaktion som gjorts för deras egen räkning. Det är därför lämpligt att fastställa en vittomfattande icke-uttömmande förteckning över särskilda typer av transaktioner som ska anmälas. Detta bör inte bara underlätta uppnåendet av fullständig transparens vid transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och med dem närstående personer, utan även till att minska risken för att anmälningsskyldigheten kringgås genom att man fastställer särskilda typer av anmälningspliktiga transaktioner.

(29)

Eftersom tillämpningsområdet för de transaktioner som omfattas av bemyndigandet i artikel 19.14 i förordning (EU) nr 596/2014 är vittomfattande och inte bara kan begränsas till de tre typer av transaktioner som uttryckligen anges i artikel 19.7 i den förordningen, är det lämpligt att fastställa en vittomfattande icke-uttömmande förteckning över särskilda typer av transaktioner som bör anmälas.

(30)

När det gäller villkorade transaktioner, uppstår skyldigheten att anmäla när villkoret eller villkoren i fråga inträffar, alltså när transaktionen i fråga faktiskt äger rum. Därför bör man inte fastställa något krav på att anmäla både det villkorade kontraktet och den transaktion som utförts efter uppfyllandet av dessa villkor, eftersom en sådan anmälan skulle vara förvirrande i praktiken, särskilt när villkoren inte inträffar och transaktionen inte utförs.

(31)

Tillämpliga bestämmelser och befogenheter som anges i förordning (EU) nr 596/2014 börjar tillämpas först från och med den 3 juli 2016. Därför är det viktigt att bestämmelserna i denna förordning också börjar tillämpas från och med samma dag.

(32)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Europeiska värdepapperskommitténs expertgrupp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs detaljerade regler om

1.

utvidgningen av undantaget till att omfatta vissa offentliga myndigheter och centralbanker i tredjeland från de skyldigheter och förbud som anges i förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller att kunna föra penning- eller växelkurspolitik eller förvalta offentlig skuld,

2.

indikatorerna på marknadsmanipulation som fastställs i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014,

3.

tröskelvärdena för offentliggörandet av insiderinformation av deltagare på marknaden för utsläppsrätter,

4.

den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden av insiderinformation,

5.

de omständigheter under vilka emittenten kan tillåta handel under en stängd period,

6.

typer av transaktioner som utlöser skyldigheten att anmäla transaktioner för personer i ledande ställning.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning avser aktierelaterade värdepapper de överlåtbara värdepapper som avses i artikel 4.1 44 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (2).

Artikel 3

Undantag för vissa offentliga organ och centralbanker i tredjeland

Förordning (EU) nr 596/2014 ska inte tillämpas på transaktioner, handelsorder eller beteenden i penning- eller växelkurspolitiska syften eller inom ramen för förvaltning av offentlig skuld i den mån verksamheten utförts i allmänhetens intresse och endast inom ramen för dessa strategier av offentliga organ och centralbanker i tredjeländer som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 4

Indikatorer på marknadsmanipulation

1.   Vad gäller de indikatorer på marknadsmanipulation i samband med falska eller vilseledande signaler och låsning av priser som avses i avsnitt A i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014 fastställs den praxis som anges i indikatorerna A a till A g i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014 i avsnitt 1 i bilaga II till den här förordningen.

2.   Vad gäller de indikatorer på marknadsmanipulation där falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer utnyttjas som avses i avsnitt B i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014 fastställs den praxis som anges i indikatorerna B a och b i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014 i avsnitt 2 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 5

Minimitröskelvärden för koldioxidekvivalenter och installerad tillförd effekt

1.   För tillämpningen av artikel 17.2 andra stycket i förordning (EU) nr 596/2014

a)

ska minimitröskeln för koldioxidekvivalenter (CO2) vara 6 miljoner ton per år, och

b)

minimitröskeln för installerad tillförd effekt ska vara 2 430 MW.

2.   De tröskelvärden som anges i punkt 1 ska tillämpas på gruppnivå och avse all affärsverksamhet, inklusive flygverksamhet eller installationer, som den berörda deltagaren på den berörda marknaden för utsläppsrätter eller dess moderföretag eller relaterade företag, äger eller kontrollerar eller vars driftsfrågor den berörda deltagaren, dess moderföretag eller relaterade företag helt eller delvis ansvarar för.

Artikel 6

Fastställande av den behöriga myndigheten

1.   Den behöriga myndighet till vilken en emittent av finansiella instrument måste anmäla uppskjutandet av offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.4 och 17.5 i förordning (EU) nr 596/2014 ska vara den behöriga myndigheten i den medlemsstat där emittenten är registrerad i något av följande fall:

a)

Om och så länge som emittenten har aktierelaterade värdepapper som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats i den medlemsstat där emittenten är registrerad.

b)

Om och så länge som emittenten inte har aktierelaterade värdepapper som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats i vilken medlemsstat som helst, förutsatt att emittenten har några andra finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats i den medlemsstat där emittenten är registrerad.

2.   I alla övriga fall, inklusive när det gäller emittenter etablerade i ett tredjeland, ska den behöriga myndighet till vilken en emittent av finansiella instrument måste anmäla att offentliggörandet av insiderinformation skjutits upp vara den behöriga myndigheten i den medlemsstat där:

a)

Emittenten har aktierelaterade värdepapper som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats för första gången.

b)

Emittenten har andra finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats för första gången om och så länge som emittenten inte har aktierelaterade värdepapper som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilken emittenten har ansökt om upptagande till handel på en handelsplats i vilken medlemsstat som helst.

Om emittenten har relevanta finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas med dess samtycke, eller för vilka emittenten har ansökt om upptagande till handel för första gången samtidigt på handelsplatser i mer än en medlemsstat, ska en emittent av finansiella instrument anmäla uppskjutandet till den behöriga myndigheten för den handelsplats som är den mest relevanta marknaden i termer av likviditet, såsom det fastställts i kommissionens delegerade förordning som ska antas i enlighet med artikel 26.9 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (3).

3.   För anmälningar i enlighet med artikel 17.4 i förordning (EU) nr 596/2014, ska en deltagare på marknaden för utsläppsrätter anmäla uppskjutandet av ett offentliggörande av insiderinformation till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där deltagaren på marknaden för utsläppsrätter är registrerad.

Artikel 7

Handel under en stängd period

1.   En person i ledande ställning hos en emittent ska ha rätt att bedriva handel under en stängd period i enlighet med artikel 19.11 i förordning (EU) nr 596/2014, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

En av de omständigheter som det hänvisas till i artikel 19.12 i förordning (EU) nr 596/2014 är uppfylld.

b)

Personen i ledande ställning kan visa att transaktionen i fråga inte kan utföras vid en annan tidpunkt än under den stängda perioden.

2.   Under de omständigheter som anges i artikel 19.12 a i förordning (EU) nr 596/2014 ska en person i ledande ställning, före all handel under en stängd period, lämna en motiverad skriftlig begäran till emittenten för att få emittentens tillstånd att fortsätta med omedelbar försäljning av aktier hos den emittenten under en stängd period.

Den skriftliga begäran ska innehålla en beskrivning av den planerade transaktionen och lämna en förklaring till varför försäljningen av aktier är det enda rimliga alternativet för att erhålla nödvändig finansiering.

Artikel 8

Exceptionella omständigheter

1.   Innan en emittent beslutar att ge tillstånd att fortsätta med omedelbar försäljning av sina aktier under en stängd period, ska emittenten göra en bedömning från fall till fall av den skriftliga begäran som avses i artikel 7.2 som personen i ledande ställning lagt fram. Emittenten ska bara ha rätt att tillåta omedelbar försäljning av aktier när omständigheterna för sådana transaktioner kan anses vara exceptionella.

2.   De omständigheter som avses i punkt 1 ska anses vara exceptionella om de är mycket brådskande, oförutsedda och tvingande och om deras orsak är extern i förhållande till personen i ledande ställning och personen i ledande ställning inte har någon kontroll över dem.

3.   Vid prövning av huruvida de omständigheter som beskrivs i den skriftliga begäran som avses i artikel 7.2 är exceptionell, ska emittenten beakta, bland andra indikatorer, huruvida och i vilken omfattning personen i ledande ställning:

a)

Vid tidpunkten för begäran står inför ett rättsligt bindande finansiellt åtagande eller en fordring.

b)

Måste fullgöra, eller befinner sig i, en situation som ingåtts före det att den stängda perioden inleddes och som kräver betalning av ersättning till tredje part, inklusive skatteskuld, och inte på ett rimligt sätt kan uppfylla ett finansiellt åtagande eller en fordring på något annat sätt än genom en omedelbar försäljning av aktier.

Artikel 9

Särdragen för handel under en stängd period

Emittenten ska ha rätt att tillåta en person i ledande ställning hos emittenten att handla för egen räkning eller för tredje parts räkning under en stängd period, inbegripet men inte begränsat till omständigheter där denna person i ledande ställning:

a)

Tilldelats eller beviljats finansieringsinstrument enligt ett aktieoptions- eller sparprogram för anställda, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

i)

Aktieoptions- eller sparprogrammet för anställda och dess villkor tidigare har godkänts av emittenten i enlighet med nationell lagstiftning och tidpunkten för tilldelningen eller beviljandet och beloppet för de finansieringsinstrument som tilldelats eller beviljats anges i programmets villkor, eller den grund på vilken ett sådant belopp beräknats och under förutsättning att inga transaktioner görs inom ramen för ett diskretionärt uppdrag.

ii)

Personen i ledande ställning inte gör några transaktioner inom ramen för ett diskretionärt uppdrag i samband med godtagandet av de finansieringsinstrument som tilldelats eller beviljats.

b)

Har tilldelats eller beviljats finansiella instrument inom ramen för ett aktieoptions- eller sparprogram för anställda under den stängda perioden, förutsatt att ett förhandsplanerat och organiserat tillvägagångssätt följs vad gäller villkor, periodicitet, tidpunkten för tilldelningen, grupp av berättigade personer till vilka de finansiella instrumenten beviljats och beloppet för de finansiella instrument som ska tilldelas, och att tilldelningen eller beviljandet av finansiella instrument görs inom en fastställd ram inom vilken eventuell insiderinformation inte kan påverka tilldelningen eller beviljandet av finansiella instrument.

c)

Utövar rätten till optioner eller warranter eller konvertering av konvertibla obligationer som denna person fått sig tilldelade genom ett aktieoptions- eller sparprogram för anställda när förfallodatum för sådana optioner, warranter eller konvertibla obligationer infaller under en stängd period, liksom försäljning av aktier som har förvärvats genom en sådan inlösen eller konvertering, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)

Personen i ledande ställning underrättar emittenten om sitt val att utöva sådan inlösen eller omvandling minst fyra månader före förfallodatum.

ii)

Det beslut som fattas av personen i ledande ställning är oåterkalleligt.

iii)

Personen i ledande ställning har fått tillstånd från emittenten före genomförandet.

d)

Förvärvar emittentens finansieringsinstrument genom ett sparprogram för anställda, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

i)

Personen i ledande ställning har deltagit i programmet före den stängda perioden, utom när den personen inte kan ges tillträde till programmet vid en annan tidpunkt på grund av det datum då anställningen påbörjades.

ii)

Personen i ledande ställning inte ändrar villkoren för sitt deltagande i programmet eller avslutar sitt deltagande i programmet under den stängda perioden.

iii)

Inköpsfunktionen är väl organiserad enligt programmets villkor och att personen i ledande ställning inte har rätt eller juridisk möjlighet att ändra villkoren under den stängda perioden, eller har planerat att i programmet ingripa vid ett bestämt datum som infaller under en stängd period.

e)

Överför eller tar, direkt eller indirekt, emot finansiella instrument, förutsatt att de finansiella instrumenten överförs mellan två konton som tillhör personen i ledande ställning och att en sådan överföring inte leder till en förändring av priset på finansiella instrument.

f)

Förvärvar aktierelaterade villkor eller rätter till aktier i emittenten och sista förfallodag för ett sådant förvärv, enligt emittentens bolagsordning eller stadgar, infaller under den stängda perioden, förutsatt att personen i ledande ställning lämnar bevis till emittenten om skälen till varför förvärvet inte ägde rum vid en annan tidpunkt, och förutsatt att emittenten ges en tillfredsställande förklaring.

Artikel 10

Anmälningspliktiga transaktioner

1.   I enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 596/2014 och utöver de transaktioner som avses i artikel 19.7 i den förordningen, ska personer i ledande ställning hos en emittent eller en deltagare på marknaden för utsläppsrätter och dem närstående personer underrätta emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter och den behöriga myndigheten om sina transaktioner.

Dessa anmälda transaktioner ska omfatta alla transaktioner som utförts av personer i ledande ställning för egen räkning som, när det gäller emittenterna, rör emittentens aktier eller skuldinstrument eller derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dem, och när det gäller deltagare på marknaden för utsläppsrätter, rör utsläppsrätter, auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter eller relaterade derivat.

2.   De anmälda transaktionerna ska omfatta följande:

a)

Förvärv, avyttring, blankning, teckning eller utbyte.

b)

Godtagande eller utövande av rätt till en aktieoption, inbegripet en aktieoption som beviljats ledande personer eller anställda som en del av deras ersättningspaket, och avyttring av aktier som härrör från utövandet av rätten till aktieoptionen.

c)

Ingå eller utöva rätten till aktieswappar.

d)

Transaktioner i derivat eller transaktioner som är kopplade till derivat, inklusive kontantavräkning.

e)

Att ingå kontrakt för skillnader (CFD-kontrakt) i ett av den berörda emittentens finansiella instrument eller i fråga om utsläppsrätter eller auktionerade produkter baserade på sådana.

f)

Förvärv, avyttring eller utövande av rättigheter, inbegripet sälj- och köpoptioner eller warranter.

g)

Teckning i nyemission eller utfärdande av skuldinstrument.

h)

Transaktioner i derivat och finansiella instrument som är kopplade till ett skuldinstrument från den berörda emittenten, däribland kreditswappar.

i)

Transaktioner som sker på villkor att villkoren inträffar och transaktionerna faktiskt genomförs.

j)

Automatisk eller icke-automatisk omvandling av ett finansiellt instrument till ett annat finansiellt instrument, inklusive konvertering av konvertibla obligationer till aktier.

k)

Gåvor och donationer som lämnats eller tagits emot, och arv som tagits emot.

l)

Transaktioner i indexbaserade produkter, korgar och derivat, i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 596/2014.

m)

Transaktioner i aktier eller andelar i investeringsfonder, inklusive alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (4), i enlighet med kraven i artikel 19 i förordning (EU) nr 596/2014.

n)

Transaktioner utförda av förvaltare av en AIF-fond, i vilken en person i ledande ställning eller en person som är närstående till en sådan person, har investerat, i enlighet med kraven i artikel 19 i förordning (EU) nr 596/2014.

o)

Transaktioner som utförs av en tredje part för en enskild portfölj eller genom kapitalförvaltningsuppdrag för en person i ledande ställnings räkning eller till förmån för denne eller en person som är närstående till en sådan person.

p)

Lån eller utlåning av aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).


BILAGA I

Offentliga organ och centralbanker i tredjeländer

1.

Australien:

Reserve Bank of Australia

Australian Office of Financial Management

2.

Brasilien:

Central Bank of Brazil

National Treasury of Brazil

3.

Kanada:

Bank of Kanada

Department of Finance Kanada

4.

Kina:

People's Bank of China

5.

Hongkong SAR:

Hongkong Monetary Authority

Financial Services and the Treasury Bureau of Hongkong

6.

Indien:

Reserve Bank of India

7.

Japan:

Bank of Japan

Ministry of Finance of Japan

8.

Mexiko:

Bank of Mexiko

Ministry of Finance and Public Credit of Mexiko

9.

Singapore:

Monetary Authority of Singapore

10.

Sydkorea:

Bank of Korea

Ministry of Strategy and Finance of Korea

11.

Schweiz:

Swiss National Bank

Federal Finance Administration of Switzerland

12.

Turkiet:

Central Bank of the Republic of Turkey

Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey

13.

Förenta staterna:

Federal Reserve System

US Department of the Treasury


BILAGA II

Indikatorer på marknadsmanipulation

AVSNITT 1

INDIKATORER PÅ MARKNADSMANIPULATION I SAMBAND MED FALSKA ELLER VILSELEDANDE SIGNALER OCH LÅSNING AV PRISER (AVSNITT A I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EU) nr 596/2014)

1.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A a i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Långa positioner, också av samverkande parter, i ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, på den sekundära marknaden, efter tilldelning på den primära marknaden för att föra priset till en konstlad nivå och väcka intresse från andra investerare – kallas vanligtvis, exempelvis vad gäller eget kapital, samverkan på marknaden efter en börsintroduktion, där samverkande parter deltar (”colluding in the after-market of an Initial Public Offer (IPO) where colluding parties are involved”). Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på manipulation:

i)

Ovanliga koncentrationer av transaktioner eller handelsorder, endera generellt eller för bara en persons räkning som använder sig av ett eller flera konton, eller genom ett begränsat antal personer.

ii)

Transaktioner eller handelsorder utan någon annan uppenbar motivering än att höja priset eller öka handelsvolymen, särskilt nära en referenspunkt under handelsdagen, exempelvis vid öppning eller nära stängning.

b)

Transaktioner eller handelsorder som utförs på ett sådant sätt att hinder skapas för att priset ska sjunka under eller stiga över en viss nivå för det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, huvudsakligen i syfte att undvika negativa konsekvenser till följd av ändringar av priset på det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter – kallas vanligtvis ”införande av ett kursgolv eller ett kurstak” (”creation of a floor, or a ceiling in the price pattern”). Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på manipulation:

i)

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en höjning eller sänkning eller ett bibehållande av priset under dagarna före emissionen, frivillig inlösen eller slutdag för ett relaterat derivat eller en relaterad konvertibel.

ii)

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en höjning eller sänkning av det vägda genomsnittliga dagspriset eller priset för en period under handelsdagen.

iii)

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, ett bibehållande av priset på ett underliggande finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, under eller över ett lösenpris eller andra omständigheter som används för att fastställa utdelningen (t.ex. handelshinder) för ett relaterat derivat på förfallodatum.

iv)

Transaktioner på varje handelsplats som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en ändring av priset på ett underliggande finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, så att det överstiger eller inte når lösenpriset eller andra omständigheter som används för att fastställa utdelningen (t.ex. handelshinder) för ett relaterat derivat på förfallodatum.

v)

Transaktioner som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en ändring av avräkningspriset på ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, när detta pris används som referens eller är avgörande, bland annat vid beräkningen av marginalsäkerheter.

c)

Att lägga små handelsorder i syfte att försäkra sig om nivån på dolda order och som särskilt används för att bedöma vad som vilar på en plattform som inte är transparent – kallas vanligtvis ”ping order”.

d)

Genomförande av handelsorder, eller en serie av handelsorder för att uppdaga handelsorder från andra deltagare, och därefter lägga en handelsorder för att dra fördel av de erhållna uppgifterna – kallas vanligtvis ”phishing”.

2.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A b i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Det förfarande som anges i punkt 1 a i detta avsnitt, kallas vanligtvis, exempelvis vad gäller eget kapital, för samverkan på marknaden efter en börsintroduktion där samverkande parter deltar.

b)

Att dra fördel av den betydande påverkan av en dominerande ställning när det gäller utbud av, eller efterfrågan på, eller genomförandemekanismer för finansiering från ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, i syfte att avsevärt snedvrida, eller som sannolikt kommer att snedvrida, de priser till vilka andra parter måste genomföra, ta emot eller skjuta upp genomförandet av finansiering för att uppfylla sina skyldigheter – kallas vanligtvis ”missbruk av dominerande ställning” (”abusive squeeze”).

c)

Företag som bedriver handel eller lägger handelsorder på en handelsplats eller utanför en handelsplats (inklusive intresseanmälningar) i syfte att otillbörligt påverka priset på samma finansiella instrument på en annan handelsplats eller utanför en handelsplats, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter – kallas vanligtvis ”manipulation mellan handelsplatser” (handel på en handelsplats eller utanför en handelsplats för att otillbörligt manipulera priset på ett finansiellt instrument på en annan handelsplats eller utanför en handelsplats). Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Att vid genomförandet av en transaktion ändra köp- och säljpriserna, när spreaden mellan köp- och säljpriserna är en faktor vid fastställandet av priset på alla andra transaktioner, oavsett om det görs på samma handelsplats.

ii)

De indikatorer som anges i punkt 1 b i, 1 b iii, 1 b iv och 1 b v i detta avsnitt.

d)

Att bedriva handel eller lägga handelsorder på en handelsplats eller utanför en handelsplats (inklusive intresseanmälningar) i syfte att otillbörligt påverka priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan handelsplats eller samma handelsplats eller utanför en handelsplats, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter – kallas vanligtvis ”produktövergripande manipulation” (”cross-product manipulation”) (handel av ett finansiellt instrument för att otillbörligt manipulera priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan handelsplats eller samma handelsplats eller utanför en handelsplats). Denna praxis kan också illustreras genom ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation som avses i punkt 1 b i, 1 b iii, 1 b iv och 1 b v och punkt 2 c i) i detta avsnitt.

3.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A c i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Ingå överenskommelser om försäljning eller köp av ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, som inte innebär någon förändring i de underliggande intressena eller marknadsrisker eller att underliggande intressen eller marknadsrisker överförs mellan parter som agerar i samförstånd eller samverkan – kallas vanligtvis ”wash trades”. Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på manipulation:

i)

Ovanliga upprepningar av en transaktion mellan ett litet antal parter under en viss tidsperiod.

ii)

Transaktioner eller handelsorder som ändrar, eller sannolikt kommer att ändra, värderingen av en position utan någon minskning/ökning av positionens storlek.

iii)

Den indikator som anges i punkt 1 a i) i detta avsnitt.

b)

Lägga handelsorder eller inleda en transaktion eller serie av transaktioner som visas offentligt för att ge intrycket av aktivitet eller prisrörelser i ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter – kallas vanligtvis ”painting the tape”. Denna praxis kan också illustreras genom de indikatorer som anges i punkt 1 a i och punkt 3 a i) i detta avsnitt.

c)

Transaktioner som utförs till följd av att samma part eller olika men samverkande parter samtidigt, eller nästan samtidigt, lägger köp- och säljorder med liknande kvantitet och pris – kallas vanligtvis ”improper matched orders”. Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att man fastställer ett marknadspris när likviditeten eller djupet i orderboken inte räcker för att fastställa ett pris under handelsdagen.

ii)

De indikatorer som anges i punkterna 1 a i, 3 a i och 3 a ii) i detta avsnitt.

d)

En transaktion eller serier av transaktioner som är avsedda att dölja ägandet av ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter genom en överträdelse av kraven på offentliggörande via innehavet i det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter i en samverkande parts eller samverkande parters namn. Offentliggörandena är vilseledande i fråga om det verkliga underliggande innehavet i det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter – kallas vanligtvis ”dolt ägande” (”concealing ownership”). Denna praxis kan också illustreras genom de indikatorer som beskrivs i punkt 3 a i) i detta avsnitt.

4.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A d i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Det förfarande som anges i punkt 3 b i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”painting the tape”.

b)

Det förfarande som anges i punkt 3 c i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”improper matched orders”.

c)

Inta en lång position i ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter och därefter fortsätta köpaktivitet och/eller sprida vilseledande positiv information om det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter i syfte att höja priset på det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, genom att locka till sig andra köpare. När priset ligger på en konstlat hög nivå, säljs innehavet i de långa positionerna – kallas vanligtvis ”pump and dump”.

d)

Inta en kort position i ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter och därefter fortsätta säljaktivitet och/eller sprida vilseledande negativ information om det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter i syfte att sänka priset på det finansiella instrumentet, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, genom att locka till sig andra säljare. När kurspriset fallit stängs positionen i innehavet – kallas vanligtvis ”trash and cash”.

e)

Lägga ett stort antal handelsorder och/eller återkallelser och/eller uppdateringar av handelsorder för att skapa osäkerhet för andra deltagare, bromsa deras strategi och/eller dölja sin egen strategi – kallas vanligtvis ”quote stuffing”.

f)

Lägga handelsorder eller en serie av handelsorder eller genomföra transaktioner eller en serie med transaktioner, som sannolikt kommer att inleda eller förstärka en trend och uppmuntra andra deltagare att påskynda eller förlänga trenden för att skapa en möjlighet att stänga eller öppna en position till ett förmånligt kurspris – kallas vanligtvis ”momentum ignition”. Denna praxis kan också illustreras genom den höga andelen annullerade order (t.ex. ”order to trade ratio”) som kan kombineras med volymandelen (t.ex. antalet finansiella instrument per handelsorder).

5.

Praxis för att specificera indikatorn i punkt A e som beskrivs i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Den praxis som anges i punkt 1 b i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”införande av ett kursgolv eller ett kurstak” (”creation of a floor, or a ceiling in the price pattern”).

b)

Den praxis som anges i punkt 2 c i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”manipulation mellan handelsplatser” (”inter-trading venues manipulation”) (handel på en handelsplats eller utanför en handelsplats för att otillbörligt manipulera priset på ett finansiellt instrument på en annan handelsplats eller utanför en handelsplats).

c)

Den praxis som anges i punkt 2 d i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”produktövergripande manipulation” (”cross-product manipulation”) (handel med ett finansiellt instrument för att otillbörligt manipulera priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan eller samma handelsplats eller utanför en handelsplats).

d)

Att avsiktligt köpa eller sälja ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, vid en referenstidpunkt på handelsdagen (t.ex. startkurs, slutkurs, avräkningspris) i ett försök att höja, minska eller bibehålla referenspriset (t.ex. startkurs, slutkurs, avräkningspris) på en viss nivå – kallas vanligtvis ”marking the close”. Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Lägga handelsorder som representerar betydande volymer i handelssystemets centrala orderbok ett par minuter före auktionens prissättningsfas och annullering av dessa handelsorder några sekunder innan orderboken fryses för beräkning av auktionspriset så att den teoretiska startkursen kan se högre eller lägre ut än den annars skulle göra.

ii)

De indikatorer som anges i punkt 1 b i, 1 b iii, 1 b iv och 1 b v i detta avsnitt.

iii)

Transaktioner som utförs eller handelsorder som läggs, särskilt nära en referenspunkt under handelsdagen, som på grund av sin storlek i förhållande till marknaden tydligt har en betydande inverkan på tillgången eller efterfrågan eller på priset eller värdet.

iv)

Transaktioner eller handelsorder utan någon annan uppenbar motivering än att höja eller sänka priset eller öka handelsvolymen, särskilt nära en referenspunkt under handelsdagen, exempelvis vid öppnandet eller nära stängning.

e)

Att lägga flera eller stora handelsorder ofta långt ut på kanten på den ena sidan av orderboken i avsikt att verkställa handel på den andra sidan av orderboken. När handel har skett, tas de handelsorder som inte är avsedda att verkställas bort – kallas vanligtvis ”layering” och ”spoofing”. Denna praxis kan också illustreras genom den indikator som beskrivs i punkt 4 f i) i detta avsnitt.

f)

Den praxis som anges i punkt 4 e i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”quote stuffing”.

g)

Den praxis som anges i punkt 4 f i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”momentum ignition”.

6.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A f i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Läggande av handelsorder som återkallas innan de verkställs, och därigenom leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att ge ett vilseledande intryck av nivån på efterfrågan på eller utbudet av ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter till detta pris – kallas vanligtvis att ”lägga handelsorder utan avsikt att genomföra dem” (”placing orders with no intention of executing them”). Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Handelsorder som införs med ett sådant pris att de ökar efterfrågan eller minskar utbudet och leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att höja eller sänka priset på ett relaterat finansiellt instrument.

iii)

Den indikator som anges i punkt 4 f i) i detta avsnitt.

b)

Den praxis som anges i punkt 1 b i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”införande av ett kursgolv eller ett kurstak” (”creation of a floor, or a ceiling, in the price pattern”).

c)

Öka spreaden mellan köp- och säljpris till och/eller bibehålla det på konstlad nivå genom missbruk av marknadsinflytande, kallas vanligtvis ”överdrivet stor spread mellan köp- och säljkurser” (”excessive bid-offer spreads”). Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller som sannolikt kommer att leda till, att man kringgår skyddsåtgärderna för handel på marknaden (t.ex. genom prisbegränsningar, volymbegränsningar, parametrar för spread mellan köp- och säljkurser osv.).

ii)

Den indikator som anges i punkt 2 c i) i detta avsnitt.

d)

Lägga handelsorder som ökar efterfrågan (eller minskar utbudet) på ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, för att höja (eller sänka) dess pris, kallas vanligtvis ”advancing the bid”. Denna praxis kan också illustreras genom de indikatorer som beskrivs i punkt 6 a i) i detta avsnitt.

e)

Den praxis som anges i punkt 2 c i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”manipulation mellan handelsplatser” (”inter-trading venues manipulation”) (handel på en handelsplats eller utanför en handelsplats för att otillbörligt manipulera priset på ett finansiellt instrument på en annan handelsplats eller utanför en handelsplats).

f)

Den praxis som anges i punkt 2 d i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”produktövergripande manipulation” (”cross-product manipulation”) (handel med ett finansiellt instrument för att otillbörligt manipulera priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan eller samma handelsplats eller utanför en handelsplats).

g)

Den praxis som anges i punkt 5 e i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”layering” och ”spoofing”.

h)

Den praxis som anges i punkt 4 e i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”quote stuffing”.

i)

Den praxis som anges i punkt 4 f i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”momentum ignition”.

j)

Lägga handelsorder för att locka till sig andra marknadsaktörer som använder sig av traditionella handelstekniker (”slow traders”), som sedan snabbt omdirigeras mot mindre generösa villkor, i hopp om att göra vinst på inflödet av ”långsamma handlares” handelsorder, kallas vanligtvis ”rökridå” (”smoking”).

7.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt A g i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Den praxis som anges i punkt 5 d i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”marking the close”.

b)

Den praxis som anges i punkt 1 a i detta avsnitt, kallas vanligtvis, exempelvis vad gäller eget kapital, för samverkan på marknaden efter en börsintroduktion där samverkande parter deltar (”colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved”).

c)

Den praxis som anges i punkt 1 b i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”införande av ett kursgolv eller ett kurstak””creation of a floor, or a ceiling, in the price pattern”.

d)

Den praxis som anges i punkt 2 c i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”manipulation mellan handelsplatser” (”inter-trading venues manipulation”) (handel på en handelsplats eller utanför en handelsplats för att otillbörligt manipulera priset på ett finansiellt instrument på en annan handelsplats eller utanför en handelsplats).

e)

Den praxis som anges i punkt 2 d i detta avsnitt, kallas vanligtvis ”produktövergripande manipulation” (”cross-product manipulation”) (handel med ett finansiellt instrument för att otillbörligt manipulera priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan eller samma handelsplats eller utanför en handelsplats).

f)

Ingå överenskommelser för att snedvrida kostnaderna för ett råvaruavtal, såsom försäkring eller frakt, som leder till att avräkningspriset på ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende råvaror fastställs till ett onormalt eller konstlat pris.

8.

Den praxis som anges i punkt 2 c i detta avsnitt och som också avses i punkterna 5 c, 6 e och 7 d i detta avsnitt är relevant inom ramen för tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 om manipulation mellan handelsplatser (”cross-venue manipulation”).

9.

Den praxis som anges i punkt 2 d i detta avsnitt och som också avses i punkterna 5 c, 6 f och 7 e i detta avsnitt är relevant i samband med tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 om manipulation mellan handelsplatser (”cross-venue manipulation”), med beaktande av att priset på eller värdet av ett finansiellt instrument kan vara beroende av eller kan påverka priset på eller värdet av ett annat finansiellt instrument eller spotavtal avseende råvaror.

AVSNITT 2

INDIKATORER PÅ MARKNADSMANIPULATION DÄR FALSKA FÖRESPEGLINGAR ELLER ANDRA SLAG AV VILSELEDANDE ELLER MANIPULATIONER UTNYTTJAS (AVSNITT B I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EU) nr 596/2014)

1.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt B a i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Spridning av falsk eller vilseledande information genom medierna, inklusive internet, eller på annat sätt, som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att priset på ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter, rör sig i en riktning som är gynnsam för positionen i innehavet eller en transaktion som planeras av den person eller de personer som är intresserade av att sprida informationen.

b)

Att inleda en position i ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter och att stänga positionen omedelbart efter att ha offentliggjort och lagt tyngdpunkt på en långvarigt innehav av investeringen – kallas vanligtvis att inleda en position och stänga den omedelbart efter dess offentliggörande (”opening a position and closing it immediately after its public disclosure”).

c)

Den praxis som anges i punkt 4 c i avsnitt 1, kallas vanligtvis ”pump and dump”. Denna praxis kan också illustreras genom följande ytterligare indikatorer på marknadsmanipulation:

i)

Spridning av nyheter genom medierna relaterat till ökningen (eller minskningen) av ett kvalificerat innehav före eller kort efter en ovanlig prisrörelse för ett finansiellt instrument.

ii)

Den indikator som anges i punkt 5 d i) i avsnitt 1.

d)

Den praxis som anges i punkt 4 d i avsnitt 1, kallas vanligtvis ”trash and cash”. Denna praxis kan också illustreras genom de indikatorer som anges i punkt 5 d i) i avsnitt 1 och punkt 1 c i) i detta avsnitt.

e)

Den praxis som anges i punkt 3 d i avsnitt 1, kallas vanligtvis dolt ägande ”concealing ownership”.

f)

Transport och lagring av fysiska råvaror, vilket kan skapa en vilseledande bild av utbudet eller efterfrågan på, eller priset eller värdet av, en råvara eller produkt i ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende råvaror,

g)

Transport av ett tomt lastfartyg, vilket kan skapa en falsk eller vilseledande bild av utbudet eller efterfrågan på, eller priset eller värdet av, en råvara eller produkt i ett finansiellt instrument eller ett relaterat spotavtal avseende råvaror,

2.

Praxis för att specificera den indikator som beskrivs i punkt B b i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014:

a)

Den praxis som anges i punkt 1 a i detta avsnitt. Denna praxis kan också illustreras genom att man lägger handelsorder eller inleder transaktioner före eller kort efter det att marknadsaktören eller personer som det är allmänt känt är kopplade till den marknadsaktören, tar fram eller sprider motstridiga forsknings- eller investeringsrekommendationer som görs tillgängliga för allmänheten.

b)

Den praxis som anges i punkt 4 c i avsnitt 1, kallas vanligtvis ”pump and dump”. Denna praxis kan också illustreras genom den indikator som beskrivs i punkt 2 a i) i detta avsnitt.

c)

Den praxis som anges i punkt 3 d i avsnitt 1, kallas vanligtvis ”trash and cash”. Denna praxis kan också illustreras genom den indikator som beskrivs i punkt 2 a i) i detta avsnitt.


Top