EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1033

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (Text av betydelse för EES)

OJ L 175, 30.6.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1033

av den 23 juni 2016

om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (5) (nedan gemensamt kallade de nya rättsliga ramarna) är viktiga finansiella lagstiftningsakter som antogs i kölvattnet av finanskrisen när det gäller värdepappersmarknader, investeringsförmedlare och handelsplatser. De nya rättsliga ramarna förstärker och ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (6).

(2)

De nya rättsliga ramarna reglerar de krav som är tillämpliga på värdepappersföretag, reglerade marknader, leverantörer av datarapporteringstjänster och företag från tredjeländer som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i unionen. De nya rättsliga ramarna harmoniserar ordningen för positionslimiter för råvaruderivat i syfte att förbättra transparensen, stödja ordnad prissättning och förhindra marknadsmissbruk. De nya rättsliga ramarna inför dessutom regler för algoritmisk högfrekvenshandel och förbättrar tillsynen över finansmarknaderna genom att administrativa sanktioner harmoniseras. Med utgångspunkt i nu gällande bestämmelser stärker de nya rättsliga ramarna också investerarskyddet genom att det införs handfasta organisations- och uppförandekrav. De nya reglerna ska tillämpas från och med den 3 januari 2017.

(3)

Enligt de nya rättsliga ramarna krävs det att handelsplatser och systematiska internhandlare tillhandahåller de behöriga myndigheterna referensuppgifter för finansiella instrument som på ett enhetligt sätt redogör för egenskaperna hos varje finansiellt instrument som omfattas av direktiv 2014/65/EU. Dessa uppgifter används också för andra ändamål, t.ex. för beräkningen av tröskelvärden för transparens och likviditet samt positionsrapportering för råvaruderivat.

(4)

För att man ska kunna samla in uppgifter på ett effektivt och harmoniserat sätt håller en ny infrastruktur för datainsamling, referensdatasystemet för finansiella instrument (nedan kallat Firds), på att utvecklas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallat Esma) i samarbete med nationella behöriga myndigheter. Firds kommer att omfatta ett stort antal finansiella instrument som inkluderats i tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014, och kommer att koppla samman Esmas, de nationella behöriga myndigheternas och handelsplatsernas dataflöden i hela unionen. De allra flesta av de nya it-system som ska stödja Firds kommer att behöva byggas upp från grunden, baserat på nya parametrar.

(5)

Med tanke på hur komplexa de nya rättsliga ramarna är, och det mycket stora antal delegerade akter och genomförandeakter som behövs, har tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 600/2014 skjutits upp med 30 månader från och med dagen för ikraftträdandet. Trots denna ovanligt långa tidsfrist kan berörda parter, såsom handelsplattformar, nationella behöriga myndigheter och Esma, inte säkerställa att den datainsamlingsinfrastruktur som krävs kommer att vara på plats och operativ den 3 januari 2017. Orsaken till detta är att de uppgifter som behöver samlas in och behandlas för att de nya rättsliga ramarna ska bli operativa, i synnerhet för transaktionsrapportering, transparensberäkningar och rapportering av positioner för råvaruderivat, är så omfattande och komplexa.

(6)

Avsaknaden av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle ha återverkningar på hela tillämpningsområdet för de nya rättsliga ramarna. Utan data skulle det inte vara möjligt att fastställa en exakt avgränsning av de finansiella instrument som faller inom de nya rättsliga ramarnas tillämpningsområde. Dessutom skulle det inte vara möjligt att skräddarsy reglerna för transparens före handel och efter handel för att avgöra vilka instrument som är likvida och när undantag eller uppskjutande av offentliggörande bör beviljas.

(7)

I avsaknad av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle handelsplatser och värdepappersföretag inte kunna rapportera genomförda transaktioner till de behöriga myndigheterna. Utan positionsrapportering för råvaruderivat skulle det vara svårt att genomdriva positionslimiter för sådana råvaruderivat. Utan positionsrapportering skulle möjligheterna i praktiken vara små att upptäcka överträdelser av positionslimiterna. Många krav avseende algoritmisk handel är exempelvis också beroende av data.

(8)

Avsaknaden av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle även göra det svårt för värdepappersföretag att tillämpa regler för bästa möjliga genomförande. Handelsplatser och systematiska internhandlare skulle inte kunna publicera uppgifter om kvaliteten på genomförandet av transaktioner på dessa handelsplatser. Värdepappersföretag skulle inte få tillgång till viktiga genomförandeuppgifter som de behöver för att välja bästa sättet att utföra kundorder.

(9)

För att säkerställa rättslig säkerhet och undvika potentiella marknadsstörningar är det nödvändigt och motiverat att vidta brådskande åtgärder för att skjuta upp tillämpningen av de nya rättsliga ramarna i deras helhet, inbegripet alla delegerade akter och genomförandeakter som har antagits enligt de nya rättsliga ramarna.

(10)

Processen för att införa datainsamlingsinfrastrukturen omfattar fem steg, nämligen affärsmässiga krav, specifikationer, utveckling, provning och installation. Esma uppskattar att dessa åtgärder kommer att vara avslutade senast i januari 2018 under förutsättning att det råder rättslig säkerhet avseende de slutliga kraven enligt de relevanta tekniska tillsynsstandarderna senast i juni 2016.

(11)

Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och för att göra det möjligt för Esma, de nationella behöriga myndigheterna och berörda parter att slutföra det operativa genomförandet är det lämpligt att skjuta upp tillämpningsdatumet för förordning (EU) nr 600/2014 med 12 månader till den 3 januari 2018. Rapporter och granskningar bör skjutas upp på motsvarande sätt.

(12)

Värdepappersföretag genomför ofta, för egen eller för kunders räkning, transaktioner med derivat och andra finansiella instrument eller tillgångar som utgör ett antal sammankopplade, villkorade transaktioner. Sådana pakettransaktioner gör det möjligt för värdepappersföretagen och deras kunder att hantera sina risker bättre, då priset på varje komponent i pakettransaktionen återspeglar paketets övergripande riskprofil snarare än det rådande marknadspriset på varje komponent. Pakettransaktioner kan anta olika former, såsom byte av terminskontrakt mot fysiska varor, handelsstrategier genomförda på handelsplatser, eller specialutformade pakettransaktioner, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa särdrag när man kalibrerar det tillämpliga informationssystemet. Därför är det lämpligt att i förordning (EU) nr 600/2014 specificera de särskilda omständigheter vid vilka krav på transparens före handel inte ska gälla order avseende sådana pakettransaktioner eller några enskilda komponenter i sådana order.

(13)

Esma har högspecialiserad expertis på området, och det vore därför effektivt och lämpligt att Esma anförtros uppgiften att för överlämnande till kommissionen utarbeta förslag till sådana tekniska standarder för tillsyn som inte inbegriper några policyval, när det gäller fastställande av en metod för att avgöra för vilka paketorder som det finns en likvid marknad. Kommissionen bör anta de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma utarbetat genom delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (7).

(14)

Det anses att transaktioner för värdepappersfinansiering enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (8) inte bidrar till prisbildningsprocessen och att det är lämpligt att avdelningarna II och III i förordning (EU) nr 600/2014 inte tillämpas på dessa transaktioner.

(15)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (9), fastställs krav avseende insamlingen av referensuppgifter för finansiella instrument. Dessa uppgifter, som samlas in via Firds, används för att fastställa vilka finansiella instrument som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014. Förordning (EU) nr 596/2014 tillämpas från och med den 3 juli 2016. Firds kommer dock inte att vara fullt operativt förrän i januari 2018. Det är därför lämpligt att skjuta upp tillämpningsdatumet för artikel 4.2 och 4.3 i förordning (EU) nr 596/2014 till den 3 januari 2018.

(16)

I förordning (EU) nr 596/2014 hänvisas det till tillämpningsdatum för de nya rättsliga ramarna. I syfte att säkerställa att hänvisningar i förordning (EU) nr 596/2014 till organiserade handelsplattformar, tillväxtmarknader för små och medelstora företag, utsläppsrätter eller auktionerade produkter baserade på utsläppsrätterna inte tillämpas förrän den dag då förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas, bör artikel 39.4 i förordning (EU) nr 596/2014, som fastställer att hänvisningar till dessa rättsakter ska läsas som hänvisningar till direktiv 2004/39/EG, anpassas för att ta hänsyn till uppskjutandet av akternas tillämpningsdatum.

(17)

Avveckling av värdepapperstransaktioner är nära kopplat till värdepappershandel. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (10) innehåller hänvisningar till tillämpningsdatumet för de nya rättsliga ramarna. Före det datumet bör hänvisningar till förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU läsas som hänvisningar till direktiv 2004/39/EG. Förordning (EU) nr 909/2014 skapar dessutom en övergångsordning för tillämpningen av reglerna för avvecklingsdisciplin på multilaterala handelsplattformar (nedan kallade MTF-plattformar) som ansöker om registrering som tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med direktiv 2014/65/EU.

(18)

För att säkerställa att det hänvisas till direktiv 2004/39/EG i förordning (EU) nr 909/2014 fram till det uppskjutna tillämpningsdatumet för de nya rättsliga ramarna, och att övergångsbestämmelserna för MTF-plattformar som ansöker om registrering som tillväxtmarknader för små och medelstora företag enligt förordning (EU) nr 909/2014 upprätthålls så att MTF-plattformar får tillräcklig tid för att ansöka om sådan registrering enligt direktiv 2014/65/EU, bör förordning (EU) nr 909/2014 ändras.

(19)

Förordningarna (EU) nr 600/2014, (EU) nr 596/2014 och (EU) nr 909/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt införas:

”5a.   Avdelningarna II och III i den här förordningen ska inte tillämpas på transaktioner för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (*). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

(*)  (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).”"

2.

I artikel 2.1 ska följande led läggas till:

”48.    byte av kontrakt mot fysiska varor : en transaktion rörande derivatkontrakt eller annat finansiellt instrument som förutsätter samtidig leverans av samma mängd av en underliggande fysisk tillgång.

49.    paketorder : en order som är prissatt som en enda enhet

a)

för genomförande av ett byte av kontrakt mot fysiska varor, eller

b)

i två eller flera finansiella instrument, för genomförande av en pakettransaktion.

50.    pakettransaktion :

a)

ett byte av kontrakt mot fysiska varor, eller

b)

en transaktion som innebär ett genomförande av två eller flera sammansatta transaktioner avseende finansiella instrument och som uppfyller samtliga följande kriterier:

i)

Transaktionen genomförs mellan två eller flera motparter.

ii)

Varje komponent i transaktionen innebär en relevant ekonomisk eller finansiell risk med anknytning till samtliga andra komponenter.

iii)

Genomförandet av varje komponent sker samtidigt och förutsätter genomförandet av samtliga andra komponenter.”

3.

I artikel 4.7 ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”, och datumet ”3 januari 2019” ska ersättas med ”3 januari 2020”.

4.

I artikel 5.8 ska datumet ”3 januari 2016” ersättas med ”3 januari 2017”.

5.

I artikel 8.1 ska den första meningen ersättas med följande:

”Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system, för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som handlas på en handelsplats samt paketorder.”

6.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till:

”d)

order avseende genomförande av ett byte av kontrakt mot fysiska varor,

e)

paketorder som uppfyller något av följande villkor:

i)

Minst en av komponenterna är ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad, såvida det inte finns en likvid marknad för paketordern i dess helhet.

ii)

Minst en av komponenterna är av stor omfattning jämfört med den normala marknadsstorleken, såvida det inte finns en likvid marknad för paketordern i dess helhet.

iii)

Alla dess komponenter genomförs via ett RFQ-system eller röstbaserat handelssystem, och är större än den specifika storleken för instrumentet.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Behöriga myndigheter ska kunna medge undantag från det krav som avses i artikel 8.1 för varje enskild komponent i en paketorder.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”6.   I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av punkt 1 e leden i och ii ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa en metod för att avgöra för vilka paketorder som det finns en likvid marknad. Vid utarbetandet av en sådan metod för fastställandet av huruvida det finns en likvid marknad för en paketorder i dess helhet, ska Esma göra en bedömning av om paketet är standardiserat och ofta föremål för handel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 28 februari 2017.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

7.

I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”11.   När det gäller en paketorder, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, ska skyldigheterna i denna artikel endast gälla paketordern i dess helhet och inte komponenterna i paketordern var för sig.”

8.

I artikel 19.1 ska datumet ”3 januari 2019” ersättas med ”3 januari 2020”.

9.

I artikel 26.10 ska datumet ”3 januari 2019” ersättas med ”3 januari 2020”.

10.

I artikel 35.5 ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018” och datumet ”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

11.

I artikel 37.2 ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

12.

Artikel 52 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska datumet ”3 mars 2019” ersättas med ”3 mars 2020”.

b)

I punkt 4 ska datumet ”3 mars 2019” ersättas med ”3 mars 2020”.

c)

I punkt 5 ska datumet ”3 mars 2019” ersättas med ”3 mars 2020”.

d)

I punkt 6 ska datumet ”3 mars 2019” ersättas med ”3 mars 2020”.

e)

I punkt 7 ska datumet ”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

f)

I punkt 8 ska datumet”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

g)

I punkt 9 första stycket ska datumet ”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

h)

I punkt 9 andra stycket ska datumet ”3 juli 2021” ersättas med ”3 juli 2022”.

i)

I punkt 10 första stycket ska datumet”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

j)

I punkt 11 ska datumet ”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

k)

I punkt 12 andra stycket ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

13.

I artikel 54.2 första stycket ska datumet ”3 juli 2019” ersättas med ”3 juli 2020”.

14.

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Denna förordning ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Utan hinder av andra stycket ska artikel 37.1, 37.2 och 37.3 tillämpas från och med den 3 januari 2020.”

Artikel 2

Artikel 39 i förordning (EU) nr 596/2014 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016, med följande undantag:

a)

artikel 4.2 och 4.3 som ska tillämpas från och med den 3 januari 2018, och

b)

artiklarna 4.4 och 4.5, 5.6, 6.5 och 6.6, 7.5, 11.9, 11.10 och 11.11, 12.5, 13.7 och 13.11, 16.5, artikel 17.2 tredje stycket, artiklarna 17.3, 17.10 och 17.11, 18.9, 19.13, 19.14 och 19.15, 20.3, 24.3, 25.9, artikel 26.2 andra, tredje och fjärde styckena, artiklarna 32.5 och 33.5 som ska tillämpas från och med den 2 juli 2014.”

b)

I punkt 4 första stycket ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

c)

I punkt 4 andra stycket ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

Artikel 3

Artikel 76 i förordning (EU) nr 909/2014 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 andra stycket led b ska datumet ”13 juni 2017” ersättas med ”13 juni 2018”.

b)

I punkt 7 ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 29 april 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 26 maj 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 juni 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).


Top