EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0771-20160615

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 771/2008 av den 1 augusti 2008 om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/2016-06-15

2008R0771 — SV — 15.06.2016 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 771/2008

av den 1 augusti 2008

om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 206 2.8.2008, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/823 av den 25 maj 2016

  L 137

4

26.5.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 771/2008

av den 1 augusti 2008

om fastställande av en organisationsordning och en arbetsordning för Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

Överklagandenämndens organisationAvsnitt 1

Överklagandenämnden

Artikel 1

Sammansättning

1.  Varje överklagande ska avgöras av tre ledamöter i kemikaliemyndighetens överklagandenämnd, nedan kallad överklagandenämnden.

Minst en ledamot ska vara juridiskt kvalificerad och minst en ledamot ska vara tekniskt kvalificerad, i enlighet med förordning (EG) nr 1238/2007.

2.  Överklagandenämndens ordförande, eller en av hans suppleanter, ska vara ordförande vid samtliga överklaganden.

3.  Ordföranden ska se till att överklagandenämndens beslut är av god kvalitet och konsekventa.

▼M1

4.  För att se till att överklagandena kan behandlas inom rimlig tid får ordföranden, efter samråd med kemikaliemyndighetens styrelse, tilldela överklagandet till suppleanter eller ytterligare ledamöter. I sådana fall kan ordföranden utse en suppleant för ordföranden.

Artikel 1a

Uppgörelse i godo

Med tanke på förfarandet kan ordföranden för överklagandenämnden uppmana parterna att nå en uppgörelse i godo. I sådana fall ska ordföranden utse en ledamot för att underlätta uppgörelsen i godo. Ordföranden ska informera parterna om beslutet att utse en ledamot.

Om parterna når en uppgörelse i godo ska den utsedda ledamoten avsluta förfarandet, och en sammanfattning av uppgörelsen i godo ska offentliggöras på kemikaliemyndighetens webbplats. Om ingen uppgörelse nås inom två månader från beslutet att tilldela ärendet till den utsedda ledamoten ska ärendet återförvisas till överklagandenämnden.

Artikel 1b

Återkallelse av ett överklagande

Om överklagandet återkallas ska ordföranden avsluta förfarandet.

▼B

Artikel 2

Uteslutning av ledamöter

Då förfarandet i artikel 90.7 i förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas ska den ledamot i överklagandenämnden som berörs uppmanas att inkomma med synpunkter på skälen för en invändning som gjorts enligt artikel 90.6 i samma förordning innan ett beslut fattas.

I avvaktan på ett beslut enligt artikel 90.7 i den förordningen ska förfarandet tillfälligt avbrytas.

Artikel 3

Ersättande av ledamöter

1.  Överklagandenämnden ska ersätta en ledamot med en suppleant i fall då den enligt artikel 90.7 i förordning (EG) nr 1907/2006 beslutar att inte låta ledamoten delta i förfarandet.

2.  Ordföranden kan på begäran av en ledamot i överklagandenämnden ersätta denne med en suppleant vid ledighet, sjukdom, tvingande åtaganden eller om ledamoten av andra skäl är förhindrad att delta i förfarandet. De kriterier som ska användas vid val av suppleant ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27.3.

Om en ledamot inte har möjlighet att begära att ersättas kan ordföranden ersätta honom på eget initiativ.

Ordföranden kan avslå en begäran om ersättande endast genom ett motiverat beslut.

Om ordföranden är förhindrad att delta i förfarandet ska han utse en suppleant för sig. Om ordföranden inte har möjlighet att göra detta ska suppleanten utses av den av de andra ledamöter som prövar överklagandet som har längst tjänstgöringstid i överklagandenämnden, eller, om de andra ledamöterna har lika lång tjänstgöringstid, av den äldste ledamoten.

3.  Om en ledamot ersätts innan en förhandling har hållits ska förfarandet inte avbrytas och ersättandet ska inte påverka de åtgärder i ärendet som redan har vidtagits.

Om en ledamot ersätts efter det att en förhandling har hållits ska förhandlingen hållas på nytt, om inte parterna, suppleanten och de två andra ledamöter som prövar överklagandet kommer överens om annat.

4.  Om en ledamot ersätts ska suppleanten vara bunden av eventuella interimistiska beslut som har fattats före ersättandet.

5.  Om en ledamot är frånvarande efter det att överklagandenämnden har fattat ett slutligt beslut ska detta inte hindra överklagandenämnden från att vidta återstående åtgärder i ärendet.

Om ordföranden inte har möjlighet att underteckna beslutet eller att vidta återstående åtgärder i ärendet, ska detta göras på ordförandens vägnar av den av de andra ledamöter som prövar överklagandet som har längst tjänstgöringstid i överklagandenämnden, eller, om de andra ledamöterna har lika lång tjänstgöringstid, av den äldste ledamoten.

Artikel 4

Referent

1.  Ordföranden ska utse en av de andra ledamöter som prövar ett överklagande till referent för ärendet eller själv ta på sig den uppgiften, och därvid se till att arbetsbördan fördelas jämnt mellan samtliga ledamöter.

2.  Referenten ska utföra en preliminär granskning av överklagandet.

3.  Överklagandenämnden kan på förslag av referenten besluta att någon av de åtgärder för processledning som föreskrivs i artikel 15 ska vidtas.

Referenten kan få i uppdrag att genomföra dessa åtgärder.

4.  Referenten ska utarbeta ett utkast till beslut.Avsnitt 2

Kansliet

Artikel 5

Kansli och registrator

1.  Härmed inrättas överklagandenämndens kansli inom kemikaliemyndigheten. Den person som utses till registrator enligt punkt 5 ska vara chef för kansliet.

2.  Kansliets uppgift ska vara att ta emot, överlämna och förvara handlingar samt att utföra andra tjänster som föreskrivs i denna förordning.

3.  I kansliet ska ett register över överklaganden förvaras, i vilket hänvisningar till inlämnade överklaganden och tillhörande handlingar ska föras in.

▼M1

4.  Kansliets personal, inbegripet registratorn, får inte delta i kemikaliemyndighetens förfaranden som rör beslut som kan överklagas enligt artikel 91.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 eller enligt artikel 77.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 4 ).

5.  Överklagandenämnden ska bistås i sitt arbete av en registrator, som ska utses av ordföranden.

Ordföranden ska ha ledningsbefogenhet och organisatorisk befogenhet att ge anvisningar till registratorn i frågor som rör utförandet av överklagandenämndens uppgifter.

▼B

6.  Registratorn ska kontrollera att tidsfrister och andra formella krav som rör inlämnande av överklaganden iakttas.

7.  Allmänna instruktioner för registratorn ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.3.KAPITEL II

Arbetsordning

Artikel 6

Överklagande

1.  Ett överklagande ska innehålla följande:

a) Klagandens namn och adress.

b) Om klaganden har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress.

c) En adress för delgivning, om annan än adresserna under a och b.

d) En hänvisning till det beslut som överklagas och klagandens yrkanden.

e) Grunderna för talan samt de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

f) I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas och en förklaring om de omständigheter som bevisningen ska styrka.

▼M1

g) I förekommande fall, uppgift om vilken information i överklagandet som ska betraktas som konfidentiell och varför.

▼B

h) Uppgift om huruvida klaganden godtar att han eller, i förekommande fall, hans ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

▼M1

2.  Bevis för att den överklagandeavgift som krävs enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 340/2008 eller, i tillämpliga fall, enligt artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 ( 5 ) har betalats ska bifogas överklagandet.

▼B

3.  Om överklagandet inte uppfyller kraven i punkt 1 a–d och punkt 2 ska registratorn besluta om en rimlig tidsfrist inom vilken klaganden ska uppfylla dem. Registratorn kan besluta om en sådan tidsfrist endast en gång.

▼M1

Under denna tidsfrist ska den tidsfrist som anges i artikel 93.1 och 93.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 inte löpa.

▼B

4.  Om någon brist upptäcks som kan leda till att överklagandet inte kan tas upp till prövning, ska registratorn omedelbart sända ett motiverat yttrande till ordföranden.

Om registratorn beslutar om en tidsfrist enligt punkt 3 ska registratorn sända yttrandet efter det att tidsfristen har löpt ut, om bristen inte har avhjälpts.

5.  Registratorn ska omedelbart delge kemikaliemyndigheten överklagandet.

▼M1

När det överklagade beslutet inte riktar sig till klaganden ska registratorn underrätta den som beslutet riktar sig till om ingivandet av ett överklagande av detta beslut.

▼B

6.  En kungörelse ska offentliggöras på kemikaliemyndighetens webbplats, med uppgift om det datum då överklagandet registrerades, parternas namn och adress, saken, klagandens yrkanden och en sammanfattning av grunderna för talan och de viktigaste omständigheter som åberopas.

▼M1

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket ska ordföranden besluta om huruvida de uppgifter som klaganden har lämnat enligt punkt 1 g ska behandlas konfidentiellt och se till att konfidentiella uppgifter inte offentliggörs i kungörelsen. Närmare bestämmelser om hur offentliggörandet ska gå till ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3.

▼B

Artikel 7

Svaromål

1.  Kemikaliemyndigheten ska inkomma med svaromål inom två månader från delgivningen av överklagandet.

Ordföranden kan i undantagsfall förlänga denna tidsfrist på motiverad begäran av kemikaliemyndigheten.

2.  Svaromålet ska innehålla följande:

a) Om kemikaliemyndigheten har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress.

b) Grunderna för talan samt de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

c) I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas och en förklaring om de omständigheter som bevisningen ska styrka.

▼M1

d) I förekommande fall, uppgift om vilken information i svaromålet som ska betraktas som konfidentiell och varför.

▼B

e) Uppgift om huruvida kemikaliemyndigheten godtar att den eller, i förekommande fall, dess ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

3.  Om kemikaliemyndigheten trots att den har instämts rätteligen inte inkommer med svaromål inom tidsfristen, ska förfarandet fortsätta utan svaromål.

▼M1

Artikel 8

Intervention

1.  Varje person som visar att han har ett berättigat intresse av utgången av det ärende som lagts fram inför överklagandenämnden får intervenera inför överklagandenämnden.

Genom undantag från första stycket, i ärenden som rör avdelning VI kapitel 2 i förordning (EG) nr 1907/2006, kan en medlemsstat vars behöriga myndighet gjort ämnesutvärderingen intervenera utan att behöva visa ett intresse för utgången av ärendet.

2.  En ansökan med en redogörelse för de omständigheter som ger rätt att intervenera ska lämnas in inom tre veckor från offentliggörandet av den kungörelse som avses i artikel 6.6.

3.  Interventionen ska vara begränsad till att, helt eller delvis, stödja eller bestrida en av parternas yrkanden.

Interventionen ger inte samma processuella rättigheter som för parterna och ska vara accessorisk i förhållande till huvudtvisten. Interventionen förlorar sitt syfte om ärendet avskrivs från överklagandenämndens register på grund av att talan har återkallats eller på grund av att parterna har nått en uppgörelse i godo, eller om talan avvisas.

Intervenienterna ska godta ärendet i dess befintliga form vid tidpunkten för deras intervention.

4.  Interventionsansökan ska innehålla följande:

a) En beskrivning av ärendet.

b) Parternas namn.

c) Intervenientens namn och adress.

d) Om intervenienten har utsett ett ombud i enlighet med artikel 9, ombudets namn och tjänsteadress.

e) En adress för delgivning, om annan än adresserna under c och d.

f) De yrkanden, från en eller flera av parterna, som intervenienten önskar stödja genom interventionen.

g) En redogörelse för de omständigheter som ger rätt att intervenera.

h) Uppgift om huruvida intervenienten godtar att han eller, i förekommande fall, hans ombud delges per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

Parterna ska delges interventionsansökan så att de får möjlighet att lämna synpunkter på denna ansökan innan överklagandenämnden fattar beslut om den.

5.  Om överklagandenämnden beslutar att godta interventionen ska intervenienten få en kopia av samtliga inlagor som delgivits parterna och som parterna överlämnat till överklagandenämnden för detta ändamål. Konfidentiella uppgifter eller handlingar ska inte finnas med.

6.  Överklagandenämnden ska besluta om interventionsansökan kan godtas eller inte.

Om överklagandenämnden godtar interventionen ska ordföranden fastställa en tidsfrist inom vilken intervenienten får lämna in en interventionsinlaga.

Interventionsinlagan ska innehålla följande:

a) Intervenientens yrkande, genom vilket han helt eller delvis stöder eller bestrider en av parternas yrkanden.

b) Grunderna för talan med de faktiska omständigheter som åberopas.

c) I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas.

d) I förekommande fall, uppgift om vilken information i interventionsansökan som ska betraktas som konfidentiell och varför.

Efter det att interventionsinlagan lämnats in får ordföranden fastställa en tidsfrist inom vilken parterna får yttra sig över inlagan.

7.  Intervenienter ska bära sina egna kostnader.

Artikel 9

Ombud

Om en part eller intervenient har utsett ett ombud ska ombudet lämna bevis för befogenhet att agera från den part eller intervenient som företräds.

▼B

Artikel 10

Inlämnande av inlagor

1.  Alla inlagor ska vara undertecknade och daterade.

2.  Vid beräkning av tidsfrister ska en handling anses ha lämnats in först då den inkommit till kansliet.

3.  En part eller en intervenient ska lämna in handlingar till kansliet personligen eller per post. Överklagandenämnden kan dock tillåta att en part eller en intervenient lämnar in handlingar per fax, e-post eller annat tekniskt kommunikationsmedel.

Bestämmelser om tekniska kommunikationsmedel, inbegripet användningen av elektroniska signaturer, ska antas enligt det förfarande som anges i artikel 27.3.

Artikel 11

Upptagande av ett överklagande till prövning

1.  Ett beslut om att inte ta upp ett överklagande till prövning kan fattas på följande grunder:

a) Överklagandet uppfyller inte kraven i artikel 6.1 a–d och 6.2 samt artikel 9 i denna förordning.

b) Klaganden har överskridit den tidsfrist för att lämna in ett överklagande som anges i artikel 92.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

▼M1

c) Överklagandet gäller inte ett sådant beslut som avses i artikel 91.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller artikel 77.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

▼B

d) Det överklagade beslutet riktar sig inte till klaganden, och beslutet angår inte heller klaganden direkt och personligen enligt artikel 92.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Om ordföranden inte fattar beslut om huruvida överklagandet kan tas upp till prövning inom den tidsfrist som anges i artikel 93.2 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska överklagandet överlämnas till överklagandenämnden, som ska granska grunderna och frågan om upptagande till prövning. Beslutet i frågan om upptagande till prövning ska ingå i det slutliga beslutet.

Artikel 12

Prövning av överklaganden

1.  Inga ytterligare bevis får läggas fram efter det första utbytet av skriftliga inlagor, om inte överklagandenämnden beslutar att dröjsmålet med framläggandet av bevisningen är berättigat.

2.  Nya grunder får inte åberopas efter det första utbytet av skriftliga inlagor, om inte överklagandenämnden beslutar att de föranleds av nya rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet.

3.  I förekommande fall ska överklagandenämnden uppmana parterna att inkomma med synpunkter på underrättelser från överklagandenämnden och meddelanden från den andra parten eller från intervenienterna.

Överklagandenämnden ska fastställa en rimlig tidsfrist för inlämnande av synpunkter.

4.  Överklagandenämnden ska underrätta parterna om att den skriftliga delen av förfarandet har avslutats.

Artikel 13

Förhandlingar

1.  Överklagandenämnden ska hålla en förhandling om den anser det nödvändigt eller om en part begär det.

En sådan begäran ska lämnas in inom två veckor från det att parten underrättats om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats. Denna tidsfrist kan förlängas av ordföranden.

2.  Kansliet ska kalla parterna till förhandlingen.

3.  Om en rätteligen kallad part inte inställer sig vid en förhandling kan förfarandet fortsätta utan den parten.

▼M1

4.  Förhandlingar inför överklagandenämnden ska vara offentliga, om inte överklagandenämnden av vederbörligen motiverade skäl, på eget initiativ eller på en parts begäran, beslutar annat.

▼B

5.  Förhandlingen ska inledas och ledas av ordföranden, som ska ansvara för att den genomförs korrekt.

Ordföranden och de andra ledamöterna kan ställa frågor till parterna eller deras ombud.

6.  Registratorn ska ansvara för att protokoll förs vid varje förhandling.

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och registratorn och ska äga vitsord.

Innan protokollet undertecknas ska vittnen och sakkunniga ges möjlighet att verifiera och bekräfta innehållet i de delar av protokollet som berör deras utsagor.

7.  Förhandlingen kan hållas per videokonferens eller med andra tekniska kommunikationsmedel som finns att tillgå.

Artikel 14

Språk

1.  Det språk som överklagandet är avfattat på ska vara handläggningsspråk.

Om det överklagade beslutet riktar sig till klaganden ska överklagandet vara avfattat på samma språk som beslutet eller på ett av de officiella gemenskapsspråk som använts i den inlaga som låg till grund för beslutet, inbegripet uppgifter som lämnats enligt artikel 10 a i) i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.  Handläggningsspråket ska användas för det skriftliga och muntliga förfarandet och i överklagandenämndens protokoll och beslut.

En översättning till handläggningsspråket ska bifogas alla handlingar som har avfattats på ett annat språk.

Översättningen av omfångsrika handlingar får begränsas till utdrag. Överklagandenämnden kan dock när som helst, på eget initiativ eller på begäran av en part, infordra en mer omfattande eller fullständig översättning.

3.  På begäran av en part och efter att ha hört den andra parten kan överklagandenämnden tillåta att ett annat av gemenskapens officiella språk än handläggningsspråket används för hela eller delar av förfarandet.

4.  På begäran av en intervenient och efter att ha hört parterna kan överklagandenämnden tillåta intervenienten att använda ett annat av gemenskapens officiella språk än handläggningsspråket.

5.  Om ett vittne eller en sakkunnig förklarar sig oförmögen att uttrycka sig tillräckligt väl på handläggningsspråket kan överklagandenämnden tillåta att personen i fråga avger sin utsaga på ett annat av gemenskapens officiella språk.

6.  Om överklagandenämnden tillåter att ett annat språk än handläggningsspråket används ska kansliet ombesörja översättning eller tolkning.

Artikel 15

Processledning

1.  Överklagandenämnden kan besluta om åtgärder för processledning när som helst under förfarandet.

2.  Processledningen ska främst ha till syfte

a) att säkerställa att förfarandet förlöper väl samt att underlätta bevisupptagningen,

b) att avgöra på vilka punkter parterna måste komplettera sin argumentering,

c) att klargöra innebörden av parternas yrkanden, grunder och argument samt vilka frågor som är tvistiga dem emellan,

▼M1

d) att underlätta en uppgörelse i godo mellan parterna.

▼B

3.  Processledningen kan särskilt bestå i

a) att ställa frågor till parterna,

b) att anmoda parterna att uttala sig skriftligen eller muntligen om vissa aspekter av förfarandet,

c) att begära upplysningar av parterna eller av tredje man,

d) att begära att handlingar rörande ärendet läggs fram,

e) att kalla parterna eller deras ombud till möten,

f) att uppmärksamma frågor som verkar vara av särskild betydelse, eller det faktum att vissa frågor inte längre verkar vara tvistiga,

g) att göra påpekanden som kan bidra till att man inriktar sig på de viktigaste frågorna under förfarandet.

Artikel 16

Bevisning

1.  I förfaranden inför överklagandenämnden kan bevisupptagning ske på följande sätt:

a) Begäran om upplysningar.

b) Framläggande av handlingar och föremål.

c) Förhör med parter och vittnen.

d) Sakkunnigutlåtanden.

Närmare bestämmelser för bevisupptagningen ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3.

2.  Om överklagandenämnden anser att en part, ett vittne eller en sakkunnig bör höras muntligen, ska den kalla personen i fråga att inställa sig vid nämnden.

3.  Parterna ska underrättas om att ett vittne eller en sakkunnig kommer att höras av överklagandenämnden. De ska ha rätt att vara närvarande och att ställa frågor till vittnet eller den sakkunnige.

Parterna får invända mot att en sakkunnig eller ett vittne hörs på grund av att denne saknar kompetens på det område som överklagandet gäller. Om en sådan invändning framförs ska frågan avgöras av överklagandenämnden.

4.  Innan de hörs ska varje sakkunnig och varje vittne uppge om de har något personligt intresse i ärendet, om de tidigare varit ombud för någon av parterna eller om de har deltagit i det överklagade beslutet.

Om den sakkunnige eller vittnet inte självmant uppger detta kan parterna uppmärksamma överklagandenämnden på frågan.

5.  En invändning mot ett vittne eller en sakkunnig ska framföras inom två veckor från det att parterna underrättats om att vittnet kallats eller den sakkunnige utsetts. Parten ska lägga fram grunderna för sin invändning och uppgift om den bevisning som åberopas.

6.  Vittnes och sakkunnigas utsagor ska återges i protokollet.

Artikel 17

Kostnader för bevisupptagning

1.  Vittnen och sakkunniga som har kallats till och inställer sig inför överklagandenämnden ska ha rätt till skälig ersättning för utgifter för resa och uppehälle.

Vittnen som har kallats till och inställer sig inför överklagandenämnden ska också ha rätt till skälig ersättning för utgifter för förlorad inkomst.

Sakkunniga som inte är anställda vid kemikaliemyndigheten ska ha rätt till arvode för sitt arbete.

2.  Utbetalningar ska ske till vittnen efter bevisupptagningen och till sakkunniga efter det att de har fullgjort sina uppgifter eller uppdrag. Förskottsbetalningar kan dock göras.

3.  Kemikaliemyndighetens styrelse ska fastställa regler för hur beloppen och förskotten ska beräknas.

4.  Närmare regler ska fastställas enligt förfarandet i artikel 27.3 och i samförstånd med styrelsen, i fråga om

a) vem som bär kostnaden för bevisupptagningen, och

b) hur utbetalningen av ersättning och arvode till vittnen och sakkunniga ska ske.

5.  De regler som avses i punkterna 3 och 4 ska på lämpligt sätt ta hänsyn till liknande bestämmelser på andra områden inom gemenskapslagstiftningen.

▼M1

Artikel 17a

Kostnader

Parterna ska bära sina egna kostnader.

▼B

Artikel 18

Behörighet

Om överklagandenämnden överlämnar ärendet till den berörda enheten inom kemikaliemyndigheten enligt artikel 93.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska enheten vara bunden av motiveringen till överklagandenämndens beslut om inte omständigheterna har förändrats.

Artikel 19

Överläggningar

1.  Endast de tre ledamöter i överklagandenämnden som prövar ett överklagande ska delta i överläggningarna rörande det överklagandet. Överläggningarna ska vara och förbli hemliga.

2.  Under överläggningarna ska varje ledamot säga sin mening och ange skälen för denna.

Referenten ska säga sin mening först och ordföranden sist, om inte ordföranden är referent.

Artikel 20

Omröstning

Om det blir nödvändigt att rösta ska rösterna avges i den ordning som anges i artikel 19.2 andra stycket. Om ordföranden även är referent ska ordföranden dock rösta sist.

Beslut ska fattas med en majoritet av rösterna.

Det är inte tillåtet att avstå från att rösta.

Artikel 21

Beslut

1.  Beslutet ska innehålla följande:

a) Uppgift om att beslutet är fattat av överklagandenämnden.

b) Datum då beslutet fattades.

c) Namnen på de ledamöter i överklagandenämnden som deltagit i förfarandet.

d) Namnen på parterna och intervenienterna i ärendet och deras ombud under förfarandet.

e) Parternas yrkanden.

f) En sammanfattning av de faktiska omständigheterna.

g) De skäl som ligger till grund för beslutet.

▼M1

h) Det beslut som överklagandenämnden kommit till, inbegripet, i förekommande fall, ett beslut om ersättning av kostnader för bevisupptagning och ett beslut om återbetalning av avgifter enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 340/2008 eller artikel 4.4 i genomförandeförordning (EU) nr 564/2013.

▼B

2.  Ordföranden och registratorn ska underteckna beslutet. Elektroniska signaturer får användas.

Beslutet i original ska överlämnas i kansliets förvar.

3.  Parterna ska delges beslutet i enlighet med artikel 22.

4.  Till beslutet ska bifogas en förklaring om att talan mot beslutet får väckas enligt artikel 230 i fördraget och artikel 94.1 i förordning (EG) nr 1907/2006. Förklaringen ska innehålla en tidsfrist för att väcka en sådan talan.

Beslutet är giltigt även om en sådan förklaring inte bifogas.

5.  Överklagandenämndens slutliga beslut ska offentliggöras i sin helhet på lämpligt sätt, om inte ordföranden beslutar annat på motiverad begäran av en part.

▼M1

6.  Ordföranden ska besluta om huruvida de uppgifter som klaganden har framfört enligt artikel 6.1 g, kemikaliemyndigheten har framfört enligt artikel 7.2 d eller en intervenient har framfört enligt artikel 8.6 d ska betraktas som konfidentiella. Ordföranden ska se till att konfidentiella uppgifter inte offentliggörs i det slutliga beslutet.

▼B

Artikel 22

Delgivning av handlingar

Registratorn ska se till att överklagandenämndens beslut och underrättelser delges parterna och intervenienterna.

Delgivning ska ske på något av följande sätt:

1. Genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.

2. Genom personligt överlämnande mot mottagningsbevis.

3. Genom ett tekniskt kommunikationsmedel som står till överklagandenämndens förfogande och som parten eller partens ombud har godtagit för detta syfte.

Artikel 23

Tidsfrister

1.  Tidsfrister rörande förfarandet för överklagande som föreskrivs i eller fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 eller denna förordning ska beräknas enligt punkterna 2–6 i denna artikel.

2.  Då en frist uttryckt i dagar, veckor, månader eller år ska räknas från den dag en händelse inträffar eller en handling företas, inräknas den dagen inte i fristen.

3.  En frist uttryckt i veckor, månader eller år löper ut vid utgången av den dag i fristens sista vecka, månad eller år som infaller på samma veckodag eller samma datum som den dag då händelsen eller handlingen från vilken fristen ska räknas inträffade eller företogs.

Då en frist är uttryckt i månader eller år och den dag då fristen ska utlöpa inte förekommer i den sista månaden, ska fristen löpa ut vid utgången av den månadens sista dag.

4.  Då en frist är uttryckt i månader och dagar ska först hela månader räknas och därefter dagar.

5.  Fristerna ska innefatta de lagstadgade helgdagar som gäller där kemikaliemyndigheten har sitt säte samt lördagar och söndagar.

6.  Om fristen löper ut på en lördag, söndag eller en lagstadgad helgdag som gäller där kemikaliemyndigheten har sitt säte ska den förlängas till utgången av närmast följande arbetsdag.

Artikel 24

Förlängning och överskridande av tidsfrister

1.  Frister som har fastställts i enlighet med denna förordning får förlängas av den som fastställt dem.

2.  Om en tidsfrist överskrids ska detta inte påverka en parts rättigheter, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det förelåg oförutsebara omständigheter eller force majeure på ett för överklagandenämnden tillfredsställande sätt.

Artikel 25

Vilandeförklaring

Överklagandenämnden kan, på begäran av en part eller på eget initiativ och efter att ha hört parterna, förklara ett ärende vilande.

Om någon av parterna motsätter sig att ärendet förklaras vilande ska beslutet motiveras.

Artikel 26

Rättelse

Överklagandenämnden kan, efter att ha hört parterna, rätta skriv- och räknefel och andra uppenbara misstag i beslutet, på eget initiativ eller efter ansökan av en part, om ansökan framställs inom en månad från delgivningen av beslutet.KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 27

Genomförandeåtgärder

1.  Ytterligare förfaranderegler som behövs för att handlägga överklagandena på ett effektivt sätt och regler som behövs för att organisera överklagandenämndens arbete, även regler som gäller fördelningen av ärenden mellan ledamöterna, får antas enligt det förfarande som anges i punkt 3.

2.  Praktiska anvisningar för parter och intervenienter och instruktioner som rör förberedelse och genomförande av förhandlingar inför överklagandenämnden samt inlämnande och delgivning av skriftliga inlagor och synpunkter får antas enligt det förfarande som anges i punkt 3.

3.  Ordföranden och de två andra ledamöter som utsetts enligt artikel 89.3 första stycket i förordning (EG) nr 1907/2006 ska besluta om de regler och åtgärder som föreskrivs i denna förordning med en majoritet av rösterna.

Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

( 2 ) EUT L 280, 24.10.2007, s. 10.

( 3 ) EUT L 107, 17.4.2008, s. 6.

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

( 5 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 av den 18 juni 2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 19.6.2013, s. 17).

Top