EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

Konsoliderad TEXT: 31994R2965 — SV — 01.10.2003

1994R2965 — SV — 01.10.2003 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2965/94

av den 28 november 1994

om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ

(EGT L 314, 7.12.1994, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Rådets förordning (EG) nr 2610/95 av den 30 oktober 1995 

  L 268

1

10.11.1995

►M2

Rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003

  L 245

13

29.9.2003
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2965/94

av den 28 november 1994

om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

I samband med antagandet av beslutet av den 29 oktober 1993, som träffades genom ett gemensamt avtal mellan representanterna för medlemsstaternas regeringar, samlade på stats- och regeringschefsnivå, om lokaliseringen av vissa av de europeiska gemenskapernas organ och tjänster samt av Europol ( 1 ), antog dessa representanter genom ett gemensamt avtal en deklaration om upprättande under kommissionens översättningstjänst i Luxemburg av ett översättningscentrum för unionens organ, som skall utföra det nödvändiga översättningsarbetet för de organ vars lokalisering fastställs genom beslutet av den 29 oktober 1993, med undantag för det Europeiska monetära institutet.

Upprättandet av ett gemensamt centrum är en praktisk lösning på problemet med att tillfredsställa översättningsbehoven för ett stort antal organ som ligger utspridda över hela unionens område.

Reglerna för översättningscentrumet skall göra det möjligt för detta att arbeta åt organ som har status som juridisk person, självständig förvaltning och egen budget, samtidigt som den arbetsmässiga förbindelsen mellan centrumet och kommissionen upprätthålls.

Fördraget anger inte andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som finns i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Ett översättningscentrum för unionens organ (i det följande betecknat ”centrumet”) inrättas härmed.

▼M1

Artikel 2

1.  Centrumet skall utföra det nödvändiga översättningsarbetet för följande inrättningar:

 Europeiska miljöbyrån.

 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.

 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

 Europeiska läkemedelsmyndigheten.

 Europeiska arbetsmiljöbyrån.

 Byrån för harmonisering av de inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

 Europol och Europols narkotikaenhet.

Centrumet och var och en av de ovannämnda inrättningarna skall utarbeta ordningar för det inbördes samarbetet.

2.  Andra inrättningar inrättande av rådet, förutom de i punkt 1 nämnda, kan också anlita centrumet på grundval av överenskommelser med centrumet.

3.  De av unionens institutioner och inrättningar som redan har egna översättningstjänster kan eventuellt på frivillig grund anlita centrumets tjänster, enligt bestämmelser som parterna skall komma överens om.

4.  Centrumet skall till fullo delta i den interinstitutionella översättningskommitténs arbete.

▼B

Artikel 3

1.  Centrumet skall vara en juridisk person.

2.  För att centrumet skall kunna utföra de uppgifter som det tilldelas, skall det i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen.

Artikel 4

▼M1

1.  Centrumet skall ha en styrelse som består av

a) en representant för var och en av de inrättningar som nämns i artikel 2.1; var och en av de överenskommelser som avses i artikel 2.2 kan innehålla bestämmelser om att den inrättning som överenskommelsen gäller för skall vara representerad,

b) en representant från var och en av Europeiska unionens medlemsstater,

c) två representanter från kommissionen, och

d) en representant från var och en av de institutioner och organ som, fastän de har egna översättningstjänster, på frivillig grund har ingått ett samarbetsavtal med centrumet.

▼B

2.  Det skall utses suppleanter för de i punkt 1 nämnda representanterna.

3.  En av kommissionens representanter skall besätta ordförandeposten i styrelsen.

Artikel 5

1.  Styrelseledamöterna skall utses för tre år.

2.  Styrelseledamöterna kan väljas om.

Artikel 6

1.  Ordföranden skall sammankalla ett styrelsemöte minst två gånger om året och när minst en tredjedel av de ledamöter som avses i artikel 4.1 a så kräver.

2.  Styrelsens beslut skall fattas med två tredjedels majoritet.

3.  Varje styrelseledamot skall ha en röst.

4.  Ordföranden skall inte delta i omröstningar.

Artikel 7

Styrelsen skall anta sin egen arbetsordning.

Artikel 8

1.  Styrelsen skall anta centrumets årliga arbetsprogram på grundval av ett utkast utarbetat av direktören.

2.  Programmet kan anpassas under årets lopp i enlighet med förfarandet i punkt 1.

▼M2

3.  Styrelsen skall anta årsrapporten om centrumets verksamhet och senast den 15 juni översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och till de organ som förtecknas i artikel 2.

4.  Centrumet skall varje år till budgetmyndigheten översända alla uppgifter som rör utvärderingsresultaten.

▼B

Artikel 9

1.  Centrumet skall ledas av en direktör som utnämns av styrelsen på förslag av kommissionen för en femårsperiod, som kan förlängas.

2.  Direktören skall vara laglig företrädare för centrumet. Han eller hon skall ansvara för

 utarbetande och genomförande på lämpligt sätt av arbetsprogrammet och av styrelsens beslut,

 den löpande förvaltningen,

 utförandet av de uppgifter som åläggs centrumet,

 genomförandet av budgeten,

 alla personalfrågor,

 förberedelse av styrelsens möten.

3.  Direktören skall avlägga rapport till styrelsen om sin verksamhet.

Artikel 10

1.  För varje budgetår, vilket motsvarar kalenderåret, skall det utarbetas beräkningar över alla centrumets inkomster och utgifter, vilka uppförs i centrumets budget.

▼M1

2.  

a) Det skall råda balans mellan inkomster och utgifter i centrumets budget.

▼M2

b) Centrumets inkomster skall bestå av betalningar från de organ som centrumet arbetar för samt från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommits som ersättning för de tjänster som centrumet utför, och även verksamhet av interinstitutionell natur, liksom även ett bidrag från gemenskapen.

▼M2 —————

▼B

3.  Centrumets utgifter omfattar bl.a. löner till personalen, utgifter för administration och infrastruktur samt driftsutgifter.

▼M1

Artikel 11

1.  Före den översyn som behandlas i artikel 19 kan var och en av de i artikel 2.1 nämnda inrättningarna som konfronteras med särskilda svårigheter när det gäller centrumets tjänster, vända sig till centrumet för att försöka finna bästa möjliga lösning på dessa svårigheter.

2.  Om det visar sig omöjligt att finna en lösning inom tre månader, kan inrättningen sända kommissionen ett vederbörligen motiverat meddelande, så att kommissionen kan vidta nödvändiga åtgärder och vid behov under centrumets ledning och med dess bistånd ordna så att utomstående på ett mer systematiskt sätt tas till hjälp vid översättning av handlingarna i fråga.

▼B

Artikel 12

Kommissionen skall på grundval av avtal som ingås med centrumet mot återbetalning av kostnaderna förse centrumet med följande bistånd:

1) Stödfunktioner: terminologi, databaser, dokumentation, maskinöversättning, utbildning och listor över frilansöversättare samt utstationering av medarbetare till tjänster vid centrumet.

2) Förvaltning av grundläggande administrativa tjänster: utbetalning av löner, sjukförsäkring, pensionsplaner, social service.

▼M2

Artikel 13

1.  För varje budgetår, vilket skall motsvara kalenderåret, skall det upprättas en beräkning av centrumets inkomster och utgifter, vilka skall tas upp i centrumets budget som också skall innehålla en tjänsteförteckning.

2.  Det skall råda balans mellan inkomster och utgifter i budgeten.

3.  Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av direktören, upprätta en beräkning av centrumets inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen översända denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

4.  Kommissionen skall, tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget, översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade ”budgetmyndigheten”).

5.  På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fördraget.

6.  Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till centrumet.

Budgetmyndigheten skall fastställa centrumets tjänsteförteckning.

7.  Styrelsen skall fastställa centrumets budget. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

8.  Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

▼B

Artikel 14

1.  Direktören skall genomföra budgeten.

▼M2

2.  Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall centrumets räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare en sammanställning av de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3.  Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4.  Efter det att revisionsrättens synpunkter på centrumets preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit skall direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.

5.  Styrelsen skall avge ett yttrande om centrumets slutliga räkenskaper.

6.  Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret skall centrumets direktör översända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, revisionsrätten och kommissionen.

7.  De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8.  Senast den 30 september skall direktören för centrumet översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9.  Direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10.  Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja centrumets direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n.

Artikel 15

Styrelsen skall anta centrumets finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( 2 ), endast om centrumets särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande.

▼B

Artikel 16

Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på centrumet.

Artikel 17

1.  Centrumets personal skall omfattas av de regler och föreskrifter som gäller för tjänstemän och övriga anställda inom Europeiska gemenskaperna.

2.  Centrumet skall gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillkommer en anställande myndighet.

3.  Styrelsen skall anta lämpliga tillämpningsbestämmelser i samråd med kommissionen, bl.a. för att säkerställa skyddet av vissa uppgifters förtrolighet.

Artikel 18

1.  Centrumets ansvar i kontraktsförhållanden skall bestämmas av den lagstiftning som tillämpas på kontraktet i fråga.

Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att träffa avgöranden i enlighet med en skiljedomsklausul som ingår i ett kontrakt som centrumet ingått.

2.  Vad gäller ansvar utanför kontraktsförhållanden skall centrumet gottgöra alla skador som orsakats av dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning.

Europeiska gemenskapernas domstol skall ha behörighet att pröva tvister som rör ersättning för sådana skador.

3.  Det personliga ansvaret för centrumets anställda skall regleras av de bestämmelser som gäller för dem.

▼M2

Artikel 18a

1.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ( 3 ) skall tillämpas på de handlingar som finns hos centrumet.

2.  Styrelsen skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 inom sex månader från och med ikraftträdandedagen för rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ ( 4 ).

3.  De beslut som fattas av centrumet i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i fördraget.

▼B

Artikel 19

Rådet kan på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet ta upp denna förordnings regler för centrumets drift och funktion till översyn senast tre år efter utgången av centrumets inkörningsperiod, vilken inte får överstiga tre budgetår.

Artikel 20

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
UTTALANDE 1

UTTALANDE AV RÅDET

Rådet fäster den största vikt vid att säkerställa att principerna för effektivitet och kostnadseffektivitet tillämpas.

I detta sammanhang erinrar det om att budgetförordningen innehåller följande bestämmelser:

”Budgetanslagen måste användas i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller sparsamhet och kostnadseffektivitet. Kvantifierade mål måste ställas upp och deras förverkligande övervakas.”

”För verksamheter som är av operativ natur skall redovisningen innehålla en motivering för det belopp som gemenskapen skall bidra med. Motiveringen skall vid behov stödja sig på relevanta statistiska uppgifter.”
UTTALANDE 2

GEMENSAMT UTTALANDE AV RÅDET OCH KOMMISSIONEN

I samband med upprättandet av översättningscentrumet bekräftar rådet och kommissionen att centrumet skall organiseras på ett sådant sätt att Europeiska gemenskapernas officiella språk kan behandlas likvärdigt, utan att detta påverkar de särskilda bestämmelserna med hänsyn till språkanvändning i de olika organ som centrumet arbetar för.
UTTALANDE 3

GEMENSAMT UTTALANDE AV RÅDET OCH KOMMISSIONEN BETRÄFFANDE ARTIKEL 17

Rådet och kommissionen anser att översättningscentrumet, med tanke på dess uppgifter och budgetstruktur, skall tillämpa en så smidig personalförvaltning som möjligt utan att detta går ut över utförandet av dess uppgifter.
UTTALANDE 4

UTTALANDE AV RÅDET BETRÄFFANDE ARTIKEL 17

Rådet anmodar kommissionen att

 före utgången av 1994 lämna en rapport om i vilken utsträckning bestämmelserna i artikel 5 i bilaga 8 till tjänsteföreskrifterna fortfarande är berättigade, särskilt med beaktande av dessa bestämmelsers kostnadseffektivitet,

 att lämna lämpliga förslag för reformering av bestämmelserna mot bakgrunden av den nämnda rapporten.
UTTALANDE 5

UTTALANDE AV DEN TYSKA DELEGATIONEN BETRÄFFANDE ARTIKEL 17

Förbundsrepubliken Tyskland ansluter sig, trots allvarliga reservationer, till kompromissen om artikel 17 för att inte stå i vägen för medlemsstaternas samförstånd och starten för centrumets arbete. Den anser att det fortfarande föreligger ett brådskande behov av en revision av denna omtvistade bestämmelse. Tyskland har lämnat sitt bifall i hopp om att den anmodan det framför idag kommer att leda till att kommissionen så småningom lämnar förslag med detta innehåll.
UTTALANDE 6

UTTALANDE AV KOMMISSIONEN

Kommissionen kommer i enlighet med sina befogenheter att framlägga förslag i gruppen av administrationschefer om att det under denna grupp snabbt skall skapas ett interinstitutionellt översättningsutskott som skall främja koordinationen mellan de olika institutionernas översättningstjänster, bl.a. översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.( 1 ) EGT nr C 323, 30.11.1993, s. 1.

( 2 ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

( 3 ) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) EUT L 245, 29.9.2003, s. 13.

Top