EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0223-20150608

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (Text av betydelse för EES och Schweiz)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/2015-06-08

2009R0223 — SV — 08.06.2015 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 223/2009

av den 11 mars 2009

om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program

(Text av betydelse för EES och Schweiz)

(EGT L 087 31.3.2009, s. 164)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/759 av den 29 april 2015

  L 123

90

19.5.2015
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 223/2009

av den 11 mars 2009

om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program

(Text av betydelse för EES och Schweiz)EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande ( 1 ),

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande ( 2 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 3 ), och

av följande skäl:

(1)

För att säkra att den europeiska statistik som framställs i enlighet med principerna i artikel 285.2 i fördraget är samstämmig och jämförbar, bör man stärka samarbetet och samordningen mellan de myndigheter som medverkar till att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

(2)

Dessa myndigheters samarbete och samordning bör därför utvecklas på ett mer systematiskt och organiserat sätt, samtidigt som man fullt ut respekterar medlemsstaternas och gemenskapens respektive befogenheter och institutionella uppbyggnad och beaktar behovet att se över gällande grundläggande lagstiftning för att anpassa den till den rådande situationen, stå bättre rustad inför framtida utmaningar samt åstadkomma en bättre harmonisering av den europeiska statistiken.

(3)

Det är därför nödvändigt att konsolidera verksamheten inom det europeiska statistiksystemet (ESS) och förbättra styrningen av systemet, särskilt i syfte att ytterligare klargöra vilken roll de nationella statistikbyråerna (NSI), andra nationella myndigheter respektive gemenskapens statistikkontor har.

(4)

Med tanke på den särställning som innehas av NSI och övriga nationella myndigheter som i varje medlemsstat ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, bör de kunna få bidrag utan någon ansökningsomgång i enlighet med artikel 168.1 d i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( 4 ).

(5)

Med hänsyn till att kostnaderna för att genomföra statistikprogrammet ska bäras gemensamt av EU och medlemsstaterna, bör gemenskapen också, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( 5 ), ge ekonomiskt stöd till NSI och andra nationella myndigheter för att täcka deras extra kostnader för genomförandet av de tillfälliga direkta statistikåtgärder som kommissionen beslutar om.

(6)

De statistikansvariga myndigheterna i såväl de Efta-medlemsstater som omfattas av EES-avtalet ( 6 ) som Schweiz bör vara nära knutna till det fördjupade samarbetet och samordningen, i enlighet med vad som sägs i EES-avtalet, särskilt artikel 76 och protokoll 30 till avtalet, respektive i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete på statistikområdet ( 7 ), särskilt artikel 2.

(7)

Det är dessutom viktigt med ett nära samarbete och ändamålsenlig samordning mellan ESS och Europeiska centralbankssystemet (ECBS), i synnerhet för att främja utbyte av konfidentiella uppgifter mellan de båda systemen för statistiska ändamål, mot bakgrund av artikel 285 i fördraget och artikel 5 i det protokoll (nr 18) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till fördraget.

(8)

Europeisk statistik kommer alltså att utvecklas, framställas och spridas av både ESS och ECBS, men eftersom de båda systemen har olika styrningsstruktur regleras de av olika rättsakter. Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter ( 8 ).

(9)

Följaktligen kan dock uppgifter som tagits fram av en nationell centralbank direkt eller indirekt användas av NSI, andra nationella myndigheter och gemenskapens statistikkontor för att framställa europeisk statistik, efter överenskommelse mellan en nationell centralbank och gemenskapens statistikkontor inom ramen för deras respektive behörighetsområden och utan att det påverkar nationella överenskommelser mellan den nationella centralbanken och NSI eller andra nationella myndigheter, även om medlemmarna av ECBS inte deltar i framställningen av europeisk statistik enligt denna förordning. På motsvarande sätt kan medlemmarna av ECBS inom ramen för sina respektive behörighetsområden direkt eller indirekt använda uppgifter som tagits fram av ESS, under förutsättning att behovet har motiverats.

(10)

När det gäller förbindelserna mellan ESS och ECBS spelar den kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som inrättades genom rådets beslut 2006/856/EG ( 9 ) en viktig roll, särskilt genom att den bistår kommissionen i utarbetandet och genomförandet av arbetsprogram för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

(11)

Internationella rekommendationer och bästa praxis bör beaktas vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik.

(12)

Det är viktigt att säkerställa nära samarbete och ändamålsenlig samordning mellan ESS och andra aktörer inom det internationella statistiksystemet för att främja användningen av internationella koncept, klassificeringar och metoder, särskilt eftersom samstämmigheten och jämförbarheten mellan statistik på global nivå behöver förbättras.

(13)

För att samordna statistiska koncept och metoder bör ett interdisciplinärt lämpligt samarbete med akademiska institutioner utvecklas.

(14)

Hur ESS fungerar behöver också ses över eftersom det krävs flexiblare metoder för utveckling, framställning och spridning av den europeiska statistiken samt tydliga prioriteringar för att minska bördan på uppgiftslämnarna och ESS-medlemmarna samt förbättra den europeiska statistikens tillgänglighet och aktualitet. En ”modell för europeisk statistik” bör därför utarbetas.

(15)

Den europeiska statistiken grundar sig vanligtvis på nationella uppgifter som alla medlemsstaternas statistikansvariga myndigheter framställt och spridit, men den kan också framställas av uppgifter som inte tidigare offentliggjorts och som medlemsstaterna lämnat in, urval av nationella uppgifter, speciellt utformade europeiska statistiska undersökningar eller med hjälp av harmoniserade begrepp eller metoder.

(16)

I sådana specifika och välmotiverade fall bör det vara möjligt att genomföra en modell för europeisk statistik som är en pragmatisk strategi för att underlätta sammanställningen av europeiska statistiska aggregat, vilka representerar hela Europeiska unionen eller hela euroområdet och vilka är av särskild betydelse för gemenskapens politik.

(17)

Gemensamma strukturer, verktyg och rutiner kan också fastställas och vidareutvecklas genom nätverk för samarbete, där NSI eller andra nationella myndigheter och gemenskapens statistikkontor är delaktiga och där vissa medlemsstater kan specialisera sig på viss statistisk verksamhet, vilket skulle gynna ESS överlag. Sådana nätverk för samarbete mellan aktörer inom ESS bör syfta till att motverka dubbelarbete och på så sätt öka effektiviteten och minska uppgiftslämnarbördan för näringsidkare.

(18)

Samtidigt bör särskild uppmärksamhet fästas vid att uppgifter som insamlats via olika undersökningar behandlas på likartat sätt. I detta syfte bör ämnesövergripande arbetsgrupper inrättas.

(19)

Det förbättrade regelverket för den europeiska statistiken bör framför allt tillgodose behovet att minska uppgiftslämnarbördan för uppgiftslämnarna och bidra till det mer övergripande målet att minska de administrativa bördorna inom EU i enlighet med ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 8–9 mars 2007. Den viktiga roll som NSI och andra nationella myndigheter spelar när det gäller att minska bördan för europeiska företag på nationell nivå bör emellertid också framhållas.

(20)

För att öka förtroendet för den europeiska statistiken bör de nationella statistikansvariga myndigheterna i varje medlemsstat, och gemenskapens statistikkontor inom kommissionen, vara yrkesmässigt oberoende samt garantera opartiskhet och hög kvalitet vid framställningen av europeisk statistik, såväl i enlighet med principerna i artikel 285.2 i fördraget som med de principer som utformats i detalj i den uppförandekod avseende europeisk statistik som kommissionen ställde sig bakom i sin rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar den 25 maj 2005. De grundläggande principerna för officiell statistik, som antogs av FN:s ekonomiska kommission för Europa den 15 april 1992 och av FN:s statistikkommission den 14 april 1994, bör också beaktas.

(21)

Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ( 10 ).

(22)

Denna förordning garanterar även skyddet av enskilda individer vid behandling av personuppgifter samt preciserar, med avseende på europeisk statistik, bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( 11 ) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ( 12 ).

(23)

De konfidentiella uppgifter som medlemsstaternas och gemenskapens statistikansvariga myndigheter samlar in för att framställa europeisk statistik bör skyddas för att vinna och behålla förtroendet från dem som ansvarar för att tillhandahålla uppgifterna. Skyddet av statistiska uppgifter bör följa samma principer i alla medlemsstater.

(24)

Det är därför nödvändigt att fastställa gemensamma principer och riktlinjer för att garantera konfidentiell behandling av uppgifter som används för framställning av den europeiska statistiken samt för tillgång till sådana konfidentiella uppgifter med hänsyn till den tekniska utvecklingen och användarnas behov i ett demokratiskt samhälle.

(25)

Tillgång till konfidentiella uppgifter för behoven inom ESS är särskilt viktigt för att få största möjliga nytta av uppgifterna, med syftet att förbättra kvaliteten på den europeiska statistiken och säkra ett flexibelt gensvar på de nya uppkommande statistiska behov inom gemenskapen.

(26)

Forskarvärlden bör få bättre möjligheter att ta del av konfidentiella uppgifter som används för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, för analys av intresse för den vetenskapliga utvecklingen i Europa. Forskarnas tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte bör därför förbättras utan att man äventyrar den höga skyddsnivå som krävs för konfidentiella statistiska uppgifter.

(27)

Användning av konfidentiella uppgifter för ändamål som inte är uteslutande statistiska, såsom administrativa eller rättsliga ändamål, för skatteändamål eller för kontroll gentemot statistiska uppgifter bör vara strängt förbjudet.

(28)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation ( 13 ) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ ( 14 ).

(29)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa ett regelverk för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål och påverkar därför inte tillämpningen av nationella föreskrifter, roller och villkor som är specifika för den nationella statistiken.

(30)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 15 ).

(31)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att besluta om åtgärder för den europeiska statistikens kvalitetskriterier och att fastställa på vilket sätt samt enligt vilka bestämmelser och villkor som tillgång kan ges till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte på gemenskapsnivå. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör ersätta åtgärderna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 ( 16 ), rådets förordning (EG) nr 322/97 ( 17 ) och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 18 ). Dessa rättsakter bör därför upphöra att gälla. Tillämpningsåtgärderna i kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften ( 19 ) och kommissionens beslut 2004/452/EG av den 29 april 2004 om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte ( 20 ) bör fortsätta att gälla.

(33)

Kommittén för det statistiska programmet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik.

Europeisk statistik är relevant statistik som behövs för gemenskapens verksamhet och som följer subsidiaritetsprincipen och bestämmelserna om medlemsstaternas och gemenskapens myndigheters oberoende, integritet och ansvar. Den europeiska statistiken definieras i programmet för europeisk statistik. Den europeiska statistiken ska utvecklas, framställas och spridas i enlighet med de statistiska principerna i artikel 285.2 i fördraget, och ytterligare utvecklas i uppförandekoden avseende europisk statistik, enligt vad som sägs i artikel 11. Den europeiska statistiken ska genomföras i enlighet med denna förordning.

Artikel 2

Statistiska principer

1.  Den europeiska statistiken ska utvecklas, framställas och spridas enligt följande statistiska principer:

▼M1

a)  yrkesmässigt oberoende: att statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på ett oberoende sätt, särskilt när det gäller val av vilken teknik eller vilka definitioner, metoder eller källor som ska användas, tidsplanen för spridning av uppgifter och uppgifternas innehåll samt att utförandet av dessa uppgifter ska vara fritt från varje påtryckning från politiska grupperingar eller intressegrupper eller från unionsinstitutioner eller nationella myndigheter.

▼B

b)  opartiskhet: att statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på ett neutralt sätt och att alla användare ska behandlas lika.

c)  objektivitet: att statistiken ska utvecklas, framställas och spridas systematiskt, tillförlitligt och på ett icke snedvridet sätt, vilket innebär att professionella och yrkesetiska standarder ska tillämpas och att det framgår för användare och uppgiftslämnare vilka riktlinjer och rutiner som följts.

d)  tillförlitlighet: att statistiken så troget, noggrant och exakt som möjligt ska återspegla den verklighet som den är avsedd att återge, vilket innebär att vetenskapliga kriterier ska användas vid val av källor, metoder och förfaranden.

e)  statistisk konfidentialitet: att sådana konfidentiella uppgifter om enskilda statistiska objekt som erhålls direkt för statistiska ändamål eller indirekt från administrativa eller andra källor ska skyddas samt ett förbud mot att använda uppgifterna för andra ändamål än statistiska och att olagligen röja dem.

f)  kostnadseffektivitet: att kostnaderna för att framställa statistiken ska stå i proportion till vikten av resultaten och den eftersträvade nyttan, att resurserna måste användas på bästa möjliga sätt och att uppgiftslämnarbördan ska vara så liten som möjligt. De uppgifter som begärs ska när så är möjligt hämtas direkt från tillgängliga register eller källor.

De statistiska principerna i denna punkt vidareutvecklas ytterligare i uppförandekoden, i enlighet med artikel 11.

2.  Utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik ska ta hänsyn till internationella rekommendationer och bästa praxis.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  statistik: kvantitativ och kvalitativ, aggregerad och representativ information som beskriver en gemensam egenskap hos en bestämd population.

2.  utveckling: verksamhet som syftar till att utarbeta, stärka och förbättra de statistiska metoder, standarder och förfaranden som används för att framställa och sprida statistik, samt att utforma ny statistik och indikatorer.

3.  framställning: all verksamhet i samband med insamling, lagring, bearbetning och analys som är nödvändig för att sammanställa statistik.

4.  spridning: den verksamhet som gör statistiken och den statistiska analysen tillgänglig för användare.

5.  uppgiftsinsamling: undersökningar och alla andra sätt att hämta uppgifter från olika källor, inklusive administrativa källor.

6.  statistiskt objekt: den grundläggande observationsenhet, såsom en fysisk person, ett hushåll, en näringsidkare och andra företag, som uppgifterna avser.

7.  konfidentiella uppgifter: data som gör det möjligt att antingen direkt eller indirekt identifiera de statistiska objekten och därmed röja uppgifter om enskilda. För att avgöra om ett statistiskt objekt kan identifieras ska alla relevanta sätt som en utomstående rimligen kan använda för att identifiera det statistiska objektet beaktas.

8.  användning för statistiska ändamål: användning uteslutande för att utveckla och framställa statistiska resultat och analyser.

9.  direkt identifiering: identifiering av ett statistiskt objekt genom namn och adress eller genom ett allmänt tillgängligt identifikationsnummer.

10.  indirekt identifiering: identifiering av ett statistiskt objekt på något annat sätt än genom direkt identifiering.

11.  tjänstemän vid kommissionen (Eurostat): de tjänstemän i gemenskaperna som avses i artikel 1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och som arbetar vid gemenskapens statistikkontor.

12.  övriga anställda vid kommissionen (Eurostat): de anställda vid gemenskaperna som avses i artiklarna 2–5 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och som arbetar vid gemenskapens statistikkontor.KAPITEL II

STATISTIKENS STYRNING

Artikel 4

Det europeiska statistiksystemet

Det europeiska statistiksystemet (ESS) är partnerskapet mellan gemenskapens statistikmyndighet, dvs. kommissionen (Eurostat), och de nationella statistikbyråerna (NSI) och andra nationella myndigheter som i medlemsstaterna ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

Artikel 5

Nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter

▼M1

1.  Den nationella statistikmyndighet som utsetts av var och en av medlemsstaterna som det organ som ska ansvara för samordningen av all verksamhet på nationell nivå när det gäller utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, vilken definieras i programmet för europeisk statistik i enlighet med artikel 1, (nedan kallade NSI) ska fungera som kommissionens (Eurostat) enda kontaktpunkt för statistikfrågor.

NSI:s samordningsansvar ska omfatta alla andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, vilken definieras i programmet för europeisk statistik i enlighet med artikel 1. NSI ska i synnerhet ha ansvaret på den nationella nivån för att samordna statistisk programplanering och rapportering, kvalitetsövervakning, metodik, överföring av uppgifter samt information om ESS:s statistikåtgärder. I den mån som viss del av den europeiska statistiken kan sammanställas av nationella centralbanker (nedan kallade NCB) i deras egenskap av medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska NSI och NCB ha ett nära samarbete i enlighet med nationella överenskommelser i syfte att säkerställa framställningen av komplett och enhetlig europeisk statistik, samtidigt som det nödvändiga samarbetet säkerställs mellan ESS och ECBS enligt artikel 9.

▼B

2.  På kommissionens (Eurostats) webbplats ska det finnas en uppdaterad förteckning över NSI och andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, som medlemsstaterna utsett.

3.  NSI och andra nationella myndigheter som är upptagna i den förteckning som avses i punkt 2 i den här artikeln kan få bidrag utan någon ansökningsomgång, i enlighet med artikel 168.1 d i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

▼M1

Artikel 5a

Chefer för NSI och statistikchefer för andra nationella myndigheter

1.  Inom det nationella statistiksystemet ska medlemsstaterna säkerställa yrkesmässigt oberoende för tjänstemän som ansvarar för de uppgifter som fastställs i denna förordning.

2.  För det ändamålet ska cheferna för NSI

a) ensamma ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidsplaner för offentliggöranden av och publikationer för europeisk statistik som utvecklas, framställs och sprids av NSI,

b) ha befogenhet att besluta om alla frågor som rör NSI:s interna förvaltning,

c) agera oberoende när de utför sina statistiska uppgifter och varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller någon annan institution, något organ, någon byrå eller enhet,

d) vara ansvariga för NSI:s statistikarbete och budgetgenomförande,

e) offentliggöra en årsrapport varvid de får framföra synpunkter som rör budgetanslaget för NSI:s statistikarbete,

f) samordna statistikarbetet inom alla nationella myndigheter som ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, såsom anges i artikel 5.1,

g) vid behov utarbeta nationella riktlinjer när det är nödvändigt för att säkerställa kvalitet när det gäller utveckling, framställning och spridning av all europeisk statistik inom det nationella statistiksystemet och övervaka och se över riktlinjernas genomförande, samt ansvara för efterlevnad av de riktlinjerna endast inom NSI, och

h) representera sina nationella statistiksystem inom ESS.

3.  Varje medlemsstat ska se till att andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik utför sådana uppgifter i enlighet med de nationella riktlinjer som utarbetats av chefen för NSI.

4.  Medlemsstaterna ska se till att förfaranden för rekrytering och utnämning av chefer för NSI och, när så är lämpligt, statistikchefer för andra nationella myndigheter som framställer europeisk statistik är transparenta och baseras endast på yrkesmässiga kriterier. De förfarandena ska säkerställa att principen om lika möjligheter respekteras, särskilt i fråga om kön. Skälen till avskedande av chefer för NSI eller omplacering av dessa till annan tjänst ska inte äventyra det yrkesmässiga oberoendet.

5.  Varje medlemsstat får inrätta ett nationellt organ för att säkerställa yrkesmässigt oberoende för framställarna av europeisk statistik. Cheferna för NSI, och när så är lämpligt, statistikchefer för andra nationella myndigheter som framställer europeisk statistik, får ta emot råd från sådana organ. Dessa förfaranden för rekrytering, omplacering och avskedande av chefer för sådana organ ska vara transparenta och endast grunda sig på yrkesmässiga kriterier. De ska säkerställa att principen om lika möjligheter respekteras, särskilt i fråga om kön.

▼B

Artikel 6

Kommissionen (Eurostat)

1.  Gemenskapens statistikkontor, som utsetts av kommissionen för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, ska i denna förordning benämnas kommissionen (Eurostat).

▼M1

2.  På unionsnivå ska kommissionen (Eurostat) agera oberoende när det gäller att se till att framställningen av europeisk statistik följer fastställda regler och statistiska principer.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 i protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska kommissionen (Eurostat) samordna statistikarbetet inom unionens institutioner och organ, särskilt för att se till att uppgifterna är enhetliga och håller hög kvalitet samt för att se till att uppgiftslämnarbördan blir minsta möjliga. Kommissionen (Eurostat) får därför uppmana andra unionsinstitutioner eller unionsorgan att samråda eller samarbeta med kommissionen i syfte att utveckla metoder och system för statistiska ändamål inom deras respektive ansvarsområden. De institutioner eller organ som avser att framställa statistik ska samråda med kommissionen (Eurostat) och beakta dess eventuella rekommendationer.

▼M1

Artikel 6a

Kommissionens (Eurostat) generaldirektör

1.  Eurostat är unionens statistikkontor och ett generaldirektorat inom kommissionen. Det ska ledas av en generaldirektör.

2.  Kommissionen ska se till att förfarandet för rekrytering av Eurostats generaldirektör är transparent och baserat på yrkesmässiga kriterier. Förfarandet ska säkerställa att principen om lika möjligheter respekteras, särskilt i fråga om kön.

3.  Generaldirektören ska ensam ansvara för att besluta om processer, statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om statistikens innehåll och tidpunkt för offentliggöranden och publikationer vad gäller all statistik som framställs av Eurostat. Vid utförandet av de statistiska uppgifterna ska generaldirektören agera oberoende och varken begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, någon regering eller någon annan institution, organ eller byrå.

4.  Eurostats generaldirektör ska ansvara för Eurostats statistiska verksamhet. Eurostats generaldirektör ska omedelbart efter sin utnämning av kommissionen och därefter årligen delta inom ramen för statistikdialogen i ett sammanträde med Europaparlamentets berörda utskott för att diskutera frågor som rör statistikstyrning, metodik och statistisk innovation. Eurostats generaldirektör ska offentliggöra en årsrapport.

▼B

Artikel 7

Kommittén för det europeiska statistiksystemet

1.  Kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) inrättas härmed. ESS-kommittén ska ge professionell vägledning åt ESS när det gäller att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik enligt de statistiska principerna i artikel 2.1.

2.  ESS-kommittén ska bestå av företrädare för NSI som är nationella statistikexperter. Kommittén ska ledas av kommissionen (Eurostat).

3.  ESS-kommittén ska anta sin arbetsordning, vilken ska återspegla kommitténs uppgifter.

4.  Kommissionen ska inhämta yttranden från ESS-kommittén om följande:

a) Åtgärder som kommissionen avser att genomföra rörande utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, hur åtgärderna kan motiveras från kostnadseffektivitetssynpunkt, vilka resurser och tidsplaner man behöver för att uppnå målen med åtgärderna och hur detta belastar uppgiftslämnarna i statistiska undersökningar.

b) Förslag till utveckling och prioriteringar i programmet för europeisk statistik.

c) Initiativ för att praktiskt genomföra omprioriteringar och minskning av uppgiftslämnarbördan.

d) Frågor om statistisk konfidentialitet.

e) Vidareutveckling av uppförandekoden.

f) Andra ärenden, främst metodfrågor, som uppkommer vid inrättandet eller genomförandet av statistiska program och som ordföranden tar upp till behandling, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 8

Samarbete med andra organ

Den rådgivande kommittén för europeisk statistik och det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ska höras inom ramen för sina respektive behörighetsområden.

Artikel 9

Samarbete med ECBS

För att minska uppgiftslämnarbördan i möjligaste mån och garantera den samstämmighet som är nödvändig för att framställa europeisk statistik ska ESS och ECBS ha ett nära samarbete och följa de statistiska principerna i artikel 2.1.

Artikel 10

Internationellt samarbete

Utan att det påverkar de enskilda medlemsstaternas ställningstaganden och roller ska det europeiska statistiksystemets ståndpunkt i frågor som är av särskild betydelse för europeisk statistik på internationell nivå samt särskilda bestämmelser om representation i internationella statistikorgan beredas av ESS-kommittén och samordnas av kommissionen (Eurostat).

Artikel 11

Uppförandekod avseende europeisk statistik

1.  Uppförandekoden ska syfta till att skapa förtroende för europeisk statistik hos allmänheten genom att klargöra hur den europeiska statistiken ska utvecklas, framställas och spridas i enlighet med de statistiska principerna i artikel 2.1 och bästa internationella praxis beträffande statistik.

2.  Uppförandekoden för statistik ska ses över och revideras av ESS-kommittén när det bedöms nödvändigt. Kommissionen ska offentliggöra ändringar av koden.

▼M1

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla förtroendet för europeisk statistik. I detta syfte ska medlemsstaternas och kommissionens ”åtaganden om att skapa förtroende för statistiken” (nedan kallade åtagandena) vidare syfta till att säkra allmänhetens förtroende för europeisk statistik och framsteg i genomförandet av de statistiska principer som anges i riktlinjerna. Åtagandena ska inbegripa specifika politiska åtaganden om att, beroende på vad som krävs, förbättra eller bibehålla villkoren för riktlinjernas genomförande och ska offentliggöras tillsammans med en sammanfattning för allmänheten.

4.  Medlemsstaternas åtaganden ska regelbundet övervakas av kommissionen på grundval av de årsrapporter som medlemsstaterna skickar in och ska uppdateras vid behov.

Om en medlemsstat inte senast den 9 juni 2017 har offentliggjort ett åtagande, ska denna till kommissionen överlämna och offentliggöra en lägesrapport om genomförandet av riktlinjerna och i förekommande fall om de insatser som gjorts för att fastställa ett åtagande. De lägesrapporterna ska uppdateras regelbundet och minst vartannat år efter det ursprungliga offentliggörandet.

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om offentliggjorda åtaganden och i förekommande fall lägesrapporter senast den 9 juni 2018 och därefter vartannat år.

5.  Åtagandet som fastställts av kommissionen ska regelbundet övervakas av Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (Esgab). Detta organs bedömning av åtagandets genomförande ska ingå i dess årsrapport till Europaparlamentet och rådet i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 235/2008/EG ( 21 ). Esgab ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta åtagande senast den 9 juni 2018.

▼B

Artikel 12

Statistikens kvalitet

1.  För att man ska kunna säkra kvaliteten på de statistiska resultaten ska den europeiska statistiken utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskriterier ska därför tillämpas:

a)  relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov.

b)  noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena.

c)  aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver.

d)  punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum uppgifterna görs tillgängliga och det datum som de skulle ha lämnats.

e)  tillgänglighet och tydlighet: de villkor och sätt på vilka användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter.

f)  jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs.

g)  samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

▼M1

2.  Särskilda kvalitetskrav, såsom målvärden och minimikrav för statistikframställningen, får även fastställas i sektorsspecifik lagstiftning.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av de kvalitetskriterier som fastställs i punkt 1 på uppgifter som omfattas av sektorsspecifik lagstiftning på särskilda statistikområden, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer formerna, strukturen och frekvensen för de kvalitetsrapporter som omfattas av sektorsspecifik lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.2.

3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) avlägga rapporter om de inlämnade uppgifternas kvalitet, inbegripet eventuella frågor angående tillförlitligheten i de förmedlade uppgifterna. Kommissionen (Eurostat) ska på grundval av en adekvat analys bedöma de inlämnade uppgifternas kvalitet och utarbeta och offentliggöra rapporter och meddelanden om den europeiska statistikens kvalitet.

▼M1

4.  För att värna öppenheten ska kommissionen (Eurostat), om så är lämpligt, offentliggöra sin bedömning av kvaliteten på nationella bidrag till den europeiska statistiken.

5.  Om det i sektorsspecifik lagstiftning föreskrivs böter i det fall att medlemsstater förvanskar statistik kan kommissionen, i enlighet med fördragen och den sektorsspecifika lagstiftningen, inleda och göra nödvändiga utredningar, vid behov även inspektioner på plats, i syfte att fastställa om en sådan förvanskning av statistik varit allvarlig och skett avsiktligt eller genom grov oaktsamhet.

▼BKAPITEL III

FRAMSTÄLLNING AV EUROPEISK STATISTIK

Artikel 13

Programmet för europeisk statistik

▼M1

1.  Programmet för europeisk statistik ska utgöra ramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik samt ange huvudområdena och målen för de åtgärder som planeras under en period som motsvarar den fleråriga budgetramen. Beslut om programmet ska antas av Europaparlamentet och rådet. Dess effekter och kostnadseffektivitet ska utvärderas under medverkan av oberoende experter.

▼B

2.  Det europeiska statistiksystemet ska fastställa prioriteringarna när det gäller behovet av information för att genomföra gemenskapens verksamhet. Behovet ska vägas mot de resurser som krävs på gemenskapsnivå och på nationell nivå för att sammanställa den önskade statistiken samt även mot den uppgiftslämnarbördan och de kostnader som är förenade med uppgiftslämnandet.

3.  Kommissionen ska lägga fram initiativ för vilka prioriteringar som ska göras och minska uppgiftslämnarbördan i hela eller delar av programmet för europeisk statistik.

4.  Kommissionen ska lägga fram förslaget till program för europeisk statistik för förhandsgranskning av ESS-kommittén.

5.  För varje omgång av programmet för europeisk statistik ska kommissionen, efter att ha hört ESS-kommittén, lägga fram en delrapport om framstegen och en slutlig utvärderingsrapport och översända dessa till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Genomförandet av programmet för europeisk statistik

1.  Programmet för europeisk statistik ska genomföras genom enskilda statistikåtgärder, och beslut om dessa ska fattas

a) av Europaparlamentet och rådet,

b) av kommissionen i särskilda och vederbörligen motiverade fall, särskilt för att tillmötesgå oväntade behov, i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 2, eller

c) genom överenskommelse mellan NSI eller andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) inom ramen för deras respektive behörighetsområden. Överenskommelserna ska vara skriftliga.

▼M1

2.  Kommissionen får genom genomförandeakter besluta om en tillfällig direkt statistikåtgärd under förutsättning att

a) åtgärden inte innebär uppgiftsinsamling som omfattar mer än tre referensår,

b) uppgifterna redan finns att tillgå eller är möjliga att få tag på hos NSI eller andra ansvariga nationella myndigheter, eller kan inhämtas direkt på grundval av lämpliga urval för observation av den statistiska populationen på unionsnivå med lämplig samordning med NSI och andra nationella myndigheter, och

c) unionen lämnar finansiella bidrag till NSI och andra nationella myndigheter för att täcka deras marginalkostnader i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( 22 ).

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.2.

▼B

3.  När kommissionen föreslår beslut om en sådan åtgärd som avses i punkt 1 a eller b ska kommissionen informera om

a) de skäl som motiverar åtgärden, särskilt mot bakgrund av målet för den berörda gemenskapspolitiken,

b) målen för åtgärden och det förväntade resultatet,

c) en kostnadseffektivitetsanalys, med en bedömning av uppgiftslämnarbördan och produktionskostnaden, och

d) de sätt på vilket åtgärden ska genomföras, även hur länge den ska pågå och kommissionens och medlemsstaternas roll.

Artikel 15

Nätverk för samarbete

Inom de enskilda statistikåtgärderna ska synergieffekter eftersträvas inom ESS genom nätverk för samarbete, där deltagarna delar med sig av sakkunskap och resultat eller där man främjar specialisering på särskilda uppgifter. För detta ändamål ska en lämplig finansieringsstruktur tas fram.

Resultatet av dessa åtgärder, t.ex. gemensamma strukturer, verktyg, rutiner och metoder ska göras tillgängliga genom ESS. Initiativen till inrättande av samarbetsnätverk, liksom resultaten av dessa initiativ, ska granskas av ESS-kommittén.

Artikel 16

Modellen för europeisk statistik

1.  I särskilda och välmotiverade fall och inom ramen för programmet för europeisk statistik är syftet med modellen för europeisk statistik att

a) maximera tillgången på statistiska aggregat på europeisk nivå och förbättra den europeiska statistikens aktualitet,

b) minska uppgiftslämnarbördan och belastningen på NSI:s och andra nationella myndigheter, grundat på en analys av kostnadseffektiviteten.

2.  De fall då modellen för europeisk statistik är relevant omfattar

a) framställning av europeisk statistik med hjälp av

i) nationella uppgifter som inte offentliggjorts eller nationella uppgifter från en grupp medlemsstater,

ii) särskilt utformade undersökningssystem,

iii) partiell information genom modelleringsmetoder,

b) spridning av statistiska aggregat på europeisk nivå genom användning av särskilda statistiska röjandemetoder, utan att bryta mot nationella bestämmelser om spridning.

3.  Åtgärder för att genomföra modellen för europeisk statistik ska genomföras med fullständigt deltagande av medlemsstaterna. Genomförandeåtgärderna för modellen för europeisk statistik ska fastställas inom de enskilda statistikåtgärder som avses i artikel 14.1.

4.  Om nödvändigt ska en policy för samordnat offentliggörande och översyn av statistiken fastställas i samarbete med medlemsstaterna.

▼M1

Artikel 17

Årligt arbetsprogram

Kommissionen ska för ESS-kommittén lägga fram sitt årliga arbetsprogram för det kommande året senast den 30 april.

Kommissionen ska när den utarbetar varje årligt arbetsprogram se till att ändamålsenliga prioriteringar fastställs, vilket även ska inbegripa översyn av och rapportering om statistiska prioriteringar samt fördelning av finansiella medel. Kommissionen ska ta största möjliga hänsyn till ESS-kommitténs synpunkter. Varje årligt arbetsprogram ska grundas på programmet för europeisk statistik och särskilt innehålla

a) de åtgärder som kommissionen anser har prioritet, med beaktande av unionens politiska behov, nationella budgetrestriktioner och unionens budgetrestriktioner samt uppgiftslämnarbördan,

b) initiativ avseende omprioriteringar, inbegripet negativa prioriteringar, och minskning av bördan för både uppgiftslämnare och framställare av statistik, och

c) de förfaranden och rättsliga instrument som kommissionen tänkt sig för att genomföra det årliga arbetsprogrammet.

▼M1

Artikel 17a

Tillgång till samt användning och integrering av administrativa register

1.  För att minska uppgiftslämnarbördan ska NSI och andra nationella myndigheter som avses i artikel 4 samt kommissionen (Eurostat) utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera de administrativa registren med statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, vilken definieras i programmet för europeisk statistik i enlighet med artikel 1.

2.  NSI och kommissionen (Eurostat) ska rådfrågas om och medverka i den ursprungliga utformningen, den efterföljande utvecklingen och avslutandet av administrativa register som andra organ byggt upp och upprätthållit, vilket underlättar ytterligare användning av dessa uppgifter för framställning av europeisk statistik. De ska medverka i standardiseringsarbetet för administrativa register som är relevanta för framställning av europeisk statistik.

3.  NSI:s, andra nationella myndigheters och kommissionens (Eurostat) tillgång till register och deltagande enligt punkterna 1 och 2 ska endast gälla administrativa register inom deras respektive egna offentliga administrativa system.

4.  Administrativa register som av sina ägare tillhandahållits NSI, andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) i syfte att användas för framställning av europeisk statistik ska åtföljas av relevanta metadata.

5.  NSI och ägare till administrativa register ska upprätta de nödvändiga mekanismerna för samarbete.

▼BKAPITEL IV

SPRIDNING AV EUROPEISK STATISTIK

Artikel 18

Åtgärder för spridning

1.  Spridningen av europeisk statistik ska följa de statistiska principerna enligt artikel 2.1, särskilt så att den statistiska konfidentialiteten för uppgifterna kan garanteras och lika tillgång säkras enligt principen om opartiskhet.

2.  Kommissionen (Eurostat), NSI och andra nationella myndigheter ska ansvara för att sprida den europeiska statistiken inom ramen för sina respektive behörighetsområden.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska inom ramen för sina respektive behörighetsområden ge det stöd som behövs för att se till att alla användare har lika tillgång till den europeiska statistiken.

Artikel 19

Avidentifierade filer (Public Use Files)

Uppgifter om enskilda statistiska objekt får spridas i form av en anonymiserad fil med avidentifierade poster som har bearbetats så att de statistiska objekten inte kan identifieras på något sätt, varken direkt eller indirekt, som en utomstående kan tänkas använda.

Om uppgifterna har överförts till kommissionen (Eurostat) krävs uttryckligt tillstånd från den NSI eller annan nationella myndighet som har lämnat uppgifterna.KAPITEL V

STATISTISK KONFIDENTIALITET

Artikel 20

Skydd av konfidentiella uppgifter

1.  Syftet med följande bestämmelser och åtgärder är att se till att konfidentiella uppgifter används uteslutande för statistiska ändamål och att förhindra otillåtet röjande.

2.  Konfidentiella uppgifter som erhållits uteslutande för framställning av europeisk statistik ska användas av NSI eller andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) uteslutande för statistiska ändamål såvida inte det statistiska objektet otvetydigt har gett sitt medgivande till att de används för andra ändamål.

3.  NSI och andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) får sprida statistiska sammanställningar som kan göra det möjligt att identifiera ett statistiskt objekt i följande undantagsfall, nämligen

a) då de särskilda villkoren och reglerna fastställts genom en rättsakt som beslutats av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 251 i fördraget och de statistiska sammanställningarna ska justeras på ett sådant sätt att spridningen inte bryter mot den statistiska konfidentialiteten då det statistiska objektet har begärt konfidentiell behandling, eller

b) då det statistiska objektet på ett otvetydigt sätt har godkänt att uppgifterna röjs.

4.  NSI och andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) ska inom ramen för sina respektive behörighetsområden vidta alla nödvändiga rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter (statistisk röjandekontroll) säkerställs.

▼M1

NSI, andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa anpassningen av principer och riktlinjer i fråga om fysiskt och logiskt skydd av konfidentiella uppgifter. Kommissionen ska sörja för denna anpassning genom genomförandeakter och utan att göra tillägg i denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.2.

▼B

5.  NSI:s och andra nationella myndigheters tjänstemän och övriga anställda som har tillgång till konfidentiella uppgifter ska iaktta den statistiska konfidentialiteten även efter att deras tjänstgöring har upphört.

Artikel 21

Överföring av konfidentiella uppgifter

1.  Konfidentiella uppgifter får överföras från en ESS-myndighet, i enlighet med artikel 4, som har samlat in uppgifterna till en annan ESS-myndighet om överföringen är nödvändig för att på ett effektivt sätt utveckla, framställa och sprida europeisk statistik eller för att förbättra den europeiska statistikens kvalitet.

2.  Konfidentiella uppgifter från en ESS-myndighet som samlat in uppgifterna får överföras till en ECBS-medlem om överföringen är nödvändig för att på ett effektivt sätt utveckla, framställa och sprida europeisk statistik eller för att förbättra den europeiska statistikens kvalitet inom ramen för ESS och ECBS respektive behörighetsområden, och denna nödvändighet har motiverats.

3.  All överföring utöver den första överföringen ska uttryckligen godkännas av den myndighet som samlat in uppgifterna.

4.  Nationella bestämmelser om statistisk konfidentialitet får inte åberopas för att hindra överföring av konfidentiella uppgifter enligt punkterna 1 och 2 om överföringen föreskrivs i en rättsakt från Europaparlamentet och rådet som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

5.  Konfidentiella uppgifter som överförs i enlighet med denna artikel ska användas uteslutande för statistiska ändamål och endast vara tillgängliga för personal som arbetar med statistik inom deras specifika arbetsområde.

6.  Bestämmelserna om statistisk konfidentialitet i denna förordning ska gälla alla konfidentiella uppgifter som överförs inom ESS samt mellan ESS och ECBS.

Artikel 22

Skydd av konfidentiella uppgifter inom kommissionen (Eurostat)

1.  Konfidentiella uppgifter ska vara tillgängliga endast för tjänstemän vid kommissionen (Eurostat), med undantag för vad som sägs i punkt 2, inom deras specifika arbetsområde.

2.  Kommissionen (Eurostat) får i undantagsfall ge tillgång till konfidentiella uppgifter till annan personal och andra fysiska personer som arbetar för kommissionen (Eurostat) på kontraktsbasis, inom deras specifika arbetsområde.

3.  Personer som har tillgång till konfidentiella uppgifter får använda dessa uppgifter uteslutande för statistiska ändamål. Detta gäller även efter att deras tjänstgöring har upphört.

Artikel 23

Tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

Kommissionen (Eurostat) eller NSI eller andra nationella myndigheter får, inom ramen för sina respektive behörighetsområden, ge forskare som gör statistiska analyser i vetenskapligt syfte tillgång till konfidentiella uppgifter som endast indirekt kan identifiera de statistiska objekten. Om uppgifterna har överförts till kommissionen (Eurostat) krävs uttryckligt tillstånd från den NSI eller annan nationella myndighet som lämnat uppgifterna.

▼M1

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de rutiner, regler och villkor som gäller för tillgången på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 27.2.

▼M1 —————

▼B

Artikel 25

Uppgifter från offentliga källor

Uppgifter som hämtats ur källor som enligt lag är tillgängliga för allmänheten och som förblir tillgängliga för allmänheten enligt nationell lagstiftning ska inte anses konfidentiella i samband med spridningen av statistik som bygger på dessa uppgifter.

▼M1

Artikel 26

Åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten

Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, och påföra sanktioner vid, åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

▼BKAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1

Artikel 27

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av ESS-kommittén. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ( 23 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▼B

Artikel 28

Upphävande

1.  Förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Hänvisningar till den kommitté för insynsskydd i statistik som inrättades genom den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till ESS-kommittén, som inrättas genom artikel 7 i den här förordningen.

2.  Förordning (EG) nr 322/97 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

3.  Beslut 89/382/EEG, Euratom ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till kommittén för det statistiska programmet ska anses som hänvisningar till ESS-kommittén, som inrättas genom artikel 7 i den här förordningen.

Artikel 29

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EUT C 291, 5.12.2007, s. 1.

( 2 ) EUT C 308, 3.12.2008, s. 1.

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 19 november 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 19 februari 2009.

( 4 ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

( 5 ) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

( 6 ) EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

( 7 ) EUT L 90, 28.3.2006, s. 2.

( 8 ) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 9 ) EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.

( 10 ) EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

( 11 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 13 ) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

( 14 ) EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

( 15 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 16 ) EUT L 304, 14.11.2008, s. 70.

( 17 ) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 18 ) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 19 ) EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.

( 20 ) EUT L 156, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 202, 7.6.2004, s. 1.

( 21 ) Europaparlamentets och rådets beslut nr 235/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (EUT L 73, 15.3.2008, s. 17).

( 22 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 23 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top