EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0272

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)

COM/2016/0272 final - 2016/0132 (COD)

Bryssel den 4.5.2016

COM(2016) 272 final

2016/0132(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)


MOTIVERING

1.BAKGRUND

Motiv och syfte med förslaget

Eurodac inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen 1 . Ett första förslag till omarbetning av Eurodacförordningen antogs av rådet och Europaparlamentet i juni 2013 2 varigenom Eurodacs funktion förbättrades och det fastställdes strikta villkor för brottsbekämpande myndigheters tillgång till Eurodac för att förebygga, upptäcka och utreda allvarliga brott och terroristbrott.

Sedan Eurodac inrättades har systemet i tillräcklig utsträckning uppfyllt syftet att tillhandahålla bevis i form av fingeravtryck för att bistå vid avgörandet av vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en asylansökan som har lämnats in i EU. Det huvudsakliga målet har alltid varit att stödja genomförandet av förordning (EU) nr 604/2013 3 (nedan kallad Dublinförordningen) och dessa två rättsakter utgör tillsammans det som brukar kallas ”Dublinsystemet”.

När migrations- och flyktingkrisen trappades upp under 2015 klarade vissa medlemsstater inte av att ta fingeravtryck på alla de som anlände irreguljärt till EU vid unionens yttre gränser, och som dessutom transiterade vidare genom EU på väg till sin förstahandsdestination. Vissa medlemsstater har alltså inte uppfyllt sina skyldigheter att ta fingeravtryck i enlighet med den gällande Eurodacförordningen. I kommissionens meddelande av den 13 maj 2015 med titeln ”En europeisk migrationsagenda” 4 konstaterade man att ”medlemsstaterna bör också till fullo genomföra de bestämmelser som ålägger migranter att lämna fingeravtryck vid gränserna”. Detta föranledde kommissionen att i maj 2015 lägga fram riktlinjer för att underlätta systematisk tagning av fingeravtryck, med full respekt för de grundläggande rättigheterna, genom ett praktiskt samarbete och utbyte av bästa praxis 5 . Utöver detta övervägde kommissionen även användning av andra biometriska kännetecken för Eurodac, till exempel ansiktsigenkänning och insamling av digitala fotografier för att hantera de utmaningar som vissa medlemsstater har haft vid tagning av fingeravtryck för Eurodacs syften.

Under samma period började de medlemsstater som inte är belägna vid de yttre gränserna att se ett ökande behov av att kunna lagra och jämföra information om irreguljära migranter som befanns vistas olagligt på deras territorium, särskilt om de inte ansökte om asyl. Som en följd av detta är tusentals migranter i Europa osynliga, bland annat tusentals ensamkommande barn, vilket underlättar otillåtna sekundära och senare förflyttningar och olaglig vistelse inom EU. Det blev tydligt att betydande åtgärder måste vidtas för att bekämpa både den irreguljära migration som förekommer inom EU samt den irreguljära migrationen till EU.

Kommissionens förslag om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU:s yttre gränser, där en visering för kortare vistelse har erhållits för inresa till EU, kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att upptäcka tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på unionens territorium, även om de har rest in i EU på lagligt sätt 6 . Det finns dock inget system för att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och som rest in irreguljärt vid de yttre gränserna. Det nuvarande Eurodacsystemet – den databas som skulle vara idealisk för att hysa denna information – är begränsat till att identifiera om en asylansökan har gjorts i fler än en medlemsstat i EU.

I kommissionens meddelande av den 6 april ”För en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa” 7 av den 6 april 2016 var en prioriterad fråga att reformera Dublinförordningen och inrätta ett hållbart och rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Genom förslaget om en korrigerande tilldelningsmekanism garanteras en hög grad av solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. I samband med detta ansåg kommissionen att Eurodac bör stärkas för att återspegla ändringarna i Dublinsystemet och se till att Eurodac fortsätter att tillhandahålla de fingeravtrycksbevis systemet behöver för att fungera. Eurodac ansågs också kunna bidra till kampen mot irreguljär migration genom att lagra fingeravtrycksuppgifter för alla kategorier vilket skulle möjliggöra jämförelser med alla lagrade uppgifter i detta syfte.

Det föreliggande förslaget ändrar därför den nuvarande Eurodacförordningen (EU) nr 603/2013 och utvidgar tillämpningsområdet i syfte att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt och som har rest in irreguljärt vid unionens yttre gränserna. Denna information ska användas för att bistå medlemsstaterna med att skaffa fram resehandlingar för tredjelandsmedborgare som ska återsändas.

En enklare biometrisk identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt i EU skulle öka effektiviteten i EU:s återvändandepolitik, särskilt i fråga om irreguljära migranter som försöker undgå identifiering och utfärdande av nya handlingar. Tillgången till data och information om tredjelandsmedborgare som saknar identitetshandlingar eller laglig rätt att vistas i EU när de lämnar fingeravtryck i en medlemsstat skulle påskynda förfarandena för identifiering och utfärdande av nya handlingar för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU när de grips eller lämnar fingeravtryck i en annan medlemsstat. Detta skulle korta ner de nödvändiga förfarandena för återvändande och återtagande, bland annat den period under vilken irreguljära migranter får hållas i förvar i avvaktan på avlägsnande, och skulle göra det lättare att bekämpa identitetsbedrägerier. Identifiering av irreguljära migranters transitländer skulle underlätta återtagande i dessa länder. Genom information om irreguljära migranters förflyttningar inom EU skulle nationella myndigheter kunna göra en mer korrekt individuell bedömning av irreguljära migranters situation, exempelvis av risken för att personer avviker när förfaranden för återvändande och återtagande inleds.

Ett rekordstort antal flykting- och migrantbarn anlände till EU år 2015 och medlemsstaterna har haft svårt att ta fram korrekta siffror på ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna, eftersom formella registreringsförfaranden i vissa medlemsstater inte alltid gör det möjligt att identifiera dem när de passerar gränser. Den pågående migrations- och flyktingkrisen har gett upphov till frågor från ledamöter i Europaparlamentet, icke-statliga organisationer, internationella organisationer och medlemsstaterna om hur man ska skydda ensamkommande barn. Skydd av barn och särskilt försvunna barn från tredjeländer har blivit ett ytterligare problem med anledning av krisen inom EU 8 .

Eurodac har historiskt sett alltid samlat in fingeravtryck på barn från 14 års ålder, vilket kan möjliggöra identifiering av ett ensamkommande barn när en asylansökan har gjorts inom EU. Med tanke på den uppenbara ökningen av smuggling av barn under denna ålder till och inom EU finns det dock ett ökat behov av att samla in biometriska uppgifter i Eurodac om yngre barn, vilket kan underlätta identifiering av dessa personer och fastställande av familjeband eller anknytning till förmyndare i en annan medlemsstat.

Många medlemsstater samlar in biometriska uppgifter från barn som är yngre än 14 år för viseringar, pass, uppehållstillstånd med biometriska uppgifter och för en allmän migrationskontroll. Därför föreslås det också att tagningen av barns fingeravtryck för Eurodac bör ändras till barn som är sex år – den ålder vid vilken forskningen visar att barns fingeravtryck kan identifieras tillräckligt korrekt.

Det kommer också att vara nödvändigt att lagra information för en längre period än vad som för närvarande är tillåtet med avseende på tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen eller som grips när de reser in i EU irreguljärt vid de yttre gränserna. En lagringsperiod på högst 18 månader tillåts enligt den gällande förordningen vad gäller de personer som grips vid den yttre gränsen, och det sparas inga uppgifter om personer som vistas olagligen i en medlemsstat. Detta beror på att den befintliga Eurodacförordningen inte reglerar lagring av uppgifter om irreguljära migranter under en längre tid än vad som krävs för att fastställa det första inreselandet enligt Dublinförordningen, om en asylansökan har lämnats in i en annan medlemsstat. Med tanke på att Eurodacs tillämpningsområde utvidgas för mer omfattande migrationsändamål är det nödvändigt att lagra uppgifterna under en längre period, så att de sekundära förflyttningarna på lämpligt sätt kan övervakas inom EU, särskilt om en irreguljär migrant gör sitt yttersta för att inte bli upptäckt. En period på fem år anses vara lämplig för dessa ändamål. Därmed skulle lagringstiden för uppgifterna ligga i linje med andra EU-databaser på området rättsliga och inrikes frågor (RIF) och den period under vilken en irreguljär migrant kan åläggas ett inreseförbud enligt återvändandedirektivet 9 .

Förslaget tillåter också att uppgifter om en irreguljär migrants identitet delas med tredjeland om det är nödvändigt att utbyta denna information, men endast för återsändandeändamål. Ursprungslandets återtagande av irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare och utfärdande av nya handlingar till dem innebär att information om personen måste utbytas med myndigheterna i det landet om en resehandling ska kunna utfärdas. Detta förslag tillåter därför att uppgifter utbyts på grundval av detta och i linje med bestämmelserna om uppgiftsskydd. Det fastställs ett strikt förbud mot att utbyta någon information om att en asylansökan har lämnats in inom EU, om det kan äventyra säkerheten för en asylsökande som fått avslag eller leda till en kränkning av personens grundläggande rättigheter.

Det föreslås också att en ytterligare biometrisk uppgift – en ansiktsbild – ska samlas in av medlemsstaterna och lagras i det centrala systemet tillsammans med andra personuppgifter. Detta skulle minska behovet av ytterligare kommunikationsinfrastruktur mellan medlemsstaterna för informationsutbyte om irreguljära migranter som inte har ansökt om asyl. Insamling av ansiktsbilder blir förstadiet till en framtida programvara för ansiktsigenkänning och innebär att Eurodac överensstämmer med andra system, såsom in- och utresesystemet. Eu-LISA bör först genomföra en studie för att utvärdera exaktheten och tillförlitligheten hos programvara för ansiktsigenkänning innan denna läggs till i det centrala systemet.

I kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet 10 betonas behovet av att förbättra informationssystemens interoperabilitet på längre sikt, vilket också framhållits Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Meddelandet föreslår att man inrättar en expertgrupp för informationssystem och interoperabilitet som ska utreda den rättsliga och tekniska genomförbarheten för av att uppnå interoperabilitet mellan informationssystemen för gränser och säkerhet. Det föreliggande förslaget ligger i linje med målen i meddelandet, eftersom Eurodac möjliggör framtida interoperabilitet med andra informationssystem, om det är nödvändigt och proportionellt. I detta syfte, och med stöd av expertgruppen för informationssystem och interoperabilitet, kommer kommissionen att bedöma nödvändigheten och proportionaliteten av interoperabilitet med Schengens informationssystem (SIS) och informationssystemet för viseringar (VIS). I detta sammanhang, och i enlighet med meddelandet, kommer kommissionen också att undersöka behovet av att se över den rättsliga ramen om brottsbekämpande myndigheters tillgång till Eurodac.

Detta förslag ger brottsbekämpande myndigheter fortsatt åtkomst till det centrala systemet och dessa myndigheter och Europol får nu åtkomst till all information som lagrats i systemet och kommer i framtiden att kunna utföra sökningar på grundval av en ansiktsbild.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Detta förslag är nära kopplat till och kompletterar unionens övriga politik, däribland följande:

(a)Det gemensamma europeiska asylsystemet genom att effektivt genomföra Dublinförordningen med hjälp av fingeravtrycksbevis som ska underlätta avgörandet av vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan.

(b)En effektiv EU-politik för återvändande som ska bidra till och förbättra EU:s system för att återsända irreguljära migranter. Detta är centralt för att behålla allmänhetens förtroende för EU:s asylsystem och kunna hjälpa människor som behöver internationellt skydd. Att fler irreguljära migranter återsänds måste ske parallellt med EU:s fortlöpande arbete för att erbjuda skydd till människor som behöver det.

(c)Den inre säkerheten, som betonades i den europeiska säkerhetsagendan 11 , för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra grov brottslighet och terrorism genom att ge de brottsbekämpande myndigheterna och Europol möjlighet att behandla personuppgifter om personer som misstänks vara inblandade i terrordåd eller allvarliga brott.

(d)De europeiska gräns- och kustbevakningsenheterna vad gäller möjligheten att ta och överföra fingeravtryck och ansiktsbilder på asylsökande och irreguljära migranter till Eurodac på en medlemsstats vägnar för att effektivt kunna förvalta de yttre gränserna.

(e)Skydd av personuppgifter i den mån detta förslag måste säkerställa skyddet av den grundläggande rättigheten till respekt för privatlivet avseende de personer vilkas personuppgifter behandlas i Eurodac.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Detta förslag till omarbetning har artikel 78.2 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som rättslig grund, med avseende på kriterierna och mekanismerna för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om asyl eller subsidiärt skydd, dvs. den artikel som motsvarar den rättsliga grunden för det ursprungliga förslaget (artikel 63.1 a i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen). Dessutom används artikel 79.2 c som rättslig grund för bestämmelserna om identifiering av irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare eller statslösa personer med avseende på olaglig invandring och olaglig vistelse, däribland utvisning och återsändande av personer som vistas olagligt i unionen, artikel 87.2 a som rättslig grund avseende de bestämmelser som rör insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av uppgifter som är relevanta för brottsbekämpande ändamål samt artikel 88.2 a som rättslig grund avseende Europols verksamhetsområde och uppgifter, däribland insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information.

Variabel geometri

Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EU) nr 603/2013 sedan de anmält sin avsikt att delta i antagandet och tillämpningen av den förordningen på grundval av ovan nämnda protokoll.

I enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning får dessa medlemsstater besluta att delta i antagandet av detta förslag. De har också denna möjlighet efter det att förslaget har antagits.

I enlighet med protokollet om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i rådets beslut om åtgärder enligt avdelning V i EUF-fördraget (med undantag för ”åtgärder för att bestämma de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser eller åtgärder som avser en enhetlig utformning av viseringar”). Danmark deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom Danmark emellertid tillämpar den gällande Eurodacförordningen på grundval av ett internationellt avtal 12 som landet ingick med EU år 2006, ska Danmark enligt artikel 3 i det avtalet meddela kommissionen om landet har för avsikt att genomföra den ändrade förordningen eller inte.

Förslagets inverkan på tredjeländer som deltar i Dublinsystemet

Parallellt med associeringen av flera tredjeländer till Schengenregelverket ingick gemenskapen, eller är i färd med att ingå, flera avtal om associeringen av dessa länder även till Dublin/Eurodaclagstiftningen:

associeringsavtalet med Island och Norge ingicks år 2001 13 ,

associeringsavtalet med Schweiz ingicks den 28 februari 2008 14 ,

associeringsavtalet med Liechtenstein ingicks den 18 juni 2011 15 .

För att fastställa vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla mellan Danmark (som associerat sig till Dublin/Eurodaclagstiftningen genom ett internationellt avtal) och de associerade länder som nämns ovan har två andra instrument ingåtts mellan gemenskapen och de associerade länderna 16 .

Enligt de ovanstående tre avtalen ska de associerade länderna godta gällande Dublin/Eurodaclagstiftning utan undantag. De deltar inte i antagandet av nya rättsakter som ändrar eller bygger vidare på det gällande Dublinregelverket (bl.a. detta förslag), men måste meddela kommissionen inom en viss tid om de har för avsikt att godta innehållet i sådana nya rättsakter så snart som dessa antagits av rådet och Europaparlamentet. Om Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein inte godtar en rättsakt som ändrar eller bygger vidare på gällande Dublin/Eurodaclagstiftning upphör avtalet i fråga att tillämpas, såvida inte den gemensamma kommitté som inrättats genom respektive avtal enhälligt beslutar något annat.

Tillämpningsområdet för de ovannämnda associationsavtalen med Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein samt för det parallella avtalet med Danmark omfattar inte brottsbekämpande myndigheters åtkomst till Eurodac. Så snart denna omarbetade förordning antas kommer det därför att vara nödvändigt att se till att kompletterande avtal med de associerade stater som önskar delta har undertecknats och ingåtts.

I det aktuella förslaget fastställs att en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter i Eurodac endast får göras om nationella fingeravtrycksdatabaser och andra medlemsstaters automatiska fingeravtrycksdatabaser enligt rådets beslut 2008/615/RIF (Prümavtalen) inte har gett några resultat. Denna bestämmelse innebär att om en medlemsstat inte har genomfört ovannämnda rådsbeslut och inte kan utföra en Prümkontroll, får den inte heller utföra en Eurodackontroll för brottsbekämpande ändamål. På samma sätt gäller att associerade stater som inte har genomfört eller inte deltar i Prümavtalen inte får utföra en sådan Eurodackontroll.

Subsidiaritetsprincipen

Det föreslagna initiativet utgör en vidareutveckling av Dublinförordningen och EU:s migrationspolitik och syftar till att säkerställa att gemensamma regler för tagning av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder på irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare för Eurodacs syften tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Det skapar ett instrument som ger Europeiska unionen information om hur många tredjelandsmedborgare som reser in i EU irreguljärt och ansöker om asyl, vilket är nödvändigt för en hållbar och evidensbaserad migrations- och viseringspolitik. Det ger också brottsbekämpande myndigheter åtkomst till Eurodac, vilket är ett tidsbesparande, säkert och kostnadseffektivt sätt att identifiera irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare som misstänks för (eller är offer för) terrorism eller grov brottslighet.

Detta förslag hjälper också medlemsstaterna att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Europeiska unionen och som har rest in irreguljärt vid de yttre gränserna, så att denna information kan användas för att bistå medlemsstaterna med att förse tredjelandsmedborgare med handlingar i syfte att återsända dem.

Eftersom de problem som gäller asyl och internationellt skydd av flyktingar är gränsöverskridande har EU goda förutsättningar att inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) föreslå lösningar på ovannämnda problem som rör Eurodacförordningen.

Det krävs också en ändring av Eurodacförordningen för att dessutom tillåta åtkomst i syfte att kontrollera den olagliga migrationen till EU samt irreguljära migranters sekundära förflyttningar inom EU. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva.

Proportionalitetsprincipen

I artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen anges att unionens insatser inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget. Denna EU-åtgärd måste utformas så att målet uppnås och åtgärden genomförs så effektivt som möjligt.

Utformningen av förslaget styrs av principerna om inbyggt integritetsskydd och är proportionerligt vad gäller rätten till skydd av personuppgifter eftersom insamling och lagring av uppgifter endast tillåts under den tidsperiod som är absolut nödvändig för att systemet ska kunna fungera och uppfylla sina mål. Dessutom kommer samtliga garantier och mekanismer som krävs för att effektivt skydda resenärers grundläggande rättigheter, särskilt skyddet av deras privatliv och personuppgifter att beaktas och genomföras.

Det kommer inte att behövas ytterligare förfaranden eller harmonisering på EU-nivå för att systemet ska fungera. Den planerade åtgärden är därmed proportionerlig, eftersom den inte går utöver vad som är nödvändigt när det gäller åtgärder på EU-nivå för att uppfylla de fastställda målen.

Val av instrument

Förslaget till omarbetning kommer också att utgöras av en förordning. Detta förslag bygger på och förbättrar ett befintligt centraliserat system genom vilket medlemsstaterna samarbetar med varandra. Detta kräver en gemensam struktur och gemensamma driftsregler. Dessutom fastställs bestämmelser om åtkomst till systemet även för brottsbekämpande ändamål som är enhetliga för alla medlemsstater. Följaktligen kan endast en förordning väljas som rättsligt instrument.

3.SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER

Under beredningen av förslaget har kommissionen förlitat sig på de diskussioner som regelbundet har hållits i Europeiska rådet och i ministerrådet samt i Europaparlamentet om vilka åtgärder som behövs för att ta itu med migrationskrisen och i synnerhet om reformen av Dublinförordningen som Eurodac är nära kopplad till. Kommissionen har också beaktat medlemsstaternas behov, som blev särskilt tydliga under flykting- och migrationskrisen.

Slutsatserna från Europeiska rådet den 25–26 juni 2015 efterfrågade en skärpt förvaltning av unionens yttre gränser, för att man bättre ska kunna hantera de växande flödena av olaglig migration 17 . Vid ett möte mellan stats- och regeringscheferna i oktober 2015 slog Europeiska rådet fast att medlemsstaterna måste påskynda genomförandet av återvändandedirektivet och se till att alla som anländer till hotspot-områden identifieras, registreras och lämnar fingeravtryck samtidigt som man säkerställer omplaceringar och återsändanden 18 . I mars 2016 betonade Europeiska rådet att arbetet även fortsätter med den framtida strukturen på EU:s migrationspolitik, däribland Dublinförordningen 19 .

Kommissionen har även hållit informella samråd med Europeiska datatillsynsmannen om de nya inslagen i detta förslag som omfattas av den nya rättsliga ramen för uppgiftsskydd.

Grundläggande rättigheter

Den föreslagna förordningen påverkar de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till människans värdighet (artikel 1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna), förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 5 i stadgan), rätten till frihet och säkerhet (artikel 6 i stadgan), respekten för privatlivet och familjelivet (artikel 7 i stadgan), skyddet av personuppgifter (artikel 8 i stadgan), rätten till asyl (artikel 18 i stadgan) och skyddet vid avlägsnande, utvisning och utlämning (artikel 19 i stadgan), rätten till icke-diskriminering (artikel 21 i stadgan), barnets rättigheter (artikel 24 i stadgan) och rätten till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 i stadgan).

Förbudet mot slaveri och tvångsarbete samt rätten till frihet och säkerhet påverkas positivt av att Eurodac genomförs. En bättre och mer korrekt identifiering (genom användning av biometri) av tredjelandsmedborgare som passerar EU:s yttre gränser gör det lättare att upptäcka identitetsbedrägerier, människohandel (i synnerhet med barn) och gränsöverskridande brottslighet och detta bidrar därmed till kampen mot människohandel och människosmuggling. Det förbättrar också säkerheten för medborgarna och alla som befinner sig på EU:s territorium.

Dessutom bidrar förslaget positivt till skyddet av barnets rättigheter och respekten för familjelivet. Många personer som söker internationellt skydd och tredjelandsmedborgare som anländer irreguljärt till Europeiska unionen reser med sin familj, ofta med mycket små barn. Att kunna identifiera dessa barn med hjälp av fingeravtryck och ansiktsbilder kommer att göra det lättare att identifiera barnen om de skiljs från sina familjer genom att en medlemsstat kan följa upp en utredning där en match på fingeravtryck tyder på att de befann sig i en annan medlemsstat. Det skulle också stärka skyddet för ensamkommande barn som inte alltid formellt ansöker om internationellt skydd och som avviker från vårdinrättningar eller socialtjänstenheter som ansvarar för deras omsorg.

Skyldigheten att ta fingeravtryck ska genomföras med full respekt för den mänskliga värdigheten och barnets rättigheter. I förslaget bekräftas på nytt medlemsstaternas skyldighet att se till att förfarandet för att ta fingeravtryck och en ansiktsbild fastställs och tillämpas i enlighet med nationell praxis och garantierna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Sanktionerna om skyldigheten att ta fingeravtryck inte fullgörs ska vara förenlig med proportionalitetsprincipen. I förslaget anges uttryckligen att förvar endast bör användas i detta sammanhang som en sista utväg om det är nödvändigt för att fastställa eller kontrollera en tredjelandsmedborgares identitet. När det gäller barn, särskilt yngre barn, ska fingeravtryck tas på ett barnvänligt och barnanpassat sätt. Genom relevanta bestämmelser säkerställs också att ett barn inte omfattas av administrativa sanktioner, om det finns berättigade orsaker till att inte lämna fingeravtryck eller en ansiktsbild, och att myndigheter i en medlemsstat som misstänker att det kan uppstå barnskyddsfrågor efter en vägran att lämna fingeravtryck, eller om ett barn har skadade fingertoppar eller händer, bör hänvisa barnet till de nationella myndigheter som ansvarar för skydd av barn.

Förslagets genomförande ska inte påverka rättigheterna för personer som söker eller beviljats internationellt skydd, särskilt inte i fråga om förbudet mot avlägsnande, utvisning och utlämning i vissa fall, samt vid överföring av personuppgifter till tredjeländer.

I enlighet med artikel 52.1 i stadgan måste varje begränsning av rätten till skydd av personuppgifter vara lämplig för att uppnå det eftersträvade målet och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det. I artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna erkänns också att det kan vara nödvändigt att en offentlig myndighet ingriper i en persons rätt till privatliv med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller för att förebygga brott, vilket är fallet i det föreliggande förslaget. Förslaget innehåller bestämmelser om åtkomst till Eurodac för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i syfte att identifiera tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna och för att få tillgång till uppgifter om deras resehistorik. Garantierna vad gäller personuppgifter omfattar även rätten att få åtkomst till uppgifter eller rätten att korrigera eller radera uppgifter. Begränsningen av lagringstiden för de uppgifter som avses ovan i kapitel 1 i denna motivering bidrar också till att frågan om personuppgifter betraktas som en grundläggande rättighet.

Förslaget innehåller bestämmelser om åtkomst till Eurodac för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott i syfte att identifiera tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna och för att få tillgång till uppgifter om deras förflyttningar inom EU. Utsedda brottsbekämpande myndigheter får endast begära åtkomst till Eurodacuppgifter om det är rimligt att anta att sådan åtkomst väsentligt kommer att bidra till att förebygga, upptäcka eller utreda den brottsliga gärningen i fråga. En utsedd brottsbekämpande myndighet kontrollerar om begäran uppfyller de strikta krav som ställs för åtkomst till Eurodac i brottsbekämpande syfte.

Förslaget innehåller också strikta datasäkerhetsåtgärder för de personuppgifter som behandlas och krav på att oberoende dataskyddsmyndigheter ska övervaka behandlingen och att alla sökningar som utförs ska dokumenteras. I förslaget föreskrivs dessutom att behandlingen av personuppgifter i Eurodac som utförs av brottsbekämpande myndigheter, så fort uppgifterna har tagits fram, ska omfattas av det nya direktivet om uppgiftsskydd vid behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, vilka upphäver rådets rambeslut 2008/977/RIF. Förslaget innehåller stränga regler för åtkomst till Eurodac och nödvändiga garantier. Även enskildas rätt till åtkomst, rättelse och radering föreskrivs i förslaget, som även fokuserar på rätten till rättsmedel och offentliga oberoende myndigheters övervakning av behandlingen. Därför överensstämmer förslaget fullständigt med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd av personuppgifter, och det är också förenligt med artikel 16 i EUF-fördraget, som garanterar var och en rätt till skydd av sina personuppgifter.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Det föreliggande förslaget innebär en teknisk ändring av Eurodacs centrala system för att det ska vara möjligt att göra jämförelser i alla tre uppgiftskategorier och lagra alla tre uppgiftskategorier. Ytterligare funktioner, såsom lagring av personuppgifter tillsammans med en ansiktsbild, kommer att kräva fler ändringar av det centrala systemet.

Denna ändring redovisas närmare i den bifogade finansieringsöversikten.

Den uppskattade kostnaden på 29 872 miljoner euro omfattar kostnader för den tekniska uppgraderingen samt den ökade lagringen och genomflödet i det centrala systemet. I uppskattningen ingår också it-relaterade tjänster, mjukvara, hårdvara samt uppgraderingar och anpassningar som krävs för att möjliggöra sökningar i alla uppgiftskategorier som omfattar både asyl och irreguljär migration. Beräkningen återspeglar också ytterligare personalkostnader vid eu-LISA.

5.ÖVRIGA INSLAG

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

– Utvidgning av Eurodacs tillämpningsområde för återvändande (artikel 1.1 b). Tillämpningsområdet för den nya Eurodacförordningen har utvidgats för att tillåta medlemsstaterna att lagra och söka i uppgifter om tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte ansöker om internationellt skydd så att de kan identifieras för återsändande- och återtagandeändamål. En ny rättslig grund, artikel 79.2 c, har lagts till för dessa ändamål. Därmed blir Eurodac en databas för bredare migrationssyften och finns inte längre till endast för att säkerställa att Dublin III-förordningen genomförs på ett effektivt sätt, även om denna funktion fortfarande kommer att vara en viktig aspekt. För närvarande jämför Eurodac endast uppgifter om fingeravtryck från irreguljära migranter och sökande av internationellt skydd mot asyluppgifter, eftersom det är en asyldatabas. Jämförelser görs inte mellan fingeravtryck från irreguljära migranter vid de yttre gränserna och fingeravtryck från tredjelandsmedborgare som befunnits vistas olagligen på en medlemsstats territorium.

Utvidgningen av Eurodacs tillämpningsområde kommer att ge behöriga migrationsmyndigheter i medlemsstaterna möjlighet att överföra och jämföra uppgifter om tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Europeiska unionen utan att ansöka om asyl och som förflyttar sig utan att upptäckas. Den information som finns i ett träffresultat kan sedan hjälpa medlemsstaternas behöriga myndigheter att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på deras territorium, för återsändande. Informationen kan också bli värdefull bevisning för utfärdande av nya handlingar eller återtagande.

– Företräde för Dublinförfarandet (artiklarna 15.4 och 16.5). Det har införts en bestämmelse för att säkerställa att om en träff på fingeravtryck visar på att en asylansökan har gjorts i Europeiska unionen, ska den medlemsstat som genomförde sökningen se till att Dublinförfarandet rutinmässigt tillämpas och inte ett återsändandeförfarande för den berörda personen. Detta garanterar att om flera träffar som rör samma person erhållits från det centrala systemet, behöver den medlemsstat som gjort en sökning i Eurodac inte tvivla på vilket förfarande som ska följas och att inga sökande av internationellt skydd återsänds till sitt ursprungsland eller till ett tredje land i strid med principen om non-refoulement. Konceptet med ”en träffhierarki” har införts för att möjliggöra detta.

– Skyldighet att ta fingeravtryck och ansiktsbild (artikel 2). I förslaget fastställs en tydlig skyldighet för medlemsstaterna att ta och överföra fingeravtryck och en ansiktsbild på alla tre personkategorier och medlemsstaterna åläggs att se till att personer som söker internationellt skydd, tredjelandsmedborgare och statslösa personer fullgör och känner till dessa skyldigheter. Skyldigheten att ta fingeravtryck har alltid har funnits och de registrerade personerna informerades med hjälp av en broschyr enligt artikel 29.1 d i förordning (EU) nr 603/2013. Denna artikel ger även medlemsstaterna möjlighet att införa sanktioner, i enlighet med sin nationella lagstiftning, mot de personer som vägrar att tillhandahålla en ansiktsbild eller lämna fingeravtryck, i förekommande fall, enligt kommissionens arbetsdokument om genomförandet av Eurodacförordningen som fastställer bästa praxis för medlemsstaterna vid tagning av fingeravtryck 20 . Nya bestämmelser har dock fastställts för att säkerställa att tagning av fingeravtryck och en ansiktsbild på barn, särskilt yngre barn, genomförs på ett barnvänligt och barnanpassat sätt. Genom dessa bestämmelser säkerställs också att administrativa sanktioner inte tillämpas på barn om det finns berättigade orsaker till att inte lämna fingeravtryck eller en ansiktsbild. Vidare bör myndigheterna i en medlemsstat som misstänker att det kan uppstå barnskyddsfrågor efter en vägran att lämna fingeravtryck eller en ansiktsbild, eller om ett barn har skadade fingertoppar eller händer, hänvisa barnet till de nationella myndigheter som ansvarar för skydd av barn.

– Lagring av de registrerades personuppgifter (artiklarna 12, 13 och 14): Eurodac har alltid fungerat enbart med fingeravtryck och tidigare har inga andra personuppgifter om de registrerade lagrats förutom personens kön. Det nya förslaget gör det nu möjligt att lagra personuppgifter om de registrerade såsom namn, ålder, födelsedatum, medborgarskap och identitetshandlingar samt en ansiktsbild. Lagring av personuppgifter innebär att migrations- och asylmyndigheter enkelt kan identifiera en person, utan att behöva begära denna information direkt från en annan medlemsstat. Personens personuppgifter kan hämtas från det centrala systemet endast på grundval av en träff eller ingen träff. Detta ska garantera rätten till åtkomst till dessa uppgifter, alltså om man inte får någon träff på fingeravtryck eller ansiktsbild som motsvarar personuppgifterna.

Dublinförordningens mål kräver att Eurodac uppdateras med nya uppgifter om den medlemsstat som blir ansvarig för att pröva en asylansökan efter tilldelning av den sökande till en medlemsstat. Därmed klargörs vilken medlemsstat som är ansvarig enligt den omarbetade Dublinförordningen, om en träff som innehåller fingeravtryck avser en sökande som avvikit eller sökt asyl i en annan medlemsstat efter ett tilldelningsförfarande.

– Biometriska kännetecken (artiklarna 2, 15 och 16). Den befintliga Eurodacförordningen tillåter endast jämförelse av fingeravtryck. År 2015 föreslogs i den europeiska migrationsagendan möjligheten att lägga till andra biometriska kännetecken till Eurodac för att åtgärda några av de utmaningar som medlemsstaterna stod inför vad gäller skadade fingertoppar eller vägran att lämna fingeravtryck 21 . I förslaget finns ett krav på att medlemsstaterna ska ta en ansiktsbild på den registrerade personen och att bilden ska överföras till det centrala systemet. Vidare finns bestämmelser och villkor för att jämföra uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder samtidigt och ansiktsbilder separat. Genom att ansiktsbilder förs in i det centrala systemet är systemet redo för framtida sökningar med programvara för ansiktsigenkänning.

Medlemsstaterna kommer även fortsättningsvis att ta fingeravtryck av alla tio fingrar som platta och rullade avtryck och detta kommer nu att tillämpas på personer som vistas olagligen i en medlemsstat eftersom samma uppsättning fingeravtryck behövs för att alla tre kategorier ska kunna jämföras korrekt.

– Jämförelse och överföring av alla kategorier av uppgifter (artiklarna 15 och 16). Enligt förordning (EU) nr 603/2013 lagrades endast två kategorier av fingeravtryck och man kunde endast söka efter fingeravtryck från personer som sökt internationellt skydd, medan fingeravtryck och ansiktsbilder som rör samtliga tre uppgiftskategorier nu kommer att lagras och jämföras med varandra. Därmed får behöriga migrationsmyndigheter i medlemsstaterna möjlighet att kontrollera om en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat har sökt asyl eller rest in i EU olagligt vid de yttre gränserna. På samma sätt kommer medlemsstaterna att kunna kontrollera om personer som grips vid irreguljär passage av en yttre gräns någonsin har vistats olagligen i en annan medlemsstat. Att utöka räckvidden för sökningarna gör det möjligt att följa ett mönster av irreguljära och sekundära förflyttningar i hela Europeiska unionen och kan leda till att den berörda personens identitet kan fastställas trots avsaknad av giltiga identitetshandlingar.

– Sänkt åldersgräns till 6 års ålder för tagning av fingeravtryck (artiklarna 10, 13 och 14). Åldern för att ta fingeravtryck har alltid varit 14 år. En studie av kommissionens gemensamma forskningscentrum om identifiering av barns fingeravtryck, Fingerprint Recognition for Children 22   tyder på att fingeravtryck som tagits på barn från sex års ålder kan användas i automatiserade matchningsscenarier, såsom Eurodac, om man ser till att få en god bildkvalitet.

Många medlemsstater tar fingeravtryck på barn som är yngre än sex år för nationella ändamål, t.ex. för att utfärda ett pass eller ett biometriskt uppehållstillstånd.

Många sökande av internationellt skydd och tredjelandsmedborgare som anländer irreguljärt till Europeiska unionen reser med sin familj, ofta med mycket små barn. Att kunna identifiera dessa barn med hjälp av fingeravtryck och ansiktsbilder kommer att göra det lättare att identifiera barnen om de skiljs från sina familjer genom att en medlemsstat kan följa upp en utredning där en match på fingeravtryck tyder på att de befann sig i en annan medlemsstat. Det skulle också stärka skyddet för ensamkommande barn som inte alltid formellt ansöker om internationellt skydd och som avviker från vårdinrättningar eller socialtjänstenheter som ansvarar för deras omsorg. Enligt den nuvarande rättsliga och tekniska ramen kan deras identitet inte fastställas. Därmed skulle Eurodacsystemet kunna användas för att registrera barn från tredjeländer när de påträffas utan handlingar i EU för att följa upp dem och undvika att de hamnar i lägen där de kan utnyttjas.

– Lagring av uppgifter (artikel 17). Den tid uppgifter får lagras om personer som sökt internationellt skydd är oförändrat tio år. Detta ska ge medlemsstaterna möjlighet att spåra sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen efter det att internationellt skydd beviljats om den berörda personen inte har rätt att bosätta sig i en annan medlemsstat. Eftersom den omarbetade Dublinförordningens tillämpningsområde även omfattar personer som beviljats internationellt skydd, kan dessa uppgifter användas för att återföra flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd till den medlemsstat som har beviljat sådant skydd.

Fingeravtrycksuppgifter från tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen och inte ansöker om asyl kommer att lagras i fem år. Detta beror på att Eurodac inte längre är en databas enbart avseende asylsökande och det är nödvändigt att lagra dessa uppgifter under en längre tid för att säkerställa att olaglig invandring och sekundära förflyttningar inom och till EU kan övervakas i tillräcklig utsträckning. Lagringsperioden har anpassats till den längsta giltighetstiden för inreseförbud i migrationsärenden enligt artikel 11 i återvändandedirektiv 2008/115/EG, lagringsperioden för viseringsuppgifter (artikel 23 i VIS-förordningen) och den föreslagna lagringsperioden för uppgifter i in- och utresesystemet (artikel 31 i förslaget till förordning om in- och utresesystemet).

–Radering av uppgifter i förtid (artikel 18). Raderingen av uppgifter i förtid ändras inte för sökande av internationellt skydd och irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som har beviljats medborgarskap. Uppgifter om dessa personer som lagrats i det centrala systemet kommer att raderas i förtid om medborgarskap i en medlemsstat beviljas eftersom de inte längre omfattas av Eurodacs tillämpningsområde.

Uppgifter kommer inte längre att raderas i förtid vad gäller tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen eller statslösa personer som har beviljats uppehållstillstånd eller har lämnat Europeiska unionens territorium. Det är nödvändigt att lagra dessa uppgifter ifall uppehållstillståndet, varigenom normalt en begränsad vistelse beviljas, vid något tillfälle inte längre är giltigt och personen överskrider den tillåtna vistelsen eller en tredjelandsmedborgare som efter att ha vistats olagligt i unionen återvänt till ett tredjeland och därefter på nytt försöker resa in i EU på ett irreguljärt sätt.

– Markering av uppgifter om tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen (artikel 19.4 och 19.5). Enligt den gällande Eurodacförordningen ska uppgifter om tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och inte ansöker om asyl raderas i förtid så snart en uppehållshandling beviljats. Genom förslaget införs ändringar för att möjliggöra att dessa uppgifter markeras i stället för att raderas i förtid så att när en medlemsstat utför en sökning i Eurodac som resulterar i en markerad träff från det centrala systemet kan den omedelbart fastställa att den tredjelandsmedborgare som vistas olagligt har beviljats uppehållstillstånd av en annan medlemsstat. Det kan då vara möjligt enligt artikel 6.2 i återvändandedirektivet att återföra personen till den medlemsstat som har utfärdat uppehållstillståndet.

Uppgifter om personer som sökt internationellt skydd blockeras för brottsbekämpande ändamål efter tre år. Däremot blockeras inte sökning för brottsbekämpande ändamål i uppgifter om tredjelandsmedborgare som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd men därefter vistas olagligt i unionen utan att ansöka om internationellt skydd. Syftet är att göra uppgifterna sökbara om ett uppehållstillstånd löper ut före utgången av den femåriga lagringsperioden. Uppgifter om asylsökande kommer även fortsättningsvis att behandlas på olika sätt på denna punkt, eftersom det är troligare att ett uppehållstillstånd förlängs om den asylsökande har beviljats internationellt skydd eller ett permanent uppehållstillstånd.

– Utbyte av uppgifter i Eurodac med tredjeländer (artikel 38). Enligt den gällande förordningen är det strikt förbjudet att utbyta uppgifter med ett tredjeland, en internationell organisation eller privata enheter. Utvidgningen av Eurodacs tillämpningsområde så att en medlemsstat kan använda uppgifter från Eurodac för att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen och utfärda nya resehandlingar för dem för återsändande- och återtagandeändamål kommer nödvändigtvis att betyda att uppgifter i vissa fall utbyts med tredjeland – men endast för lagenligt återsändande. En särskild bestämmelse som tillåter utbyte av uppgifter med tredjeländer för återsändandeändamål finns i förslaget, där det fastställs mycket strikta villkor för utbytet av dessa uppgifter. Dessutom är det uttryckligen förbjudet för ett tredjeland, som inte är part i Dublinförordningen, att få åtkomst till Eurodacdatabasen eller för en medlemsstat att kontrollera uppgifter på ett tredjelands vägnar. Genom denna bestämmelse om utbyte av uppgifter med tredjeländer överensstämmer Eurodac med andra databaser som VIS och in- och utresesystemet som innehåller liknande bestämmelser om informationsutbyte för återsändandeändamål.

– Åtkomst för brottsbekämpande myndigheter och Europol (artikel 20.3). Det har gjorts mindre ändringar i bestämmelserna om åtkomst för brottsbekämpande myndigheter för att säkerställa att alla tre uppgiftskategorier som lagras i det centrala systemet kan jämföras när en sökning i samband med brottsbekämpning utförs och för att i framtiden möjliggöra sökningar på grundval av en ansiktsbild.

– Tillåtelse för den europeiska gräns- och kustbevakningen och medlemsstaternas experter vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor att ta fingeravtryck (artiklarna 10.3 och 13.7). Enligt förslaget får, efter beslut av en medlemsstat, Europeiska gräns[- och kust]bevakningsbyrån och medlemsstaternas asylexperter som sänts till en medlemsstat under överinseende av Europeiska stödkontoret för asylfrågor ta fingeravtryck och överföra dem till Eurodac på en medlemsstats vägnar. Förslaget begränsar dessa funktioner till områden där båda organens mandat ger dem tillåtelse att göra detta (dvs. vid den yttre gränsen vad gäller de som reser in illegalt och vad gäller asylsökande).

– Statistik (artikel 9). För att öka insynen i Eurodacuppgifterna har ändringar gjorts i fråga om vilken typ av statistik som offentliggörs och hur ofta statistiken offentliggörs av eu-LISA. Nya bestämmelser har införts för att statistik som hämtas från Eurodac ska kunna delas med de relevanta organen för rättsliga och inrikes frågor för analys- och forskningsändamål. Statistik som eu-LISA tar fram för dessa ändamål ska inte ange namn, födelsedatum eller några andra personuppgifter varigenom en registrerad person skulle kunna identifieras. Ändringar har också gjorts för att ge kommissionen möjlighet att begära särskild statistik från eu-LISA.

– Det centrala systemets arkitektur och operativa förvaltning (artiklarna 4 och 5). Kommunikationsinfrastrukturen har ändrats för att det centrala systemet ska kunna använda Eurodomain, vilket kommer att innebära betydande stordriftsfördelar. Den operativa förvaltningen av DubliNet som en befintlig separat kommunikationsinfrastruktur för tillämpningen av Dublinförordningen har också införlivats i systemarkitekturen och kommer att säkerställa att den finansiella och operativa förvaltningen överförs till eu-LISA, som för närvarande endast ansvarar för den operativa förvaltningen via ett särskilt samförståndsavtal med kommissionen (generaldirektoratet för migration och inrikes frågor).

– Information om falska träffar (artikel 26.6). Medlemsstaterna kommer att bli skyldiga att informera endast eu-LISA om att en falsk träff mottagits av det centrala systemet och ge eu-LISA information om träffen så att de kan avlägsna uppgifter om den falska träffen från databasen. I framtiden kommer eu-LISA att sammanställa statistik om antalet falska träffar som rapporterats så att kommissionen inte längre behöver informeras direkt om en falsk träff.

– Användning av verkliga personuppgifter för teständamål (artikel 5.1). Vid testning av ny teknik i Eurodacs centrala system har eu-LISA i testmiljön begränsats till att använda ”uppgifter för teständamål”, vilket inte har gett goda testresultat på grund av uppgifterna. Förslaget möjliggör att verkliga personuppgifter används vid tester av det centrala systemet för diagnoser och reparationer samt användningen av ny teknik och nya metoder på strikta villkor och på grundval av att uppgifterna anonymiseras för teständamål och inte kan användas för individuell identifiering.

ê 603/2013 (anpassad)

2016/0132 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] Ö , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, Õ och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 78.2 e, Ö 79.2 c Õ 87.2 a och 88.2 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

ê 603/2013 skäl 1 (anpassad)

(1) Ett antal väsentliga ändringar bör göras av rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen 23 och rådets förordning (EG) nr 407/2002 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen 24  Ö Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 25  Õ. Av tydlighetsskäl bör dessa Ö denna Õ förordningar omarbetas.

ê 603/2013 skäl 2

(2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter tvingas söka internationellt skydd inom unionen.

ê 603/2013 skäl 3 (anpassad)

(3) Vid Europeiska rådets möte den 4 november 2004 antogs Haagprogrammet, som anger de mål som skulle genomföras för området med frihet, säkerhet och rättvisa för perioden 2005–2010. I den europeiska pakten för invandring och asyl, som fastställdes vid Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2008, efterfrågades att inrättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem skulle slutföras genom skapandet av ett enda asylförfarande som omfattar gemensamma garantier och en enhetlig status för flyktingar och för personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande.

ê 603/2013 skäl 4 (anpassad)

(4) För tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 26 förordning (EU) nr […/…]604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat 27 är det nödvändigt att fastställa identiteten hos personer som ansöker om internationellt skydd och hos personer som grips i samband med att de olagligen passerar unionens yttre gränser. För att säkerställa en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013[…/…], särskilt artikelartiklarna 18.1 b och d […/…], är det också önskvärt att varje medlemsstat tillåts att kontrollera om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som befunnits uppehålla sig olagligen på dess territorium har ansökt om internationellt skydd i en annan medlemsstat.

ê 603/2013 skäl 5 (anpassad)

ð ny

(5) Fingeravtryck ð Biometri ï utgör en viktig beståndsdel när man fastställer dessa personers exakta identitet. Det är nödvändigt att inrätta ett system för jämförelse av deras uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï .

ê 603/2013 skäl 6

ð ny

(6) I detta syfte är det nödvändigt att inrätta ett system kallat Eurodac, som består av ett centralt system vilket kommer att driva en datoriserad central databas för uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï, liksomsamt av elektroniska medel för överföring mellan medlemsstaterna och det centrala systemet, nedan kallade kommunikationsinfrastrukturen.

ò ny

(7)För tillämpningen av förordning (EU) nr […/…] är det också nödvändigt att säkerställa att det finns en separat säker kommunikationsinfrastruktur som medlemsstaternas behöriga asylmyndigheter kan använda för att utbyta information om personer som sökt internationellt skydd. Detta säkra elektroniska överföringsnät kallas ”DubliNet” och förvaltas och drivs av eu-LISA.

ê 603/2013 skäl 7 (anpassad)

(8) I Haagprogrammet efterfrågades bättre tillgång till unionens befintliga datoriserade register. I Stockholmsprogrammet efterlystes dessutom en målinriktad datainsamling och en utveckling av informationsutbytet samt verktygen för ett sådant utbyte, på grundval av brottsbekämpningens behov.

ò ny

(9)Under 2015 lyfte flykting- och migrationskrisen fram de utmaningar som vissa medlemsstater hade med att ta fingeravtryck av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt och som försökt undvika de förfaranden som används för att fastställa vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd. I kommissionens meddelande av den 13 maj 2015 med titeln ˮEn europeisk migrationsagendaˮ 28 noteras att ˮMedlemsstaterna bör också till fullo genomföra bestämmelserna som ålägger migranter att lämna fingeravtryck vid gränsernaˮ och vidare föreslås det att ˮKommissionen kommer också att undersöka möjligheten att använda flera biometriska kännetecken inom ramen för Eurodacsystemet (t.ex. med hjälp av tekniska metoder för ansiktsigenkänning med hjälp av digitala bilder)ˮ.

(10)För att hjälpa medlemsstaterna att hantera utmaningar som uppkommer när förfarandet med att ta fingeravtryck inte följs tillåter denna förordning jämförelser av ansiktsbilder utan fingeravtryck som en sista utväg när det är omöjligt att ta fingeravtryck på tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen eftersom hans eller hennes fingertoppar är skadade, antingen avsiktligt eller inte, eller är amputerade. Medlemsstaterna måste göra sitt yttersta för att se till att fingeravtryck tas från den registrerade innan en jämförelse med hjälp av endast ansiktsbild görs, om den bristande efterlevnaden inte beror på skicket på personens fingertoppar. Om ansiktsbilder används i kombination med uppgifter om fingeravtryck, är det möjligt att minska antalet registrerade fingeravtryck, och bibehålla tillförlitligheten i identifieringen.

(11)Återsändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i unionen, i enlighet med de grundläggande rättigheter som är allmänna principer inom unionsrätten och internationell rätt, däribland skyddet av flyktingar och skyldigheter vad gäller mänskliga rättigheter, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/115/EG 29 , är en central del av det heltäckande arbetet för att hantera migration och i synnerhet för att minska och motverka irreguljär migration. För att upprätthålla allmänhetens förtroende för unionens migrations- och asylsystem är det nödvändigt att effektivisera unionens system för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligen i EU och detta bör göras parallellt med insatserna för att skydda dem som behöver skydd.

(12)De nationella myndigheterna i medlemsstaterna har svårt att identifiera tredjelandsmedborgare som vistas olagligt och använder bedrägliga metoder för att undgå identifiering eller försvåra utfärdandet av nya handlingar när personen ska återsändas eller återtas. Därför är det mycket viktigt att se till att information om tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som befinns vistas olagligt i EU samlas in och överförs till Eurodac och jämförs också med de uppgifter som samlats in och överförts i syfte att fastställa identiteten på personer som söker internationellt skydd och tredjelandsmedborgare som gripits i samband med att de olagligen passerat unionens yttre gränser; därigenom blir det möjligt att underlätta identifiering och utfärdande av nya handlingar, säkerställa att personerna återsänds eller återtas och minska antalet identitetsbedrägerier. Detta bör också bidra till att minska längden på de administrativa förfaranden som krävs för att säkerställa att tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna återsänds och återtas, däribland den period under vilken de får hållas i förvar i avvaktan på avvisning. Detta bör också göra det möjligt att fastställa vilka tredjeländer som är transitländer och som kan återta den tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

(13)I sina slutsatser av den 8 oktober 2015 om den framtida återvändandepolitiken godkände rådet kommissionens initiativ att undersöka möjligheterna att utvidga Eurodacs tillämpningsområde och syfte för att kunna använda uppgifterna för återsändande 30 . Medlemsstaterna bör ha tillgång till nödvändiga verktyg för att kunna upptäcka olaglig migration och sekundär förflyttning som företas av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i unionen. Uppgifterna i Eurodac bör därför vara tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter för jämförelser, på de villkor som fastställs i denna förordning.

(14)I kommissionens meddelande ”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet” 31 betonas att ett långsiktigt mål är att förbättra driftskompatibiliteten mellan informationssystemen vilket också har noterats av Europeiska rådet och rådet. I meddelandet föreslås att det ska inrättas en expertgrupp för informationssystem och driftskompatibilitet för att hantera den rättsliga och tekniska genomförbarheten av att uppnå driftskompatibilitet för informationssystemen för gränser och säkerhet. Denna grupp ska bedöma nödvändigheten och proportionaliteten av att det inrättas driftskompatibilitet mellan Schengens informationssystem (SIS) och Informationssystemet för viseringar (VIS) och undersöka om den rättsliga ramen för de brottsbekämpande myndigheternas åtkomst till Eurodac behöver ses över.

ê 603/2013 skäl 8

(15) I kampen mot terroristbrott och andra grova brott är det väsentligt att de brottsbekämpande myndigheterna förfogar över så fullständig och aktuell information som möjligt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Informationen i Eurodac är nödvändig för att förhindra, upptäcka eller utreda de terroristbrott som avses i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 32 eller andra grova brott som avses i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna 33 . Uppgifterna i Eurodac bör därför, på de villkor som fastställs i denna förordning, finnas tillgängliga på ett sådant sätt att medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska polisbyrån (Europol) kan använda dem för jämförelser.

ê 603/2013 skäl 9

(16) De brottsbekämpande myndigheternas befogenhet att få åtkomst till Eurodac bör inte påverka rätten för en person som ansöker om internationellt skydd att få sin ansökan vederbörligen behandlad i överensstämmelse med gällande rätt. Vidare bör heller ingen uppföljning efter en träff i Eurodac påverka den rätten.

ê 603/2013 skäl 10

(17) I sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 24 november 2005 om större effektivitet, förbättrad interoperabilitet och synergieffekter mellan europeiska databaser på området rättsliga och inrikes frågor angav kommissionen att myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten skulle kunna få åtkomst till Eurodac i väl avgränsade fall, när det finns välgrundade misstankar om att förövare av terroristbrott eller andra grova brott har ansökt om internationellt skydd. I detta meddelande fann kommissionen även att Eurodac enligt proportionalitetsprincipen får användas för sådana syften endast om hotet mot den allmänna säkerheten eller brottet är så allvarligt att det kan anses berättigat att göra sökningar i en databas med uppgifter om personer utan brottsligt förflutet, och slutsatsen i meddelandet var att villkoren för att de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten ska få göra sökningar i Eurodac därför alltid måste vara betydligt strängare än villkoren för att få göra sökningar i kriminalregister.

ê 603/2013 skäl 11

(18) Europol spelar vidare en central roll i samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter när det gäller gränsöverskridande brottsutredningar genom att stödja brottsförebyggande verksamhet, analyser och utredningar i hela unionen. Följaktligen bör också Europol få åtkomst till Eurodac inom ramen för sina arbetsuppgifter och i enlighet med rådets beslut nr 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om att inrätta en europeisk polisbyrå (Europol) 34 .

ê 603/2013 skäl 12

(19) Europols framställan om jämförelse av Eurodacuppgifter bör endast tillåtas i specifika fall, under särskilda omständigheter och på stränga villkor.

ê 603/2013 skäl 13

ð ny

(20) Eftersom Eurodac ursprungligen inrättades för att underlätta tillämpningen av Dublinkonventionen, innebär åtkomst till Eurodac i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott en förändring av Eurodacs ursprungliga syfte som utgör ett ingrepp i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet för människor vars personuppgifter behandlas i Eurodac. ð I enlighet med kraven i artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ï måste Aalla sådana ingrepp måste vara förenliga med lagstiftningen, vars lydelse måste vara tillräckligt precis för att var och en ska kunna anpassa sitt beteende i enlighet med denna. Lagstiftningen måste ge skydd mot godtycke och med tillräcklig tydlighet ange omfattningen av de behöriga myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning och hur detta utrymme får användas. Alla eventuella ingrepp måste vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att skydda ett legitimt och proportionellt ð genuint uppfylla ett mål av allmänt ï intresse och stå i proportion till det legitima mål som eftersträvas.

ê 603/2013 skäl 14

(21) Även om det ursprungliga ändamålet med att inrätta Eurodac inte krävde någon möjlighet att göra framställningar om jämförelser av uppgifter med databasen på grundval av ett fingeravtrycksspår, det vill säga de daktyloskopiska spår som kan hittas på en brottsplats, är denna möjlighet av grundläggande vikt på området för polissamarbete. Möjligheten att jämföra ett fingeravtrycksspår med uppgifter om fingeravtryck som lagras i Eurodac, i fall där det finns rimliga skäl att förmoda att förövaren eller offret kan tillhöra någon av de kategorier som omfattas av denna förordning, kommer att ge medlemsstaternas utsedda myndigheter ett mycket värdefullt verktyg i arbetet med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, exempelvis när den enda bevisning som finns tillgänglig på en brottsplats är fingeravtrycksspår.

ê 603/2013 skäl 15

(22) I denna förordning fastställs också villkoren för när en framställan om jämförelse av uppgifter om fingeravtryck med Eurodacuppgifter i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott bör tillåtas, samt nödvändiga garantier för att säkerställa skyddet av den grundläggande rätten till skydd för privatlivet för människor vars personuppgifter behandlas i Eurodac. Dessa villkor är stränga, eftersom det i Eurodacdatabasen finns uppgifter om fingeravtryck från personer som inte förmodas ha begått ett terroristbrott eller ett annat grovt brott

ê 603/2013 skäl 16 (anpassad)

(23) I syfte att säkerställa likabehandling för alla som ansöker om eller har beviljats internationellt skydd, och för att se till att förordningen är förenlig med det aktuella unionsregelverket på asylområdet, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet 35 samt förordning (EU) nr […/…]604/2013, bör tillämpningen av förordningens bestämmelser utökas så att den omfattar Ö omfattas Õ personer som ansökt om subsidiärt skydd och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande Ö av förordningens tillämpningsområde Õ.

ê 603/2013 skäl 17

ð ny

(24) Det är också nödvändigt att kräva att medlemsstaterna skyndsamt tar fingeravtryck på och överför uppgifter om fingeravtryck för alla personer som ansöker om internationellt skydd och alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som grips i samband med att de olagligen passerar en medlemsstats yttre gräns ð eller befinns vistas olagligt i en medlemsstat ï och som är 14 ð sex ï år eller äldre.

ò ny

(25)För att stärka skyddet för ensamkommande barn som inte har sökt internationellt skydd och de barn som kan komma att separeras från sina familjer är det också nödvändigt att ta fingeravtryck och en ansiktsbild som lagras i det centrala systemet för att fastställa ett barns identitet och hjälpa en medlemsstat att spåra familjemedlemmar eller eventuell anknytning till en annan medlemsstat. Att fastställa familjeband är centralt för familjesammanhållningen och har en nära koppling till avgörandet av barnets bästa och slutligen fastställandet av en varaktig lösning.

(26)Medlemsstaterna bör i första hand ta hänsyn till barnets bästa när de tillämpar denna förordning. Om den medlemsstat som framställer begäran konstaterar att Eurodacuppgifter rör en minderårig får den bara använda dessa uppgifter för brottsbekämpande ändamål i enlighet med sin egen lagstiftning som är tillämplig på minderåriga och med skyldigheten att i första hand ta hänsyn till barnets bästa.

ê 603/2013 skäl 18 (anpassad)

ð ny

(27) Det är nödvändigt att fastlägga exakta regler för överföring av sådana uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï till det centrala systemet, registrering av sådana uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ïoch andra relevanta Ö personuppgifter Õ uppgifter i det centrala systemet, lagring av uppgifterna, jämförelse av uppgifterna med andra uppgifter om fingeravtryckð och ansiktsbilder ï, överföring av resultatet av sådana jämförelser samt märkning och radering av de registrerade uppgifterna. Dessa regler kan skilja sig åt beroende på, och bör specifikt anpassas till, situationen för olika kategorier av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer.

ê 603/2013skäl 19 (anpassad)

ð ny

(28) Medlemsstaterna bör säkerställa att uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï överförs i en kvalitet som lämpar sig för jämförelse med hjälp av det datoriserade systemet för igenkänning av fingeravtryck ð och ansikten ï . Alla myndigheter med åtkomsträtt till Eurodac bör investera i lämplig fortbildning och nödvändig teknisk utrustning. Myndigheter med åtkomsträtt till Eurodac bör underrätta den Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora informationssystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 36 (nedan kallad byrån Ö eu-LISA Õ), om särskilda problem som de stött på beträffande kvaliteten på uppgifterna, i syfte att lösa dem.

ê 603/2013 skäl 20

ð ny

(29) Om det tillfälligt eller permanent är omöjligt att ta fingeravtryck eller överföra uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï på grund av att kvaliteten på uppgifterna är otillräcklig för lämpliga jämförelser, tekniska problem, skäl kopplade till hälsoskydd eller att den registrerade personen inte bör eller kan lämna fingeravtryck ð eller ansiktsbild ï till följd av omständigheter som ligger utanför hans eller hennes kontroll, bör detta inte inverka negativt på behandlingen och beslutet beträffande en ansökan om internationellt skydd som lämnats in av den personen.

ò ny

(30)Medlemsstaterna bör använda kommissionens arbetsdokument om genomförandet av Eurodacförordningen vad gäller skyldigheten att ta fingeravtryck som antogs av rådet den 20 juli 2015 37 och som innehåller bästa praxis för att ta fingeravtryck av irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare. Om en medlemsstats nationella lagstiftning tillåter att fingeravtryck som en sista utväg tas med tvångsmedel, måste dessa åtgärder fullt ut respektera EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Tredjelandsmedborgare som anses vara utsatta personer och barn bör inte tvingas att lämna fingeravtryck eller ansiktsbild, utom i vederbörligen motiverade fall som tillåts enligt den nationella lagstiftningen.

ê 603/2013 skäl 21 (anpassad)

ð ny

(31) Träffar i Eurodac bör kontrolleras av en utbildad expert på fingeravtryck, dels för att säkerställa en korrekt ansvarsfördelning enligt förordning (EU) nr 604/2013, ð för att med säkerhet kunna identifiera tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ï och dels för att med säkerhet kunna identifiera samt brottsmisstänkta eller brottsoffer vilkas uppgifter kan finnas lagrade i Eurodac. ð Träffar i Eurodac som grundas på ansiktsbilder bör också kontrolleras vid misstanke om att resultatet rör samma person. ï

ê 603/2013 skäl 22 (anpassad)

ð ny

(32) Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som har ansökt om internationellt skydd i en medlemsstat kan under många år framöver ha möjlighet att ð komma att ï ansöka om internationellt skydd i en annan medlemsstat. Därför bör den period under vilken uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï längst bör bevaras i det centrala systemet vara av betydande längd. De flesta tredjelandsmedborgare och statslösa personer som har uppehållit sig i unionen under flera år har vid det laget hunnit få uppehållstillstånd eller till och med medborgarskap i en medlemsstat, varför tio år bör anses vara en rimlig tid att lagra uppgifter om fingeravtryckð och ansiktsbilder ï.

ò ny

(33)Fem år är en nödvändig tidsperiod för lagring av fingeravtryck och ansiktsbilder för att kunna förebygga och övervaka att tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte har rätt att vistas i unionen olagligen förflyttar sig mellan länderna, kunna vidta nödvändiga åtgärder för att faktiskt verkställa återsändande till tredjeland och återtagande i enlighet med direktiv 2008/115/EG 38 , samtidigt som rätten till skydd av personuppgifter garanteras.

ê 603/2013 skäl 23

ð ny

(34) Den period under vilken uppgifter om fingeravtryck lagras bör vara kortare i vissa speciella situationer när det inte finns behov att bevara uppgifter om fingeravtryck ð,  ansiktsbilder och övriga personuppgifter ï under så lång tid. Uppgifter om fingeravtryck ð,  ansiktsbilder och övriga personuppgifter för tredjelandsmedborgare ï bör raderas omedelbart så snart tredjelandsmedborgarna eller de statslösa personerna fåttblivit medborgarskape i en medlemsstat.

ê 603/2013 skäl 24

ð ny

(35) När det gäller personer vars fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï ursprungligen, i samband med ansökan om internationellt skydd, registrerats i Eurodac och som beviljats internationellt skydd i en medlemsstat, bör uppgifterna om de registrerade lagras så att de kan jämföras med uppgifter som registreras vid en ny ansökan om internationellt skydd.

ê 603/2013 skäl 25 (anpassad)

(36) Byrån Ö eu-LISA Õ har anförtrotts kommissionens uppgifter rörande den operativa förvaltningen av Eurodac i enlighet med denna förordning samt vissa uppgifter rörande kommunikationsinfrastrukturen, från och med den dag då byrånÖ eu-LISA Õ axlade ansvaretinledde sin verksamhet, det vill säga den 1 december 2012. Byrån bör ta på sig ansvaret för de uppgifter som den anförtrotts enligt denna förordning, och relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1077/2011 bör ändras i enlighet med detta. Europol bör dessutom ges observatörsstatus vid mötena med byrånsÖ eu-LISA:s Õ styrelse om det på dagordningen står en fråga som rör tillämpningen av denna förordning om åtkomst till Eurodac för sökningar av medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europol i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. Europol bör ha rätt att utse en företrädare i Ö eu-LISA:s Õ rådgivande grupp för Eurodac.

ê 603/2013 skäl 26

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna för tjänstemän) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade anställningsvillkoren), som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 39 (gemensamt kallade tjänsteföreskrifterna) bör, i frågor som rör denna förordning, gälla för all personal som arbetar vid byrån.

ê 603/2013 skäl 27 (anpassad)

(37) Det är nödvändigt att tydligt fastställa kommissionens och byrånsÖ eu-LISA:s Õ respektive ansvar i fråga om det centrala systemet och kommunikationsinfrastrukturen, liksom medlemsstaternas ansvar i fråga om uppgiftsbehandling, datasäkerhet samt åtkomst till och korrigering av registrerade uppgifter.

ê 603/2013 skäl 28

(38) Det är nödvändigt att utse behöriga myndigheter i medlemsstaterna, liksom den nationella åtkomstpunkt som en framställan om jämförelser med Eurodacuppgifter ska passera, och att förteckna vilka operativa enheter inom de utsedda myndigheterna som är bemyndigade att göra en sådan framställan om jämförelse i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

ê 603/2013 skäl 29

(39) Framställningar om jämförelser med uppgifter som lagras i det centrala systemet bör göras av operativa enheter inom de utsedda myndigheterna till den nationella åtkomstpunkten. Framställningarna bör göras via kontrollmyndigheten och bör åtföljas av en motivering. De operativa enheter inom de utsedda myndigheterna som är behöriga att begära jämförelser med Eurodacuppgifter bör inte fungera som kontrollmyndigheter. Kontrollmyndigheterna bör agera oberoende av de utsedda myndigheterna och vara ansvariga för att på ett oberoende sätt se till att villkoren för åtkomst i enlighet med vad som fastställs genom denna förordning strikt iakttas. Kontrollmyndigheterna bör därefter vidarebefordra alla framställningar utan att ange skälen bakom dem, för jämförelse via den nationella åtkomstpunkten till det centrala systemet efter kontroll av om alla villkor för åtkomst till uppgifter är uppfyllda. I brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att redan i ett tidigt skede få åtkomst för att bemöta ett specifikt och verkligt hot med anknytning till terroristbrott eller andra grova brott, bör kontrollmyndigheten behandla framställningarna omedelbart och utföra kontrollen först i efterhand.

ê 603/2013 skäl 30

(40) Den utsedda myndigheten och kontrollmyndigheten kan ingå i samma organisation om detta tillåts i nationell rätt, men kontrollmyndigheten bör agera oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning.

ê 603/2013 skäl 31

(41) För att skydda personuppgifter och för att utesluta systematiska jämförelser, som bör vara förbjudna, bör behandling av Eurodacuppgifter äga rum endast i specifika fall och när det är nödvändigt i syfte att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. Ett specifikt fall föreligger särskilt när en framställan om jämförelse har samband med en specifik och konkret situation eller en specifik och konkret fara kopplad till ett terroristbrott eller ett annat grovt brott, eller med specifika personer som det finns allvarliga skäl att förmoda kommer att begå eller har begått sådana brott. Ett specifikt fall kan också föreligga när framställan om jämförelse har samband med en person som är offer för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott. De utsedda myndigheterna och Europol bör således göra en framställan om jämförelser med Eurodac endast om de har rimliga skäl att anta att sådana jämförelser kommer att ge dem information som på ett avgörande sätt hjälper dem att förhindra, upptäcka eller utreda ett terroristbrott eller ett annat grovt brott.

ê 603/2013 skäl 32

(42) Dessutom bör åtkomst ges endast om jämförelser med medlemsstatens nationella fingeravtrycksdatabaser och med andra medlemsstaters system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet 40 inte lett till att den registrerade personens identitet kunnat fastställas. Detta villkor innebär att den begärande medlemsstaten måste göra jämförelser med alla andra medlemsstaters system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt beslut 2008/615/RIF som är tekniskt tillgängliga, såvida den medlemsstaten inte kan visa att det finns rimliga skäl att anta att detta inte skulle leda till att den registrerade personens identitet fastställs. Sådana rimliga skäl föreligger särskilt om det specifika fallet inte har någon operativ eller utredningsrelaterad koppling till en viss medlemsstat. Det villkoret förutsätter att den medlemsstat som framställer begäran först har genomfört beslut 2008/615/RIF rättsligt och tekniskt på området för uppgifter om fingeravtryck, eftersom det inte bör vara tillåtet att utföra en Eurodackontroll för brottsbekämpande ändamål utan att de ovannämnda åtgärderna först har vidtagits.

ê 603/2013 skäl 33

(43) De utsedda myndigheterna bör också, under förutsättning att villkoren för jämförelse är uppfyllda, innan de söker i Eurodac söka i informationssystemet för viseringar i enlighet med rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott 41 .

ê 603/2013 skäl 34

(44) För effektiva jämförelser och utbyte av personuppgifter bör medlemsstaterna fullt ut genomföra och tillämpa befintliga internationella avtal och redan gällande unionsrätt som rör utbyte av personuppgifter, i synnerhet beslut 2008/615/RIF.

ê 603/2013 skäl 35

Medlemsstaterna bör i första hand ta hänsyn till barnets bästa när de tillämpar denna förordning. Om den medlemsstat som framställer begäran konstaterar att Eurodacuppgifter rör en minderårig får den bara använda dessa uppgifter för brottsbekämpande ändamål i enlighet med sin egen lagstiftning som är tillämplig på minderåriga och med skyldigheten att i första hand ta hänsyn till barnets bästa.

ê 603/2013 skäl 36

(45) Fastän unionens utomobligatoriska ansvar i samband med driften av Eurodacsystemet kommer att regleras av relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), är det dock nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser om medlemsstaternas utomobligatoriska ansvar i samband med driften av systemet.

ê 603/2013 skäl 37 (anpassad)

ð ny

(46) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa ett system för jämförelse av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï för att bistå i genomförandet av unionens asylpolitik Ö asyl- och migrationspolitik Õ , genom själva sin beskaffenhet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

ê 603/2013 skäl 38 (anpassad)

ð ny

(47) Europaparlamentets och rådets direktiv [2016/…/…]95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 42 är tillämpligt när medlemsstaterna behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning, såvida inte behandlingen utförs av medlemsstaternas utsedda Ö behöriga Õ myndigheter eller Ö behöriga Õ kontrollmyndigheter i syfte att förhindra, Ö utreda, Õ upptäcka eller utreda ð lagföra ï terroristbrott eller andra grova brott ð däribland att skydda den allmänna säkerheten och förhindra hot mot den ï.

ê 603/2013 skäl 39 (anpassad)

ð ny

(48) Ö De nationella bestämmelser som antas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv [2016/…/EU] [av den … 2016] om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter tillämpas på Õ Dden behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaternas Ö behöriga Õ myndigheter i syfte att förhindra, Ö utreda, Õ upptäcka eller utreda ð lagföra ï terroristbrott eller andra grova brott i enlighet med denna förordning bör omfattas av en standard för skydd av personuppgifter enligt nationell rätt som står i överensstämmelse med rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete 43 .

ê 603/2013 skäl 40 (anpassad)

ð ny

(49) Principerna ð De bestämmelser som fastställs ï i direktiv 95/46/EG förordning [2016/…/…] avseende skyddet av enskildas fri- och rättigheter, i synnerhet rätten till personlig integritet Ö skydd av personupgifter Õ, med avseende på behandlingen av personuppgifter, bör ð specificeras vad gäller ansvaret för behandling av uppgifterna, skydd av de registrerades rättigheter och övervakning av uppgiftsskydd ï kompletteras eller förtydligas, särskilt inom vissa sektorer.

ê 603/2013 skäl 41

ð ny

(50) Överföring av personuppgifter som en medlemsstat eller Europol i kraft av denna förordning erhållit från det centrala systemet till ett tredjeland eller en internationell organisation eller en privat aktör som är etablerad i eller utanför unionen bör förbjudas, i syfte att säkra asylrätten och garantera personer som ansöker om internationellt skydd att deras uppgifter inte röjs för tredjeländer. Detta innebär att medlemsstaterna inte bör överföra information som de erhållit från det centrala systemet beträffande ð namn, födelsedatum, medborgarskap, ï ursprungsmedlemsstat(er) ð eller tilldelad medlemsstat, detaljer om identitets- eller resehandlingen ï, plats och datum för ansökan om internationellt skydd, det referensnummer som används av ursprungsmedlemsstaten, det datum då fingeravtrycken togs liksom det datum då medlemsstaten/medlemsstaterna överförde uppgifterna till Eurodac, operatörens användar-ID samt all information som rör alla överföringar av en registrerad person enligt förordning (EU) nr 604/2013 Detta förbud bör inte påverka medlemsstaternas rätt att till tredjeländer överföra sådana uppgifter som omfattas av förordning (EU) nr 604/2013 [ð i enlighet med förordning (EU) nr […/2016] respektive de nationella bestämmelser som antas enligt direktiv [2016/…/EU] ï], i syfte att säkerställa att medlemsstaterna har möjlighet att samarbeta med sådana tredjeländer i samband med tillämpningen av den här förordningen.

ò ny

(51)I enskilda fall får information som erhållits från det centrala systemet delas med tredjeland i syfte att bistå vid identifieringen av en tredjelandsmedborgare i samband med återsändandet av personen. Utbytet av personuppgifter ska omfattas av strikta villkor. Vid utbyte av dessa uppgifter får ingen information lämnas ut till ett tredjeland om att en ansökan om internationellt skydd har lämnats in av en tredjelandsmedborgare, om det land där personen återtas också är personens ursprungsland eller ett annat tredjeland där personen ska återtas. Överföring av uppgifter till tredjeland för identifiering av tredjelandsmedborgare måste vara förenlig med bestämmelserna i kapitel V i förordning (EU) nr […/2016].

ê 603/2013 skäl 42

(52) Nationella tillsynsmyndigheter bör övervaka att medlemsstaternas behandling av personuppgifter är lagenlig, och den tillsynsmyndighet som inrättats genom beslut 2009/371/RIF bör övervaka att Europols databehandling är lagenlig.

ê 603/2013 skäl 43

(53) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter 44 , särskilt artiklarna 21 och 22 om sekretess respektive säkerhet vid behandling, gäller när unionens institutioner, organ och byråer behandlar personuppgifter i enlighet med den här förordningen. Vissa punkter bör dock klargöras när det gäller ansvaret för behandlingen av uppgifter och tillsynen över uppgiftsskyddet, med tanke på att uppgiftsskyddet är en nyckelfaktor för ett effektivt fungerande Eurodac och eftersom datasäkerhet, hög teknisk kvalitet och lagliga sökmöjligheter är väsentliga för att säkerställa att Eurodac fungerar smidigt och korrekt och för att underlätta tillämpningen av [förordning (EU) nr 604/2013].

ê 603/2013 skäl 44 (anpassad)

ð ny

(54) Den registrerade personen bör ð särskilt ï få information om ändamålet med behandlingen av hans eller hennes uppgifter i Eurodac, inklusive en redogörelse för målen för förordning (EU) nr 604/2013 […/2016] och om vad de brottsbekämpande myndigheterna får använda hans eller hennes uppgifter till.

ê 603/2013 skäl 45

(55) Lagligheten i de enskilda medlemsstaternas behandling av personuppgifter bör övervakas av nationella tillsynsmyndigheter, medan Europeiska datatillsynsmannen, vars ämbete inrättas genom förordning (EG) nr 45/2001, bör övervaka verksamheten inom unionens institutioner, organ och byråer i fråga om behandlingen av personuppgifter inom ramen för den här förordningen.

ò ny

(56)Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den […].

ê 603/2013 skäl 46

(57) Medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör se till att de nationella och europeiska tillsynsmyndigheterna har förmåga att övervaka användningen av och åtkomsten till Eurodacuppgifter på lämpligt sätt.

ê 603/2013 skäl 47 (anpassad)

(58) Det arbete som utförs av Eurodac bör följas upp och utvärderas regelbundet, bland annat när det gäller frågan huruvida brottsbekämpande myndigheters åtkomst har lett till indirekt diskriminering av personer som ansöker om internationellt skydd, en fråga som kommissionen tar upp i sin utvärdering av denna förordnings förenlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Byrån Ö eu-LISA Õ bör överlämna en årlig rapport om det centrala systemets verksamhet till Europaparlamentet och rådet.

ê 603/2013 skäl 48

ð ny

(59) Medlemsstaterna bör inrätta ett system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för sådan ð rättsstridig ï behandling av uppgifter i det centrala systemet som strider mot Eurodacs syfte.

ê 603/2013 skäl 49

(60) För att underlätta tillämpningen av förordning (EU) nr 604/2013 är det nödvändigt att medlemsstaterna informeras om situationen i enskilda asylförfaranden.

ê 603/2013 skäl 50

(61) I denna förordning respekteras de grundläggande rättigheter och iakttas de principer som erkänns i synnerhet i stadgan. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för skyddet av personuppgifter och rätten att ansöka om internationellt skydd samt att främja tillämpningen av artiklarna 8 och 18 i stadgan. Medlemsstaterna bör tillämpa denna förordning i enlighet med detta.

ê 603/2013 skäl 51

(62) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

ê 603/2013 skäl 52 (anpassad)

 I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, har Förenade kungariket anmält att landet önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

ê 603/2013 skäl 53 (anpassad)

 I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

ò ny

(63)[I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har dessa medlemsstater meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.] ELLER

(64)[I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på dem.] ELLER

(65)[I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket.]

(66)[I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland (genom en skrivelse av den …) meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.] ELLER

(67)[I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket (genom en skrivelse av den …) meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.]

(68)[I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.]

ê 603/2013 skäl 54 (anpassad)

(69) Denna förordnings territoriella tillämpningsområde bör begränsas så att det överensstämmer med det territoriella tillämpningsområdet för förordning (EU) nr […/…]604/2013.

ê 603/2013 (anpassad)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syftet med Eurodac

1. Härmed inrättas ett system kallat Eurodac, vars syfte ska vara: 

a)att hjälpa till att fastställa vilken medlemsstat som enligt förordning (EU) nr […/…] 604/2013 ska vara ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller statslös person lämnar in i en medlemsstat, samt att också i övrigt underlätta tillämpningen av förordning (EU) nr […/…] 604/2013 på de villkor som anges i den här förordningen.,

ò ny

b)att bistå med kontrollen av olaglig invandring till och sekundära förflyttningar inom unionen och med identifieringen av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt för att avgöra vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna, inbegripet avvisning och återsändande av personer som vistas olagligt.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

2.c) I denna förordning att fastställsa också de villkor enligt vilka medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska polisbyrån (Europol) får göra framställningar om jämförelser av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbild ï med sådana uppgifter som är lagrade i det centrala systemet för brottsbekämpande ändamål ð i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott ï).

32. Utan att det påverkar ursprungsmedlemsstatens behandling av uppgifter som är avsedda för Eurodac och som finns i databaser som inrättats enligt nationell rätt, får uppgifter om fingeravtryck och andra personuppgifter behandlas i Eurodac endast i de syften som anges i denna förordning och i artikel 34.1 i förordning (EU) nr 604/2013.

ò ny

Artikel 2

Skyldighet att ta fingeravtryck och ansiktsbild

1.Medlemsstaterna är skyldiga att ta fingeravtryck och ansiktsbild på de personer som avses i artiklarna 10.1, 13.1 och 14.1 för tillämpningen av artikel 1.1 a och 1.1 b i denna förordning och ska ålägga den registrerade kravet att lämna sina fingeravtryck och en ansiktsbild och ska informera denne i enlighet med artikel 30 i denna förordning.

2.Fingeravtryck och ansiktsbild på barn från sex års ålder ska tas på ett barnvänligt och barnanpassat sätt av tjänstemän som är särskilt utbildade att registrera fingeravtryck och ansiktsbilder på barn. Barnet ska informeras på ett åldersanpassat sätt med hjälp av broschyrer och/eller grafik och/eller demonstrationer som särskilt utformats för att förklara förfarandet med fingeravtryck och ansiktsbilder för barn och de ska åtföljas av en ansvarig vuxen, förmyndare eller ett ombud när deras fingeravtryck och ansiktsbild tas. Medlemsstaterna måste ständigt respektera barnets värdighet och fysiska integritet under tagande av fingeravtryck och ansiktsbild.

3.Medlemsstaterna får införa administrativa sanktioner, i enlighet med sin nationella lagstiftning, för bristande efterlevnad av skyldigheten att ta fingeravtryck och en ansiktsbild i enlighet med punkt 1 i denna artikel. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. I detta sammanhang bör förvar endast användas som en sista utväg för att fastställa eller kontrollera en tredjelandsmedborgares identitet.

4.Om det inte är möjligt att registrera fingeravtryck eller en ansiktsbild på tredjelandsmedborgare som anses vara utsatta personer eller på ett barn på grund av fingertopparnas eller ansiktets skick, ska myndigheterna i den medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, inte använda sanktioner för att med tvång ta fingeravtryck eller en ansiktsbild. En medlemsstat får försöka att på nytt ta fingeravtryck eller en ansiktsbild på ett barn eller en utsatt person som har vägrat detta, om orsaken till vägran inte är kopplad till fingertopparnas eller ansiktets skick eller individens hälsa och om det är vederbörligen motiverat att göra så. Om ett barn, särskilt ett ensamkommande barn eller barn som separerats från sin familj vägrar att lämna fingeravtryck eller en ansiktsbild och det finns rimliga skäl att misstänka att barnets bästa eller skydd äventyras, ska barnet hänvisas till de nationella barnavårdsmyndigheterna och/eller nationella mekanismer för vidareslussning.

ê 603/2013

ð ny

5. Förfarandet för att ta fingeravtryck ð och en ansiktsbild ï ska fastställas och tillämpas i enlighet med nationell praxis i den berörda medlemsstaten och i enlighet med de garantier som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Artikel 23

Definitioner

1. I denna förordning används följande defintioner:

a) person som ansöker om internationellt skydd: en tredjelandsmedborgare eller statslös person som ansökt om sådant internationellt skydd som avses i artikel 2 h i direktiv 2011/95/EU och där inget slutligt avgörande ännu fattats.

b) ursprungsmedlemsstat:

i) i fråga om en person som omfattas av artikel 9 10.1, den medlemsstat som överför personuppgifterna till det centrala systemet och som erhåller resultatet av jämförelsen,

ii) i fråga om en person som omfattas av artikel 14 13.1, den medlemsstat som överför personuppgifterna till det centrala systemet ð och som erhåller resultatet av jämförelsen ï ,

iii) i fråga om en person som omfattas av artikel 17 14.1, den medlemsstat som överför personuppgifterna till det centrala systemet och erhåller resultatet av jämförelsen.

ò ny

c) tredjelandsmedborgare: en person som inte är unionsmedborgare enligt artikel 20.1 i fördraget och som inte heller är medborgare i en stat som deltar i denna förordning genom ett avtal med Europeiska unionen.

ò ny

d) olaglig vistelse: en tredjelandsmedborgares vistelse på en medlemsstats territorium, där tredjelandsmedborgaren inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa enligt artikel 5 i kodexen om Schengengränserna eller andra villkor för att resa in i, vistas eller vara bosatt i den medlemsstaten.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

ce) person som beviljats internationellt skydd: en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som har beviljats internationellt skydd enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 2011/95/EU.

df) träff: en överensstämmelse eller överensstämmelser som konstaterats av det centrala systemet för en person vid jämförelse mellan uppgifter om fingeravtryck som finns registrerade i den datoriserade centrala databasen och uppgifter om fingeravtryck som överförs av en medlemsstat, utan att detta påverkar kravet på att medlemsstaterna omedelbart ska kontrollera resultatet av jämförelsen enligt artikel 25 26.4.

eg) nationell åtkomstpunkt: det utsedda nationella system som ska användas för kommunikationen med det centrala systemet.

fh) byrån Ö eu-LISAÕ den Ö Europeiska Õ byrån Ö för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Õ som inrättas genom förordning (EU) nr 1077/2011.

gi) Europol: Europeiska polisbyrån, inrättad genom beslut 2009/371/RIF.

hj) Eurodacuppgifter: alla uppgifter som lagras i det centrala systemet i enlighet med artiklarna 11 12, och 14 13.2 ð och 14.2 ï .

ik) brottsbekämpande brottsbekämpning: förhindrande, upptäckande eller utredande av terroristbrott eller andra grova brott.

jl) terroristbrott: brott enligt nationell rätt som motsvarar eller är likvärdiga med de som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 2002/475/RIF.

km) grova brott: former av brottslighet som motsvarar eller är likvärdiga med de som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF om de enligt nationell rätt kan bestraffas med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år.

ln) uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om ð platta och rullade fingeravtryck ï fingeravtryck av ð alla tio fingrar om dessa finns ï en persons samtliga fingrar eller åtminstone pekfingrarna eller, om dessa saknas, avtryck av personens samtliga övriga fingrar, eller ett fingeravtrycksspår.

ò ny

o)ansiktsbild: digitala bilder av ansiktet med tillräcklig bildupplösning och kvalitet för att de ska kunna användas till automatisk biometrisk matchning.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

2. De termer som definieras i artikel […] 2 i direktiv [2016/…/EU]95/46/EG ska ha samma betydelse i denna förordning, i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas myndigheter för de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning.

3. Om inget annat anges ska de termer som definieras i artikel […] 2 i förordning (EU) nr […/…]604/2013 ha samma betydelse i den här förordningen.

4. De termer som definieras i artikel […] 2 i direktiv [2016/…/EU]rambeslut 2008/977/RIF ska ha samma betydelse i denna förordning i den utsträckning personuppgifter behandlas av medlemsstaternas Ö behöriga Õ myndigheter för de ändamål som anges i artikel 1.21 c i denna förordning.

Artikel 34

Systemarkitektur och grundläggande principer

1. Eurodac ska bestå av

a) en central databas för fingeravtryck (nedan kallat det centrala systemet), som omfattar

i) en central enhet, och

ii) en plan och ett system för driftskontinuitet;

b) en kommunikationsinfrastruktur ð som tillhandahåller en säker och krypterad kommunikationskanal ï för överföring av krypterade Eurodacuppgifter mellan det centrala systemet och medlemsstaterna (nedan kallad kommunikationsinfrastrukturen).

ò ny

2. Kommunikationsinfrastrukturen för Eurodac kommer att använda det befintliga nätet för säkra transeuropeiska telematiktjänster för myndigheter (Testa). Ett separat virtuellt privat nät för Eurodac ska inrättas inom det befintliga virtuella privata Testa-nätet för att säkerställa en logisk separering av Eurodacuppgifter från andra uppgifter.

ê 603/2013

23. Varje medlemsstat ska ha en enda nationell åtkomstpunkt.

34. Uppgifter om personer som omfattas av artiklarna 9 10.1, 14 13.1 och 17 14.1 och som behandlas i det centrala systemet ska behandlas på ursprungsmedlemsstatens vägnar enligt de villkor som anges i denna förordning och hållas isär med hjälp av lämpliga tekniska hjälpmedel.

45. De regler som styr Eurodac ska också tillämpas på sådana åtgärder som medlemsstaterna vidtar från det att uppgifterna överförs till det centrala systemet till dess att resultaten av jämförelsen används.

ê 603/2013 (anpassad)

Artikel 4 5

Operativ förvaltning

1. Byrån Ö eu-LISA Õ ska ansvara för den operativa förvaltningen av Eurodac.

Den operativa förvaltningen av Eurodac ska bestå av alla de uppgifter som krävs för att Eurodac ska kunna fungera dygnet runt alla dagar i veckan i enlighet med denna förordning, inklusive det underhåll och den tekniska utveckling som krävs för att se till att systemet fungerar med en tillfredsställande operativ kvalitet, särskilt med hänsyn till den tid som krävs för att söka i det centrala systemet. En plan och ett system för driftskontinuitet ska upprättas med beaktande av underhållsbehov och oförutsedda driftsstopp i systemet, inbegripet inverkan av driftskontinuitetsåtgärder på dataskydd och säkerhet.

Byrån Ö eu-LISA Õ ska i samarbete med medlemsstaterna se till att bästa tillgängliga och säkrast möjliga teknologi och teknik, med beaktande av en kostnads-nyttoanalys, alltid används för det centrala systemet.

ò ny

2. eu-LISA ska tillåtas att använda verkliga personuppgifter i Eurodacs produktionssystem för teständamål under följande omständigheter:

a) Vid diagnoser och reparationer när fel upptäcks i det centrala systemet.

b) Vid tester av ny teknik och nya metoder som är relevanta för att förbättra det centrala systemets prestanda eller överföringen av uppgifter till systemet.

I sådana fall ska säkerhetsåtgärderna, åtkomstkontrollen och loggverksamheten i testmiljön vara desamma som för Eurodacs produktionssystem. Verkliga personuppgifter som används för teständamål ska anonymiseras på ett sådant sätt att den registrerade personen inte längre kan identifieras.

ê 603/2013 (anpassad)

23. Byrån Ö eu-LISA Õ ska ansvara för följande uppgifter i fråga om kommunikationsinfrastrukturen:

a) Tillsyn.

b) Säkerhet.

c) Samordning av kontakterna mellan medlemsstaterna och leverantören.

34. Kommissionen ska ansvara för alla uppgifter som rör kommunikationsinfrastrukturen förutom de som avses i punkt 2 3, särskilt

a) genomförandet av budgeten,

b) förvärv och förnyande,

c) avtalsfrågor.

ò ny

5. eu-LISA ska också driva och förvalta en separat säker elektronisk överföringskanal mellan medlemsstaternas myndigheter som kallas kommunikationsnätet ”DubliNet”, som inrättats genom [artikel 18 i förordning (EG) nr 1560/2003] för de ändamål som fastställs i artiklarna 32, 33 och 46 i förordning (EU) nr [.../...].

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

46. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna ska byrån Ö eu-LISA Õtillämpa lämpliga regler avseende tystnadsplikt eller andra likvärdiga krav på konfidentiell behandling på all personal som arbetar med Eurodacuppgifter. Denna skyldighet ska gälla även efter det att personerna lämnar sin tjänst eller anställning eller efter det att deras uppdrag har avslutats.

Artikel 5 6

Medlemsstaternas utsedda myndigheter för brottsbekämpande ändamål

1. Medlemsstaterna ska för de ändamål som anges i artikel 1.2 1 c utse de myndigheter som har rätt att göra framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter i enlighet med denna förordning. De utsedda myndigheterna ska vara de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott. De utsedda myndigheterna ska inte omfatta organ eller enheter som uteslutande ansvarar för underrättelseverksamhet som rör den nationella säkerheten.

2. Varje medlemsstat ska föra en förteckning över de utsedda myndigheterna.

3. Varje medlemsstat ska föra en förteckning över de operativa enheter inom de utsedda myndigheterna som har rätt att göra framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter via den nationella åtkomstpunkten.

Artikel 6 7

Medlemsstaternas kontrollmyndigheter för brottsbekämpande ändamål

1. Varje medlemsstat ska för de ändamål som anges i artikel 1. 2 1 c utse en enda nationell myndighet eller en enhet inom en sådan myndighet till kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten ska vara en nationell myndighet som ansvarar för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Den utsedda myndigheten och kontrollmyndigheten kan ingå i samma organisation om detta tillåts enligt nationell rätt, men kontrollmyndigheten ska agera oberoende när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning. Kontrollmyndigheten ska vara självständig i förhållande till de operativa enheter som avses i artikel 5 6.3 och får inte ta instruktioner från dessa vad avser resultatet av kontrollen.

I syfte att avspegla sina organisatoriska och administrativa strukturer får medlemsstaterna utse mer än en kontrollmyndighet, i enlighet med sina konstitutionella eller rättsliga skyldigheter.

2. Kontrollmyndigheten ska se till att förutsättningarna för att göra framställningar om jämförelser av fingeravtryck med Eurodacuppgifter är uppfyllda.

Endast vederbörligen bemyndigad personal vid kontrollmyndigheten ska ha rätt att ta emot och överföra en framställning om åtkomst till Eurodac i enlighet med artikel 19 20.

Endast kontrollmyndigheten ska ha tillstånd att vidarebefordra framställningar om jämförelser av fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï till den nationella åtkomstpunkten.

Artikel 7 8

Europol

1. Europol ska för de ändamål som anges i artikel 1. 2 1 c utse en specialenhet med vederbörligen bemyndigade Europoltjänstemän som ska agera som dess kontrollmyndighet och agera oberoende av den utsedda myndighet som avses i punkt 2 i den här artikeln när den fullgör sina uppgifter enligt denna förordning, och den får inte ta instruktioner från den utsedda myndigheten vad avser resultatet av kontrollen. Enheten ska försäkra sig om att villkoren för att göra framställningar om jämförelser av fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï med Eurodacuppgifter är uppfyllda. Europol ska i samförstånd med en medlemsstat utse en nationell åtkomstpunkt för den berörda medlemsstaten, som ska vidarebefordra sina framställningar om jämförelse av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï till det centrala systemet.

2. Europol ska för de ändamål som anges i artikel 1. 2 1 c utse en operativ enhet som har tillstånd att göra framställningar om jämförelse med Eurodacuppgifter via sin utsedda nationella åtkomstpunkt. Den utsedda myndigheten ska vara en operativ enhet inom Europol som har behörighet att samla in, lagra, behandla, analysera och utbyta information i syfte att stödja och stärka medlemsstaternas arbete med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av Europols mandat.

Artikel 8 9

Statistik

1. Byrån Ö eu-LISA Õ ska varje kvartal ð månad ï sammanställa statistik över det centrala systemets arbete, särskilt

a) antalet uppgifter som överförts om sådana personer som avses i artiklarna 9 10.1, 14 13.1 och 17 14.1,

b) antalet träffar på personer som Ö avses i artikel 10.1 Õ Ö , vilka därefter Õ ansöker om internationellt skydd som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat ð , har gripits i samband med att de har passerat en yttre gräns och har befunnits uppehålla sig olagligt i en medlemsstat ï,

c) antalet träffar på personer som avses i artikel 14 13.1, och somvilka därefter har lämnat in en ansökan om internationellt skydd ð , har gripits i samband med att de har passerat en yttre gräns och har befunnits uppehålla sig olagligt i en medlemsstat ï,

d) antalet träffar på personer som avses i artikel 17 14.1 och somvilka tidigare har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat ð , har gripits i samband med att de har passerat en yttre gräns och har befunnits uppehålla sig olagligt i en medlemsstat ï,

e) antalet uppgifter om fingeravtryck som det centrala systemet mer än en gång tvingats begära in från ursprungsmedlemsstaterna på grund av att de först överförda uppgifterna om fingeravtryck inte kunnat användas för jämförelse med hjälp av det elektroniska igenkänningssystemet för fingeravtryck,

f) antalet uppgifter med markering, borttagen markering, blockering och borttagen blockering enlighet med artikel 18 19.1 och 18.3 ð 17.2, 17.3 och 17.4 ï ,

g) antalet träffar på personer som avses i artikel 18 19.1 ð och 19.4 ï för vilka träffar har registrerats enligt leden b ð , c ï och d i den här artikeln,

h) antalet framställningar och träffar som avses i artikel 20 21.1,

i) antalet framställningar och träffar som avses i artikel 21 22.1,

ò ny

j) antalet framställningar som gjorts om personer som avses i artikel 31,

k) antalet träffar som mottagits från det centrala systemet som avses i artikel 26.6.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

2. ð Den månadsvisa statistiken om de personer som avses i punkt 1 a–h ska offentliggöras för varje månad. ï I slutet av varje år ska Ö årlig Õ statistik ð om de personer som avses i punkt 1 a–h offentliggöras av eu-LISA ï upprättas i form av en sammanställning av kvartalsstatistiken för året, som även ska omfatta uppgifter om antalet personer för vilka träffar har registrerats enligt punkt 1 b, c och d. Statistiken ska innehålla en uppdelning av uppgifterna per medlemsstat. Resultaten ska offentliggöras.

ò ny

3. På begäran av kommissionen ska eu-LISA tillhandahålla statistik om specifika aspekter för forsknings- och analysändamål utan att det är möjligt att identifiera enskilda personer samt möjligheten att regelbundet rapportera statistik i enlighet med punkt 1. Denna statistik ska delas med andra organ för rättsliga och inrikes frågor om den är relevant för genomförandet av deras uppgifter.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

KAPITEL II

PERSONER SOM ANSÖKER OM INTERNATIONELLT SKYDD

Artikel 9 10

Insamling, Ö och Õ överföring och jämförelse av fingeravtryck Ö och uppgifter om ansiktsbilder Õ

1. Varje medlemsstat ska genast ta fingeravtryck av alla fingrar ð och en ansiktsbild ï av varje person som ansöker om internationellt skydd och som är 14 ð sex ï år eller äldre och så snart som möjligt, dock senast 72 timmar efter det att hans eller hennes ansökan om internationellt skydd som avses i artikel 20.2 i förordning (EU) nr 604/2013 lämnats in, överföra uppgifterna tillsammans med de uppgifter som avses i artikel 11 12b–g ð c–n ï i denna här förordningen till det centrala systemet.

Att medlemsstaterna inte följer tidsfristen på 72 timmar befriar dem inte från skyldigheten att ta och överföra fingeravtryck till det centrala systemet. Om fingertopparnas tillstånd gör det omöjligt att ta fingeravtryck med en kvalitet som tillåter jämförelse enligt artikel 25 26 ska ursprungsmedlemsstaten ta nya fingeravtryck på den sökande och översända dem snarast möjligt, dock senast 48 timmar efter det att avtrycken tagits med avsett resultat.

2. Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstater som inte kunnat ta fingeravtryck ð och en ansiktsbild ïpå en person som ansöker om internationellt skydd, på grund av åtgärder som vidtagits för att skydda den sökandes hälsa eller folkhälsan, ta och skicka sådana fingeravtryck ð och en ansiktsbild ï så snart som möjligt, dock senast 48 timmar efter det att de hälsorelaterade hindren undanröjts.

I händelse av allvarliga tekniska problem får medlemsstaterna förlänga den tidsfrist på 72 timmar som anges i punkt 1 med högst 48 ytterligare timmar i syfte att genomföra nationella kontinuitetsplaner.

3. Uppgifter om fingeravtryck enligt artikel 11 a som har överförts av en medlemsstat ska, utom om de överförts i enlighet med artikel 10 b, automatiskt jämföras med uppgifter om fingeravtryck som överförts av andra medlemsstater och som redan är lagrade i det centrala systemet.

4. På begäran av en medlemsstat ska det centrala systemet säkerställa att den jämförelse som avses i punkt 3, förutom uppgifter från andra medlemsstater, även omfattar uppgifter om fingeravtryck som tidigare har överförts av den medlemsstaten.

5. Det centrala systemet ska automatiskt överföra träffen eller det negativa resultatet av jämförelsen till ursprungsmedlemsstaten. Vid en träff ska de uppgifter som avses i artikel 11 a–k överföras för alla uppgifter som motsvarar träffen, vid behov tillsammans med uppgift om den markering som avses i artikel 18.1.

ò ny

3. Uppgifter om fingeravtryck får också tas och överföras av medlemmar i europeiska gräns[- och kust]bevakningsenheter eller av medlemsstaternas asylexperter när de utför uppgifter och utövar befogenheter i enlighet med [förordningen om en europeisk gräns[- och kust]bevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG] och [förordning (EU) nr 439/2010].

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

Artikel 10 11

Information om den registrerades status

Följande uppgifter ska överlämnas till det centrala systemet för lagring i enlighet med artikel 12 17.1 för överföring enligt artikellarna 9.5 ð 15 och 16 ï :

a) Om en person som ansökt om internationellt skydd eller någon annan av de personer som avses i artikel 18.1 d ð 21.1 b, c d eller e ï i förordning (EU) nr 604/2013[…/…] anländer till den ansvariga medlemsstaten efter en överföring på grundval av ett sådant ð meddelande om ï t återtagandebeslut som avses i artikel 25 ð 26 ï i den förordningen, ska den ansvariga medlemsstaten uppdatera de uppgifter som registrerats om personen i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen genom att lägga till ankomstdatumet.

b) Om en person som ansökt om internationellt skydd anländer till den ansvariga medlemsstaten efter en överföring på grundval av ett sådant övertagandebeslut som avses i artikel 22 ð 24 ï i förordning (EU) nr 604/2013[…/…], ska den ansvariga medlemsstaten sända de uppgifter som registrerats om personen i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen och inkludera hans eller hennes ankomstdatum.

ò ny    

c) När en person som söker internationellt skydd anländer till den tilldelade medlemsstaten i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr [.../...] ska medlemsstaten sända uppgifter som registrerats om den berörda personen i enlighet med artikel 12 i denna förordning och ange personens ankomstdatum samt notera att den är tilldelad medlemsstat.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

c) Så snart ursprungsmedlemsstaten har fastställt att den person vars uppgifter registrerats i Eurodac i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen har lämnat medlemsstaternas territorium ska medlemsstaten komplettera de uppgifter som registrerats om personen i enlighet med artikel 11 i den här förordningen genom att lägga till det datum då personen lämnade territoriet, i syfte att underlätta tillämpningen av artiklarna 19.2 och 20.5 i förordning (EU) nr 604/2013.

d) Så snart ursprungsmedlemsstaten har fastställt att den person vars uppgifter registrerats i Eurodac i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen har lämnat medlemsstaternas territorium, i enlighet med ett beslut om återsändande eller ett avlägsnandebeslut som utfärdats sedan ansökan om internationellt skydd återtagits eller avslagits i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 604/2013, ska medlemsstaten komplettera de uppgifter som registrerats om personen i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen genom att lägga till det datum då utvisningen verkställdes eller det datum då personen lämnade territoriet.

e) Den medlemsstat som blir ansvarig enligt artikel 17.1 ð 19.1 ï i förordning (EU) nr 604/2013[…/…] ska komplettera de uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 11 12 i den här förordningen för den person som ansökt om internationellt skydd genom att lägga till det datum då beslutet om att behandla ansökan fattades.

Artikel 11 12

Registrering av uppgifter

Endast följande uppgifter ska registreras i det centrala systemet:

a) Uppgifter om fingeravtryck.

ò ny

b) En ansiktsbild.

c) Efternamn, förnamn, födelsenamn, namn som använts tidigare och eventuella alias som kan registreras separat.

d) Medborgarskap.

e) Födelseort och födelsedatum.

ê 603/2013

bf) Ursprungsmedlemsstat, plats och datum för ansökan om internationellt skydd; i de fall som avses i artikel 10 11 b ska ansökningsdatum vara det datum som förts in av den medlemsstat som överfört den sökande.

cg) Kön.

ò ny

h) Typ av och nummer på identitets- eller resehandling; en kod på tre bokstäver för det utfärdande landet och giltighetstid.

ê 603/2013

di) Det referensnummer som används av ursprungsmedlemsstaten.

ò ny    

j) Det unika ansökningsnumret på ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel 22.2 i förordning EU nr […/…].

k) Tilldelad medlemsstat i enlighet med artikel 11 c.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

el) Det datum då fingeravtrycken ð och/eller ansiktsbilden ï togs.

fm) Det datum då uppgifterna överfördes till det centrala systemet.

gn) Operatörens användar-ID.

ho) Om tillämpligt enligt artikel 10 11 a eller 10 b, datumet för personens inresa efter genomförd överföring.

Ö p) Om tillämpligt enligt artikel 1011 b, datumet för personens inresa efter genomförd överföring. Õ 

ò ny

q) Om tillämpligt enligt artikel 11 c, datumet för personens inresa efter genomförd överföring.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

i) Om tillämpligt enligt artikel 10 c, det datum då personen lämnade medlemsstaternas territorium.

jr) Om tillämpligt enligt artikel 10 11 d, det datum då personen lämnade eller avlägsnades från medlemsstaternas territorium.

ks) Om tillämpligt enligt artikel 10 11 e, det datum då beslutet att behandla ansökan fattades.

KAPITEL III

TREDJELANDSMEDBORGARE ELLER STATSLÖSA PERSONER SOM GRIPS I SAMBAND MED ATT DE OLAGLIGEN PASSERAR EN YTTRE GRÄNS

Artikel 14 13

Insamling och överföring av uppgifter om fingeravtryck Ö och uppgifter om ansiktsbilder Õ

1. Varje medlemsstat ska skyndsamt ta fingeravtryck på alla fingrar ð och en ansiktsbild ï av varje tredjelandsmedborgare eller statslös person som är 14 ð sex ï år eller äldre och som grips av de behöriga kontrollmyndigheterna i samband med olaglig passage över medlemsstatens gräns landvägen, sjövägen eller luftvägen från ett tredjeland och som inte avvisas eller som fortfarande fysiskt befinner sig på medlemsstatens territorium och som inte hållits i förvar, omhändertagits eller häktats under hela perioden från gripandet fram till verkställigheten av avvisningsbeslutet.

2. Den berörda medlemsstaten ska så snart som möjligt, dock senast 72 timmar efter den dag då gripandet ägde rum, till det centrala systemet överföra följande uppgifter med avseende på varje tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i punkt 1 och som inte avvisas:

a) Uppgifter om fingeravtryck.

ò ny

b) En ansiktsbild.

c) Efternamn, förnamn, födelsenamn, namn som använts tidigare och eventuella alias som kan registreras separat.

d) Medborgarskap.

e) Födelseort och födelsedatum.

ê 603/2013

bf) Ursprungsmedlemsstat, plats och datum för gripandet.

cg) Kön.

ò ny    

h) Typ av och nummer på identitets- eller resehandling; en kod på tre bokstäver för det utfärdande landet och giltighetstid.

ê 603/2013

ð ny

di) Det referensnummer som används av ursprungsmedlemsstaten.

ej) Det datum då fingeravtrycken ð och/eller ansiktsbilden ï togs.

fk) Det datum då uppgifterna överlämnades till det centrala systemet.

gl) Operatörens användar-ID.

ò ny

m) Om tillämpligt enligt punkt 6, det datum då den berörda personen lämnade eller avlägsnades från medlemsstaternas territorium.

ê 603/2013

ð ny

3. Genom undantag från punkt 2 ska de uppgifter som anges i punkt 2 som avser personer som gripits på det sätt som anges i punkt 1 och som fortfarande fysiskt befinner sig på medlemsstaternas territorium, men som hållits i förvar, omhändertagits eller häktats i över 72 timmar efter gripandet, överföras innan personen släpps.

4. Att medlemsstaterna inte följer den tidsfrist på 72 timmar som avses i punkt 2 befriar dem inte från skyldigheten att ta och överföra fingeravtryck till det centrala systemet. Om fingertopparnas skick gör det omöjligt att ta fingeravtryck med en kvalitet som tillåter jämförelse enligt artikel 25 26 ska ursprungsmedlemsstaten ta nya fingeravtryck på personer som gripits på det sätt som anges i punkt 1 i denna artikel och översända dem snarast möjligt, dock senast 48 timmar efter det att avtrycken tagits med avsett resultat.

5. Genom undantag från punkt 1 ska den berörda medlemsstaten, om det inte är möjligt att ta fingeravtryck ð och en ansiktsbild ï på en person som ansöker om internationellt skydd på grund av åtgärder som vidtagits för att skydda den dennes hälsa eller folkhälsan, ta fingeravtryck ð och en ansiktsbild ï och överföra dem så snart som möjligt, dock senast 48 timmar efter det att de hälsorelaterade hindren undanröjts.

I händelse av allvarliga tekniska problem får medlemsstaterna förlänga den tidsfrist på 72 timmar som anges i punkt 2 med högst 48 ytterligare timmar i syfte att genomföra nationella kontinuitetsplaner.

ò ny

6. Så snart ursprungsmedlemsstaten kan fastställa att den berörda person vars uppgifter registrerats i Eurodac i enlighet med punkt 1 har lämnat medlemsstaternas territorium, i enlighet med ett återsändandebeslut eller ett utvisningsbeslut, ska medlemsstaten komplettera de uppgifter som registrerats om den berörda personen i enlighet med punkt 2 med uppgift om det datum då utvisningen verkställdes eller det datum då personen lämnade territoriet.

7. Uppgifter om fingeravtryck får också tas och överföras av medlemmar i europeiska gräns[- och kust]bevakningsenheter eller av medlemsstaternas asylexperter när de utför uppgifter och utövar befogenheter i enlighet med [förordningen om en europeisk gräns[- och kust]bevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG].

ê 603/2013 (anpassad)

Artikel 15

Registrering av uppgifter

1. De uppgifter som avses i artikel 14.2 ska registreras i det centrala systemet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 ska uppgifter som överförts till det centrala systemet enligt artikel 14.2 registreras uteslutande för att jämföras med de uppgifter om personer som ansökt om internationellt skydd som senare överförs till det centrala systemet och för de ändamål som anges i artikel 1.2.

Det centrala systemet får inte användas för att jämföra uppgifter som överförts till det enligt artikel 14.2 med uppgifter som tidigare har registrerats i det centrala systemet, och inte heller med uppgifter som senare överlämnats till det centrala systemet i enlighet med artikel 14.2.

2. När det gäller jämförelsen av de uppgifter om personer som ansökt om internationellt skydd som senare överförs till det centrala systemet med de uppgifter som avses i punkt 1 ska de förfaranden som anges i artiklarna 9.3, 9.5 och 25.4 tillämpas.

Artikel 16

Lagring av uppgifter

1. Varje sådan sammanställning av uppgifter om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i artikel 14.1 ska lagras i det centrala systemet i 18 månader från och med den dag då tredjelandsmedborgarens eller den statslösa personens fingeravtryck togs. Vid utgången av den perioden ska det centrala systemet automatiskt radera uppgifterna.

2. Uppgifter om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i artikel 14.1 ska raderas ur det centrala systemet i enlighet med artikel 28.3 så snart som ursprungsmedlemsstaten får kännedom om någon av följande omständigheter före utgången av den period på 18 månader som avses i punkt 1 i den här artikeln:

a) Ett uppehållstillstånd har utfärdats för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

b) Tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen har lämnat medlemsstaternas territorium.

c) Tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen har erhållit medborgarskap i en medlemsstat.

3. Det centrala systemet ska så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar, informera alla ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, av den orsak som anges i punkt 2 a eller b i denna artikel, raderats av en annan ursprungsmedlemsstat som registrerat en träff på överförda uppgifter om en person som omfattas av artikel 14.1.

4. Det centrala systemet ska så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar, informera alla ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, av den orsak som anges i punkt 2 c i denna artikel, raderats av en annan ursprungsmedlemsstat som registrerat en träff på överförda uppgifter om en person som omfattas av artikel 9.1 eller14.1.

KAPITEL IV

TREDJELANDSMEDBORGARE ELLER STATSLÖSA PERSONER SOM BEFUNNITS UPPEHÅLLA SIG OLAGLIGEN I EN MEDLEMSSTAT

Artikel 17 14

Jämförelse Ö , insamling och överföring  Õ av uppgifter om fingeravtryck Ö och ansiktsbilder Õ

1. En medlemsstat får, för att kontrollera om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som befunnits uppehålla sig olagligen på dess territorium tidigare har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat, till det centrala systemet överföra uppgifter om fingeravtryck som den har tagit av varje sådan tredjelandsmedborgare eller statslös person som är 14 år eller äldre, tillsammans med det referensnummer som används av den medlemsstaten.

Det finns i allmänhet anledning att kontrollera om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen tidigare har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat om

a) tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen förklarar sig ha lämnat in en ansökan om internationellt skydd men inte anger i vilken medlemsstat ansökan har lämnats in,

b) tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen inte ansöker om internationellt skydd men motsätter sig att skickas tillbaka till sitt ursprungsland genom att åberopa att han eller hon skulle råka i fara, eller

c) tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen på annat sätt försöker förhindra att han eller hon avlägsnas genom att vägra att samarbeta för att fastställa sin identitet, särskilt genom att underlåta att visa identitetshandlingar eller genom att visa falska identitetshandlingar.

2. Om medlemsstaterna deltar i det förfarande som anges i punkt 1 ska de till det centrala systemet överföra uppgifter om fingeravtryck på alla fingrarna eller åtminstone pekfingrarna och, om dessa saknas, avtryck av alla andra fingrar på de tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som avses i punkt 1.

ò ny

1. Varje medlemsstat ska genast ta fingeravtryck av alla fingrar och en ansiktsbild på varje tredjelandsmedborgare eller statslös person som är sex år eller äldre och som befunnits uppehålla sig olagligen inom medlemsstatens territorium.

2. Den berörda medlemsstaten ska så snart som möjligt, dock senast 72 timmar efter den dag då gripandet ägde rum, till det centrala systemet överföra följande uppgifter med avseende på varje tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i punkt 1:

a)    Uppgifter om fingeravtryck.

b)    En ansiktsbild.

c)    Efternamn, förnamn, namn vid födelsen, namn som använts tidigare och eventuella alias som kan registreras separat.

d)    Medborgarskap.

e)    Födelseort och födelsedatum.

f)    Ursprungsmedlemsstat, plats och datum för gripandet.

g)    Kön.

h)    Typ av och nummer på identitets- eller resehandling; en kod på tre bokstäver för det utfärdande landet och giltighetstid.

i)    Det referensnummer som används av ursprungsmedlemsstaten.

j)    Det datum då fingeravtrycken och/eller ansiktsbilden togs.

k)    Det datum då uppgifterna överfördes till det centrala systemet.

l)    Operatörens användar-ID.

m)    Om tillämpligt enligt punkt 6, det datum då den berörda personen lämnade eller avlägsnades från medlemsstaternas territorium.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

3. De uppgifter om fingeravtryck från en tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i punkt 1 ska överföras till det centrala systemet uteslutande för att jämföras ð och jämföras ï med de uppgifter om fingeravtryck från personer som ansöker om internationellt skydd Ö vilkas fingeravtryck har tagits för tillämpningen av artiklarna 10.1, 13.1 och 14.1 Õ som har överförts av andra medlemsstater och som redan har registrerats i det centrala systemet.

Uppgifterna om fingeravtryck från sådana tredjelandsmedborgare eller statslösa personer får varken registreras i det centrala systemet eller jämföras med de uppgifter som överförs till det centrala systemet enligt artikel 14.2.

ò ny

4. Att medlemsstaterna inte följer den tidsfrist på 72 timmar som avses i punkt 3 i denna artikel befriar dem inte från skyldigheten att ta och överföra fingeravtrycken till det centrala systemet. Om fingertopparnas skick gör det omöjligt att ta fingeravtryck med en kvalitet som säkerställer en lämplig jämförelse enligt artikel 26 ska ursprungsmedlemsstaten på nytt ta fingeravtryck på de personer som gripits på det sätt som anges i punkt 1 i denna artikel och på nytt översända dem snarast möjligt, dock senast 48 timmar efter det att avtrycken framgångsrikt tagits på nytt.

5.Om det inte är möjligt att ta fingeravtryck och en ansiktsbild på den person som gripits på grund av åtgärder som vidtagits för att skydda personens hälsa eller folkhälsan, ska den berörda medlemsstaten, genom undantag från punkt 1, ta och överföra sådana fingeravtryck och en ansiktsbild snarast möjligt, dock senast 48 timmar efter det att hälsoskälen inte längre föreligger.

I händelse av allvarliga tekniska problem får medlemsstaterna förlänga den tidsfrist på 72 timmar som anges i punkt 2 med högst 48 ytterligare timmar i syfte att genomföra nationella kontinuitetsplaner.

6. Så snart ursprungsmedlemsstaten har säkerställt att den berörda person vars uppgifter registrerats i Eurodac i enlighet med artikel 13.1 i den här förordningen har lämnat medlemsstaternas territorium, i enlighet med ett återsändandebeslut eller ett utvisningsbeslut, ska medlemsstaten uppdatera de uppgifter som registrerats om den berörda personen i enlighet med punkt 2 i den här artikeln genom att lägga till det datum då utvisningen verkställdes eller det datum då personen lämnade territoriet.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

4. Så snart jämförelseresultatet av uppgifter om fingeravtryck har överförts till ursprungsmedlemsstaten ska en uppgift om sökningen bevaras av det centrala systemet endast för de ändamål som anges i artikel 28. Medlemsstaterna eller det centrala systemet får inte lagra några andra uppgifter om sökningen för andra ändamål.

5. När det gäller jämförelse av uppgifter om fingeravtryck som överförs enligt denna artikel med uppgifter om de fingeravtryck från personer som ansöker om internationellt skydd som överförs av andra medlemsstater och som redan har lagrats i det centrala systemet ska de förfaranden som avses i artiklarna 9.3, 9.5 och 25.4 tillämpas.

KAPITEL V

Ö FÖRFARANDE FÖR ATT JÄMFÖRA UPPGIFTER OM SÖKANDE AV INTERNATIONELLT SKYDD OCH TREDJELANDSMEDBORGARE SOM GRIPITS NÄR DE HAR PASSERAT GRÄNSEN IRREGULJÄRT ELLER VISTATS OLAGLIGT INOM EN MEDLEMSSTATS TERRITORIUM Õ

Artikel 15

Ö Jämförelse av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder Õ

31.Uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï enligt artikel 11 a som har överförts av en medlemsstat ska, utom om de överförts i enlighet med artikel 1011 b ð och 11 c ï , automatiskt jämföras med uppgifter om fingeravtryck som överförts av andra medlemsstater och som redan är lagrade i det centrala systemet Ö i enlighet med artiklarna 10.1, 13.1 och 14.1 Õ .

42.På begäran av en medlemsstat ska det centrala systemet säkerställa att den jämförelse som avses i punkt 31 Ö i denna artikel Õ , förutom uppgifter Ö om fingeravtryck Õ ð och ansiktsbilder ïfrån andra medlemsstater, även omfattar uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ïsom tidigare har överförts av den medlemsstaten.

53.Det centrala systemet ska automatiskt överföra träffen eller det negativa resultatet av jämförelsen till ursprungsmedlemsstaten ð efter de förfarande som fastställs i artikel 26.4 ï . Vid en träff ska de uppgifter som avses i artikel artiklarna 11 a–k ð 12, 13.2 och 14.2 ï överföras för alla uppgifter som motsvarar träffen, vid behov tillsammans med uppgift om den markering som avses i artikel 1819.1 ð och 19.4 ï. ð Om ett negativt resultat på en träff mottas, ska de uppgifter som avses i artiklarna 12, 13.2 och 14.2 inte överföras. ï

ò ny

4. Om en medlemsstat mottar bevisning på en träff från Eurodac som kan bistå den medlemsstaten med att genomföra sina skyldigheter enligt artikel 1.1 a får bevisningen företräde framför eventuella andra träffar som mottagits.

ò ny

Artikel 16

Jämförelse av uppgifter om ansiktsbilder

1)Om fingertopparnas skick gör det omöjligt att ta fingeravtryck i en kvalitet som lämpar sig för jämförelse enligt artikel 26 eller om en person som det hänvisas till i artiklarna 10.1, 13.1 och 14.1 vägrar att följa förfarandet för att ta fingeravtryck, får en medlemsstat som en sista utväg jämföra uppgifter om ansiktsbilder.

2)Ansiktsbilder och uppgifter om vilket kön den registrerade personen har får automatiskt jämföras med ansiktsbilder och sådana personuppgifter om vilket kön den registrerade personen har som tidigare har överförts av andra medlemsstater och lagrats i det centrala systemet i enlighet med artiklarna 10.1, 13.1 och 14.1, med undantag för uppgifter som har överförts i enlighet med artikel 11 b och 11 c.

3)På begäran av en medlemsstat ska det centrala systemet säkerställa att den jämförelse som avses i punkt 1 i denna artikel omfattar uppgifter om ansiktsbilder som tidigare har överförts av den medlemsstaten, utöver uppgifter om ansiktsbilder från andra medlemsstater.

4)Det centrala systemet ska automatiskt överföra träffen eller det negativa resultatet av jämförelsen till ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 26.4. Vid en träff ska de uppgifter som avses i artiklarna 12, 13.2 och 14.2 överföras för alla uppgifter som motsvarar träffen, vid behov tillsammans med uppgift om den markering som avses i artikel 17.1 och 17.4. Om ett negativt träffresultat tas emot, ska de uppgifter som avses i artiklarna 12, 13.2 och 14.2 inte överföras.

5)Vid bevisning om att en träff som en medlemsstat mottagit från Eurodac kan hjälpa medlemsstaten att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 1.1 a, ska bevisningen ha företräde framför alla andra träffar som mottagits.

ê 603/2013 (anpassad)

KAPITEL V VI

PERSONER SOM BEVILJATS INTERNATIONELLT SKYDD Ö lagring av uppgifter, radering av uppgifter i förtid och markering av uppgifter Õ

Artikel 12 17

Lagring av uppgifter

1. Ö För de ändamål som anges i artikel 10.1 ska Õ Aalla uppgifter Ö om en sökande av internationellt skydd Õ som avses i artikel 11 12 ska lagras i det centrala systemet i tio år från och med den dag då fingeravtrycken togs.

ò ny

2. För de ändamål som anges i artikel 13.1 ska alla uppgifter om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i artikel 13.2 lagras i det centrala systemet i fem år från och med den dag då fingeravtrycken togs.

3. För de ändamål som anges i artikel 14.1 ska alla uppgifter om en tredjelandsmedborgare eller statslös person som avses i artikel 14.2 lagras i det centrala systemet i fem år från och med den dag då fingeravtrycken togs.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

24. Vid utgången av den perioder Ö för lagring av uppgifter Õ som avses i punkt 1 ð –3 ï Ö i denna artikel Õ ska det centrala systemet automatiskt radera uppgifterna Ö om de registrerade personerna Õ ur det centrala systemet.

Artikel 13 18

Förtida Radering av uppgifter Ö i förtid Õ

1. Uppgifter om en person som har erhållit medborgarskap i en medlemsstat före utgången av den period som avses i artikellarna 12 17.1 ð , 17.2 eller 17.3 ï ska raderas ur det centrala systemet i enlighet med artikel 27 28.4 så snart som ursprungsmedlemsstaten får kännedom om att personen i fråga har erhållit ett sådant medborgarskap.

2. Det centrala systemet ska så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar, informera alla ursprungsmedlemsstater om att uppgifter, i enlighet med punkt 1, raderats av en annan ursprungsmedlemsstat som registrerat en träff på överförda uppgifter om en person som avses i artikellarna 9 10.1, eller 14 13.1 ð eller 14.1 ï .

Artikel 18 19

Markering av uppgifter

1. Den ursprungsmedlemsstat som bifallit en ansökan om internationellt skydd från en sökande vars uppgifter tidigare varit registrerade i det centrala systemet enligt artikel 11 12 ska, för de ändamål som anges i artikel 1.1 a, markera de berörda uppgifterna i enlighet med de villkor för elektronisk kommunikation med det centrala systemet som fastställts av byrån Ö eu-LISA Õ . Markeringen ska lagras i det centrala systemet i enlighet med artikel 12 17.1 för överföring enligt artikel 9.5 ð 15 ï . Det centrala systemet ska ð , så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar, ï informera alla ursprungsmedlemsstater om att en annan ursprungsmedlemsstat har markerat uppgifter som gett upphov till en träff med överförda uppgifter om en person som avses i artikellarna 9 10.1, eller 14 13.1 ð eller 14.1 ï. Dessa ursprungsmedlemsstater ska också markera motsvarande uppgifter.

2. Uppgifter om personer som beviljats internationellt skydd vilka lagras i det centrala systemet och markerats i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska göras tillgängliga för jämförelse för de ändamål som anges i artikel 1.21 c under en period på tre år efter den dag då den registrerade personen beviljades internationellt skydd.

Vid en träff ska det centrala systemet överföra de uppgifter som avses i artikel 11 12 a–k ð b–s ï för alla uppgifter som motsvarar träffen. Det centrala systemet ska inte överföra den markering som aves i punkt 1 i den här artikeln. Efter utgången av perioden på tre år ska det centrala systemet automatiskt blockera sådana uppgifter från att överföras om det rör sig om en framställan om jämförelse för de ändamål som anges i artikel 1.21 c, samtidigt som uppgifterna fortfarande hålls tillgängliga för jämförelse för de ändamål som anges i artikel 1.1a, ända tills de raderas. Blockerade uppgifter ska inte överföras, och vid en sådan träff ska det centrala systemet sända ett negativt resultat till den medlemsstat som framställer begäran.

3. Ursprungsmedlemsstaten ska ta bort markeringen eller blockeringen av uppgifter om en tredjelandsmedborgare eller statslös person vars uppgifter tidigare varit markerade eller blockerade enligt punkterna 1 eller 2 i denna artikel om personens status återkallats eller upphävts eller om personen förvägrats förnyelse av sin status i enlighet med [artikel 14 eller 19 i direktiv 2011/95/EU].

ò ny

4. Den ursprungsmedlemsstat som utfärdat en uppehållshandling till en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt eller en statslös person vars uppgifter tidigare har registrerats i det centrala systemet enligt artiklarna 13.2 och 14.2 ska, för de ändamål som anges i artikel 1.1 b, markera de relevanta uppgifterna i enlighet med de villkor för elektronisk kommunikation med det centrala systemet som fastställts av eu-LISA. Markeringen ska lagras i det centrala systemet i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 för överföring enligt artiklarna 15 och 16. Det centrala systemet ska så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar, informera alla ursprungsmedlemsstater om att uppgifter markerats av en annan ursprungsmedlemsstat som registrerat en träff på överförda uppgifter om en person som avses i artiklarna 13.1 eller 14.1. Dessa ursprungsmedlemsstater ska också markera motsvarande uppgifter.

5. Uppgifter som avser tredjelandsmedborgare vilka vistas olagligt i unionen, eller statslösa personer, och som har lagrats i det centrala systemet och markerats i enlighet med punkt 4 i denna artikel, ska finnas tillgängliga för jämförelser för de ändamål som anges i artikel 1.1 c till dess att sådana uppgifter automatiskt raderas ur det centrala systemet i enlighet med artikel 17.4.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

KAPITEL VI VII

FÖRFARANDE FÖR JÄMFÖRELSE OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER FÖR BROTTSBEKÄMPANDE ÄNDAMÅL

Artikel 19 20

Förfarande för jämförelse av uppgifter om fingeravtryck med Eurodacuppgifter

1. För de ändamål som anges i artikel 1.21 c får de utsedda myndigheter som avses i artikel 56.1 och 78.2 till kontrollmyndigheten lämna en motiverad elektronisk framställan i enlighet med artikel 2021.1 och tillsammans med det referensnummer som används av dem om överföring för jämförelse av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï till det centrala systemet via den nationella åtkomstpunkten. Vid mottagandet av en sådan framställan ska kontrollmyndigheten kontrollera om samtliga villkor för att göra en framställan om jämförelse är uppfyllda enligt artikel 2021 eller 2122.

2. Om samtliga villkor för en framställan om jämförelse av som avses i artikel 2021 eller 2122 är uppfyllda ska kontrollmyndigheten överföra framställan om jämförelse till den nationella åtkomstpunkten som ska skicka den till det centrala systemet i enlighet med artikellarna 9.3 och 9.5 ð 15 och 16 ï för jämförelse med de uppgifter Ö om fingeravtryck Õð och ansiktsbilder ï som överförts till det centrala systemet i enlighet med artiklarna 910.1, och 1413.2 ð 1 och 14.1 ï .

ò ny

3. En jämförelse av en ansiktsbild med andra uppgifter om ansiktsbilder i det centrala systemet enligt artikel 1.1 c får utföras i enlighet med artikel 16.1, om sådana uppgifter finns tillgängliga när en elektronisk framställan åtföljd av en motivering görs i enlighet med artikel 21.1.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

34. I brådskande undantagsfall där det är nödvändigt att avvärja en överhängande fara som är kopplad till ett terroristbrott eller ett annat grovt brott får kontrollmyndigheten omedelbart när den mottar en framställan från en utsedd myndighet överföra uppgifter om fingeravtryck till den nationella åtkomstpunkten för jämförelse och först i efterhand kontrollera om alla villkor för en framställan om jämförelse som avses i artikel 2021 eller 2122 är uppfyllda, inklusive om ett brådskande undantagsfall verkligen varit för handen. Efterhandskontrollen ska äga rum utan oskälig fördröjning efter det att en framställan har behandlats.

45. Om det vid efterhandskontrollen framkommer att åtkomsten till Eurodacuppgifter inte var motiverad ska den information som kommunicerades från Eurodac raderas av alla myndigheter som har haft tillgång till den, och de ska informera kontrollmyndigheten om att så har skett.

Artikel 20 21

Villkor för de utsedda myndigheternas åtkomst till Eurodac

1. För de ändamål som anges i artikel 1.21 c får de utsedda myndigheterna lämna in en elektronisk framställan åtföljd av en motivering om jämförelse av uppgifter om fingeravtryck med de uppgifter som lagras i det centrala systemet inom dess befogenhetsområde endast om jämförelser i följande databaser inte lett till att den registrerade personens identitet kunnat fastställas:

Nationella fingeravtrycksdatabaser.

Alla övriga medlemsstaters system för automatisk identifiering av fingeravtryck enligt beslut 2008/615/RIF, i vilka jämförelser är tekniskt tillgängliga, såvida det inte finns rimliga skäl att anta att en jämförelse med dessa system inte skulle leda till att den registrerade personens identitet kan fastställas. Sådana rimliga skäl ska anges i den elektroniska framställan, åtföljd av en motivering, om jämförelse med Eurodacuppgifter som överlämnas av den utsedda myndigheten till kontrollmyndigheten.

Informationssystemet för viseringar, under förutsättning att de villkor för en sådan jämförelse som anges i beslut 2008/633/RIF är uppfyllda.

samt där följande kumulativa villkor är uppfyllda:

a) Jämförelsen är nödvändig för att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott, vilket innebär att det finns en fara för den allmänna säkerheten som är så allvarligt att sökningar i databasen är berättigade.

b) Jämförelsen är nödvändig i ett särskilt fall, vilket innebär att systematiska jämförelser inte får förekomma.

c) Det finns rimliga skäl att anta att jämförelsen väsentligen kommer att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds. Sådana rimliga skäl föreligger särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller fallit offer för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

2. Framställningar om jämförelse med Eurodacuppgifter ska begränsas till sökningar på uppgifter om fingeravtryck ð eller ansiktsbilder ï.

Artikel 21 22

Villkor för Europols åtkomst till Eurodac

1. För de ändamål som anges i artikel 1.21 c får Europols utsedda myndighet lämna in en elektronisk framställan åtföljd av en motivering om jämförelse av uppgifter om fingeravtryck med uppgifter som lagras i det centrala systemet, inom ramen för Europols uppdrag och när detta är nödvändigt för att Europol ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, och endast om jämförelser med uppgifter om fingeravtryck som lagras i informationsbehandlingssystem som är tekniskt och juridiskt tillgängliga för Europol inte lett till att den registrerade personens identitet kunnat fastställas och om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

a) Jämförelsen är nödvändig för att stödja och stärka medlemsstaternas arbete med att förhindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott som omfattas av Europols mandat, vilket innebär att det finns en fara för den allmänna säkerheten som är så allvarligt att sökningar i databasen är berättigade.

b) Jämförelsen är nödvändig i ett särskilt fall, vilket innebär att systematiska jämförelser inte får förekomma.

c) det finns rimliga skäl att anta att jämförelsen väsentligen kommer att bidra till att brotten i fråga förhindras, upptäcks eller utreds. Sådana rimliga skäl föreligger särskilt om det finns välgrundade misstankar om att en person som misstänks för, har begått eller utsatts för ett terroristbrott eller ett annat grovt brott omfattas av någon av kategorierna i denna förordning.

2. Framställningar om jämförelse med Eurodacuppgifter ska begränsas till jämförelser av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï.

3. Behandling av information som erhållits av Europol genom jämförelser med Eurodacuppgifter förutsätter tillstånd från ursprungsmedlemsstaten. Europol ska inhämta detta tillstånd från den nationella Europolenheten i medlemsstaten.

Artikel 22 23

Kommunikation mellan utsedda myndigheter, kontrollmyndigheter och nationella åtkomstpunkter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 27 ska all kommunikation mellan utsedda myndigheter, kontrollmyndigheter och nationella åtkomstpunkter vara säkrad och ske elektroniskt.

2. För de ändamål som anges i artikel 1.21 c ska fingeravtryck behandlas digitalt av medlemsstaterna och överföras i det dataformat som avses Ö fastställs Õ i bilaga I ð det dokument för gränssnittskontroll man enats om ï , så att jämförelsen kan göras med hjälp av det elektroniska systemet för igenkänning av fingeravtryck.

KAPITEL VII VIII

BEHANDLING OCH SKYDD AV UPPGIFTER SAMT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Artikel 23 24

Ansvaret i frågor som rör behandlingen av uppgifterna

1. Ursprungsmedlemsstaten ska ansvara för att

a) fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï tas på ett lagligt sätt,

b) uppgifterna om fingeravtryck och de övriga uppgifter som avses i artiklarna 11 12, 1413.2 och 1714.2 överförs till det centrala systemet på ett lagligt sätt,

c) uppgifterna är korrekta och aktuella när de överförs till det centrala systemet,

d) uppgifterna i det centrala systemet registreras, lagras, korrigeras och raderas på ett lagligt sätt, utan att det påverkar det ansvar som åvilar byrån Ö eu-LISA Õ ,

e) de resultat från jämförelser av uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï som överförs från det centrala systemet behandlas på ett lagligt sätt.

2. I enlighet med artikel 34 36 ska ursprungsmedlemsstaten säkerställa säkerheten för de uppgifter som avses i punkt 1 före och under överföring till det centrala systemet samt säkerheten för de uppgifter som den tar emot från det centrala systemet.

3. Ursprungsmedlemsstaten ska ansvara för den slutgiltiga identifieringen av uppgifterna enligt artikel 2526.4.

4. ByrånÖ eu-LISA Õ ska säkerställa att det centrala systemet leds enligt bestämmelserna i denna förordning. ByrånÖ eu-LISA Õ ska särskilt

a) anta åtgärder som säkerställer att personer som arbetar med det centrala systemet behandlar de uppgifter som registrerats där, endast på ett sätt som är förenligt med Eurodacs syfte enligt artikel 1,

b) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa det centrala systemets säkerhet i enlighet med artikel 34 36,

c) säkerställa att endast de personer som är behöriga att arbeta med det centrala systemet har åtkomst till det, utan att detta påverkar Europeiska datatillsynsmannens befogenheter.

ByrånÖ eu-LISA Õ ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen om de åtgärder som den vidtar i enlighet med första stycket.

Artikel 24 25

Överföring

1. Fingeravtryck ska behandlas digitalt och överföras i det dataformat som avses Ö fastställs Õ i bilaga Ið det dokument för gränssnittskontroll man enats om ï. I den utsträckning det är nödvändigt för att det centrala systemet ska fungera effektivt ska byrånÖ eu-LISA Õ fastställa de tekniska kraven för medlemsstaternas överföring av dataformatet till det centrala systemet och omvänt. ByrånÖ eu-LISA Õ ska säkerställa att de uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ïsom medlemsstaterna överför kan jämföras i det elektroniska systemet för igenkänning av fingeravtryck ð och ansikten ï .

2. Medlemsstaterna ska elektroniskt överföra de uppgifter som avses i artiklarna 11 12, 1413.2 och 1714.2. De uppgifter som avses i artiklarna 11 12, och 1413.2 ð och 14.2 ï ska automatiskt registreras i det centrala systemet. I den utsträckning det är nödvändigt för att det centrala systemet ska fungera effektivt ska byrånÖ eu-LISA Õ fastställa de tekniska kraven för vederbörlig elektronisk överföring av uppgifterna från medlemsstaterna till det centrala systemet och omvänt.

3. Det referensnummer som avses i artiklarna 11 d 12 i, 14.2 d 13.2 i, 1714.1 ð 2 i ï och 1920.1 ska göra det möjligt att entydigt knyta uppgifter till en bestämd person och till den medlemsstat som överför uppgifterna. Dessutom ska det göra det möjligt att avgöra huruvida uppgifterna i fråga gäller en sådan person som avses i artiklarna 910.1, 1413.1 eller 1714.1.

4. Referensnumret ska inledas med den bokstavsbeteckning som enligt den standard som avses i bilaga I identifierar den medlemsstat som har överfört uppgifterna. Bokstavsbeteckningen ska följas av identifieringen av kategori av person eller framställan. Härvid ska uppgifter om personer som avses i artikel 910.1 betecknas med ”1”, uppgifter om personer som avses i artikel 1413.1 med ”2”, uppgifter om personer som avses i artikel 1714.1 med ”3”, uppgifter om personer som avses i artikel 20 21 med ”4”, uppgifter om personer som avses i artikel 21 22 med ”5” samt uppgifter om personer som avses i artikel 29 30 med ”9”.

5. ByrånÖ eu-LISA Õ ska fastställa de tekniska förfaranden som är nödvändiga för att säkerställa att medlemsstaterna erhåller entydiga uppgifter från det centrala systemet.

6 Det centrala systemet ska snarast möjligt bekräfta mottagandet av de uppgifter som överförts. För detta ändamål ska byrånÖ eu-LISA Õ fastställa de tekniska krav som är nödvändiga för att se till att medlemsstaterna vid begäran erhåller mottagningsbevis.

Artikel 25 26

Genomförande av jämförelsen och överföring av resultatet

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att uppgifter om fingeravtryck överförs i en kvalitet som lämpar sig för jämförelse med hjälp av det elektroniska systemet för igenkänning av fingeravtryck ð och ansikten ï. I den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa att resultatet av jämförelsen i det centrala systemet håller en mycket hög grad av exakthet, ska byrånÖ eu-LISA Õ definiera lämplig kvalitet på de uppgifter om fingeravtryck som överförs. Kvaliteten på de uppgifter om fingeravtryck ð och ansiktsbilder ï som överförts ska snarast möjligt kontrolleras i det centrala systemet. Om dessa inte lämpar sig för jämförelse i det elektroniska systemet för igenkänning av fingeravtryck ð och ansikten ï ska det centrala systemet informera medlemsstaten i fråga. Den medlemsstaten ska därefter överföra uppgifter om fingeravtryck ð eller ansiktsbilder ï av lämplig kvalitet med samma referensnummer som tidigare uppgifter om fingeravtryck ð eller ansiktsbilder ï.

2. Jämförelsen i det centrala systemet ska genomföras i den ordning som framställningarna kommer in. Varje framställan ska behandlas inom 24 timmar. En medlemsstat får av skäl kopplade till nationell rätt begära att en jämförelse som är särskilt brådskande görs inom en timme. Om sådana tidsfrister inte kan hållas, av orsaker som byrånÖ eu-LISA Õ inte är ansvarig för, ska det centrala systemet behandla framställan med prioritet så snart orsakerna inte längre föreligger. I den utsträckning det är nödvändigt för att se till att det centrala systemet fungerar effektivt ska byrånÖ eu-LISA Õ i sådana fall fastställa kriterier för att säkerställa att framställningarna behandlas med prioritet.

3. I den utsträckning det är nödvändigt för att se till att det centrala systemet fungerar effektivt ska byrånÖ eu-LISA Õ fastställa operativa förfaranden för bearbetningen av de uppgifter som mottas och för att översända resultatet av jämförelsen.

4. Resultatet av jämförelsen Ö av uppgifter om fingeravtryck som utförts enligt artikel 15 Õ ska omedelbart kontrolleras i den mottagande medlemsstaten av en expert på fingeravtryck enligt definition i medlemsstatens nationella regler, som är utbildad specifikt för de typer av fingeravtrycksjämförelser som föreskrivs i den här förordningen. För de ändamål som anges i artikel 1.1 a och 1.1 b i den här förordningen ska slutlig identifiering göras av ursprungsmedlemsstaten i samarbete med de andra berörda medlemsstaternai enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 604/2013.

ò ny

5. Resultatet av jämförelsen av uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder som utförts enligt artikel 16 ska omedelbart kontrolleras och verifieras i den mottagande medlemsstaten. För de ändamål som anges i artikel 1.1 a och 1.1 b i den här förordningen ska slutlig identifiering göras av ursprungsmedlemsstaten i samarbete med de andra berörda medlemsstaterna.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

Andra uppgifter som har erhållits från det centrala systemet och som har befunnits otillförlitliga ska raderas så snart det har fastställts att uppgifterna inte är tillförlitliga.

56. Om den slutliga identifieringen enligt punkt 4 visar att resultatet av jämförelsen från det centrala systemet inte motsvarar de uppgifter om fingeravtryck ð eller ansiktsbilder ïsom översänts för jämförelse, ska medlemsstaterna omedelbart radera resultatet av jämförelsen och underrätta kommissionen och byrånÖ eu-LISA Õ om detta så snart som möjligt, dock senast efter tre arbetsdagar ð och informera den om ursprungsmedlemsstatens referensnummer och om referensnumret för den medlemsstat som mottagit resultatet ï.

Artikel 26 27

Överföring mellan medlemsstaterna och det centrala systemet

Vid överföring av uppgifter från medlemsstaterna till det centrala systemet och omvänt ska kommunikationsinfrastrukturen användas. I den utsträckning det är nödvändigt för att se till att det centrala systemet fungerar effektivt ska byrånÖ eu-LISA Õ fastställa de tekniska förfaranden som är nödvändiga för användningen av kommunikationsinfrastrukturen.

Artikel 27 28

Åtkomst till och korrigering eller radering av uppgifter som registrerats i Eurodac

1. Ursprungsmedlemsstaten ska ha åtkomst till de uppgifter som den har överfört och som har registrerats i det centrala systemet i enlighet med denna förordning.

Ingen medlemsstat får göra sökningar i uppgifter som har överförts av en annan medlemsstat och får inte heller ta emot sådana uppgifter, med undantag av de uppgifter som härrör från den jämförelse som avses i artikellarna 9.5 ð 15 och 16 ï .

2. De myndigheter i medlemsstaterna som enligt punkt 1 i denna artikel ska ha åtkomst till de uppgifter som registrerats i det centrala systemet ska vara de som utses av respektive medlemsstat för de ändamål som anges i artikel 1.1 a och 1.1 b. När en myndighet utses ska det anges exakt vilken enhet som ska ansvara för de uppgifter som gäller tillämpningen av denna förordning. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål förse kommissionen och byrånÖ eu-LISA Õ med en förteckning över dessa enheter och alla förändringar i denna. ByrånÖ eu-LISA Õ ska offentliggöra den konsoliderade förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning. Om förteckningen ändras ska byrånÖ eu-LISA Õ en gång om året offentliggöra en uppdaterad konsoliderad förteckning på internet.

3. Endast ursprungsmedlemsstaten ska ha rätt att ändra de uppgifter som den har överfört till det centrala systemet genom att korrigera, komplettera eller radera dem, utan att detta påverkar sådan radering som ska utföras enligt artikel 12.2 eller 16.1 ð 18 ï .

4. Om en medlemsstat eller byrånÖ eu-LISA Õ har information som tyder på att uppgifter som registrerats i det centrala systemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna ska medlemsstaten eller byrån ð , utan att det hindrar anmälan av ett personuppgiftsbrott enligt artikel [33..] i förordning (EU) nr […/2016], ï snarast meddela ursprungsmedlemsstaten detta.

Om en medlemsstat har information som tyder på att uppgifter har registrerats i det centrala systemet i strid med denna förordning ska den så snart som möjligt underrätta byrånÖ eu-LISA Õ, kommissionen och ursprungsmedlemsstaten om detta. Ursprungsmedlemsstaten ska kontrollera uppgifterna i fråga och vid behov omgående ändra eller radera dessa.

5. ByrånÖ eu-LISA Õ får inte till ett tredjelands myndigheter överföra eller ge tillgång till uppgifter som har registrerats i det centrala systemet. Detta förbud ska inte gälla överföringar till tredjeländer av sådana uppgifter som omfattas av förordning (EU) nr 604/2013[…/…].

Artikel 28 29

Register

1. ByrånÖ eu-LISA Õ ska föra register över all uppgiftsbehandling som sker inom det centrala systemet. Av registret ska framgå varför uppgifterna konsulterats, datum och tidpunkt för detta, vilka uppgifter som har överförts, vilka uppgifter som konsulterats och namnet på den enhet som fört in eller använt uppgifter samt på de ansvariga personerna.

2. Det register som avses i punkt 1 i denna artikel får användas endast för att övervaka uppgiftsskyddet med avseende på om behandlingen är tillåten och för att säkerställa datasäkerheten i enlighet med artikel 34. Registret ska på lämpligt sätt skyddas mot obehörig åtkomst, och det ska raderas ett år efter det att lagringsperioden enligt artiklarnaartikel 12.1 och 16.1 ð 17 ï har löpt ut, om inte registret behövs för ett redan inlett övervakningsförfarande.

3. För de ändamål som anges i artikel 1.1 a och 1.1 b ska varje medlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå de mål som anges i punkterna 1 och 2 i den här artikeln inom ramen för sina nationella system. Varje medlemsstat ska också föra register över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifterna.

Artikel 29 30

Den registrerades rättigheter

1. En person som omfattas av artikel 910.1, 1413.1 eller 1714.1 ska skriftligen, och där så är nödvändigt muntligen, informeras av ursprungsmedlemsstaten om följande ð i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lättillgänglig form, med klara och tydliga formuleringar och ï på ett språk som han eller hon förstår eller rimligen kan förväntas förstå:

a) Den registeransvariges, i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 95/46/EG[…/…/EU], och eventuella företrädares identiteter ð och uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter ï.

b) Ändamålen med behandlingen av uppgifterna i Eurodac, inklusive en redogörelse för målen för förordning (EU) nr 604/2013[…/…] i enlighet med artikel 4 ð 6 ï i den förordningen och en förklaring i begriplig form, uttryckt med ett klart och tydligt språk, om att medlemsstaterna och Europol kan få åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål.

c) Mottagarna ð eller kategorier av mottagare ï av uppgifterna.

d) När det gäller en person som omfattas av artikel 910.1, eller 1413.1 ð eller 14.1 ï , skyldigheten att lämna fingeravtryck.

ò ny

e) Den period under vilken uppgifterna kommer att lagras i enlighet med artikel 17.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

ef Den berörda personens rätt att ð Rätten att av den personuppgiftsansvarige begära attï få åtkomst till uppgifter som rör dem och att begära att oriktiga uppgifter om dem korrigeras Ö rättas Õ ð och att ofullständiga personuppgifter kompletteras ï eller att olagligen behandlade Ö person Õ uppgifter om dem raderas, samt rätten att få information om förfarandena för utövande av dessa rättigheter och kontaktuppgifter till den registeransvarige och till de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 3032.1.

ò ny

g) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

2. När det gäller en person som omfattas av artikel 910.1 eller 13.1 ð och 14.1 ï ska den information som avses i punkt 1 i den här artikeln ges när hans eller hennes fingeravtryck tas.

När det gäller en person som omfattas av artikel 17.1 ska den information som avses i punkt 1 den här artikeln inte ges senare än vid den tidpunkt då de uppgifter som rör honom eller henne överförs till det centrala systemet. Den skyldigheten ska inte gälla där det visar sig omöjligt eller skulle innebära en orimligt stor ansträngning att ge sådan information.

Om den person som omfattas av artiklarna 910.1, 14.113.1 och 1714.1 är minderårig, ska medlemsstaterna ge informationen på ett sätt som är anpassat till personens ålder.

3. En gemensam broschyr, som ska innehålla minst de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln samt de som avses i artikel 4.1 ð 6.2 ï i förordning (EU) nr 604/2013[…/…], ska utarbetas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 44.2 i den förordningen.

Broschyren ska vara tydlig och lättbegriplig och avfattad ð i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, ï på ett språk som den berörda personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå.

Broschyren ska utformas på ett sådant sätt att medlemsstaterna kan komplettera den med ytterligare medlemsstatsspecifik information. Denna medlemsstatsspecifika information ska omfatta åtminstone information om den registrerades rättigheter och möjligheten att få hjälp ð information ï från nationella tillsynsmyndigheter samt kontaktuppgifter till den registeransvarige ð , den personuppgiftsansvarige ï och de nationella tillsynsmyndigheterna.

Artikel 31

Ö Rätt till tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter Õ

41. För de ändamål som anges i artikel 1.1 a och 1.1 b i denna förordning får de registrerade i varje medlemsstat, enligt de lagar, författningar och förfaranden som gäller i den medlemsstaten, utöva de rättigheter som anges i artikel 12 i direktiv 95/46/EG ð ska den registrerade personens rätt till tillgång, rättelse och radering utövas i enlighet med kapitel III i förordning (EU) nr […/2016] och tillämpas i enlighet med denna artikel ï .

Utan att det påverkar skyldigheten enligt artikel 12 a i direktiv 95/46/EG att tillhandahålla andra uppgifter Ö 2. Den registrerade personens rätt till tillgång i varje medlemsstat Õ ska den registrerade ha Ö omfatta Õ rätt att få information om de uppgifter som rör honom eller henne och som registrerats i det centrala systemet, liksom om vilken medlemsstat som överförde dem till det centrala systemet. Sådan åtkomst till uppgifter får bara beviljas av en medlemsstat.

5. För de ändamål som anges i artikel 1.1 får var och en i varje medlemsstat begära att de uppgifter som inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna ska korrigeras eller att de uppgifter som registrerats på ett olagligt sätt ska raderas. Korrigering och radering ska utföras utan onödigt dröjsmål av den medlemsstat som överförde de uppgifterna och enligt de lagar, författningar och förfaranden som gäller i den medlemsstaten.

62. Om rätten till korrigering Ö rättelse Õ eller radering utövas i en annan medlemsstat än i den eller de medlemsstater som överförde uppgifterna, ska myndigheterna i den medlemsstaten för de ändamål som anges i artikel 1.1 kontakta myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater som överförde uppgifterna så att dessa sistnämnda myndigheter kan kontrollera att uppgifterna är korrekta och att överföringen till och registreringen i det centrala systemet är laglig.

73. Om det visar sig att uppgifter som registrerats i det centrala systemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna eller att de har registrerats på ett olagligt sätt, ska den medlemsstat som överförde uppgifterna korrigera Ö rätta Õ eller radera dem i enlighet med artikel 2728.3, för de ändamål som anges i artikel 1.1. Den medlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål till den registrerade skriftligen bekräfta att den har korrigerat Ö , rättat, Õ ð kompletterat, ï eller raderat ð eller begränsat behandlingen av ï Ö personuppgifter Õ uppgifter om honom eller henne.

84. Om den medlemsstat som överförde uppgiften inte godtar att uppgifter som registrerats i det centrala systemet inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna eller att de har registrerats på ett olagligt sätt, ska den för de ändamål som anges i artikel 1.1 utan onödigt dröjsmål skriftligen förklara för den registrerade varför den inte är beredd att korrigera eller radera uppgifterna.

Den medlemsstaten ska även förse den registrerade med information om vilka åtgärder han eller hon kan vidta om han eller hon inte godtar den förklaring som lämnas. Detta ska inbegripa information om hur talan väcks eller, vid behov, om hur ett klagomål anhängiggörs vid berörda myndigheter eller domstolar i den medlemsstaten samt om ekonomisk eller annan hjälp som finns att tillgå enligt de lagar, författningar och förfaranden som gäller i den medlemsstaten.

95. En begäran enligt punkterna 4 1 och 5 2 Ö i denna artikel om tillgång, rättelse och radering Õ ska innehålla alla uppgifter som behövs för att den registrerade ska kunna identifieras, inbegripet fingeravtryck. Dessa uppgifter får bara användas för att de rättigheter som avses i punkterna 4 1 och 5 2 ska kunna utövas Ö av den registrerade Õ och ska sedan omedelbart raderas.

106. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta aktivt för att genast se till att de Ö den registrerades Õ rättigheter som avses i punkterna 5, 6 och 7 Ö till rättelse och radering Õ kan utövas.

117. Om en person begär åtkomst Ö tillgång Õ till uppgifter som rör honom eller henne i enlighet med punkt 2 ska den behöriga myndigheten upprätta och bevara en skriftlig handling där det anges att en sådan begäran skett och vilken åtgärd den ledde till, och utan dröjsmål göra denna handling tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheterna.

12. För de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning ska den nationella tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat, i enlighet med artikel 28.4 i direktiv 95/46/EG, på begäran bistå den registrerade när han eller hon utövar sina rättigheter.

138. För de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning ska dDen nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat som överförde uppgifterna, och den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den registrerade vistas, ska bistå och på begäran ge råd till den registrerade personen när denne utövar Ö informera den registrerade om dennes Õ sin rätt att ð av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till, ï Ö rättelse, Õ ð komplettering, ï Ö radering Õ ð eller begränsning av behandlingen av de personuppgifter ï Ö som rör honom eller henne Õ  uppgifter korrigerade eller raderade. Båda de nationella tTillsynsmyndigheterna ska samarbeta ð i enlighet med kapitel VII i förordning (EU) […/2016] ï i detta syfte. Begäran om sådant bistånd får riktas till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den registrerade vistas, och denna tillsynsmyndighet ska överföra begäran till myndigheten i den medlemsstat som överförde uppgifterna.

14. Var och en får i varje medlemsstat enligt de lagar, författningar och förfaranden som gäller i den berörda medlemsstaten väcka talan eller, om så är lämpligt, anhängiggöra ett klagomål vid behöriga myndigheter eller domstolar i den staten, om rätten till åtkomst enligt punkt 4 har nekats honom eller henne.

15. Var och en får, enligt de lagar, författningar och förfaranden som gäller i den stat som överförde uppgifterna väcka talan eller, om så är lämpligt, anhängiggöra ett klagomål vid de behöriga myndigheterna eller domstolarna i den staten beträffande de uppgifter som rör honom eller henne och som har registrerats i det centrala systemet, för att utöva sina rättigheter enligt punkt 3. De nationella tillsynsmyndigheternas skyldighet att bistå och på begäran ge råd till den registrerade i enlighet med punkt 13 ska hela tiden kvarstå under dessa förfaranden.

Artikel 30 32

De nationella tillsynsmyndigheternas övervakning

1. För de ändamål som anges i artikel 1.1 i denna förordning ska vVarje medlemsstat ska se till att den eller de nationella tillsynsmyndigheter Ö i varje medlemsstat Õ som utsetts enligt artikel 28.1 ð 41 ï i det direktiv 95/46/EG ð som avses i artikel 46.1 i förordning (EU) […/2016] ï helt oberoende och i enlighet med nationell lagstiftning kontrollerarövervakar att den berörda medlemsstatens behandling av personuppgifter Ö för de ändamål som fastställs i artikel 1.1 a och 1.1 b Õ , inklusive överföringen av dem till det centrala systemet, sker på ett lagligt sätt i enlighet med denna förordning.

2. Varje medlemsstat ska säkerställa att dess nationella tillsynsmyndighet har tillgång till rådgivning från personer som har tillräckliga kunskaper om uppgifter om fingeravtryck.

Artikel 31 33

Europeiska datatillsynsmannens övervakning

1. Europeiska datatillsynsmannen ska säkerställa att all behandling av personuppgifter i samband med Eurodac, i synnerhet vid byrån Ö eu-LISA Õ, sker i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 och med den här förordningen.

2. Europeiska datatillsynsmannen ska se till att en granskning av byrånsÖ eu-LISA:s Õ behandling av personuppgifter genomförs minst vart tredje år i enlighet med internationella revisionsstandarder. En rapport från dessa granskningar ska sändas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, byrånÖ eu-LISA Õ och de nationella tillsynsmyndigheterna. ByrånÖ eu-LISA Õ ska ges tillfälle att yttra sig innan rapporten antas.

Artikel 32 34

Samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen

1. De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter aktivt samarbeta inom sina ansvarsområden och säkerställa en samordnad tillsyn av Eurodac.

2. Medlemsstaterna ska se till att en granskning av behandlingen av personuppgifter för de ändamål som anges artikel 1.21 c utförs varje år, i enlighet med artikel 33.2 35.1, omfattande en analys av ett urval av de elektroniska framställningarna med motivering.

Granskningen ska bifogas de årsrapporter som medlemsstaterna ska lämna enligt artikel 40.7 42.8.

3. De nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen ska inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra vid granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen eller tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt vid behov öka medvetenheten om rätten till uppgiftsskydd.

4. För det ändamål som anges i punkt 3 ska de nationella tillsynsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen sammanträda minst två gånger om året. Europeiska datatillsynsmannen ska stå för kostnader och service i samband med dessa möten. En arbetsordning ska antas vid det första mötet. Ytterligare arbetsmetoder ska utvecklas gemensamt efter behov. En gemensam verksamhetsrapport ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och byrånÖ eu-LISA Õ vartannat år.

Artikel 33 35

Skydd av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål

1. Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser som antas enligt nationell rätt för att genomföra rambeslut 2008/977/RIF också är tillämpliga på deras nationella myndigheters behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i artikel 1.2 i denna förordning.

21. Ö Den eller de tillsynsmyndigheter i varje medlemsstat som avses i artikel [39.1] i direktiv [2016/…/EU] ska Õ Öövervakningena av lagenligheten i medlemsstaternas behandling av personuppgifter enligt denna förordning för de ändamål som anges i artikel 1.21 c i denna förordning, inklusivedäribland överföringar av dessa uppgifter till och från Eurodac, ska genomföras av de nationella tillsynsmyndigheter som utsetts i enlighet med rambeslut 2008/977/RIF.

32. Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning ska stå i överensstämmelse med beslut 2009/371/RIF och övervakas av en oberoende extern datatillsynsman. Artiklarna 30, 31 och 32 i det beslutet ska vara tillämpliga på Europols behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Den oberoende externa datatillsynsmannen ska se till att individens rättigheter inte kränks.

43. De personuppgifter som erhålls från Eurodac i enlighet med denna förordning för de ändamål som anges i artikel 1.21 c ska enbart behandlas för att förhindra, upptäcka eller utreda det specifika fall för vilket en medlemsstat eller Europol har begärt uppgifterna.

54. Ö Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna [23 och 24] i direktiv [2016/…/EU] Õ ska Ddet centrala systemet, den utsedda myndigheten och kontrollmyndigheten och Europol ska registrera sökningarna i syfte att göra det möjligt för de nationella dataskyddsmyndigheterna och Europeiska datatillsynsmannen att övervaka att uppgiftsbehandlingen följer unionens regler för uppgiftsskydd, inbegripet för ändamålet att spara uppgifterna för att utarbeta de årliga rapporter som avses i artikel 40.7 42.8. Förutom för sådana ändamål ska personuppgifter och uppgiften om sökningen raderas i alla nationella register och i Europols register efter en månad, om inte uppgifterna behövs för den specifika pågående brottsutredning för vilken de begärdes och en medlemsstat eller av Europol.

Artikel 34 36

Datasäkerhet

1. Ursprungsmedlemsstaten ska säkerställa datasäkerheten före och under överföringen till det centrala systemet.

2. Varje medlemsstat ska med avseende på alla uppgifter som behandlas av dess behöriga myndigheter enligt denna förordning vidta de åtgärder som är nödvändiga, inbegripet anta en dataskyddsplan, för att

a) fysiskt skydda uppgifterna, inbegripet genom att utarbeta beredskapsplaner för att skydda kritisk infrastruktur,

b) förhindra obehörigas tillträde till ð databehandlingsutrustning och ï nationella anläggningar vid vilka medlemsstaten utför operationer i enlighet med Eurodacs syften (ð utrustning, åtkomstkontroll och ï kontroller vid ingången till anläggningen),

c) förhindra att datamedier läses, kopieras, ändras eller avlägsnas av obehöriga (kontroll av datamedier),

d) hindra obehörigt införande av uppgifter och hindra obehöriga från att skaffa sig kännedom om, ändra eller radera lagrade personuppgifter (kontroll av lagrade personuppgifter),

ò ny

e) hindra att obehöriga använder automatiserade databehandlingssystem genom datakommunikationsutrustning (användarkontroll),

ê 603/2013 (anpassad)

ef) förhindra obehörig registrering av uppgifter i Eurodac och förhindra att uppgifter som behandlas i Eurodac obehörigt ändras eller raderas (kontroll av uppgiftsinmatningen),

fg) säkerställa att personer som är behöriga att ha åtkomst till Eurodac har åtkomst endast till de uppgifter som ingår i deras behörighet, med hjälp av individuella och unika användaridentiteter och skyddade åtkomstmetoder (åtkomstkontroll),

gh) se till säkerställa att alla myndigheter med rätt till åtkomst till Eurodac skapar profiler som beskriver uppgifter och ansvar för personer som har rätt att få åtkomst till, lägga in, uppdatera, radera och söka uppgifter och på begäran utan dröjsmål ger de nationella tillsynsmyndigheter som avses i Ö kapitel VI i förordning (EU) nr . […/2016] Õ artikel 28 i direktiv 95/46/EG och i Ö kapitel VI i artikel i direktiv […/2016] Õ Ö artikel [..] i direktiv […/2016] Õ artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF tillgång till dessa profiler samt all annan relevant information som myndigheterna kan behöva för tillsynsändamål (personalprofiler),

hi) säkerställa möjligheten att kontrollera och fastställa till vilka organ personuppgifter kan överföras med användning av datakommunikationsutrustning (kontroll av kommunikationen),

ij) säkerställa möjligheten att kontrollera och fastställa vilka uppgifter som har behandlats i Eurodac, när detta har gjorts, av vem och för vilket syfte (kontroll av registreringen),

jk) hindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av personuppgifter i samband med såväl överföring av personuppgifter till eller från Eurodac som transport av datamedier, särskilt med hjälp av lämplig krypteringsteknik (kontroll av transport),

ò ny

l) säkerställa att de system som installerats kan återställas vid störningar (återställande),

m) säkerställa att Eurodac fungerar, att funktionsfel rapporteras (driftsäkerhet) och att de lagrade personuppgifterna inte kan förvanskas genom funktionsfel i systemet (dataintegritet),

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

kn) övervaka att de säkerhetsåtgärder som avses i denna punkt är verkningsfulla och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder i fråga om inre övervakning för att säkerställa att denna förordning efterlevs (egenrevision) och för att alla relevanta händelser som inträffar under tillämpningen av de åtgärder som anges i led b–j ð k ï och som kan peka på förekomsten av ett säkerhetstillbud ska upptäckas automatiskt inom 24 timmar.

3. Medlemsstaterna ska informera byrån Ö eu-LISA Õ om säkerhetstillbud som de har upptäckt i sina system ð utan att det påverkar anmälan av och underrättelse om en personuppgiftsincident enligt [artiklarna 31 och 32] i förordning (EU) nr […/2016] respektive [artiklarna 28 och 29] ï. ByrånÖ eu-LISA Õ ska informera medlemsstaterna, Europol och Europeiska datatillsynsmannen om eventuella säkerhetstillbud. De berörda medlemsstaterna, byrån Ö eu-LISA Õ och Europol ska samarbeta under ett säkerhetstillbud.

4. ByrånÖ eu-LISA Õ ska med avseende på driften av Eurodac vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de mål som anges i punkt 2, inklusive att anta en datasäkerhetsplan.

Artikel 35 37

Förbud mot överföring av uppgifter till tredjeländer, internationella organisationer eller privata enheter

1. Personuppgifter som en medlemsstat eller Europol i kraft av denna förordning erhållit från det centrala systemet får inte överföras eller göras tillgängliga för tredjeländer eller internationella organisationer eller privata enheter som är etablerade i eller utanför unionen. Detta förbud ska också gälla om dessa uppgifter behandlas vidare på nationell nivå eller mellan medlemsstater i den mening som avses i [artikel […]2 b i direktiv […/2016] rambeslut 2008/977/RIF].

2. Personuppgifter som har sitt upphov i en medlemsstat och som utbyts mellan medlemsstaterna efter en träff som erhållits för de ändamål som anges i artikel 1.21 c ska inte överföras till tredjeländer om det finns en allvarlig Ö verklig Õ risk för att den registrerade personen till följd av denna överföring kan komma att utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller någon annan kränkning av sina grundläggande rättigheter.

ò ny

3. Det är förbjudet att till tredjeland lämna ut information om att en ansökan om internationellt skydd har lämnats in i en medlemsstat av personer som avses i artikel 10.1, i synnerhet om landet också är sökandens ursprungsland.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

34. De förbud som avses i punkterna 1 och 2 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att överföra sådana uppgifter ð i enlighet med kapitel V i förordning (EU) nr […/2016] respektive med de nationella regler som antagits enligt direktiv [2016/…/EU] ï till tredjeländer på vilka förordning (EU) nr […/…] 604/2013 är tillämplig.

ò ny

Artikel 38

Överföring av uppgifter till tredjeländer vid återsändande

1.    Genom undantag från artikel 37 i denna förordning får sådana uppgifter om personer som avses i artiklarna 10.1, 13.2 och 14.1, och som medlemsstaten erhållit genom en träff efter sökning för de ändamål som anges i artikel 1.1 a eller 1.1 b, överföras eller göras tillgängliga för tredjeland i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr […/2016], om det är nödvändigt för att bevisa en tredjelandsmedborgares identitet i återsändandesyfte, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

b)    Tredjelandet godtar uttryckligen att endast använda uppgifterna för de ändamål för vilka de tillhandahölls och enligt vad som är lagligt och nödvändigt för att uppnå de ändamål som fastställs i artikel 1.1 b och att radera uppgifterna när de inte längre är berättigat att behålla dem.

c)    Den ursprungsmedlemsstat som förde in uppgifterna i det centrala systemet har gett sitt medgivande och den berörda personen har informerats om att hans eller hennes personuppgifter kan delas med myndigheterna i ett tredjeland.

2.    Ingen information lämnas ut till tredjeland om att en ansökan om internationellt skydd har lämnats in i en medlemsstat av personer som avses i artikel 10.1, i synnerhet inte om landet också är sökandens ursprungsland.

3.    Tredjeland ska inte ha direkt åtkomst till det centrala systemet för att jämföra eller överföra fingeravtryck eller övriga personuppgifter om tredjelandsmedborgare eller statslösa personer och får inte beviljas åtkomst genom en medlemsstats utsedda nationella åtkomstpunkt.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

Artikel 36 39

Logg och dokumentation

1. Varje medlemsstat och Europol ska se till att all uppgiftsbehandling som föranleds av framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter för de ändamål som anges i artikel 1.21 c registreras eller dokumenteras för kontroll av om den varit korrekt, för övervakning av att uppgiftsbehandling, dataintegritet och datasäkerhet är lagenlig samt för egenrevision.

2. Loggen eller dokumentationen ska alltid utvisa följande:

a) Det exakta ändamålet med en framställan om jämförelse, inklusive den berörda typen av terroristbrott eller annat grovt brott och, för Europols del, det exakta ändamålet med framställan om jämförelse.

b) De rimliga skäl som anges för att inte göra en jämförelse med andra medlemsstater enligt beslut 2008/615/RIF, i enlighet med artikel 2021.1 i den här förordningen.

c) Referensnummer för det nationella registret.

d) Datum och exakt klockslag för en framställan om jämförelse från den nationella åtkomstpunkten till det centrala systemet.

e) Namn på den myndighet som har begärt åtkomst för jämförelse, och ansvarig person som gjorde framställan och behandlade uppgifterna.

f) När så är tillämpligt, användning av det förfarande för brådskande undantagsfall som avses i artikel 19.3 20.4 och det beslut som fattats med avseende på efterhandskontrollen.

g) Vilka uppgifter som använts för jämförelsen.

h) I enlighet med nationella regler eller beslut 2009/371/RIF, beteckningen för den tjänsteman som utförde sökningen och för den tjänsteman som beordrade sökningen eller överföringen.

3. Sådana loggar eller dokumentation får användas endast för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är lagenlig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten. Endast loggar som inte innehåller personuppgifter får användas för den övervakning och utvärdering som avses i artikel 40 42. De behöriga nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera om en framställan kan godtas och för att övervaka att behandlingen av uppgifterna är lagenlig och för att säkerställa dataintegriteten och datasäkerheten ska ha åtkomst till dessa loggar på begäran, så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Artikel 37 40

Skadeståndsskyldighet

1. Varje person eller medlemsstat som har lidit Ö materiell eller immateriell Õ skada till följd av en olaglig behandling eller av något annat handlande som är oförenligt med denna förordning har rätt till ersättning av den medlemsstat som är ansvarig för den uppkomna skadan. Den medlemsstaten ska helt eller delvis befrias från detta ansvar om den bevisar att den inte Ö på något sätt Õ är ansvarig för den händelse som vållade skadan.

2. Om en medlemsstats underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning orsakar skada på det centrala systemet ska den medlemsstaten hållas ansvarig för denna skada, såvida inte och i den mån som byrån Ö eu-LISA Õ eller en annan medlemsstat har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att förhindra skadan eller för att begränsa dess verkningar.

3. Skadeståndsanspråk mot en medlemsstat för skador som avses i punkterna 1 och 2 ska regleras genom den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är svarande ð i enlighet med artiklarna [75 och 76] i förordning (EU) […/2016] och artiklarna [52 och 53] i direktiv [2016/…/EU] ï.

KAPITEL VIII

ÄNDRINGAR AV FÖRORDNING (EU) nr 1077/2011

Artikel 38

Ändringar av förordning (EU) nr 1077/2011

Förordning (EU) nr 1077/2011 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Uppgifter avseende Eurodac

Avseende Eurodac ska byrån utföra

a) de uppgifter som tilldelas den enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för framställningar från medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol om jämförelse med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål 45 , och 

b) uppgifter avseende utbildning i den tekniska användningen av Eurodac.”»

2. Artikel 12.1 ska ändras på följande sätt:

a) Leden u och v ska ersättas med följande:

”u) anta årsrapporten om verksamheten inom Eurodacs centrala system i enlighet med artikel 40.1 i förordning (EU) nr 603/2013.,

v) yttra sig om Europeiska datatillsynsmannens granskningsrapporter enligt artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1987/2006, artikel 42.2 i förordning (EG) nr 767/2008 och artikel 31.2 i förordning (EU) nr 603/2013. och säkerställa lämplig uppföljning av granskningarna,”»

b) Led x ska ersättas med följande:

”x) samla statistik om arbetet inom Eurodacs centrala system i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 603/2013.,”»

c) Led z ska ersättas med följande:

”z) säkerställa årligt offentliggörande av förteckningen över enheter som har utsetts enligt artikel 27.2 i förordning (EU) nr 603/2013.,”»

3. Artikel 15.4 ska ersättas med följande:

”4. Europol och Eurojust får delta i styrelsens möten som observatörer när en fråga rörande SIS II angående tillämpningen av beslut 2007/533/RIF står på dagordningen. Europol får också delta vid styrelsens möten som observatör när en fråga rörande VIS angående tillämpningen av beslut 2008/633/RIF, eller en fråga rörande Eurodac angående tillämpningen av förordning (EU) nr 603/2013. står på dagordningen.”»

4. Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 5 g ska ersättas med följande:

”g) utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i tjänsteföreskrifterna fastställa sekretesskrav som överensstämmer med artikel 17 i förordning (EG) nr 1987/2006, artikel 17 i beslut 2007/533/RIF, artikel 26.9 i förordning (EG) nr 767/2008 och artikel 4.4 i förordning (EU) nr 603/2013.”»

b) Punkt 6 i ska ersättas med följande:

”i) Rapporter om hur vart och ett av de stora it-systemen fungerar tekniskt, på det sätt som avses i artikel 12.1 t, samt den årsrapport om verksamheten inom Eurodacs centrala system som avses i artikel 12.1 u, på grundval av resultaten av övervakningen och utvärderingen.”»

5. Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3. Europol och Eurojust får utse var sin företrädare i den rådgivande gruppen för SIS II. Europol får också utse en företrädare i den rådgivande gruppen för VIS respektive den rådgivande gruppen för Eurodac.”»

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39 41

Kostnader

1. Kostnaderna i samband med det centrala systemets och kommunikationsinfrastrukturens inrättande och verksamhet ska belasta Europeiska unionens allmänna budget.

2. Kostnaderna vid de nationella åtkomstpunkterna och kostnaderna för deras anslutning till det centrala systemet ska bäras av respektive medlemsstat.

3. Varje medlemsstat och Europol ska på egen bekostnad inrätta och underhålla den tekniska infrastruktur som behövs för att genomföra denna förordning och vidare stå för de kostnader som uppstår vid framställningar om jämförelse med Eurodacuppgifter för de ändamål som anges i artikel 1.21 c.

Artikel 40 42

Årsrapport: uppföljning och utvärdering

1. Byrån Ö eu-LISA Õ ska till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen överlämna en årsrapport om det centrala systemets verksamhet, inbegripet dess tekniska funktionssätt och säkerhet. Årsrapporten ska omfatta information om Eurodacs ledning och resultat i förhållande till på förhand fastställda kvantitativa indikatorer för de mål som avses i punkt 2.

2. Byrån Ö eu-LISA Õ ska säkerställa att rutiner upprättas för att följa upp det centrala systemets funktion i förhållande till mål rörande produktion, kostnadseffektivitet och tjänsternas kvalitet.

3. Byrån Ö eu-LISA Õ ska ha tillgång till den information om uppgiftstransaktionerna inom det centrala systemet som behövs för tekniskt underhåll, rapportering och statistik.

ò ny

4. Senast [2020] ska eu-LISA genomföra en studie av den tekniska genomförbarheten av att en programvara för ansiktsigenkänning läggs till det centrala systemet för jämförelse av ansiktsbilder. Studien ska utvärdera hur tillförlitliga och korrekta de resultat är som tas fram av programvaran för ansiktsigenkänning för Eurodacs syften, och i utvärderingen ska det utfärdas eventuella nödvändiga rekommendationer innan tekniken för ansiktsigenkänning införs i det centrala systemet.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

45. Senast den 20 juli 2018 ð […] ï och därefter vart fjärde år ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av Eurodac och granska de uppnådda resultaten mot de uppställda målen och undersöka inverkan på de grundläggande rättigheterna, inbegripet frågan huruvida brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter har lett till att personer som omfattas av denna förordning indirekt har diskriminerats, och ska bedöma om systemet fortfarande är berättigat och värdera eventuella följder för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

56. Medlemsstaterna ska förse byrånÖ eu-LISA Õ och kommissionen med den information de behöver för att kunna utarbeta den årliga rapport som avses i punkt 1.

67. ByrånÖ eu-LISA Õ, medlemsstaterna och Europol ska förse kommissionen med den information som behövs för att utarbeta de utvärderingsrapporter som avses i punkt 5. Denna information får inte äventyra arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som röjer de utsedda myndigheternas källor, personal eller utredningar.

78. Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell rätt om offentliggörande av känsliga uppgifter, utarbeta årliga rapporter om hur effektiva jämförelserna av uppgifter om fingeravtryck med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål varit, innehållande information och statistik om:

det exakta syftet med jämförelserna, inklusive typ av terroristbrott eller grovt brott,

angivna grunder för skälig misstanke,

angivna rimliga skäl för att inte göra en jämförelse med andra medlemsstater enligt beslut 2008/615/RIF, i enlighet med artikel 2021.1 i denna förordning,

antal tillfällen då framställningar om jämförelser har gjorts,

antal och typ av ärenden som lett till identifieringar,

behovet och utnyttjandet av möjligheten att åberopa brådskande undantagsfall, inklusive de fall där brådska inte godtogs som skäl vid kontrollmyndighetens efterhandskontroll.

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen före den 30 juni påföljande år.

89. På grundval av medlemsstaternas och Europols årliga rapporter som föreskrivs i punkt 78 och utöver den allmänna utvärdering som föreskrivs i punkt 45 ska kommissionen sammanställa en årsrapport om åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål och översända utvärderingen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen.

Artikel 41 43

Sanktioner

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att all behandling av uppgifter i det centrala systemet som strider mot Eurodacs syfte enligt artikel 1 leder till effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, inklusive administrativa eller straffrättsliga sanktioner enligt nationell rätt.

Artikel 42 44

Territoriellt tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna förordning ska inte tillämpas på något territorium på vilket [förordning (EU) nr 604/2013] inte är tillämplig.

Artikel 43 45

Anmälan av utsedda myndigheter och kontrollmyndigheter

1. Senast den 20 oktober 2013ð […] ï ska varje medlemsstat meddela kommissionen namnet på sina utsedda myndigheter, de operativa enheter som avses i artikel 56.3 och sin kontrollmyndighet och utan dröjsmål anmäla eventuella förändringar i detta avseende.

2. Senast den 20 oktober 2013ð […] ï ska Europol meddela kommissionen namnet på sin kontrollmyndighet och den nationella åtkomstpunkt som den har utsett och utan dröjsmål anmäla eventuella förändringar i detta avseende.

3. Kommissionen ska årligen offentliggöra den information som avses i punkterna 1 och 2 i Europeiska unionens officiella tidning och via en elektronisk publikation som ska vara tillgänglig på internet och som uppdateras utan dröjsmål.

Artikel 44

Övergångsbestämmelse

För uppgifter som blockerats i det centrala systemet i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 2725/2000 ska blockeringen hävas och en markering införas i dess ställe i enlighet med artikel 18.1 i den här förordningen den 20 juli 2015.

Artikel 45 46

Upphävande

Förordning (EG) nr 2725/2000 och förordning (EG) nr 407/2002 Ö (EU)nr 603/2013 Õ ska upphöra att gälla den 20 juli 2015ð […] ï.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaganIII.

Artikel 46 47

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 20 juli 2015ð […] ï.

ò ny

Artiklarna 2.2, 32, 32 och, för de ändamål som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b, artiklarna 28.4, 30 och 37 ska tillämpas från och med den dag som anges i artikel 91.2 i förordning (EU) […/2016]. Till och med denna dag ska artiklarna 2.2, 27.4, 29, 30 och 35 i förordning (EU) nr 603/2013 tillämpas.

Artiklarna 2.4, 35 och för de ändamål som avses i artikel 1.1 c, artiklarna 28.4, 30, 37 och 40 ska tillämpas från och med den dag som anges i artikel 62.1 i direktiv [2016/…/EU]. Till och med denna dag ska artiklarna 2.4, 27.4, 29, 33, 35 och 37 i förordning (EU) nr 603/2013 tillämpas.

Jämförelser av ansiktsbilder med hjälp av den programvara för ansiktsigenkänning som avses i artiklarna 15 och 16 i denna förordning ska tillämpas från och med den dag då tekniken för ansiktsigenkänning har införts i det centrala systemet. Programvaran för ansiktsigenkänning ska införas i det centrala systemet [två år efter denna förordnings ikraftträdande]. Fram till den dagen ska ansiktsbilder lagras i det centrala systemet som en del av den registrerades uppgifter och ska överföras till en medlemsstat efter en jämförelse av fingeravtryck när det förekommer ett resultat med en träff.

ê 603/2013 (anpassad)

ð ny

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och byrån Ö eu-LISA Õ så snart de har vidtagit nödvändiga tekniska arrangemang för att överföra uppgifter till det centrala systemet Ö artiklarnaXX–XX Õ, dock senast den 20 juli 2015 ð […] ï.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar        På rådets vägnar

Ordförande    Ordförande

ê 603/2013 (anpassad)

BILAGA I

Dataformat och blankett för fingeravtryck

Dataformat vid utbyte av uppgifter om fingeravtryck

Följande format fastställs för utbyte av uppgifter om fingeravtryck:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, June 2001 (INT-1) med eventuell framtida utveckling av denna standard.

Standard för bokstavsbeteckningar för medlemsstaterna

Följande ISO-standard ska gälla: ISO 3166 – Tvåbokstavskod

ê 603/2013 (anpassad)

BILAGA II

Upphävda förordningar (som det hänvisas till i artikel 45)

Rådets förordning (EG) nr 2725/2000

(EGT L 316, 15.12.2000, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 407/2002

(EGT L 62, 5.3.2002, s. 1)

ê 603/2013 (anpassad)

BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2725/2000

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2 första stycket leden a och b

Artikel 3.1 a

Artikel 1.2 första stycket led c

Artikel 1.2 andra stycket

Artikel 3.4

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 2.1 a

Artikel 2.1 b–e

Artikel 2.1 a–d

Artikel 2.1 e - j

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.3 a–e

Artikel 8.1 a–e

Artikel 8.1 f–j

Artikel 3.4

Artikel 4.1

Artiklarna 9.1 och 3.5

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 9.3

Artikel 4.4

Artikel 9.4

Artikel 4.5

Artikel 9.5

Artikel 4.6

Artikel 25.4

Artikel 5.1 leden a–f

Artikel 11 leden a–f

Artikel 11 leden g–k

Artikel 6

Artikel 12

Artikel 7

Artikel 13

Artikel 8

Artikel 14

Artikel 9

Artikel 15

Artikel 10

Artikel 16

Artikel 11.1–11.3

Artikel 17.1–17.3

Artikel 11.4

Artikel 17.5

Artikel 11.5

Artikel 17.4

Artikel 12

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 23

Artikel 14

Utgår

Artikel 15

Artikel 27

Artikel 16

Artikel 28.1 och 28.2

Artikel 28.3

Artikel 17

Artikel 37

Artikel 18

Artikel 29.1, 29.2, 29.4–29.10 och 29.12–29.15

Artikel 29.3 och 29.11

Artikel 19

Artikel 30

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 39.1 och 39.2

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24.1 och 24.2

Artikel 40.1 och 40.2

Artikel 40.3.40.8

Artikel 25

Artikel 24

Artikel 26

Artikel 42

Artiklarna 43–45

Artikel 27

Artikel 46

Förordning 407/2002/EG

Denna förordning

Artikel 2

Artikel 24

Artikel 3

Artikel 25.1–25.3

Artikel 25.4 och 25.5

Artikel 4

Artikel 26

Artikel 5.1

Artikel 3.3

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

é

BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EU) nr 603/2013

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1.1 a och 1.1 b

Artikel 1.2

Artikel 1.1 c

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 2.1–2.4

Artikel 2.1 inledningen

Artikel 3.1 inledningen

Artikel 2.1 a och 2.1 b

Artikel 3.1 a och 3.1 b

Artikel 3.1 c

Artikel 2.1 c

Artikel 3.1 d

Artikel 2.1 d

Artikel 3.1 e

Artikel 2.1 e

Artikel 3.1 f

Artikel 2.1 f

Artikel 3.1 g

Artikel 2.1 g

Artikel 3.1 h

Artikel 2.1 h

Artikel 3.1 i

Artikel 2.1 i

Artikel 3.1 j

Artikel 2.1 j

Artikel 3.1 k

Artikel 2.1 k

Artikel 3.1 l

Artikel 2.1 l

Artikel 3.1 m

Artikel 3.1 n

Artikel 3.1 o

Artikel 2.2.–2.4

Artikel 3.2.–2.4

Artikel 3.1–3.4

Artikel 4.1–4.4

Artikel 3.5

Artikel 2.5

Artikel 9.4

Artikel 4.1 första och andra stycket

Artikel 5.1

Artikel 4.1 tredje stycket

Artikel 5.2

Artikel 4.2

Artikel 5.3

Artikel 4.3

Artikel 5.4

Artikel 4.4

Artikel 5.5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8.1 a–i

Artikel 9.1 a–i

Artikel 9.1 j och 9.1 h

Artikel 8.2

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.1

Artikel 10.1

Artikel 9.2

Artikel 10.2

Artikel 9.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 10.6

Artikel 10 a och b

Artikel 11 a och b

Artikel 10 c

Artikel 11 c

Artikel 10 d

Artikel 11 d

Artikel 10 e

Artikel 11 e

Artikel 11 a

Artikel 12 a

Artikel 11 b

Artikel 12 b

Artikel 11 c

Artikel 12 c

Artikel 11 d

Artikel 12 d

Artikel 11 e

Artikel 12 e

Artikel 11 f

Artikel 12 f

Artikel 11 g

Artikel 12 g

Artikel 11 h

Artikel 12 h

Artikel 11 i

Artikel 12 i

Artikel 11 j

Artikel 12 j

Artikel 11 k

Artikel 12 k

Artikel 12 l

Artikel 12 m

Artikel 12 n

Artikel 12 o

Artikel 12 p

Artikel 12 q

Artikel 12 r

Artikel 12 s

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14.1

Artikel 13.1

Artikel 14.2

Artikel 13.2

Artikel 14.2 a

Artikel 13.2 a

Artikel 14.2 b

Artikel 13.2 b

Artikel 14.2 c

Artikel 13.2 c

Artikel 14.2 d

Artikel 13.2 d

Artikel 14.2 e

Artikel 13.2 e

Artikel 14.2 f

Artikel 13.2 f

Artikel 14.2 g

Artikel 13.2 g

Artikel 13.2 h

Artikel 13.2 i

Artikel 13.2 j

Artikel 13.2 k

Artikel 13.2 l

Artikel 13.2 m

Artikel 14.3

Artikel 13.3

Artikel 14.4

Artikel 13.4

Artikel 14.5

Artikel 13.5

Artikel 13.6

Artikel 13.7

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17.1

Artikel 14.1

Artikel 17.1 a

Artikel 17.1 b

Artikel 17.1 c

Artikel 17.2

Artikel 14.2

Artikel 14.2 a

Artikel 14.2 b

Artikel 14.2 c

Artikel 14.2 d

Artikel 14.2 e

Artikel 14.2 f

Artikel 14.2 g

Artikel 14.2 h

Artikel 14.2 i

Artikel 14.2 j

Artikel 14.2 k

Artikel 14.2 l

Artikel 14.2 m

Artikel 17.3

Artikel 14.3

Artikel 17.4

Artikel 14.4

Artikel 17.5

Artikel 14.5

Artikel 14.6

Artikel 15.1

Artikel 15.2

Artikel 15.3

Artikel 15.4

Artikel 16.1–16.5

Artikel 17.1

Artikel 17.2

Artikel 17.3

Artikel 17.4

Artikel 18.1

Artikel 18.2

Artikel 18.1

Artikel 19.1

Artikel 18.2

Artikel 19.2

Artikel 19.3

Artikel 19.3

Artikel 19.4

Artikel 19.5

Artikel 19.1

Artikel 20.1

Artikel 19.2

Artikel 20.2

Artikel 19.3

Artikel 20.3

Artikel 19.4

Artikel 20.4

Artikel 20.5

Artikel 20.1

Artikel 21.1

Artikel 20.1 a–c

Artikel 21.1 a–c

Artikel 20.2

Artikel 21.2

Artikel 21.1 a–c

Artikel 22.1 a–c

Artikel 21.2

Artikel 22.2

Artikel 21.3

Artikel 22.3

Artikel 22.1

Artikel 23.1

Artikel 22.2

Artikel 23.2

Artikel 23.1 a–e

Artikel 24.1 a–e

Artikel 23.2

Artikel 24.2

Artikel 23.3

Artikel 24.3

Artikel 23.4 1–c

Artikel 24.4 1–c

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25.1–25.5

Artikel 26.1–26.6

Artikel 26.6

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29.1–e

Artikel 30.1–e

Artikel 30.1 f

Artikel 30.1 g

Artikel 29.2

Artikel 30.2

Artikel 29.3

Artikel 30.3

Artikel 29.4–29.15

Artikel 31.1

Artikel 31.2

Artikel 31.3

Artikel 31.4

Artikel 31.5

Artikel 31.6

Artikel 31.7

Artikel 31.8

Artikel 30

Artikel 32

Artikel 31

Artikel 33

Artikel 32

Artikel 34

Artikel 33.1

Artikel 35.1

Artikel 33.2

Artikel 35.2

Artikel 33.3

Artikel 35.3

Artikel 33.4

Artikel 35.4

Artikel 33.5

Artikel 34.1

Artikel 36.1

Artikel 34.2 a–k

Artikel 36.2 a–k

Artikel 36.2 1–n

Artikel 34.3

Artikel 36.3

Artikel 34.4

Artikel 36.4

Artikel 35.1

Artikel 37.1

Artikel 35.2

Artikel 37.2

Artikel 35.3

Artikel 37.3

Artikel 37.4

Artikel 38.1

Artikel 38.2

Artikel 38.3

Artikel 36.1

Artikel 39.1

Artikel 36.2 a–h

Artikel 39.2 a–h

Artikel 36.3

Artikel 39.3

Artikel 37

Artikel 40

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 41

Artikel 40.1

Artikel 42.1

Artikel 40.2

Artikel 42.2

Artikel 40.3

Artikel 42.3

Artikel 40.4

Artikel 42.4

Artikel 40.5

Artikel 42.5

Artikel 40.6

Artikel 42.6

Artikel 40.7

Artikel 42.7

Artikel 40.8

Artikel 42.8

Artikel 42.9

Artikel 41

Artikel 43

Artikel 42

Artikel 44

Artikel 43

Artikel 45

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 46

Artikel 47

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IIFINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013] om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, i syfte att identifiera irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare eller statslösa personer och för framställningar från medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol om jämförelse med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning).

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 46  

Politikområde: Migration och inrikes frågor (avdelning 18)

Verksamhet: Asyl och migration

1.3.Typ av förslag eller initiativ

 Ny åtgärd

 Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 47  

Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

 Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

I den europeiska migrationsagendan (COM(2015)240 final) meddelade kommissionen att den kommer att utvärdera Dublinsystemet och fastställa om det behövs en översyn av Dublinsystemets rättsliga parametrar för att uppnå en mer rättvis fördelning av asylsökande i Europa. Kommissionen föreslog också att man skulle undersöka möjligheten att lägga till ytterligare biometriska kännetecken till Eurodac, t.ex. ansiktsbilder och användning av programvara för ansiktsigenkänning.

Flyktingkrisen har visat på betydande strukturella svagheter och brister i utformningen och genomförandet av den europeiska asyl- och migrationspolitiken, däribland Dublin- och Eurodacsystemen, vilket lett till krav på reformer.

I kommissionens meddelande av den 6 april ”För en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa” (COM(2016) 197 final) ansågs det som en prioritet att reformera Dublinförordningen och inrätta ett hållbart och rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Genom förslaget om en korrigerande tilldelningsmekanism garanteras en hög grad av solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.

Kommissionen ansåg att Eurodac motbakgrund av detta bör förstärkas för att återspegla ändringarna i Dublinsystemet och se till att det fortsätter att tillhandahålla de fingeravtrycksbevis som behövs för att systemet ska fungera. Det ansågs också att Eurodac skulle kunna bidra till kampen mot irreguljär migration genom att lagra fingeravtrycksuppgifter inom alla kategorier och möjliggöra jämförelser med alla lagrade uppgifter för detta ändamål.

1.4.2.Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

GD HOME Specifikt mål nr 1: Att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet den yttre dimensionen.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen: Verksamhet 18 03: Asyl och migration.

Specifikt mål nr 1: Eurodacs funktionella systemutveckling

Specifikt mål nr 2: Eurodac-databasens kapacitetsuppgradering

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Förslaget ska förbättra identifieringen av irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare inom EU och säkerställa ett effektivt genomförande av den omarbetade Dublinförordningen genom att tillhandahålla fingeravtrycksbevis för att man ska kunna avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd.

Förslaget ska hjälpa medlemsstaterna att se till att personer som söker internationellt skydd får ansökan prövad i en enda medlemsstat och minska möjligheterna att missbruka asylsystemet genom att motverka asylshopping inom EU.

Medlemsstaterna kommer också att kunna identifiera irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare som olagligen vistas i EU genom att lagra deras personuppgifter och uppgifter om det första land där de reste in eller där de också kan ha vistats olagligt. Den information som lagras på EU-nivå kommer i sin tur att hjälpa medlemsstaterna att utfärda nya handlingar till tredjelandsmedborgare för att de ska kunna återsändas till sina ursprungsländer eller återtas av ett tredjeland.

Många personer som söker internationellt skydd och tredjelandsmedborgare som reser in irreguljärt anländer med sin familj, ofta med mycket små barn. Att kunna identifiera dessa barn med hjälp av fingeravtryck och ansiktsbilder kommer att göra det lättare att identifiera dem om de skiljs från sina familjer genom att en medlemsstat kan följa upp en utredning där en träff på fingeravtryck tyder på att de befunnit sig i en annan medlemsstat. Det skulle också stärka skyddet av ensamkommande barn som inte alltid formellt ansöker om internationellt skydd och som avviker från vårdinrättningar eller socialtjänstenheter som ansvarar för deras omsorg. Enligt den nuvarande rättsliga och tekniska ramen kan deras identitet inte fastställas. Därmed skulle Eurodacsystemet kunna användas för att registrera barn från tredjeländer när de påträffas utan handlingar i EU för att följa upp dem och undvika att de hamnar i lägen där de kan utnyttjas.

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Under uppgraderingen av det centrala systemet

Efter det att utkastet till förslag godkänts och de tekniska specifikationerna antagits kommer omarbetningen av Eurodacs centrala system att uppgraderas i fråga om kapacitet och överföring från medlemsstaternas nationella åtkomstpunkter. eu-LISA kommer att samordna projektledningen av uppgraderingen av det centrala systemet och de nationella systemen på EU-nivå och integreringen av det nationella enhetliga gränssnitt som medlemsstaterna genomför på nationell nivå.

Specifikt mål: Driftklart när den ändrade Dublinförordningen börjar tillämpas.

Indikator: För att kunna tas i drift har eu-LISA anmält att ett övergripande test av Eurodacs centrala system måste slutföras framgångsrikt och det ska utföras av byrån i samarbete med medlemsstaterna.

När det nya centrala systemet är driftklart

När Eurodac-systemet tagits i drift ska eu-LISA se till att det finns system för att övervaka hur systemet fungerar i förhållande till målen. I slutet av varje år bör eu-LISA till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna en rapport om det centrala systemets verksamhet, inbegripet den tekniska funktionen och säkerheten. Årsrapporten ska innehålla information om Eurodacs förvaltning och resultat jämfört med de kvantitativa indikatorer som fastställts på förhand för dess mål.

Eu-LISA ska senast 2020 genomföra en studie av den tekniska genomförbarheten av att det läggs till en programvara för ansiktsigenkänning i det centrala systemet som säkerställer pålitliga och korrekta resultat efter en jämförelse av ansiktsbildsuppgifter.

Senast den 20 juli 2018 och därefter vart fjärde år ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av Eurodac och jämföra resultaten med de mål som uppställts och inverkan på de grundläggande rättigheterna, däribland huruvida brottsbekämpande myndigheters åtkomst har lett till att personer som omfattas av denna förordning indirekt har diskriminerats. Kommissionen ska vidare göra en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga och av eventuella följder för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

Varje medlemsstat och Europol ska utarbeta årliga rapporter om hur effektiva jämförelserna av fingeravtrycksuppgifter med Eurodacuppgifter varit för brottsbekämpande ändamål, och de ska innehålla statistik över antalet sökningar som gjorts och träffar som erhållits.

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

1) Att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret enligt det ändrade förslaget till Dublinförordning.

2) Att kontrollera identiteten på irreguljärt inresta tredjelandsmedborgare som reser till och inom EU i syfte att utfärda nya handlingar och återsända dem samt att identifiera utsatta tredjelandsmedborgare, såsom barn, som ofta faller offer för människosmuggling.

3) Att stärka kampen mot internationell brottslighet, terrorism och andra säkerhetshot.

1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Ingen medlemsstat kan på egen hand hantera irreguljär invandring eller ta itu med alla asylansökningar som lämnas in inom EU. I EU har man under många år observerat att personer kan ta sig till EU via de yttre gränserna utan att ge sig till känna vid något av de gränsövergångsställen som utsetts för detta ändamål. Detta inträffade särskilt under 2014–2015 då över en miljon migranter anlände irreguljärt till EU via de centrala och södra medelhavsrutterna. På samma sätt skedde vidare förflyttningar år 2015 från de länder som ligger vid de yttre gränserna till andra medlemsstater. Övervakningen av efterlevnaden av EU:s regler och förfaranden, t.ex. Dublinförfarandet, kan därför inte hanteras genom att medlemsstaterna agerar på egen hand. I ett område utan inre gränser bör åtgärder mot irreguljär invandring vidtas gemensamt. Mot bakgrund av detta har EU bättre möjligheter än medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder.

Användningen av de tre befintliga storskaliga it-systemen (SIS, VIS och Eurodac) ger gränsförvaltningen fördelar. Bättre information om tredjelandsmedborgares förflyttningar över gränserna på EU-nivå skulle bidra till att fastställa en faktisk grund för att utveckla och anpassa EU:s migrationspolitik. Därför krävs det också en ändring av Eurodacförordningen för att lägga till ytterligare ett syfte, nämligen att tillåta åtkomst för att kontrollera den olagliga migrationen till EU samt irreguljärt inresta migranters sekundära förflyttningar inom EU. Detta mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna själva, eftersom en sådan ändring endast kan föreslås av kommissionen.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

De viktigaste lärdomarna från uppgraderingen av det centrala systemet efter antagandet av den första omarbetade Eurodacförordningen 48 var vikten av medlemsstaternas projektledning i ett tidigt skede och att se till att projektet för att uppgradera den nationella uppkopplingen förvaltades i förhållande till etappmål. Trots att eu-LISA fastställde en strikt tidsplan för projektledning både för uppgradering av det centrala systemet och medlemsstaternas nationella uppkopplingar underlät ett antal medlemsstater att koppla upp sig mot det centrala systemet eller riskerade att inte kunna göra det senast den 20 juli 2015 (två år efter det att förordningen antagits).

I workshoppen om de lärdomar som dragits efter uppgraderingen av det centrala systemet 2015 framhöll medlemsstaterna också att det behövdes en inledande fas inför följande uppgradering av det centrala systemet för att se till att alla medlemsstater kan kopplas upp mot det centrala systemet i tid.

Man fann alternativa lösningar för de medlemsstater som var sena med att koppla upp sig mot det centrala systemet under 2015. Bland annat lånade eu-LISA ut en NAP/FIT-lösning med en nationell åtkomstpunkt/överföring av fingeravtrycksbilder till en medlemsstat, som byrån hade använt för att testa simuleringar, eftersom medlemsstaten i fråga inte hade säkrat nödvändig finansiering för att påbörja sitt upphandlingsförfarande strax efter det att Eurodacförordningen antagits. Två andra medlemsstater var tvungna att använda en ”intern” lösning för sin uppkoppling innan de installerat sina NAP/FIT-lösningar som upphandlats.

eu-LISA och en extern konsult fastställde att ett ramavtal för att tillhandahålla funktioner och tjänster för underhåll av Eurodacsystemet skulle användas. Många medlemsstater använde detta ramavtal att köpa en standardiserad NAP/FIT-lösning. Man ansåg att detta hade medfört besparingar och att man inte behövde utföra nationella upphandlingsförfaranden. Denna typ av ramavtal bör övervägas även för den framtida uppgraderingen.

1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Detta förslag bör ses som en del av den kontinuerliga utvecklingen av Dublinförordningen 49 , kommissionens meddelande av den 6 april ”För en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa” 50 och i synnerhet kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet 51 tillsammans med instrumentet för gränser inom Fonden för inre säkerhet 52 , som en del av den fleråriga budgetramen och förordningen om inrättande av eu-LISA 53 .

Kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor ansvarar för inrättandet av Eurodac.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

 Förslag eller initiativ som pågår under en begränsad tid

   Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM] ÅÅÅÅ till [den DD/MM] ÅÅÅÅ.

   Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

 Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period 2017–2020,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 54  

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen via

⌧ inom dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer

   genomförandeorgan

 Delad förvaltning med medlemsstaterna

 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

◻ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

◻ EIB och Europeiska investeringsfonden

⌧ organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen,

◻ offentligrättsliga organ,

◻ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier,

◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier,

◻ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i EU-fördraget och som fastställs i den grundläggande akten.

Anmärkningar

Kommissionen kommer att ansvara för den övergripande förvaltningen av åtgärderna och eu-LISA kommer att ansvara för utveckling, drift och underhåll av systemet.

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Bestämmelserna om övervakning och utvärdering av Eurodacsystemet fastställs i artikel 40 i förslaget:

Årsrapport: uppföljning och utvärdering

1. eu-LISA ska till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen överlämna en årsrapport om det centrala systemets verksamhet, inbegripet dess tekniska funktionssätt och säkerhet. Årsrapporten ska innehålla information om Eurodacs förvaltning och resultat i förhållande till kvantitativa indikatorer, som fastställts på förhand, för de mål som avses i punkt 2.

2. eu-LISA ska säkerställa att det finns rutiner för att följa upp det centrala systemets funktion i förhållande till mål rörande produktion, kostnadseffektivitet och tjänsternas kvalitet.

3. eu-LISA ska ha tillgång till den information om uppgiftstransaktionerna inom det centrala systemet som behövs för tekniskt underhåll, rapportering och statistik.

3a.    eu-LISA ska senast [2020] genomföra en studie av den tekniska genomförbarheten av att det läggs till en programvara för ansiktsigenkänning i det centrala systemet i syfte att jämföra ansiktsbilder. Studien ska utvärdera hur tillförlitliga och exakta de resultat som erhålls från programvaran för ansiktsigenkänning är för Eurodacs syften och ska utfärda eventuella nödvändiga rekommendationer innan tekniken för ansiktsigenkänning införs i det centrala systemet.

4. Senast den XX/XX/XX och därefter vart fjärde år ska kommissionen göra en övergripande utvärdering av Eurodac och jämföra resultaten med de mål som uppställts och inverkan på de grundläggande rättigheterna, däribland huruvida brottsbekämpande myndigheters åtkomst har lett till att personer som omfattas av denna förordning indirekt har diskriminerats. Kommissionen ska vidare göra en bedömning av huruvida de förutsättningar som ligger till grund för systemet fortfarande är giltiga och av eventuella följder för framtida verksamhet, och samtidigt lämna nödvändiga rekommendationer. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

5. Medlemsstaterna ska förse eu-LISA och kommissionen med den information de behöver för att kunna utarbeta den årliga rapport som avses i punkt 1.

6. eu-LISA, medlemsstaterna och Europol ska förse kommissionen med den information som behövs för att utarbeta de utvärderingsrapporter som avses i punkt 4. Denna information får inte äventyra arbetsmetoder eller innehålla uppgifter som röjer de utsedda myndigheternas källor, personal eller utredningar.

7. Varje medlemsstat och Europol ska, med respekt för bestämmelserna i nationell rätt om offentliggörande av känsliga uppgifter, utarbeta årliga rapporter om hur effektiva jämförelserna av uppgifter om fingeravtryck med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål varit, som ska innehålla information och statistik om

   det exakta syftet med jämförelserna, däribland typ av terroristbrott eller grovt brott,

   angivna grunder för skälig misstanke,

   angivna rimliga skäl för att inte göra en jämförelse med andra medlemsstater enligt beslut 2008/615/RIF, i enlighet med artikel 20.1 i denna förordning,

   antal framställningar om jämförelser,

   antal och typ av ärenden som lett till identifieringar,

   behov och användning av möjligheten att åberopa brådskande undantagsfall, däribland de fall där skyndsamhet inte godtagits som skäl vid kontrollmyndighetens efterhandskontroll.

Medlemsstaternas och Europols årsrapporter ska översändas till kommissionen före den 30 juni påföljande år.

8. På grundval av medlemsstaternas och Europols årliga rapporter som föreskrivs i punkt 7 och utöver den allmänna utvärdering som föreskrivs i punkt 4, ska kommissionen sammanställa en årsrapport om åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål och översända utvärderingen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats

Följande risker har identifierats:

1) Svårigheterna för eu-LISA att förvalta utvecklingen av detta system parallellt med utvecklingen av andra mer komplicerade system (in- och utresesystemet, Afis för SIS II, VIS osv.) som äger rum under samma tidsperiod.

2) Det uppgraderade Eurodac bör integreras i de nationella it-systemen som måste vara fullständigt anpassade till de centrala kraven. Diskussioner med medlemsstaterna för att säkra att systemet används på ett enhetligt sätt kan försena utvecklingen.

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet

Byråns räkenskaper ska godkännas av revisionsrätten och behandlas enligt förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Kommissionens interna revisionstjänst kommer att genomföra revisioner i samarbete med byråns interna revisor.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

De åtgärder som planeras för att bekämpa bedrägerier anges i artikel 35 i förordning (EU) 1077/2011 där följande fastställs:

1. I syfte att bekämpa bedrägeri, korruption och andra rättsstridiga handlingar ska förordning (EG) nr 1073/1999 gälla.

2. Byrån ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och ska utan dröjsmål utfärda lämpliga föreskrifter som gäller för alla anställda vid byrån.

3. I beslut om finansiering samt i de avtal om och instrument för genomförande som införts till följd av dessa beslut, ska det uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och Olaf vid behov får utföra kontroller på plats hos dem som mottagit anslag från byrån samt hos de tjänstemän som har fördelat dessa anslag.

I enlighet med denna bestämmelse antogs den 28 juni 2012 beslutet av styrelsen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa om villkoren för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada unionens intressen.

Man ska tillämpa den strategi för bekämpning och upptäckt av bedrägerier som utarbetats av generaldirektoratet för migration och inrikes frågor.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda budgetrubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Bidrag

Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap

Diff./Icke-diff. 55

från Efta-länder 56

från kandidat-länder 57

från tredje-länder

I den mening som avses i artikel 21.2 b i budgetförordningen.

3

18.0303 – Europeiska fingeravtrycksdatabasen (Eurodac)

Diff. anslag

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3

18.0207 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Diff. anslag

NEJ

NEJ

JA*

NEJ

* eu-LISA mottar bidrag från de länder som är associerade till Schengenavtalet (Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein)

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

3

Säkerhet och medborgarskap

eu-LISA

År
2017 58

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

Avdelning 1: Personalkostnader

Åtaganden

(1)

0 268

0 268

0 268

0 268

1 072

Betalningar

(2)

0 268

0 268

0 268

0 268

1 072

Avdelning 2: Infrastruktur- och driftsutgifter

Åtaganden

(1a)

0

0

0

0

0

Betalningar

(2a)

0

0

0

0

0

Avdelning 3: Operativa utgifter *

Åtaganden

(3a)

11 330

11 870

5 600

0

28 800

Betalningar

(3b)

7 931

8 309

3 920

8 640

28 800

TOTALA anslag
för eu-LISA

Åtaganden

=1+1a +3a

11 598

12 138

5 868

0 268

29 872

Betalningar

=2+2a

+3b

8 199

8 577

4 188

8 908

29 872

* I den konsekvensbedömning som utförs av eu-LISA emotses en kontinuerlig ökning av trafiken såsom under de sista månaderna av 2015 innan gränsen längs den västra Balkanrutten stängdes.

* De potentiella kostnaderna för uppgraderingar och systemdrift av DubliNet ingår i de totala kostnaderna för avdelning 3.Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativa utgifter”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

GD: Migration och inrikes frågor

• Personalresurser

0 402

0 402

0 402

0 402

1 608

• Övriga administrativa utgifter

GD Migration och inrikes frågor TOTALT

Anslag

0 402

0 402

0 402

0 402

1 608

TOTALA anslag
för RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen
 

(summa åtaganden = summa betalningar)

0 402

0 402

0 402

0 402

1 608

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2017 59

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

12 000

12 540

6 270

0 670

31 480

Betalningar

8 601

8 979

4 590

9 310

31 480

Det finns inga kostnader som rör Europol eftersom Europol får åtkomst till Eurodac via Nederländernas nationella gränssnitt för Eurodac.

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen för eu-LISA

   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ 60

Genomsnittliga kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Nej

Kostnader

Totalt antal

Totala kostnader

SPECIFIKT MÅL nr 1 61 utveckling av Eurodacs funktionella system

- Resultat

Uppdragstagaren *

0 130

0 670

0

0

0 800

Delsumma för specifikt mål nr 1

0 130

0 670

0

0

0 800

SPECIFIKT MÅL nr 2 uppgradering av Eurodacs databaskapacitet

- Resultat

Hårdvara, mjukvara **

11 200

11 200

5 600

0

28 000

Delsumma för specifikt mål nr 2

11 200

11 200

5 600

0

28 000

TOTALA KOSTNADER

11 330

11 870

5 600

0

28 800

* Alla avtalsenliga kostnader för de funktionella uppdateringarna har delats upp mellan de första två åren och den största delen av budgeten finns i det andra året (efter godkännande).

* * Kapacitetsbetalningarna har delats upp mellan de tre åren 40 %, 40 % och 20 %.

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur för eu-LISA

3.2.3.1.Sammanfattning

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2017 62

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

Tjänstemän (AD-tjänster)

0 268

0 268

0 268

0 268

1 072

Tjänstemän (AST-tjänster)

Kontraktsanställd personal

Tillfälligt anställda

Utstationerade nationella experter

TOTALT

0 268

0 268

0 268

0 268

1 072

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare heltidsekvivalenter) – tjänsteförteckningen för eu-LISA

Tjänster (tjänsteförteckningen)

2017

2018

2019

2020

Grundscenario – Meddelande 63

115

113

113

113

Nya tjänster

2

2

2

2

Nya tjänster in-och utresesystemet

14

14

14

14

Totalt

131

129

129

129

Rekryteringen har planerats till januari 2017. All personal måste vara tillgänglig i början av 2017 för att man ska kunna börja utvecklingen i tid och säkerställa att Eurodac tas i drift 2017. De två nya tillfälligt anställda behövs både för att genomföra projektet samt för operativt stöd och underhåll efter det att produktionen startat. Dessa resurser kommer att användas på följande sätt:

Stödja genomförandet av projektet i egenskap av medlemmar i projektgruppen, bland annat genom att definiera krav och tekniska specifikationer, samarbeta med och stödja medlemsstaterna under genomförandet, uppdatera dokumentet för gränssnittskontroll (ICD), följa upp de avtalsenliga leveranserna, genomföra tester av projeket (bland annat samordna medlemsstaternas tester), leverera och uppdatera dokumentationen osv.

Stödja övergången när systemet tas i drift i samarbete med uppdragstagaren (följa upp lanseringar, operativa uppdateringar av processer, utbildning (däribland utbildning för medlemsstaterna) osv.

Stödja mer långsiktig verksamhet, fastställa specifikationer, avtalsmässiga förberedelser vid en eventuell konstruktionsändring av systemet (t.ex. på grund av bildtolkning) eller om det nya avtalet om underhåll av Eurodacs funktionsduglighet måste ändras för att täcka ytterligare ändringar (från en teknisk och budgetmässig synvinkel).

Genomföra den andra supportnivån efter idrifttagandet under det fortlöpande underhållet och driften.

Det bör noteras att de två nya resurserna (två tillfälligt anställda heltidsekvivalenter) kommer att agera utöver den interna arbetsgruppens resurser som även kommer att användas för projekt- och avtalsrelaterad verksamhet samt för ekonomisk uppföljning och operativ verksamhet. Genom att tillfälligt anställda används får man en lämplig varaktighet och kontinuitet i avtalen för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och användning av samma specialiserade personer för den operativa stödverksamheten efter det att projektet har slutförts. Dessutom kräver den operativa stödverksamheten åtkomst till produktionsmiljön vilket uppdragstagare eller extern personal inte kan få.

3.2.3.2.Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter (eller med högst en decimal)

År
2017

År
2018

År 2019

År 2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

18 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

0 402

0 402

0 402

0 402

1 608

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

XX 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

Extern personal (i heltidsekvivalenter ) 64

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 yy 65

- vid huvudkontoret 66

- vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

0 402

0 402

0 402

0 402

1 608

18 motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Olika arbetsuppgifter som rör Eurodac, t.ex. inom ramen för kommissionens yttrande om det årliga arbetsprogrammet och bevakning av genomförandet, övervakning av utarbetandet av byråns budget och övervakning av genomförandet, bistå byrån med att utveckla verksamheten i enlighet med EU:s politik, bland annat genom att delta i expertmöten osv.

Extern personal

En beskrivning av beräkningen av kostnaderna för heltidsekvivalenter bör föras in i avsnitt 3 i bilaga V.

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen    Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras 67 .

3.2.5.Bidrag från tredje part

⌧ Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

   Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

   Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

Påverkan på egna medel

Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 68

År
2017

År
2018

År
2019

År
2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel 1

0 492

0 516

0 243

0 536

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

Budgeten ska omfatta ett bidrag från de länder som är associerade till de Eurodac-relaterade åtgärderna i enlighet med bestämmelserna i respektive avtal *. Uppskattningarna är endast vägledande och grundas på beräkningar av intäkter för genomförandet av Eurodac från de länder som för närvarande bidrar till Europeiska unionens allmänna budget (utnyttjade anslag för betalningar) med ett årligt belopp för det relevanta budgetåret, som ska beräknas på grundval av landets bruttonationalprodukt som en procentuell andel av samtliga deltagande staters bruttonationalprodukt. Denna beräkning grundar sig på Eurostats uppgifter för juni 2015 vilka varierar avsevärt beroende på det ekonomiska läget i de deltagande länderna.

* Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EGT L 93, 3.4.2001, s. 40).

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53, 27.2.2008, s. 5).

Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 160, 18.6.2011, s. 39).

Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (2006/0257 CNS, protokollet ingicks den 24 oktober 2008, ännu inte offentliggjort i EUT) och protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EGT L 93, 3.4.2001).

(1) EUT L 62, 5.3.2002, s. 1.
(2) EUT L 180, 29.6.2013, s. 1.
(3) EUT L 180, 29.6.2013, s. 31.
(4) COM(2015) 240 final, 13.5.2015.
(5) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om genomförandet av Eurodacförordningen vad gäller skyldigheten att ta fingeravtryck, SWD(2015) 150 final, 27.5.2015 (ej översatt till svenska).
(6) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011, COM(2016) 194 final, 6.4.2016.
(7) COM(2016) 197 final.
(8)

   Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, debatt under utskottssammanträdet ”De 10 000 saknade flyktingbarnens öde”, 21.4.2016.

(9) EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.
(10) COM(2016) 205 final.
(11) COM(2015) 185 final.
(12) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EUT L 66, 8.3.2006).
(13) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EGT L 93, 3.4.2001, s. 40).
(14) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53, 27.2.2008, s. 5).
(15) Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 160, 18.6.2011, s. 39).
(16) Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (2006/0257 CNS, protokollet ingicks den 24 oktober 2008, ännu inte offentliggjort i EUT) och protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge (EGT L 93, 3.4.2001).
(17) EUCO 22/15, 26.06.2015.
(18) EUCO 26/15, 15.10.2015.
(19) EUCO 12/16, 18.03.2016.
(20) SWD(2015) 150 final.
(21)

   Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk migrationsagenda, COM(2015) 240 final, 13.5.2015, s.13.

(22) (Rapport EUR 26193 EN; ISBN 978-92-79-33390-3).
(23) EGT L 316, 15.12.2000, s. 1.
(24) EGT L 62, 5.3.2002, s. 1.
(25) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).
(26) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr No 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).
(27) Se sidan 31 i detta nummer av EUT.
(28)  COM(2015) 240 final, 13.5.2015.
(29)  Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).
(30)  EU:s handlingsplan för återvändande, COM(2015) 453 final.
(31)  COM(2016) 205 final.
(32) Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).
(33) Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).
(34) Rådets beslut nr 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om att inrätta en europeisk polisbyrå (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009, s. 37).
(35) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar och personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).
(36) Förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).
(37)  COM(2015) 150 final, 27.5.2015.
(38)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.
(39) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
(40) Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).
(41) Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).
(42) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
(43) EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
(44) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(45) EUT L 180, 29.6.2013, s. 1.;
(46) Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB. verksamhetsbaserad förvaltning, ABB: verksamhetsbaserad budgetering.
(47) I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(48) EUT L 180, 29.6.2013, s. 1.
(49) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning). EUT L 180, 29.6.2013, s. 31.
(50) COM(2016) 197 final.
(51) COM(2016) 205 final.
(52) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG, EUT L 150, 20.5.2014, s. 143.
(53)

   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Enligt artikel 1 3 ”kan byrån även ges ansvar för förberedelsen, utvecklingen och den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa än dem som avses i punkt 2, endast om detta föreskrivs i relevanta lagstiftningsinstrument” (EUT L 286, 1.11.2011, s. 1).

(54) Närmare uppgifter om förvaltningsmetoder och hänvisningar till budgetförordningen återfinns på webbplatsen BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(55) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(56) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(57) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(58) Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(59) Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(60) Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex.: antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(61) Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(62) År 2017 är det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(63) COM(2013) 519 final: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Programmering av mänskliga och ekonomiska resurser för de decentraliserade byråerna 2014–2020.
(64) [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen]. AL = Local Staff; END = Seconded National Expert; INT = agency staff; JED = Junior Experts in Delegations.
(65) Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(66) Framför allt för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt Europeiska fiskerifonden (EFF).
(67) Se artiklarna 11 och 17 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
(68) När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
Top