Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0733-20091107

Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (kodifierad version)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/733/2009-11-07

2008R0733 — SV — 07.11.2009 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 733/2008

av den 15 juli 2008

om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

(kodifierad version)

(EGT L 201, 30.7.2008, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1048/2009 av den 23 oktober 2009

  L 290

4

6.11.2009
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 733/2008

av den 15 juli 2008

om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

(kodifierad version)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl ( 1 ) har ändrats flera gånger ( 2 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986, släpptes stora mängder radioaktiva ämnen ut i atmosfären.

(3)

Utan att det påverkar möjligheten att i framtiden tillämpa, om detta blir nödvändigt, bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnkraftsolycka eller annan radiologisk nödsituation ( 3 ), bör gemenskapen med hänsyn till de speciella följderna av olyckan vid Tjernobyl säkerställa att jordbruksprodukter och förädlade jordbruksprodukter avsedda som människoföda och som kan vara förorenade införs i gemenskapen bara enligt gemensamma bestämmelser.

(4)

Dessa gemensamma bestämmelser bör trygga konsumenternas hälsa samt utan att inverka negativt på handeln mellan gemenskapen och tredjeland bevara marknadens enighet och förebygga omställning av handeln.

(5)

Överensstämmelse med gränsvärdena bör säkerställas genom tillbörlig kontroll som i fall av bristande överensstämmelse kan leda till importförbud.

(6)

Radioaktiviteten i många jordbruksprodukter har minskat och kommer att sjunka till samma nivåer som före Tjernobylolyckan. Ett förfarande bör därför fastställas i syfte att utesluta sådana produkter från räckvidden av denna förordning.

(7)

Eftersom denna förordning gäller alla jordbruksprodukter och förädlade jordbruksprodukter avsedda som människoföda finns det för närvarande inget behov att tillämpa det förfarande som avses i artikel 14 i rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur ( 4 ).

(8)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 5 ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Med undantag för produkter som är otjänliga som människoföda och som finns i förteckningen i bilaga I samt sådana produkter som kan bli undantagna från denna förordnings räckvidd enligt det förfarande som avses i artikel 5.2, ska denna förordning gälla produkter med ursprung i tredjeland och som omfattas av

a) bilaga I till fördraget,

b) rådets förordning (EG) nr 1667/2006 av den 7 november 2006 om glukos och laktos ( 6 ),

c) rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin ( 7 ),

d) rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter ( 8 ).

Artikel 2

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av andra gällande bestämmelser ska övergången till fri omsättning av de produkter som avses i artikel 1 vara beroende av att gränsvärdena som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel inte överskrids:

2.  De sammanlagda gränsvärdena för radioaktivitet uttryckta i cesium-134 och cesium-137 ska vara följande ( 9 ):

a) 370 Bq/kg för mjölk och de mjölkprodukter som upptas i listan i bilaga II och i livsmedel avsedda som spädbarnsmat under de första fyra till sex levnadsmånaderna, vilka till fullo uppfyller näringskraven för denna personkategori och saluförs i detaljhandeln i förpackningar som är tydligt märkta ”spädbarnsmat”.

b) 600 Bq/kg för alla andra berörda produkter.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna ska kontrollera överensstämmelsen med gränsvärdena i artikel 2.2 för de produkter som avses i artikel 1, med hänsyn till radioaktivitetsnivån i ursprungslandet.

Kontrollen kan också omfatta uppvisande av exportlicenser.

Beroende på kontrollens resultat ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa artikel 2.1, inbegripet förbud för övergång till fri omsättning, antingen för varje enskilt fall eller allmänt för en viss produkt.

2.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla kommissionen all information om tillämpningen av denna förordning, särskilt fall av överskridande av gränsvärdena.

Kommissionen ska vidarebefordra sådan information till de övriga medlemsstaterna.

3.  Vid upprepat överskridande av gränsvärdena, får nödvändiga åtgärder vidtas enligt det förfarande som avses i artikel 5.2.

Sådana åtgärder kan även inbegripa importförbud av produkter med ursprung i berört tredjeland.

Artikel 4

Tillämpningsföreskrifter till denna förordning, varje ändring av produkterna i bilaga I, samt listan av produkter som undantas från denna förordning ska antas enligt det förfarande som avses i artikel 5.2.

Artikel 5

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 737/90, ändrad genom de förordningar som är förtecknade i bilaga III, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

▼M1

Den ska upphöra att gälla

1. den 31 mars 2020, om inte rådet vid ett tidigare datum beslutar annat, särskilt om den lista över uteslutna produkter som avses i artikel 4 omfattar alla produkter som är lämpliga som människoföda och på vilka denna förordning ska tillämpas,

2. när den kommissionsförordning som avses i artikel 2.1 i förordning (Euratom) nr 3954/87 träder i kraft, om detta ikraftträdande äger rum före den 31 mars 2020.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IProdukter otjänliga som människoföda

KN-nummer

Beskrivning

ex010110 10

ex010190 19

Kapplöpningshästar

ex01 06

Andra (levande djur utom tamkaniner och duvor; inte för förtäring av människor)

0301 10

Levande akvariefiskar

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Fågelägg utan skal samt äggula, otjänliga som människoföda (1)

ex050400 00

Icke-ätbara tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar

0511 10 00

ex051191 90

0511 99

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, utom ätligt djurblod; döda djur av sådana slag som omfattas av kapitel 1 och 3, otjänliga som människoföd

ex07 13

Torkade, spritade baljfrön, även skalade eller sönderdelade, för utsäde

1001 90 10

Spält för utsäde (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Hybridmajs för utsäde (1)

1006 10 10

Ris för utsäde (1)

1007 00 10

Hybridsorghum för utsäde (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, hela eller i bitar, för utsäde (1)

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används för utsäde

1501 00 11

Ister och annat svinfett för industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1502 00 10

Andra fetter av nötkreatur, får eller getter än de som tas upp under rubrik 1503, för industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1503 00 11

Isterolja och oleostearin för industriellt bruk (1)

1503 00 30

Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1507 10 10

1507 90 10

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1508 10 10

1508 90 10

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1511 10 10

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Andra oljor för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

1515 30 10

Ricinolja och fraktioner av denna olja för framställning av aminoundekansyra för användning vid tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast (1)

1515 90 11

Tungolja, jojoba och oiticicaolja, myrtenvax och japanvax samt fraktioner av dessa

1518 00 31

1518 00 39

Blandningar av flytande vegetabiliska oljor för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1)

2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

3824 10 00

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

4501

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet

5302

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet granavfall samt rivet avfall och riven lump)

ex Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt, utom växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter enligt undernummer 0601 20 10

(1)   För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.
BILAGA IIMjölk och mjölkprodukter på vilka ett gränsvärde av 370Bq/kg ska tillämpas

KN-nummer

0401

0402

0403 10 11 t.o.m. 39

0403 90 11 t.o.m. 69

0404
BILAGA IIIUpphävd förordning och en förteckning över dess ändringsförordningar i kronologisk ordning

Rådets förordning (EEG) nr 737/90

(EGT L 82, 29.3.1990, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 686/95

(EGT L 71, 31.3.1995, s. 15)

 

Rådets förordning (EG) nr 616/2000

(EGT L 75, 24.3.2000, s. 1)

 

Rådets förordning (EG) nr 806/2003

(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1)

Endast punkt 7 i bilaga III
BILAGA IVJämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 737/90

Denna förordning

Artikel 1, inledningen

Artikel 1, inledning

Artikel 1, första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1, andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 1, tredje strecksatsen

Artikel 1 c

Artikel 1, fjärde strecksatsen

Artikel 1 d

Artikel 1, femte strecksatsen

Artikel 2

Artikel 2.1

Artikel 3, första inledningssatsen

Artikel 3, andra inledningssatsen

Artikel 2.2 inledningssatsen

Artikel 3, första och andra strecksatsen

Artikel 2.2 a och b

Artikel 4.1, första, andra och tredje meningen

Artikel 3.1, första, andra och tredje stycket

Artikel 4.2, första och andra meningen

Artikel 3.2, första och andra stycket

Artikel 5, första och andra meningen

Artikel 3.3, första och andra stycket

Artikel 6

Artikel 4

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 7.3

Artikel 6

Artikel 8, första stycket

Artikel 7 första stycket

Artikel 8, andra stycket, inledningen

Artikel 7, andra stycket, inledningen

Artikel 8, andra stycket, punkt 1

Artikel 7, andra stycket, punkt a

Artikel 8, andra stycket, punkt 2

Artikel 7, andra stycket, punkt b

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV( 1 ) EGT L 82, 29.3.1990, s. 1. Förordningen senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 2 ) Se bilaga III.

( 3 ) EGT L 371, 30.12.1987, s. 11. Förordningen ändrad genom förordning (Euratom) nr 2218/89 (EGT L 211, 22.7.1989, s. 1).

( 4 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 321. Rättat i EUT L 226, 25.6.2004, s. 128.

( 5 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 6 ) EUT L 312, 11.11.2006, s. 1.

( 7 ) EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

( 8 ) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

( 9 ) Värdena för koncentrerade eller torkade produkter ska beräknas på grundval av den rekonstituerade produkten färdig för förtäring.

Top