Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0426-20151001

Kommissionens genomförandebeslut av den 5 augusti 2013 om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU [delgivet med nr C(2013) 4951] (Text av betydelse för EES) (2013/426/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/426/2015-10-01

2013D0426 — SV — 01.10.2015 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 5 augusti 2013

om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

[delgivet med nr C(2013) 4951]

(Text av betydelse för EES)

(2013/426/EU)

(EGT L 211 7.8.2013, s. 5)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12 februari 2014

  L 44

53

14.2.2014

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1752 av den 29 september 2015

  L 256

17

1.10.2015
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 5 augusti 2013

om åtgärder för att förhindra spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

[delgivet med nr C(2013) 4951]

(Text av betydelse för EES)

(2013/426/EU)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen ( 1 ), särskilt artikel 22.6, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar både tamsvin och vildsvin. Viruset kan spridas mycket snabbt, särskilt genom produkter som härrör från smittade djur och kontaminerade föremål.

(2)

Sedan det bekräftades 2007 att afrikansk svinpest förekom i Georgien har Ryssland rapporterat om ett stort antal utbrott av sjukdomen hos tamsvin och vildsvin i hela den europeiska delen av landets territorium. Efter en rapport om ett utbrott av afrikansk svinpest i Leningradområdet i Ryssland, som gränsar till Estland och Finland, antogs kommissionens beslut 2011/78/EU av den 3 februari 2011 om åtgärder för att förhindra spridning av afrikanskt svinpestvirus från Ryssland till unionen ( 2 ), där det fastställs bestämmelser som ska förhindra att sjukdomen sprids till unionen.

(3)

I enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG ( 3 ) och med artikel 3 i rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel ( 4 ) är det inte tillåtet att importera svin och fläskköttsprodukter från tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av afrikansk svinpest har bekräftats.

(4)

De åtgärder som fastställs i beslut 2011/78/EU säkerställer att fordon som använts för transport av svin och som anländer till unionen rengörs och desinfekteras ordentligt. Åtgärderna fastställdes med beaktande av risken för spridning av sjukdomen med tanke på spridningsvägarna och virusets överlevnadsmöjligheter i miljön.

(5)

I juni 2013 rapporterade Vitryssland att landet bekräftade ett utbrott av afrikansk svinpest hos hobbybesättningar av svin i regionen Hrodna, nära gränsen till Litauen och Polen. Eftersom den regionen ligger i unionens närhet finns det en stor risk för att afrikansk svinpest ska spridas till unionens territorium. De åtgärder som föreskrivs i beslut 2011/78/EU bör därför också gälla för fordon som anländer till unionen från Vitryssland.

(6)

Det bör i synnerhet säkerställas att alla fordon som har använts för transport av levande djur och foder och som anländer till unionen från smittade områden rengörs och desinfekteras ordentligt, samt att denna rengöring och desinfektion dokumenteras på vederbörligt vis.

(7)

Transportföretaget bör se till att det för alla fordon som används för transport av djur eller foder finns ett register med uppgifter om rengöring och desinfektion och att detta register sparas i minst tre år.

(8)

För att unionslagstiftningen ska vara tydlig och konsekvent bör beslut 2011/78/EU upphävas och ersättas med det här beslutet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

I detta beslut avses med djurtransportmedel ett fordon som har använts för transport av levande djur.

▼B

Artikel 2

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska se till att antingen transportföretaget eller föraren av ett djurtransportmedel som anländer från de tredjeländer eller från de delar av territoriet i tredjeländer som förtecknas i bilaga I lämnar uppgifter till medlemsstatens behöriga myndighet vid införselstället till unionen, av vilka det framgår att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen har rengjorts och desinficerats efter den sista avlastningen av djur.

▼B

2.  Den information som avses i punkt 1 ska tas upp i en försäkran som ifyllts i enlighet med mallen i bilaga II eller i något annat motsvarande format som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i den mallen.

3.  Originalet till den försäkran som avses i punkt 2 ska bevaras av den behöriga myndigheten under tre år.

Artikel 3

1.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där införselstället i unionen ligger ska kontrollera att alla djurtransportmedel som anländer till unionen från de tredjeländer eller delar av territoriet i de tredjeländer som förtecknas i bilaga I har rengjorts och desinficerats ordentligt.

2.  Om de kontroller som avses i punkt 1 visar att rengöringen och desinfektionen har utförts ordentligt eller om de behöriga myndigheterna utöver de åtgärder som anges i punkt 1 har beställt, organiserat och utfört ytterligare desinfektion av tidigare rengjorda djurtransportmedel som används för transport av djur, ska den behöriga myndigheten intyga detta genom att utfärda ett intyg i enlighet med mallen i bilaga III.

▼M1

3.  Om de kontroller som avses i punkt 1 visar att rengöringen och desinfektionen av djurtransportmedlet inte har utförts på ett tillfredsställande vis ska den behöriga myndigheten vidta någon av följande åtgärder:

a) Se till att djurtransportmedlet rengörs och desinficeras ordentligt på en plats som anvisats av den behöriga myndigheten, så nära införselstället till den berörda medlemsstaten som möjligt, och utfärda det intyg som avses i punkt 2.

b) Om det inte finns någon lämplig lokal för rengöring och desinfektion i närheten av införselstället eller om det finns en risk för att animaliska restprodukter kan falla ut från det ej rengjorda djurtransportmedlet,

i) vägra djurtransportmedlet inresa till unionen, eller

ii) genomföra en preliminär desinfektion på plats av det djurtransportmedel som inte har rengjorts och desinficerats på ett tillfredsställande vis, i avvaktan på att de åtgärder som föreskrivs i led a vidtas inom 48 timmar från ankomsten till EU:s gräns.

▼B

4.  Originalet till det intyg som avses i punkt 2 ska sparas av transportföretaget eller föraren av djurtransportmedlet i tre år. En kopia av det intyget ska bevaras av den behöriga myndigheten i tre år.

▼M1

5.  Medlemsstatens behöriga myndighet vid införselstället till unionen kan se till att varje fordon, inklusive sådana fordon som transporterar foder, för vilket det inte kan uteslutas att det utgör en betydande risk för att afrikansk svinpest introduceras till unionens territorium, underkastas en desinfektion på plats av hjulen eller andra delar av fordonet som anses vara nödvändig för att minska den risken.

▼B

Artikel 4

Beslut 2011/78/EU ska upphöra att gälla.

▼M2

Artikel 4a

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2019.

▼B

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPESTVIRUS HAR BEKRÄFTATS

Vitryssland

Ryssland

▼M2

Ukraina

▼B
BILAGA II

MALL FÖR FÖRSÄKRAN SOM SKA LÄMNAS AV TRANSPORTFÖRETAGET ELLER FÖRAREN AV DET DJURTRANSPORTMEDEL SOM ANLÄNDER TILL UNIONEN FRÅN TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPEST HAR BEKRÄFTATS

Jag försäkrar i egenskap av företrädare för transportföretaget/djurtransportmedlets förare följande:

(ange fordonets registreringsnummer)

 Djur har senast lastats av på följande plats(er):

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Efter det att djuren lastats av rengjordes och desinficerades djurtransportmedlet. Rengöringen och desinfektionen omfattade det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, i tillämpliga fall hela lastbilsöverbyggnaden, lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen.

 Rengöringen och desinfektionen skedde på följande plats(er):

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Desinfektionsmedlet hade spätts ut enligt tillverkarens anvisningar (ange medlets namn och dess koncentration):

 

 Nästa lastning av djur kommer att äga rum på följande adress och vid följande tidpunkt:

 Land, region, ort

Datum

(dag, månad, år)

Tidpunkt

(exakt klockslag)

 

 

 

 

 Datum

Ort

Underskrift av transportföretagets företrädare/föraren

 

 

 

Namn på transportföretaget/djurtransportmedlets förare samt företagsadress (med versaler)
BILAGA III

INTYG OM RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV DJURTRANSPORTMEDEL SOM ANLÄNDER TILL UNIONEN FRÅN TREDJELÄNDER ELLER DELAR AV TERRITORIET I TREDJELÄNDER DÄR FÖREKOMST AV AFRIKANSK SVINPEST HAR BEKRÄFTATS

Härmed intygas att undertecknad har kontrollerat följande:

1. Djurtransportmedlet (djurtransportmedlen), med registreringsnummer, och inspektionen visar att det utrymme där djuren förvaras eller lastutrymmet, [lastbilsöverbyggnaden] ( 5 ), lastrampen, den utrustning som har varit i kontakt med djuren, däcken, förarhytten samt de skyddskläder och skyddsskor som har använts vid avlastningen är rengjorda på ett tillfredsställande vis.

(ange registreringsnummer)

2. De uppgifter som lämnats i form av en försäkran enligt bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2013/426/EU eller en annan motsvarande handling som omfattar de uppgifter som anges i bilaga II till kommissionens genomförandebeslut 2013/426/EU.Datum

Tid

Ort

Behörig myndighet

Tjänstemannens underskrift (1)

 

 

 

 

 

Stämpel:

Namnförtydligande (med versaler):

(1)   Stämpeln och underskriften ska vara av en annan färg än den tryckta texten.( 1 ) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 2 ) EUT L 30, 4.2.2011, s. 40.

( 3 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 321.

( 4 ) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 5 ) Stryk i förekommande fall om ej tillämpligt.

Top