Help Print this page 

Document 32012R0848

Title and reference
Kommissionens förordning (EU) nr 848/2012 av den 19 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller fenylkvicksilverföreningar Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 253, 20.9.2012, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 202 - 204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/848/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 848/2012

av den 19 september 2012

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller fenylkvicksilverföreningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen menade i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet om gemenskapens kvicksilverstrategi (2) att det är nödvändigt att minska kvicksilvernivåerna i miljön och människors exponering för ämnet och föreslog som mål bland annat att se till att mindre mängder kvicksilver kommer i omlopp genom att minska tillgången och efterfrågan, att minska kvicksilverutsläppen och att öka skyddet mot kvicksilverutsläpp. Meddelandet sågs över 2010 (3).

(2)

Rådet har ett flertal gånger bekräftat det övergripande målet att skydda människors hälsa och miljön från utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar genom att minska och där det är möjligt helt undanröja människans kvicksilverutsläpp i luft, vatten och mark. I samband med detta underströk rådet att produkter med tillsats av kvicksilver bör fasas ut så snabbt och fullständigt som möjligt om lämpliga alternativ finns, med en utfasning av alla produkter med tillsats av kvicksilver som slutmål varvid vederbörlig hänsyn tas till tekniska och ekonomiska förhållanden samt behovet av vetenskaplig forskning och utveckling (4).

(3)

Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt för vilda djur och växter. Höga doser kan vara dödliga för människor, men även relativt låga doser kan få allvarliga följder för nervsystemets utveckling och har också kopplats till skadliga effekter på hjärt- och kärlsystem, samt immun- och fortplantningssystemen. Kvicksilver anses vara en svårnedbrytbar förorening som i olika former cirkulerar i luft, vatten, sediment, jord samt i växter och djur. Det kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, dess giftigaste form.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 ska en medlemsstat, om den anser att tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ett ämne som sådant eller ingående i en beredning eller vara utgör en risk för människors hälsa eller miljön som inte i tillräcklig grad begränsas och behöver åtgärdas, utarbeta en dokumentation efter att ha anmält sin avsikt att göra detta till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten).

(5)

Genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/2008 av den 14 mars 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (5) införlivades förordning (EG) nr 1907/2006 med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(6)

Norge har utarbetat en dokumentation om fem fenylkvicksilverföreningar, nämligen fenylkvicksilveracetat, fenylkvicksilverpropionat, fenylkvicksilver-2-etylhexanoat, fenylkvicksilveroktanoat och fenylkvicksilverneodekanoat, som visar att unionsövergripande åtgärder är nödvändiga för att motverka de risker för människors hälsa och miljön som tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av dessa ämnen, som sådana eller ingående i en beredning eller vara, medför. Dokumentationen lämnades till myndigheten för att inleda begränsningsförfarandet.

(7)

De fem fenylkvicksilverföreningarna används särskilt som katalysatorer i polyuretansystem som används för beläggningar, lim, fogmassa och elastomertillämpningar. Kvicksilverkatalysatorerna ingår i polymerstrukturen och kvarstannar i slutprodukten från vilken inga utsläpp av kvicksilver eller fenylkvicksilverföreningar sker avsiktligt. Övriga fenylkvicksilverföreningar är inte kända för att användas som katalysatorer i polyuretansystem och omfattas därför inte av bedömningen i dokumentationen.

(8)

Fenylkvicksilverföreningarnas livscykel medför betydande kvicksilverutsläpp i miljön och bidrar till den totala mängden kvicksilverutsläpp. Framför allt bryts fenylkvicksilverföreningar ned i miljön och bildar nedbrytningsprodukter, bland annat metylkvicksilver, som är lika allvarliga hot som långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen). Interkonversionen mellan fenylkvicksilverföreningarnas metaboliter gör att dessa kan spridas lång väg. Eftersom omvandlings-/nedbrytningsprodukter med PBT-egenskaper skapas måste fenylkvicksilverföreningarna själva behandlas som PBT-ämnen avseende utsläpp och kontroll av exponering. Därför bör människors exponering för ämnena och utsläppen av dem i miljön hållas så låga som möjligt.

(9)

Den huvudsakliga källan för människors exponering via miljön kan vara livsmedel, där nedbrytningsprodukter från fenylkvicksilverföreningar, inklusive metylkvicksilver, kan finnas. Metylkvicksilver lagras och koncentreras främst i den marina näringskedjan, vilket innebär att människor och vilt som äter mycket fisk och skaldjur är särskilt sårbara. Metylkvicksilver tar sig lätt genom både placentabarriären och blod-hjärnbarriären och kan därför skada den mentala utvecklingen redan hos foster, vilket gör exponering för metylkvicksilver särskilt allvarlig för kvinnor i fertil ålder och barn.

(10)

Myndighetens riskbedömningskommitté antog den 10 juni 2011 ett yttrande om den föreslagna begränsningen med bedömning av dess verkan för att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Kommittén noterade därutöver att andra organiska kvicksilverföreningar kan användas som katalysatorer vid polymerframställning. Dessa ämnen omfattades dock inte av bedömningen i dokumentationen.

(11)

Myndighetens kommitté för socioekonomisk analys antog den 15 september 2011 ett yttrande om den föreslagna begränsningen, med bedömning av dess verkan för att bemöta de konstaterade riskerna sett till den socioekonomiska nyttan i förhållande till de socioekonomiska kostnaderna.

(12)

Myndigheten har lämnat yttrandena från riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys till kommissionen.

(13)

Det är lämpligt att ge berörda parter rimlig tid för att vidta de åtgärder som kan krävas för att följa denna förordning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 10 oktober 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2005) 20 slutlig.

(3)  KOM(2010) 723 slutlig.

(4)  Rådets slutsatser av den 15 mars 2011 om översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi, av den 4 december 2008 om att bemöta globala risker med kvicksilver och av den 24 juni 2005 om gemenskapens kvicksilverstrategi.

(5)  EUT L 182, 10.7.2008, s. 11.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande post läggas till som post 62:

”62.

a)

Fenylkvicksilveracetat

 

EG-nr: 200-532-5

 

CAS-nr: 62-38-4

b)

Fenylkvicksilverpropionat

 

EG-nr: 203-094-3

 

CAS-nr: 103-27-5

c)

Fenylkvicksilver-2-etylhexanoat

 

EG-nr: 236-326-7

 

CAS-nr: 13302-00-6

d)

Fenylkvicksilveroktanoat

 

EG-nr: —

 

CAS-nr: 13864-38-5

e)

Fenylkvicksilverneodekanoat

 

EG-nr: 247-783-7

 

CAS-nr: 26545-49-3

1.

Får inte tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar efter den 10 oktober 2017 om koncentrationen av kvicksilver i blandningen uppgår till 0,01 viktprocent eller mer.

2.

Varor eller delar av varor som innehåller ett eller flera av dessa ämnen får inte släppas ut på marknaden efter den 10 oktober 2017 om koncentrationen av kvicksilver i varan eller i delen av varan uppgår till 0,01 viktprocent eller mer.”


Top