EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0032-20150227

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/2015-02-27

02002L0032 — SV — 27.02.2015 — 019.006


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/32/EG

av den 7 maj 2002

om främmande ämnen och produkter i djurfoder

(EGT L 140 30.5.2002, s. 10)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/57/EG Text av betydelse för EES av den 17 juni 2003

  L 151

38

19.6.2003

 M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/100/EG Text av betydelse för EES av den 31 oktober 2003

  L 285

33

1.11.2003

 M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/8/EG Text av betydelse för EES av den 27 januari 2005

  L 27

44

29.1.2005

 M4

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/86/EG Text av betydelse för EES av den 5 december 2005

  L 318

16

6.12.2005

 M5

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/87/EG Text av betydelse för EES av den 5 december 2005

  L 318

19

6.12.2005

 M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/13/EG Text av betydelse för EES av den 3 februari 2006

  L 32

44

4.2.2006

 M7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/77/EG Text av betydelse för EES av den 29 september 2006

  L 271

53

30.9.2006

 M8

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/76/EG Text av betydelse för EES av den 25 juli 2008

  L 198

37

26.7.2008

 M9

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/8/EG Text av betydelse för EES av den 10 februari 2009

  L 40

19

11.2.2009

►M10

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

 M11

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/124/EG Text av betydelse för EES av den 25 september 2009

  L 254

100

26.9.2009

 M12

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/141/EG Text av betydelse för EES av den 23 november 2009

  L 308

20

24.11.2009

 M13

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/6/EU Text av betydelse för EES av den 9 februari 2010

  L 37

29

10.2.2010

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011

  L 159

7

17.6.2011

►M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 277/2012 av den 28 mars 2012

  L 91

1

29.3.2012

►M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012

  L 219

5

17.8.2012

►M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 107/2013 av den 5 februari 2013

  L 35

1

6.2.2013

►M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013

  L 328

86

7.12.2013

►M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/186 av den 6 februari 2015

  L 31

11

7.2.2015
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/32/EG

av den 7 maj 2002

om främmande ämnen och produkter i djurfoderArtikel 1

1.  Detta direktiv gäller främmande ämnen i produkter avsedda för djurfoder.

2.  Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i

a) rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser ( 1 ),

b) rådets direktiv 96/25/EG och rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar ( 2 ),

c) rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker ( 3 ), rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål ( 4 ), rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung ( 5 ) och rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker ( 6 ), när dessa rester inte anges i bilaga I till det här direktivet,

d) gemenskapslagstiftning rörande veterinärfrågor som rör folkhälsa och djurs hälsa,

e) rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder ( 7 ),

f) rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov ( 8 ).

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)  foder: produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och produkter som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur,

b)  foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, och produkter som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som, med eller utan tillsatser, används för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning, för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar,

c)  tillsatser: tillsatser enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 70/524/EEG,

d)  förblandningar: blandningar av tillsatser eller blandningar av en eller flera tillsatser med bärsubstanser avsedda för tillverkning av foder,

e)  foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller tillskottsfoder,

f)  tillskottsfoder: foderblandningar med hög halt av vissa ämnen som genom sin sammansättning inte täcker dagsbehovet utan att kompletteras med annat foder,

g)  helfoder: foderblandningar som genom sin sammansättning kan tillgodose ett dagsbehov,

h)  produkter avsedda för djurfoder: foderråvaror, förblandningar, tillsatser, foder och alla andra material avsedda för användning som djurfoder eller som används i djurfoder,

i)  dagsbehov (dagsgiva): genomsnittlig sammanlagd mängd foder, beräknad på en vattenhalt på 12 %, som dagligen krävs för att ett djur av en viss art och åldersgrupp och med en viss avkastning skall få hela sitt näringsbehov tillfredsställt,

j)  djur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls eller används av människor för livsmedelsproduktion samt djur som lever i vilt tillstånd och utfodras med foder,

k)  utsläppande på marknaden eller omsättning: innehav av produkter avsedda för djurfoder för försäljning, däri inbegripet försäljningserbjudanden, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje man, samt själva försäljningen eller andra former av överlåtelse,

l)  främmande ämnen: varje typ av ämne eller produkt, med undantag av sjukdomsframkallande ämnen, som förekommer i och/eller på en produkt avsedd att användas för djurfoder och som kan medföra fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön eller kan ha en negativ inverkan på animalieproduktionen.

Artikel 3

1.  Produkter avsedda för djurfoder får införas för användning i gemenskapen från tredje land, omsättas och/eller användas i gemenskapen endast om de är sunda, oförfalskade och av god handelskvalitet och därför vid korrekt användning inte utgör någon fara för människors eller djurs hälsa eller miljön och inte kan ha negativ inverkan på animalieproduktion.

2.  Särskilt kan produkter avsedda för djurfoder inte anses uppfylla kraven i punkt 1 om deras halt av främmande ämnen inte följer de gränsvärden som fastställs i bilaga I.

Artikel 4

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att de främmande ämnen som finns upptagna i bilaga I kan tillåtas i produkter avsedda för djurfoder endast på där angivna villkor.

2.  För att begränsa eller undanröja källorna till främmande ämnen i produkter avsedda för djurfoder skall medlemsstaterna, i samarbete med de ekonomiska aktörerna, genomföra undersökningar för att identifiera källorna till främmande ämnen i de fall gränsvärdena överskrids och i de fall förhöjda halter av sådana ämnen upptäcks, med hänsyn till bakgrundsvärden. För ett enhetligt tillvägagångssätt i fall av förhöjda halter kan det bli nödvändigt att fastställa åtgärdsgränser för att inleda sådana undersökningar. Dessa får fastställas i bilaga II till detta direktiv.

Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga medlemsstater översända all relevant information och relevanta upptäckter av källan och de åtgärder som vidtagits för att begränsa halten av eller undanröja de främmande ämnena. Denna information skall översändas inom ramen för den årliga rapport som skall översändas till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i direktiv 95/53/EG, utom i de fall då informationen är av omedelbar relevans för övriga medlemsstater. I det senare fallet skall informationen översändas omedelbart.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall föreskriva att produkter avsedda för djurfoder med ett innehåll av ett främmande ämne som överskrider det gränsvärde som anges i bilaga I inte får blandas i utspädningssyfte med samma produkt eller produkter avsedda för djurfoder.

Artikel 6

Om inga särskilda bestämmelser finns för tillskottsfoder skall medlemsstaterna föreskriva att tillskottsfoder, med beaktande av den proportion som föreskrivs för dess användning i en dagsgiva, inte får innehålla högre halter av de främmande ämnen som finns upptagna i bilaga I till detta direktiv än de som anges för helfoder.

Artikel 7

1.  Om en medlemsstat erhåller ny information eller omvärderar redan befintlig information efter det att bestämmelserna i fråga har antagits och därmed har skäl att göra gällande att ett gränsvärde enligt bilaga I eller ett främmande ämne som inte anges där utgör en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, får medlemsstaten under en övergångsperiod sänka gränsvärdet, fastställa ett gränsvärde eller förbjuda ämnet i produkter avsedda för djurfoder. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen till beslutet.

▼M10

2.  Ett beslut ska omedelbart fattas om huruvida bilagorna I och II ska ändras. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.4.

▼B

Medlemsstaten får fortsätta att tillämpa de beslutade åtgärderna så länge inget beslut har fattats av rådet eller kommissionen.

Medlemsstaten måste säkerställa att det beslut som fattats offentliggörs.

Artikel 8

▼M10

1.  Kommissionen ska anpassa bilagorna I och II med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 11.4 för att anta sådana ändringar.

2.  Kommissionen ska även

 kontinuerligt i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 11.2 anta konsoliderade versioner av bilagorna I och II så att ändringarna enligt punkt 1 införlivas, och den får

 definiera godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som ett komplement till de kriterier som finns för djurfoder som genomgått sådana processer. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 11.3.

▼B

3.  Medlemsstaterna skall se till att åtgärder vidtas för att säkerställa en korrekt tillämpning av godtagbara processer enligt punkt 2 och att avgiftade produkter avsedda för djurfoder överensstämmer med bestämmelserna i bilaga I.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall säkerställa att produkter avsedda för djurfoder som följer bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några andra omsättningsrestriktioner som gäller förekomsten av främmande ämnen än vad som följer av detta direktiv samt direktiv 95/53/EG.

Artikel 10

Bestämmelser som kan inverka på folk- eller djurhälsan eller miljön skall antas efter samråd med relevant(a) vetenskaplig(a) kommitté(er).

▼M10

Artikel 11

1.  Kommissionen ska biträdas av ständiga foderkommittén, som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 70/372/EEG ( 9 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼M10 —————

▼B

Artikel 13

1.  Vid export till tredje land av produkter avsedda för djurfoder som framställts i gemenskapen skall medlemsstaterna som minimikrav tillämpa bestämmelserna i detta direktiv.

2.  Punkt 1 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att tillåta återexport enligt de villkor som har fastställs i artikel 12 i förordning (EG) nr 178/2002 ( 10 ). Bestämmelserna i artikel 20 i den förordningen skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 14

1.  Direktiv 1999/29/EG upphör att gälla den 1 augusti 2003 utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelse att följa de tidsgränser som anges i del B av bilaga III för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del A av den bilagan.

2.  Hänvisningar till direktiv 1999/29/EG skall tolkas som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 maj 2003. De skall genast informera kommissionen om detta.

Bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 augusti 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om alla de lagar och andra bestämmelser som antas vid genomförandet av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M14
BILAGA I

GRÄNSVÄRDEN FÖR FRÄMMANDE ÄMNEN ENLIGT ARTIKEL 3.2AVSNITT I:  OORGANISKA FÖRORENINGAR OCH KVÄVEHALTIGA FÖRENINGAR

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

▼M19

1.  Arsenik (1)

Foderråvaror,

med undantag av

2

—  mjöl av gräs, torkad lusern och torkad klöver, torkad sockerbetsmassa och torkad melasserad sockerbetsmassa

4

—  palmkärnexpeller

4  (2)

—  fosfater och kalkhaltiga havsalger

10

—  kalciumkarbonat, kalcium- och magnesiumkarbonat (10) och kalkhaltiga marina skal

15

—  magnesiumoxid och magnesiumkarbonat

20

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav

25  (2)

—  algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

40  (2)

Järnpartiklar använda som spårämne

50

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement,

med undantag av

30

—  kopparsulfatpentahydrat, kopparkarbonat, dikopparkloridtrihydroxid och järn(II)karbonat

50

—  zinkoxid, manganoxid och kopparoxid

100

Tillskottsfoder,

med undantag av

4

—  mineralfoder

12

—  tillskottsfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

10  (2)

—  beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder

30

Helfoder,

med undantag av

2

—  helfoder för fisk och helfoder för pälsdjur

10  (2)

—  helfoder för sällskapsdjur som innehåller fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav och/eller algmjöl och foderråvaror som framställs av alger

10  (2)

▼M18

2.  Kadmium

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung

1

Foderråvaror av animaliskt ursprung

2

Foderråvaror av mineraliskt ursprung,

2

med undantag av

 

—  fosfater

10

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement,

10

med undantag av

 

—  kopparoxid, manganoxid, zinkoxid och mangansulfatmonohydrat

30

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

2

Förblandningar (6)

15

Tillskottsfoder,

0,5

med undantag av

 

—  mineralfoder

 

– –  som innehåller < 7 % fosfor (8)

5

– –  som innehåller ≥ 7 % fosfor (8)

0,75 per 1 % fosfor (8), högst 7,5

—  tillskottsfoder för sällskapsdjur

2

—  beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder

15

Helfoder,

0,5

med undantag av

 

—  helfoder för nötkreatur (utom kalvar), får (utom lamm), getter (utom killingar) och fisk

1

—  helfoder för sällskapsdjur

2

▼M19

3.  Fluor (7)

Foderråvaror,

med undantag av

150

—  foderråvaror av animaliskt ursprung, utom marina skaldjur såsom krill, och kalkhaltiga marina skal

500

—  marina skaldjur såsom krill

3 000

—  fosfater

2 000

—  kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

350

—  magnesiumoxid

600

—  kalkhaltiga havsalger

1 000

Vermikulit (E 561)

3 000

Tillskottsfoder

 

—  som innehåller ≤ 4 % fosfor (8)

500

—  som innehåller > 4 % fosfor (8)

125 per 1 % fosfor (8)

Helfoder,

med undantag av

150

—  helfoder för svin

100

—  helfoder för fjäderfä (utom kycklingar) och fisk

350

—  helfoder för kycklingar

250

—  helfoder för nötkreatur, får och getter

 

– –  mjölkande

30

– –  andra

50

4.  Bly (12)

Foderråvaror,

med undantag av

10

—  grovfoder (3)

30

—  fosfater, kalkhaltiga havsalger och kalkhaltiga marina skal

15

—  kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

20

—  jäst

5

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement,

med undantag av

100

—  zinkoxid

500

—  manganoxid, järn(II)karbonat och kopparkarbonat

200

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

med undantag av

30

—  klinoptilolit av vulkaniskt ursprung och natrolit-fonolit

60

Förblandningar (6)

200

Tillskottsfoder,

med undantag av

10

—  mineralfoder

15

—  beredningar av foder för särskilda näringsbehov som frigörs under lång tid med en koncentration av spårelement som är mer än 100 gånger högre än det fastställda gränsvärdet i helfoder

60

Helfoder

5

5.  Kvicksilver (4)

Foderråvaror,

med undantag av

0,1

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav

0,5  (13)

—  kalciumkarbonat och kalcium- och magnesiumkarbonat (10)

0,3

Foderblandningar,

med undantag av

0,1

—  mineralfoder

0,2

—  foderblandningar för fisk

0,2

—  foderblandningar för hundar, katter, akvariefiskar och pälsdjur

0,3

▼M18

6.  Nitrit (5)

Foderråvaror,

15

med undantag av

 

—  fiskmjöl

30

—  ensilage

—  produkter och biprodukter från sockerbetor och sockerrör samt från tillverkning av stärkelse och alkoholhaltig dryck

Helfoder,

15

med undantag av

 

—  helfoder för hundar och katter med en vattenhalt som överstiger 20 %

▼M17

7.  Melamin (9)

Foder,

2,5

med undantag av

 

—  konserverat sällskapsdjursfoder

2,5  (11)

—  fodertillsatserna

 

– –  guanidinoättiksyra

– –  urea

– –  biuret

▼M14

(1)   Gränsvärdena avser den totala mängden arsenik.

(2)   På begäran av de behöriga myndigheterna måste den ansvariga aktören göra en analys för att visa att halten av oorganisk arsenik är lägre än 2 ppm. Denna analys är särskilt viktig när det gäller alger av arten Hizikia fusiforme.

(3)   Grovfoder omfattar produkter avsedda för djurfoder såsom hö, ensilage, färskt gräs osv.

(4)   Gränsvärdena avser den totala mängden kvicksilver.

(5)   Gränsvärdena uttrycks som natriumnitrit.

(6)   Gränsvärdena för förblandningar har fastställts med hänsyn till de tillsatser som har de högsta halterna av bly och kadmium, men inte till olika djurarters känslighet för bly och kadmium. För att skydda djurs och människors hälsa har tillverkaren av förblandningen, i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29), ansvaret för att förblandningen inte bara uppfyller kraven avseende gränsvärden för förblandningar, utan också för att brukanvisningen till förblandningen uppfyller kraven avseende gränsvärden för tillskottsfoder och helfoder.

(7)   Gränsvärden avser en analytiska bestämning av fluor, där extraktionen utförs med saltsyra 1 N under 20 minuter vid rumstemperatur. Likvärdiga extraktionsmetoder får användas om det kan visas att extraktionsmetoden har likvärdig extraktionseffektivitet.

(8)   Andelen (%) fosfor i foder beräknat på 12 % vattenhalt.

(9)   Gränsvärdena avser endast melamin. De strukturellt närbesläktade föreningarna cyanursyra, ammelin och ammelid kommer eventuellt att tas med i gränsvärdet vid ett senare tillfälle.

(10)   Kalcium- och magnesiumkarbonat avser den naturliga blandningen av kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat som beskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 159, 17.6.2011, s. 25).

(11)   Gränsvärdet gäller för konserverat sällskapsdjursfoder vid försäljning.

(12)   För bestämning av bly i kaolinlera och foder som innehåller kaolinlera avser gränsvärdet en analytisk bestämning av bly, där extraktionen utförs i salpetersyra (5 viktprocent) under 30 minuter vid kokpunkten. Likvärdiga extraktionsmetoder får tillämpas om det kan visas att extraktionsmetoden har likvärdig extraktionseffektivitet.

(13)   Gränsvärdet är tillämpligt på våtvikt för fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav avsedda för tillverkning av foderblandningar för hundar, katter, akvariefiskar och pälsdjur.AVSNITT II:  MYKOTOXINER

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

1.  Aflatoxin B1

Foderråvaror

0,02

Tillskottsfoder och helfoder,

0,01

med undantag av

 

—  foderblandningar för mjölkkor och kalvar, mjölkfår och lamm, mjölkgetter och killingar, smågrisar och kycklingar

0,005

—  foderblandningar för nötkreatur (utom mjölkkor och kalvar), får (utom mjölkfår och lamm), getter (utom mjölkgetter och killingar), svin (utom smågrisar) och fjäderfä (utom kycklingar)

0,02

2.  Mjöldryga (Claviceps purpurea)

Foderråvaror och foderblandningar som innehåller omald spannmål

1 000AVSNITT III:  NATURLIGA VÄXTGIFTER

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

1.  Fri gossypol

Foderråvaror,

20

med undantag av

 

—  bomullsfrön

5 000

—  bomullsfrökakor och bomullsfrömjöl

1 200

Helfoder,

20

med undantag av

 

—  helfoder för nötkreatur (utom kalvar)

500

—  helfoder för får (utom lamm) och getter (utom killingar)

300

—  helfoder för fjäderfä (utom värphöns) och kalvar

100

—  helfoder för kaniner, lamm, killingar och svin (utom smågrisar)

60

2.  Vätecyanid

Foderråvaror,

50

med undantag av

 

—  linfrö

250

—  linfrökakor

350

—  maniokprodukter och mandelkakor

100

Helfoder,

50

med undantag av

 

—  helfoder för kycklingar (< 6 veckor)

10

3.  Teobromin

Helfoder,

300

med undantag av

 

—  helfoder för svin

200

—  helfoder för hundar, kaniner, hästar och pälsdjur

50

4.  Vinyltiooxazolidon (5-vinyloxazolidin-2-tion)

Helfoder för fjäderfä,

1 000

med undantag av

 

—  helfoder för värphöns

500

▼M18

5.  Flyktig senapsolja (1)

Foderråvaror,

100

med undantag av

 

—  camelinafrö och produkter framställda därav (2), produkter framställda av senapsfrö (2) samt rapsfrö och produkter framställda därav

4 000

Helfoder,

150

med undantag av

 

—  helfoder för nötkreatur (utom kalvar), får (utom lamm) och getter (utom killingar)

1 000

—  helfoder för svin (utom smågrisar) och fjäderfä

500

▼M14

(1)   Gränsvärdena uttrycks som allylisotiocyanat.

(2)   På begäran av de behöriga myndigheterna måste den ansvariga aktören göra en analys för att visa att den totala halten glukosinolater är lägre än 30 mmol/kg. Referensanalysmetoden är EN-ISO 9167-1:1995.AVSNITT IV:  ORGANISKA KLORFÖRENINGAR (UTOM DIOXINER OCH PCB)

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

1.  Aldrin (1)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,01  (2)

2.  Dieldrin (1)

med undantag av

 

—  fett och olja

0,1  (2)

—  fiskfoder

0,02  (2)

3.  Kamfeklor (toxafen) – summan av indikatorkongenerna CHB 26, 50 och 62 (3)

Fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav,

0,02

med undantag av

 

—  fiskolja

0,2

Helfoder för fisk

0,05

4.  Klordan (summan av cis- och transisomerer och av oxiklordan, uttryckt som klordan)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,02

med undantag av

 

—  fett och olja

0,05

5.  DDT (summan av DDT-, DDD- (eller TDE-) och DDE-isomerer, uttryckt som DDT)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,05

med undantag av

 

—  fett och olja

0,5

▼M19

6.  Endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och av endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan)

Foderråvaror och foderblandningar,

med undantag av

0,1

—  bomullsfrö och produkter som framställs genom bearbetning därav, utom oraffinerad bomullsfröolja

0,3

—  sojabönor och produkter som framställs genom bearbetning därav, utom oraffinerad sojaolja

0,5

—  vegetabilisk råolja

1,0

—  helfoder för fisk, utom för laxfiskar

0,005

—  helfoder för laxfiskar

0,05

▼M14

7.  Endrin (summan av endrin och deltaketoendrin, uttryckt som endrin)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,01

med undantag av

 

—  fett och olja

0,05

8.  Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklorepoxid, uttryckt som heptaklor)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,01

med undantag av

 

—  fett och olja

0,2

9.  Hexaklorbensen (HCB)

Foderråvaror och foderblandningar,

0,01

med undantag av

 

—  fett och olja

0,2

10.  Hexaklorcyklohexan (HCH)

—  alfaisomerer

Foderråvaror och foderblandningar,

0,02

med undantag av

 

—  fett och olja

0,2

—  betaisomerer

Foderråvaror,

0,01

med undantag av

 

—  fett och olja

0,1

Foderblandningar,

0,01

med undantag av

 

—  foderblandningar för mjölkkor

0,005

—  gammaisomerer

Foderråvaror och foderblandningar,

0,2

med undantag av

 

—  fett och olja

2,0

(1)   Enkla eller tillsammans, uttryckt som dieldrin.

(2)   Gränsvärde för aldrin och dieldrin, enkla eller tillsammans, uttryckt som dieldrin.

(3)   

Numrering enligt Parlar, föregånget av ”CHB” eller ”Parlar”:

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktoklorbornan,

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaklorbornan,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorbornan.

▼M15AVSNITT V:  DIOXINER OCH PCB

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg foder (ppt) (1) beräknat på 12 % vattenhalt

▼M16

1.  Dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter (TEQ) enligt Världshälsoorganisationen (WHO) med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) som fastställdes av WHO 2005 (2)]

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung,

0,75

med undantag av

 

—  vegetabilisk olja och dess biprodukter

0,75

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

0,75

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

—  animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

1,50

—  andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

0,75

—  fiskolja

5,0

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja, hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett (3) och skaldjursmjöl

1,25

—  hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

1,75

Fodertillsatserna kaolinlera, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetiska kalciumaluminater och klinoptilolit av sedimentärt ursprung som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

0,75

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

1,0

Förblandningar

1,0

Foderblandningar,

0,75

med undantag av

 

—  foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

1,75

—  foderblandningar för pälsdjur

▼M15

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg foder (ppt) (1) beräknat på 12 % vattenhalt

2.  Summan av dioxiner och dioxinlika PCB (summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner [PCDD], polyklorerade dibensofuraner [PCDF] och polyklorerade bifenyler [PCB]), uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO-TEQ) med användning av de TEF (toxiska ekvivalensfaktorer) som fastställts av WHO 2005 (2)

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung, med undantag av

1,25

—  vegetabilisk olja och dess biprodukter

1,5

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

1,0

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

—  animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

2,0

—  andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

1,25

—  fiskolja

20,0

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja och hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett (3)

4,0

—  hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett

9,0

Fodertillsatserna kaolinlera, vermiculit, natrolit-fonolit, syntetiska kalciumaluminater och klinoptilolit av sedimentärt ursprung som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

1,5

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

1,5

Förblandningar

1,5

Foderblandningar, med undantag av

1,5

—  foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

5,5

—  foderblandningar för pälsdjur

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i μg/kg foder (ppb) beräknat på 12 % vattenhalt (1)

3.  Icke-dioxinlika PCB (summan av PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 och PCB 180 [Ices-6] (1))

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung

10

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

10

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

—  animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

10

—  andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

10

—  fiskolja

175

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja och hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett (4)

30

—  hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett

50

Fodertillsatserna kaolinlera, vermiculit, natrolit-fonolit, syntetiska kalciumaluminater och klinoptilolit av sedimentärt ursprung som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

10

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

10

Förblandningar

10

Foderblandningar, med undantag av

10

—  foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

40

—  foderblandningar för pälsdjur

(1)   Övre koncentrationer: övre koncentrationer beräknas med antagandet att alla värden av de olika kongener som ligger under kvantifieringsgränsen är lika med kvantifieringsgränsen.

(2)   

Tabell över TEF-värden (toxiska ekvivalensfaktorer) för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB.Kongen

TEF-värde

Dibenso-para-dioxiner (PCDD) och dibenso-para-furaner (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioxinlika PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Förkortningar: ”T” = tetra, ”Pe” = penta, ”Hx” = hexa, ”Hp” = hepta, ”O” = okta, ”CDD” = klordibensodioxin, ”CDF” = klordibensofuran, ”CB” = klorbifenyl.

(3)   Färsk fisk och andra vattenlevande djur som levereras och används direkt utan någon mellanliggande bearbetning för framställning av foder för pälsdjur är undantagna från gränsvärdena, medan ett gränsvärde på 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt och på 6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt gäller för färsk fisk och ett gränsvärde på 20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt gäller för fisklever, vilka används för direkt utfodring av sällskapsdjur, cirkusdjur och djur i djurparker eller används som foderråvara vid tillverkningen av foder för sällskapsdjur. Produkter eller bearbetat animaliskt protein från dessa djur (pälsdjur, sällskapsdjur, cirkusdjur och djur i djurparker) får inte komma in i livsmedelskedjan och utfodring med dem är förbjuden inom animalieproduktionen till djur som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

(4)   Färsk fisk och andra vattenlevande djur som levereras och används direkt utan någon mellanliggande bearbetning för framställning av foder för pälsdjur är undantagna från gränsvärdena, medan ett gränsvärde på 75 μg/kg produkt gäller för färsk fisk och ett gränsvärde på 200 μg/kg produkt gäller för fisklever, vilka används för direkt utfodring av sällskapsdjur, cirkusdjur och djur i djurparker eller används som foderråvara vid tillverkningen av foder för sällskapsdjur. Produkter eller bearbetat animaliskt protein från dessa djur (pälsdjur, sällskapsdjur, cirkusdjur och djur i djurparker) får inte komma in i livsmedelskedjan och utfodring med dem är förbjuden inom animalieproduktionen till djur som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

▼M19AVSNITT VI:  SKADLIGA BOTANISKA ORENHETER

Främmande ämne

Produkter avsedda för djurfoder

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

1.  Ogräsfrön och omalda och okrossade frukter som innehåller alkaloider, glukosider eller andra toxiska ämnen, enskilda eller tillsammans, däribland

Foderråvaror och foderblandningar

3 000

—  Datura sp.

1 000

2.  Crotalaria spp.

Foderråvaror och foderblandningar

100

3.  Frö och skal från Ricinus communis L., Croton tiglium L. och Abrus precatorius L. samt bearbetade produkter av dem (1), enskilda eller tillsammans

Foderråvaror och foderblandningar

10  (2)

4.  Oskalade bokollon – Fagus sylvatica L.

Foderråvaror och foderblandningar

Frö och frukter samt bearbetade produkter av dem får bara förekomma i fodret i spårmängder som inte kan bestämmas kvantitativt

5.  Purgerbuske – Jatropha curcas L.

Foderråvaror och foderblandningar

Frö och frukter samt bearbetade produkter av dem får bara förekomma i fodret i spårmängder som inte kan bestämmas kvantitativt

6.  Frö från Ambrosia spp.

Foderråvaror (1),

med undantag av

50

—  hirs (korn av Panicum miliaceum L.) och sorghum (korn av Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.) som inte ges direkt till djuren (1)

200

Foderblandningar som innehåller omalda korn och frön

50

7.  Frö från

— Indisk senap – Brassica juncea (L.) Czern. och Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

— Sareptasenap – Brassica juncea (L.) Czern. och Coss. ssp. juncea

— Kinesisk senap – Brassica juncea (L.) Czern. och Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

— Svart senap – Brassica nigra (L.) Koch

— Etiopisk senap – Brassica carinata A. Braun

Foderråvaror och foderblandningar

Frö får bara förekomma i fodret i spårmängder som inte kan bestämmas kvantitativt

(1)   I den mån det går att avgöra med mikroskopanalys.

(2)   Omfattar även delar av fröskal.

(3)   

När det lämnas entydiga bevis för att korn och frön kommer att malas eller krossas behöver dessa korn och frön inte rengöras före malning eller krossning även om de innehåller frön från

Ambrosia

spp. i mängder som överstiger gränsvärdet, förutsatt att

— sändningen transporteras i sin helhet till malnings- eller krossanläggningen, och malnings- eller krossanläggningen har underrättats i förväg om förekomsten av höga halter av frön från Ambrosia spp. så att den kan vidta ytterligare förebyggande åtgärder för att förhindra att fröna sprids i miljön,

— det lämnas starka bevis för att det vidtas förebyggande åtgärder för att förhindra att frön från Ambrosia spp. sprids i miljön under transport till malnings- eller krossanläggningen, och

— den behöriga myndigheten godkänner transporten efter att ha försäkrat sig om att ovannämnda villkor är uppfyllda.

▼M14AVSNITT VII:  OUNDVIKLIG KORSKONTAMINATION AV GODKÄNDA FODERTILLSATSER I FODER DE INTE ÄR AVSEDDA FÖR

Koccidiostat

Produkter avsedda för djurfoder (1)

Maximalt innehåll i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt

1.  Dekokinat

Foderråvaror

0,4

Foderblandningar för

 

—  värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)

0,4

—  slaktkycklingar under tiden före slakt då användning av dekokinat är förbjuden (karensfoder)

0,4

—  andra djurarter

1,2

Förblandningar för användning i foder där användning av dekokinat inte är godkänd

 (2)

▼M16

2.  Diklazuril

Foderråvaror

0,01

Foderblandningar för

 

—  värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)

0,01

—  kaniner för slakt och avel under tiden före slakt då användning av diklazuril är förbjuden (karensfoder)

0,01

—  andra djurarter, utom kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor), slaktkycklingar, pärlhöns och slaktkalkoner

0,03

Förblandningar för användning i foder där användning av diklazuril inte är godkänd

 (2)

▼M14

3.  Halofuginonhydrobromid

Foderråvaror

0,03

Foderblandningar för

 

—  värpande fåglar, kycklingar för uppfödning till värphöns och kalkoner > 12 veckor)

0,03

—  slaktkycklingar och kalkoner < 12 veckor) under tiden före slakt då användning av halofuginonhydrobromid är förbjuden (karensfoder)

0,03

—  andra djurarter

0,09

Förblandningar för användning i foder där användning av halofuginonhydrobromid inte är godkänd

 (2)

▼M16

4.  Lasalocid-A-natrium

Foderråvaror

1,25

Foderblandningar för

 

—  hundar, kalvar, kaniner, hästdjur, mjölkdjur, värpande fåglar, kalkoner (> 16 veckor) och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)

1,25

—  slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns (< 16 veckor) och kalkoner (< 16 veckor) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder)

1,25

—  fasaner, pärlhöns, vaktlar och rapphöns (utom värpande fåglar) under tiden före slakt då användning av lasalocid-A-natrium är förbjuden (karensfoder)

1,25

—  andra djurarter

3,75

Förblandningar för användning i foder där användning av lasalocid-A-natrium inte är godkänd

 (2)

▼M14

5.  Maduramicinammonium alfa

Foderråvaror

0,05

Foderblandningar för

 

—  hästdjur, kaniner, kalkoner > 16 veckor), värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)

0,05

—  slaktkycklingar och kalkoner < 16 veckor) under tiden före slakt då användning av maduramicinammonium alfa är förbjuden (karensfoder)

0,05

—  andra djurarter

0,15

Förblandningar för användning i foder där användning av maduramicinammonium alfa inte är godkänd

 (2)

6.  Monensinnatrium

Foderråvaror

1,25

Foderblandningar för

 

—  hästdjur, hundar, små idisslare (får och getter), ankor, nötkreatur, mjölkkor, värpande fåglar, kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor) och kalkoner > 16 veckor)

1,25

—  slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns < 16 veckor) och kalkoner < 16 veckor) under tiden före slakt då användning av monensinnatrium är förbjuden (karensfoder)

1,25

—  andra djurarter

3,75

Förblandningar för användning i foder där användning av monensinnatrium inte är godkänd

 (2)

7.  Narasin

Foderråvaror

0,7

Foderblandningar för

 

—  kalkoner, kaniner, hästdjur, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)

0,7

—  andra djurarter

2,1

Förblandningar för användning i foder där användning av narasin inte är godkänd

 (2)

8.  Nicarbazin

Foderråvaror

1,25

Foderblandningar för

 

—  hästdjur, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)

1,25

—  andra djurarter

3,75

Förblandningar för användning i foder där användning av nicarbazin (ensamt eller i kombination med narasin) inte är godkänd

 (2)

9.  Robenidinhydroklorid

Foderråvaror

0,7

Foderblandningar för

 

—  värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns > 16 veckor)

0,7

—  slaktkycklingar, kaniner för slakt och avel samt kalkoner under tiden före slakt då användning robenidinhydroklorid av är förbjuden (karensfoder)

0,7

—  andra djurarter

2,1

Förblandningar för användning i foder där användning av robenidinhydroklorid inte är godkänd

 (2)

10.  Salinomycinnatrium

Foderråvaror

0,7

Foderblandningar för

 

—  hästdjur, kalkoner, värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 12 veckor)

0,7

—  slaktkycklingar, kycklingar för uppfödning till värphöns (< 12 veckor) och slaktkaniner under tiden före slakt då användning av salinomycinnatrium är förbjuden (karensfoder)

0,7

—  andra djurarter

2,1

Förblandningar för användning i foder där användning av salinomycinnatrium inte är godkänd

 (2)

11.  Semduramicinnatrium

Foderråvaror

0,25

Foderblandningar för

 

—  värpande fåglar och kycklingar för uppfödning till värphöns (> 16 veckor)

0,25

—  slaktkycklingar under tiden före slakt då användning av semduramicinnatrium är förbjuden (karensfoder)

0,25

—  andra djurarter

0,75

Förblandningar för användning i foder där användning av semduramicinnatrium inte är godkänd

 (2)

(1)   Utan att det påverkar tillämpningen av tillåtna halter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(2)   Gränsvärdet för ämnet i förblandningen är den koncentration som medför en halt av ämnet på högst 50 % av de gränsvärden som fastställts för fodret när förblandningens bruksanvisning iakttas.

▼M15
BILAGA IIÅTGÄRDSGRÄNSER FÖR ATT MEDLEMSSTATER SKA INLEDA UNDERSÖKNINGAR ENLIGT ARTIKEL 4.2

AVSNITT: DIOXINER OCH PCB

Främmande ämnen

Produkter avsedda för djurfoder

Åtgärdsgräns i ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg foder (ppt) (2) beräknat på 12 % vattenhalt

Kommentarer och upplysningar, t.ex. vilket slag av undersökning som ska genomföras

▼M16

1.  Dioxiner [summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxiska ekvivalenter (TEQ) enligt Världshälsoorganisationen (WHO) med användning av de toxiska ekvivalensfaktorer (TEF) som fastställdes av WHO 2005 (1)]

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung,

0,5

 (3)

med undantag av

 

 

—  vegetabilisk olja och dess biprodukter

0,5

 (3)

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

0,5

 (3)

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

 

—  animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

0,75

 (3)

—  andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

0,5

 (3)

—  fiskolja

4,0

 (4)

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja, hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

0,75

 (4)

—  hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett och skaldjursmjöl

1,25

 (4)

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

0,5

 (3)

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

0,5

 (3)

Förblandningar

0,5

 (3)

Foderblandningar, med undantag av

0,5

 (3)

—  foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

1,25

 (4)

—  foderblandningar för pälsdjur

 

▼M15

2.  Dioxinlika PCB (summan av polyklorerade bifenyler [PCB]), uttryckt i toxiska ekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO-TEQ) med användning av de TEF (toxiska ekvivalensfaktorer) som fastställts av WHO 2005 (1)

Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung, med undantag av

0,35

 (3)

—  vegetabilisk olja och dess biprodukter

0,5

 (3)

Foderråvaror av mineraliskt ursprung

0,35

 (3)

Foderråvaror av animaliskt ursprung

 

 

—  animaliskt fett, inklusive mjölkfett och fett från ägg

0,75

 (3)

—  andra produkter från landlevande djur, inklusive mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter

0,35

 (3)

—  fiskolja

11,0

 (4)

—  fisk, andra vattenlevande djur och produkter framställda därav, med undantag av fiskolja och hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett (3)

2,0

 (4)

—  hydrolyserat fiskprotein som innehåller mer än 20 % fett

5,0

 (4)

Fodertillsatser som hör till gruppen bindemedel och klumpförebyggande medel

0,5

 (3)

Fodertillsatser som hör till gruppen blandningar av spårelement

0,35

 (3)

Förblandningar

0,35

 (3)

Foderblandningar, med undantag av

0,5

 (3)

—  foderblandningar för sällskapsdjur och fisk

2,5

 (4)

—  foderblandningar för pälsdjur

 

(1)   

Tabell över TEF-värden (toxiska ekvivalensfaktorer) för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB.Kongen

TEF-värde

Dibenso-para-dioxiner (PCDD) och dibenso-para-furaner (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioxinlika PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Förkortningar: ”T” = tetra, ”Pe” = penta, ”Hx” = hexa, ”Hp” = hepta, ”O” = okta, ”CDD” = klordibensodioxin, ”CDF” = klordibensofuran, ”CB” = klorbifenyl.

(2)   Övre koncentrationer: övre koncentrationer beräknas med antagandet att alla värden av de olika kongener som ligger under kvantifieringsgränsen är lika med kvantifieringsgränsen.

(3)   Identifiering av föroreningskällan. När källan identifierats vidtas om möjligt lämpliga åtgärder för att minska eller eliminera den.

(4)   I många fall är det inte nödvändigt att undersöka föroreningskällan eftersom bakgrundshalten på många områden ligger nära eller över åtgärdsnivån. I de fall där åtgärdsnivån överskrids ska emellertid alla uppgifter, t.ex. provtagningsperiod, geografiskt ursprung och fiskart, registreras med tanke på framtida åtgärder för att hantera förekomsten av dioxiner och dioxinlika föreningar i dessa ämnen avsedda som foder.

▼B
BILAGA IIIJÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 1999/29/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 b

Artikel 2 b

Artikel 2 c

Artikel 2 g

Artikel 2 d

Artikel 2 f

Artikel 2 e

Artikel 2 e

Artikel 2 f

Artikel 2 i

Artikel 2 g

Artikel 2 j

Artikel 2 h

Artikel 2 c

Artikel 2 d

Artikel 2 h

Artikel 2 k

Artikel 2 l

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7

Artikel 10

Artikel 8

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 12

Artikel 10

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 17

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga II( 1 ) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändat genom kommissionens förordning (EG) nr 2205/2001 (EGT L 297, 15.11.2001, s. 3).

( 2 ) EGT L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG (EGT L 63, 6.3.2002, s. 23).

( 3 ) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/57/EG (EGT L 244, 29.9.2000, s. 76).

( 4 ) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/23/EG (EGT L 64, 7.3.2002, s. 13).

( 5 ) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/23/EG.

( 6 ) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/23/EG.

( 7 ) EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

( 8 ) EGT L 237, 22.9.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/29/EG (EGT L 115, 4.5.1999. s. 32).

( 9 ►M10  EGT L 170, 3.8.1970, s. 1. ◄

( 10 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Top