EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01985R3703-20060728

Consolidated text: Kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 av den 23 december 1985 om närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/2006-07-28

1985R3703 — SV — 28.07.2006 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3703/85

av den 23 december 1985

om närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk

(EGT L 351, 28.12.1985, p.63)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3506/89 av den 23 november 1989

  L 342

11

24.11.1989

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1115/2006 av den 20 juli 2006

  L 199

6

21.7.2006
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3703/85

av den 23 december 1985

om närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fiskEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3796/81 av den 29 december 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter ( 1 ), senast ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 4.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 103/76 av den 19 januari 1976 om gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk ( 2 ), senast ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 3396/85 ( 3 ), särskilt artiklarna 6, 8 och 8a i denna, och

med beaktande av följande:

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att förtydliga vissa bestämmelser om tillämpningen av de gemensamma marknadsnormer som anges i förordning (EEG) nr 103/76 för att säkerställa att dessa normer tillämpas mera enhetligt i medlemsstaterna.

Klassificering av sill och makrill genom stickprov i enlighet med artikel 8a i förordning (EEG) nr 103/76 bör utföras på ett sådant sätt att gemenskapens normer för dessa arter följs. För att säkerställa att de slutsatser som dras av klassificeringen genom stickprov är tillämpliga på de berörda partierna som helhet bör antalet stickprov, vikten eller volymen för varje stickprov och metoderna för klassificering och kontroll av de saluförda partiernas vikt fastställas, varvid hänsyn bör tas till de olika sätt på vilka produkter saluförs.

För att bidra till att förbättra kvaliteten på den fisk som klassificeras genom ett stickprovsförfarande och för att förhindra försäljning av fisk som inte är tillräckligt färsk, bör de berörda medlemsstaterna införa kontrollåtgärder, däribland inspektion av de anordningar för konservering som finns på de fartyg som landar fisken i fråga.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning anges närmare bestämmelser för kontroll av de gemensamma marknadsnormer som anges i förordning (EEG) nr 103/76 vid klassificering och vägning av vissa arter.

Artikel 2

Ett parti skall betraktas som enhetligt i den mening som anges i artiklarna 7.1 och 8.3 i förordning (EEG) nr 103/76, om högst 10 % av dess totala kvantitet hänför sig till färskhets- eller storlekskategorin omedelbart under eller över den kategori som anges för lådan eller partiet i fråga.

Artikel 3

Vid klassificeringen av kvantiteter av en viss produkt som landas från ett fartyg bör ett parti betraktas som litet i enlighet med artiklarna 7.1 och 8.3 i förordning (EEG) nr 103/76, om partiet inte överstiger en total kvantitet av 100 kg av produkten i fråga som landas från fartyget och är avsedd för en bestämd försäljning. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är dock bemyndigade att fastställa en kvantitet som är under 100 kg om detta är nödvändigt på grund av särskilda produktions- och avsättningsförhållanden.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att se till att klassificeringen av produkten enligt bestämmelserna i förordning (EEG) nr 103/76 kan ändras vid första försäljningserbjudandet endast under överinseende av de behöriga myndigheterna.

Artikel 5

För att säkerställa att innehållet i de standardiserade lådorna är det som markerats i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 103/76, skall minst en låda av hundra vägas, utan att detta påverkar tillämpningen av strängare nationella bestämmelser eller handelsbruk i medlemsstaterna. I enlighet med artikel 8.5 i förordning (EEG) nr 103/76 får nettovikten med 5 % överstiga eller understiga den angivna eller förmodade om inte annat följer av strängare nationella handelsrättsliga bestämmelser.

▼M1

Artikel 6

Klassificering och angivande av storleks- och färskhetsgrad enligt artiklarna 7 och 8 i förordning (EEG) nr 103/76 skall för att underlätta den kontroll som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EEG) nr 3796/81 ske inom rimlig tid innan produkten första gången bjuds ut till försäljning.

Artikel 7

1.  Klassificeringen av de i bilaga 2 uppräknade arterna i olika färskhets- och storleksklasser genom ett stickprovssystem enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 103/76 skall utföras i enlighet med det förfarande som anges i följande punkter och i artikel 8.

2.  Stickproven skall tas på ett sådant sätt att de är representativa för ett visst parti, varvid hänsyn skall tas till det handelsbruk som i sammanhanget gäller i medlemsstaterna. Stickproven skall tas regelbundet med beaktande av hur många prov som skall tas och av hur stor den samlade mängden är som bjuds ut till försäljning.

3.  Stickproven skall på följande sätt tas från den kvantitet som bjuds ut till försäljning, förutsatt att de omfattar minst 0,08 % av varje kvantitet över 100 ton:Kvantitet utbjuden till försäljning (ton)

Minimivikt på stickproven (kg)

Mindre än 5

8

Minst 5 och mindre än 15

20

Minst 15 och mindre än 40

40

Minst 40 och mindre än 60

60

Minst 60 och mindre än 80

80

Minst 80 och mindre än 100

100

100 eller mer

120

4.  När landningar görs från ett fartyg som är utrustat med fisketankar, skall stickproven tas från innehållet i varje tank enligt bestämmelserna ovan.

Artikel 8

1.  All fisk i varje stickprov skall klassificeras i enlighet med förordning (EEG) nr 103/76. Färskheten skall bestämmas i enlighet med de kriterier som anges i punkt 1 i bilaga A till den förordningen.

De kvantiteter som är avsedda för försäljning skall sedan klassificeras i samma kategorier som enligt stickproven under förutsättning att en okulärbesiktning av de berörda kvantiteterna inte ger anledning till någon tveksamhet om stickprovets representativitet.

De variationer i fråga om storlek och färskhet som anges i artikel 2 skall vara tillåtna.

2.  Följande gäller för resultatet av stickprov:

a) Om en del av den undersökta fisken, som utgör mer än 10 % av stickprovet, hänför sig till kategori B, skall minimivikten på stickprovet vara minst dubbelt så stor som den som anges i artikel 7.3. Ett lämpligt antal fiskar skall också undersökas enligt de färskhetskriterier som anges i punkt 2 i bilaga A till förordning (EEG) nr 103/76. De berörda kvantiteterna får klassificeras i en högre kategori än B om kvaliteten på all fisk i det andra stickprovet är högre än B.

b) Om en del av den undersökta fisken inte uppfyller kraven för avsättning och konsumtion, får inte de berörda kvantiteterna användas för detta ändamål, om inte klassificeringen i enlighet med artikel 6—8 i förordning (EEG) nr 103/76 visar att en viss del därav kan avsättas som livsmedel.

c) Om vissa kvantiteter inte är enhetliga i fråga om färskhet och storlek, skall de experter som anges i artikel 11 i förordning (EEG) nr 103/76 besluta om vikten på de ytterligare stickprov som skall tas.

3.  Om en okulärbesiktning av fisken visar att den inte konserverats ombord på fartyg i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 6.6 i förordning (EEG) nr 103/76, skall den metod för bedömning som anges i punkt 2 a i den här artikeln tillämpas.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall genom regelbunden kontroll säkerställa att bestämmelserna i förordning (EEG) nr 103/76 följs när det gäller produkter som klassificerats enligt stickprovsförfarandet.

▼B

Artikel ►M1  10 ◄

1.  För att fastställa vikten på de kvantiteter som landats och bjuds ut till försäljning skall de behållare eller transportfordon i vilka kvantiteterna är lastade vägas.

Om en sådan vägning inte kan genomföras, skall de landade kvantiteternas vikt beräknas genom en summering av vikten på innehållet i de standardiserade lådor som kvantiteterna skall landas i. En kompletterande vägning av de standardiserade lådorna skall dock göras genom stickprov.

2.  Om kvantiteterna bjuds ut på offentlig auktion i standardiserade lådor för att försäljas i särskild ordning, skall vägningen utföras i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

3.  Vikten på de kvantiteter som lastas om till fartyg skall beräknas utifrån de i bilaga 1 angivna koefficienterna på

 dels varje fartygs fångstvolym eller innehållet i varje tank, mätt med vedertagna tekniska metoder, och

 dels den volym av kvantiteterna som lastas om till bearbetningsfartyget, mätt med metoder som godkänts av den myndighet som är ansvarig för vikter och mått i medlemsstaten i fråga.

Artikel ►M1  11 ◄

Inom ramen för stickprovsförfarandet skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som behövs för att i synnerhet säkerställa att

 alla fartyg har lämpliga anläggningar och använder dessa anläggningar för att bevara produkternas kvalitet i överensstämmelse med de kriterier som anges i förordning (EEG) nr 103/76,

 tankarna på de fartyg som är utrustade med fisketankar rengörs ordentligt, att temperaturen i dem är lämplig för förvaring av fisk och att temperaturen kan avläsas,

 alla kvantiteter som saluförs registreras efter färskhets- och storlekskategorier. Registreringen skall i det fall som anges i ►M1  artikel 10 ◄ .1 grundas på de styrkta handlingar som undertecknats av kaptenen på fartyget i fråga och av köparen och i det fall som anges i ►M1  artikel 10 ◄ .3 av kaptenerna på fartygen i fråga.

Artikel ►M1  12 ◄

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA ►M1  1 ◄Arter

Storlek (1)

Volym m3

Koefficienter

Sill

1

1

0,86

2

3

Makrill

1

1

0,8

2

3

▼M2

Skarpsill

1

1

0,92

(1)   Storlekskategorierna är de som anges i artikel 2 i förordning (EEG) nr 3796/81.

▼M1
BILAGA 2

1. Sill av arten Clupea harengus

2. Sardin av arten Sardina pilchardus

3. Makrill av arten Scomber scombrus

4. Makrill av arten Scomber japonicus

5. Taggmakrill (arter av släktet Trachurus)

6. Ansjovis (arter av släktet Engraulis)

7. Picarel av arten Maena smaris.

▼M2

8. Skarpsill av arten Sprattus sprattus.( 1 ) EGT nr L 379, 31.12.1981, s. 1.

( 2 ) EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 29.

( 3 ) EGT nr L 322, 3.12.1985, s. 1.

Top