Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(09)

Schengenregelverket - Avtal om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990

OJ L 239, 22.9.2000, p. 106–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 97 - 105
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 271 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 271 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 93 - 101

In force

42000A0922(09)

Schengenregelverket - Avtal om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 22/09/2000 s. 0106 - 0114


AVTAL OM REPUBLIKEN FINLANDS ANSLUTNING

till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990

KONUNGARIKET BELGIEN, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, FRANSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG och KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, som är parter i tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, nedan kallad "1990 års konvention", och Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike, som anslutit sig till 1990 års konvention genom avtal undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995,

å ena sidan,

och REPUBLIKEN FINLAND å andra sidan,

som beaktar att Republiken Finlands regering den 19 december 1996 i Luxemburg undertecknat protokoll om anslutning till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, ändrat genom Italienska republikens, Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens, Hellenska republikens och Republiken Österrikes anslutningsprotokoll, undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995,

som stöder sig på artikel 140 i 1990 års konvention,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Genom detta avtal ansluter sig Republiken Finland till 1990 års konvention.

Artikel 2

1. De polismän som avses i artikel 40.4 i 1990 års konvention är, vad gäller Republiken Finland, dagen för undertecknandet av detta avtal följande:

a) Av polisens tjänstemän polismän,

b) Av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän, vad gäller människohandel som avses i artikel 40.7 i 1990 års konvention,

c) Tulltjänstemän, på de villkor och inom ramen för den behörighet som avses i artikel 40.6 i 1990 års konvention vad gäller olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, handel med vapen och explosiva varor och olagliga transporter av giftigt och skadligt avfall.

2. Den myndighet som avses i artikel 40.5 i 1990 års konvention är, vad gäller Republiken Finland, dagen för undertecknandet av detta avtal, centralkriminalpolisen.

Artikel 3

De polismän som avses i artikel 41.7 i 1990 års konvention är, vad gäller Republiken Finland, dagen för undertecknandet av detta avtal följande:

1) Av polisens tjänstemän polismän,

2) Av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän,

3) Tulltjänstemän, på de villkor och inom ramen för den behörighet som avses i artikel 40.6 i 1990 års konvention vad gäller olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, handel med vapen och explosiva varor och olagliga transporter av giftigt och skadligt avfall.

Artikel 4

Det behöriga ministerium som avses i artikel 65.2 i 1990 års konvention är, vad gäller Republiken Finland, dagen för undertecknandet av detta avtal, justitieministeriet.

Artikel 5

Bestämmelserna i detta avtal skall inte utgöra hinder för samarbetet inom ramen för den nordiska passunionen i den mån detta inte står i motsatsställning till eller hindrar tillämpningen av detta avtal.

Artikel 6

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkännas. Ratifikations- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall meddela de avtalsslutande parterna om deponeringen.

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att de stater för vilka 1990 års konvention har trätt i kraft och Republiken Finland har deponerat sina ratifikations- eller godkännandeinstrument.

För de övriga staterna skall avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att dessa stater har deponerat sina ratifikations- eller godkännandeinstrument, under förutsättning att det har trätt i kraft enligt bestämmelserna i föregående stycke.

3. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall meddela var och en av de övriga avtalsslutande parterna om dagen för ikraftträdandet.

Artikel 7

1. Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Republiken Finlands regering överlämna en bestyrkt kopia av 1990 års konvention på franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska.

2. Texten till 1990 års konvention upprättad på finska bifogas detta avtal och gäller på samma villkor som de texter till 1990 års konvention som är upprättade på franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska.

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Luxemburg den 19 december 1996 i ett original på finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska, vilka samtliga åtta texter är lika giltiga. Avtalet skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna bestyrkta kopior därav till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010701.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010801.TIF">

För Hellenska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010802.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010803.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010804.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010805.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010806.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010901.TIF">

För Republiken Österrikes regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010902.TIF">

För Portugisiska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010903.TIF">

För Republiken Finlands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.010904.TIF">

SLUTAKT

I. Vid undertecknandet av avtalet om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilken Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike anslutit sig genom avtal av den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995, har Republiken Finlands regering antagit slutakten, protokollet och den gemensamma förklaringen av ministrar och statssekreterare som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention.

Republiken Finlands regering ansluter sig till de gemensamma förklaringarna och beaktar de ensidiga förklaringarna i dessa.

Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Republiken Finlands regering överlämna bestyrkta kopior av slutakten, protokollet och den gemensamma förklaringen av ministrar och statssekreterare som undertecknades i samband med undertecknandet av 1990 års konvention på finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska.

II. Vid undertecknandet av avtalet om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilken Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike anslutit sig genom avtal av den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995, har de avtalsslutande parterna antagit följande förklaringar:

1) Gemensam förklaring avseende artikel 6 i anslutningsavtalet

De avtalsslutande parterna skall redan före anslutningsavtalets ikraftträdande underrätta varandra om alla omständigheter av betydelse för de frågor som avses i 1990 års konvention och för ikraftsättandet av anslutningsavtalet.

Detta avtal skall sättas i kraft mellan de stater för vilka 1990 års konvention har satts i kraft och Republiken Finland när villkoren för tillämpning av 1990 års konvention har uppfyllts i samtliga dessa stater och när kontrollerna vid de yttre gränserna har trätt i funktion.

För var och en av de övriga staterna skall detta anslutningsavtal sättas i kraft när villkoren för tillämpning av 1990 års konvention är uppfyllda i respektive stat och när kontrollerna vid de yttre gränserna har trätt i funktion.

2) Gemensam förklaring avseende artikel 9.2 i 1990 årskonvention

De avtalsslutande parterna fastställer att, vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet om Republiken Finlands anslutning till 1990 års konvention, det gemensamma regelsystem på visumområdet som åsyftas i artikel 9.2 i 1990 års konvention är det system som från och med den 19 juni 1990 tillämpas mellan signatärstaterna av 1990 års konvention.

3) Gemensam förklaring avseende konventionen om utlämning upprättad med stöd av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen

Signatärstaterna av 1990 års konvention bekräftar att artikel 5.4 i konventionen om utlämning, upprättad med stöd av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen undertecknad i Dublin den 27 september 1996, liksom deras respektive förklaringar som fogats till nämnda konvention, skall gälla inom ramen för 1990 års konvention.

III. De avtalsslutande parterna beaktar Republiken Finlands förklaring angående Italienska republikens, Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens, Hellenska republikens och Republiken Österrikes anslutningsavtal.

Republiken Finlands regering beaktar innehållet i anslutningsavtalen för Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike till 1990 års konvention, undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995, liksom innehållet i de till dessa avtal fogade slutakterna och förklaringarna.

Storhertigdömet Luxemburgs regering skall till Republiken Finlands regering överlämna bestyrkta kopior av dessa handlingar.

Förklaring av Republiken Finland avseende Konungariket Danmarks och Konungariket Sveriges anslutningsavtal till 1990 års konvention.

Vid undertecknandet av detta avtal beaktar Republiken Finland innehållet i Konungariket Danmarks och Konungariket Sveriges anslutningsavtal till 1990 års konvention jämte de till dessa avtal fogade slutakterna och förklaringarna.

Förklaring av Republiken Finland avseende Åland.

Republiken Finland meddelar att skyldigheterna i fråga om Åland, vilka ansluter till artikel 2 i det andra protokollet till fördraget om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen följs vid tillämpningen av 1990 års konvention.

Utfärdat i Luxemburg den 19 december 1996 i ett original på finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska, vilka samtliga åtta texter är lika giltiga. Slutakten skall deponeras i arkiven hos Storhertigdömet Luxemburgs regering, som skall överlämna bestyrkta kopior därav till varje avtalsslutande part.

För Konungariket Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011101.TIF">

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011201.TIF">

För Hellenska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011202.TIF">

För Konungariket Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011203.TIF">

För Franska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011204.TIF">

För Italienska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011205.TIF">

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011206.TIF">

För Konungariket Nederländernas regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011301.TIF">

För Republiken Österrikes regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011302.TIF">

För Portugisiska republikens regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011303.TIF">

För Republiken Finlands regering

>PIC FILE= "L_2000239SV.011304.TIF">

FÖRKLARING AV MINISTRARNA OCH STATSSEKRETERARNA

Den 19 december 1996 har företrädare för regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Portugisiska republiken och Republiken Finland i Luxemburg undertecknat avtalet om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken, till vilket Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike anslutit sig genom avtal av den 27 november 1990, den 25 juni 1991, den 6 november 1992 respektive den 28 april 1995.

De har beaktat den förklaring varigenom företrädaren för Republiken Finlands regering ansluter sig till den förklaring som de ministrar och statssekreterare som företrädde regeringarna i Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Franska republiken, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna avgav i Schengen den 19 juni 1990 och till det beslut som bekräftades samma dag i samband med undertecknandet av tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, till vilket beslut och vilken förklaring regeringarna i Italienska republiken, Konungariket Spanien, Portugisiska republiken, Hellenska republiken och Republiken Österrike har anslutit sig.

Top