EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

EUT L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd genom 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599

Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 094 , 31/03/2004 s. 0044 - 0056


Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004

av den 30 mars 2004

om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), särskilt artikel 20.3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(2), särskilt artikel 16.3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport och om ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG(3), särskilt artikel 15 i detta,

med beaktande av rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG(4), särskilt artikel 12 i detta, och

av följande skäl:

(1) En harmoniserad utformning av de hälsointyg som krävs för handel inom gemenskapen är en förutsättning för idrifttagandet av Traces-systemet, i enlighet med kommissionens beslut 2003/623/EG om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces)(5), för att möjliggöra hantering och analys av den information som är antecknad i systemet så att hälsosäkerheten i gemenskapen förbättras.

(2) Införandet av en harmoniserad förlaga för insamling av resultaten från de inspektioner som genomförs i enlighet med direktiven 89/662/EEG, 91/628/EEG och 90/425/EEG är nödvändigt för automatisk behandling av de insamlade uppgifterna, och det utgör grunden för en standardiserad presentation av resultaten, vilket är ett krav i de ovannämnda direktiven.

(3) En harmonisering bör göras av utformningen av förlagorna till de handlingar som krävs enligt följande rättsakter i gemenskapslagstiftningen:

- Bilaga F till rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(6).

- Bilagorna D1 och D2 till rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur(7).

- Bilaga C till rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur(8).

- Bilaga C till rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land(9).

- Bilaga D till rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin(10).

- Bilaga 4 till rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(11).

- Bilaga E till rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk(12).

- Bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen(13).

- Bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG(14).

- Bilagan till kommissionens beslut 94/273/EG av den 18 april 1994 om veterinärintyg för utsläppande på marknaden i Förenade kungariket och Irland av hundar och katter som inte har sitt ursprung i dessa länder(15).

- Bilagan till kommissionens beslut 95/294/EG av den 24 juli 1995 om fastställande av förebilden till veterinärintyg vid handel med ägg (ova) och embryon av hästdjur(16).

- Bilagan till kommissionens beslut 95/307/EG av den 24 juli 1995 om fastställande av förebilden till veterinärintyg vid handel med sperma av hästdjur(17).

- Bilagorna I och II till kommissionens beslut 95/388/EG av den 19 september 1995 om hälsointyg för handel inom gemenskapen med sperma, ägg och embryon från får och getter(18).

- Bilagan till kommissionens beslut 95/483/EG av den 9 november 1995 om hälsointyg för handel inom gemenskapen med ägg och embryon från svin(19).

- Bilagorna I och II till kommissionens beslut 99/567/EG av den 27 juli 1999 om förlagan till det intyg som avses i artikel 16.1 i rådets direktiv 91/67/EEG(20).

- Bilaga I till kommissionens beslut 2003/390/EG av den 23 maj 2003 om fastställande av särskilda villkor för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur av arter som inte anses mottagliga för vissa sjukdomar, och produkter(21).

- Bilaga 4 till rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem vid produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött(22).

- Bilaga 4 till rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä(23).

- Bilaga D till rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(24).

- Bilaga 4 till rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn(25).

- Bilaga 2 till rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött(26).

- Bilaga V till rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar(27).

(4) Det är även lämpligt att harmonisera utformningen av det informationsutbyte mellan behöriga myndigheter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel(28) vid avsändning av biprodukter och bearbetade produkter.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De olika hälso- och sundhetsintygen som krävs för handel inom gemenskapen, förutom hälsointyg avseende registrerade hästdjur, skall utformas i enlighet med den harmoniserade förlagan i bilagan.

Förlagan till intyg har följande delar:

1. Del I, "uppgifter om sändning" standardiserad, för uppgifterna om sändningen.

2. Del II, "intyganden" för anteckning av alla krav som anges i särskild lagstiftning för varje art, varje produktionstyp och varje produkttyp.

3. Del III, "kontroll", standardiserad, för anteckning av resultaten av inspektioner i enlighet med gällande bestämmelser.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

De medlemsstater som så önskar får dock använda denna version av intygen från och med den 1 april 2004 inom Traces-systemet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG.

(2) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(3) EGT L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(4) EGT L 243, 25.8.1992, s. 27. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut 95/1/EG.

(5) EUT L 216, 28.8.2003, s. 58.

(6) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 21/2004.

(7) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/101/EG.

(8) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(9) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(10) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(11) EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(12) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(13) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/708/EG.

(14) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1398/2003.

(15) EGT L 102, 12.4.2001, s. 63. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/298/EG.

(16) EGT L 182, 2.8.1995, s. 27.

(17) EGT L 185, 4.8.1995, s. 58.

(18) EGT L 234, 3.10.1995, s. 30.

(19) EGT L 275, 18.11.1995, s. 30.

(20) EGT L 216, 14.8.1999, s. 13.

(21) EUT L 135, 3.6.2003, s. 19.

(22) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(23) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003.

(24) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003.

(25) EGT L 268, 24.9.1991, s. 41. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(26) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(27) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003.

(28) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2004094SV.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094SV.005601.TIF">

Top