Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0519

2013/519/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 21 oktober 2013 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import [delgivet med nr C(2013) 6721] Text av betydelse för EES

OJ L 281, 23.10.2013, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/oj

23.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 oktober 2013

om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import

[delgivet med nr C(2013) 6721]

(Text av betydelse för EES)

(2013/519/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.2 inledningsfrasen och led b samt artiklarna 17.3 a och 19, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/65/EEG fastställs djurhälsokraven för handel med vissa djur inom unionen och för import av dessa djur till unionen. Enligt direktivet ska importvillkoren för hundar, katter och illrar minst motsvara de relevanta villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (2).

(2)

I förordning (EU) nr 576/2013 fastställs att om antalet hundar, katter eller illrar som förflyttas utan kommersiellt syfte under en enda förflyttning överstiger fem ska sällskapsdjuren följa de djurhälsokrav som fastställs i direktiv 92/65/EEG för den berörda djurarten, utom för vissa kategorier av djur som under vissa förhållanden omfattas av ett undantag som fastställs genom förordning (EU) nr 576/2013.

(3)

Enligt direktiv 92/65/EEG får hundar, katter och illrar endast importeras till unionen från tredjeländer som förekommer på en förteckning som utarbetats enligt det förfarande som anges i det direktivet. Dessutom ska sådana djur åtföljas av ett hälsointyg enligt en förlaga som till sin utformning följer det förfarande som anges i det direktivet.

(4)

I kommissionens genomförandebeslut 2011/874/EU av den 15 december 2011 om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar och utan kommersiellt syfte transportera fler än fem hundar, katter och illrar till unionen samt förlagorna till hälsointyg för import och transporter utan kommersiellt syfte av dessa djur till unionen (3) fastställs dels förlagor till hälsointyg för import av hundar, katter och illrar till unionen, dels att de territorier eller tredjeländer som de kommer från och eventuella territorier eller tredjeländer de transiteras genom måste vara förtecknade antingen i del B avdelning 2 eller i del C i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (4) eller i del 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (5).

(5)

I strävan att göra unionslagstiftningen konsekvent bör man även låta förteckningen över tillåtna territorier och tredjeländer omfatta förteckningen över de tredjeländer som är godkända för import av hästdjur till unionen, eftersom även dessa tredjeländer har gett tillräckliga garantier för att bestämmelser och principer för utfärdande av intyg existerar och tillämpas av tjänstemän i tredjeland vid utfärdande av de intyg som krävs enligt veterinärlagstiftningen för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas eller att intyg framställs i bedrägligt syfte. En förteckning över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur anges för närvarande i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (6).

(6)

Förordning (EG) nr 998/2003 har upphävts genom förordning (EU) nr 576/2013. Följaktligen finns förteckningen över de territorier och tredjeländer som tidigare var förtecknade i del B avdelning 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 numera i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts (7).

(7)

I det här beslutet bör det därför föreskrivas att import av hundar, katter eller illrar till unionen endast är tillåten från de territorier och tredjeländer som förtecknas i bilaga I till beslut 2004/211/EG, i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(8)

I förordning (EU) nr 576/2013 föreskrivs också att hundar, katter och illrar inte får förflyttas till en medlemsstat från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013, om de inte har genomgått en titrering av rabiesantikroppar i enlighet med giltighetskraven i bilaga IV till förordning (EU) nr 576/2013.

(9)

De kraven omfattar skyldigheten att utföra testet i ett laboratorium som godkänts i enlighet med rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (8). I det beslutet föreskrivs att Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy i Frankrike (sedan den 1 juli 2010 integrerad i Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) ska bedöma laboratorier i medlemsstater och i tredjeländer med avseende på deras godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar.

(10)

I kommissionens beslut 2005/64/EG av den 26 januari 2005 om genomförande av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och centrum (9) fastställs dels en förlaga till veterinärintyg för import till unionen av sådana djur avsedda för organ, institut och centrum som godkänts i enlighet med direktiv 92/65/EEG, dels att import av dessa djur ska tillåtas från de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del B avdelning 2 eller i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

(11)

I det här beslutet bör det därför föreskrivas att import till unionen av hundar, katter eller illrar avsedda för organ, institut och centrum som godkänts i enlighet med direktiv 92/65/EEG endast är tillåten från de territorier och tredjeländer som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

(12)

Den nya förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter eller illrar till unionen samt en gemensam förlaga för hälsointyg för import till unionen av sådana djur bör fastställas i det här beslutet. Beslut 2005/64/EG bör därför upphöra att gälla.

(13)

Vidare har kommissionens beslut 94/274/EG av den 18 april 1994 om identifikationssystemet för hundar och katter som släpps ut på marknaden i Förenade kungariket och Irland och som inte har sitt ursprung i dessa länder (10) och kommissionens beslut 94/275/EG av den 18 april 1994 om erkännande av rabiesvacciner (11), som antogs på grundval av direktiv 92/65/EEG före de ändringar som infördes genom förordning (EG) nr 998/2003, blivit obsoleta och bör därför upphöra att gälla.

(14)

I rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (12) fastställs bestämmelser för utfärdande av de intyg som krävs enligt veterinärlagstiftningen för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas eller att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör fastställas att de bestämmelser och principer som tillämpas av officiella veterinärer i tredjeländer ger garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet.

(15)

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar (13) ska hundar som förs in i medlemsstater eller delar av sådana medlemsstater som förtecknas i bilaga I till den förordningen från och med den 1 januari 2012 behandlas mot parasiten Echinococcus multilocularis i enlighet med kraven i den förordningen.

(16)

En övergångsperiod måste medges så att medlemsstaterna kan anpassa sig till de nya bestämmelser som fastställs i detta beslut, i synnerhet för att göra det möjligt att på vissa villkor använda djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med de unionsbestämmelser som gällde innan detta beslut börjar tillämpas.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckning över territorier eller tredjeländer från vilka hundar, katter eller illrar får importeras i enlighet med direktiv 92/65/EEG

1.   Sändningar av hundar, katter eller illrar som omfattas av bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG får endast importeras till unionen under förutsättning att de territorier eller tredjeländer som de kommer från och eventuella territorier eller tredjeländer de transiteras igenom ingår i någon av de förteckningar som anges i

a)

bilaga I till beslut 2004/211/EG,

b)

del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010,

c)

bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

2.   Genom undantag från punkt 1 får sändningar av hundar, katter eller illrar avsedda för organ, institut och centrum som godkänts i enlighet med direktiv 92/65/EEG endast importeras till unionen under förutsättning att de territorier eller tredjeländer som de kommer från och eventuella territorier eller tredjeländer de transiteras igenom ingår i den förteckning som avses i punkt 1 c.

Artikel 2

Djurhälsointyg för import från territorier eller tredjeländer

Medlemsstaterna får endast tillåta import av hundar, katter eller illrar som uppfyller följande villkor:

a)

De åtföljs av ett djurhälsointyg som har utformats i enlighet med förlagan i del 1 i bilagan samt fyllts i och undertecknats av en officiell veterinär i enligt anvisningarna i del 2 i bilagan.

b)

De uppfyller kraven i de djurhälsointyg som avses i led a för de territorier eller tredjeländer som de kommer från samt eventuella territorier eller tredjeländer som de transiteras igenom och som avses i artikel 1.1 a, b och c.

Artikel 3

Upphävanden

Besluten 94/274/EG, 94/275/EG och 2005/64/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 29 april 2015 ska medlemsstaterna tillåta import till unionen av hundar, katter eller illrar som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats senast den 28 december 2014 i enlighet med förlagorna i bilagan till beslut 2005/64/EG eller i bilaga I till genomförandebeslut 2011/874/EU.

Artikel 5

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(3)  EUT L 343, 23.12.2011, s. 65.

(4)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(6)  EUT L 73, 11.3.2004, s. 1.

(7)  EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

(8)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.

(9)  EUT L 27, 29.1.2005, s. 48.

(10)  EGT L 117, 7.5.1994, s. 40.

(11)  EGT L 117, 7.5.1994, s. 41.

(12)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(13)  EUT L 296, 15.11.2011, s. 6.


BILAGA

DEL 1

Förlaga till djurhälsointyg för import till unionen av hundar, katter och illrar

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Anvisningar för ifyllande av djurhälsointyg

a)

Om det i intyget anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får den officiella veterinären stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem helt ur intyget.

b)

Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c)

Intyget ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där den gränskontrollstation där sändningen förs in till unionen ligger och på minst ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella språket eller de officiella språken i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

d)

Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i punkt I.28) bifogas ytterligare blad eller stöddokumentation till intyget, ska även dessa blad eller denna dokumentation betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

e)

Om intyget, med de ytterligare blad som avses i punkt d, består av mer än en sida ska varje sida numreras (sidans nummer av det totala antalet sidor) längst ned på sidan, medan intygets referensnummer, som utfärdats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på varje sida.

f)

Originalintyget ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär i det exporterande territoriet eller tredjelandet. Den behöriga myndigheten i det exporterande territoriet eller tredjelandet ska se till att de bestämmelser och principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g)

Intygets referensnummer, som anges i fälten I.2 och II.a, ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det exporterande territoriet eller tredjelandet.


Top