EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0518

2013/518/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 21 oktober 2013 om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar [delgivet med nr C(2013) 6719] Text av betydelse för EES

EUT L 281, 23.10.2013, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/518/oj

23.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 oktober 2013

om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar

[delgivet med nr C(2013) 6719]

(Text av betydelse för EES)

(2013/518/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 22 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som ska följas för att hundar, katter och illrar ska få förekomma i handeln inom unionen. Där föreskrivs bl.a. att dessa djur måste uppfylla villkoren i artikel 6 och, i förekommande fall, i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (2).

(2)

I artikel 6 i förordning (EU) nr 576/2013 föreskrivs bl.a. att dessa djur ska åtföljas av en identitetshandling i form av ett pass som överensstämmer med en förlaga som ska antas av kommissionen. Förlagan till det passet återfinns i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts (3).

(3)

I artikel 7 i förordning (EU) nr 576/2013 fastställs att medlemsstater får tillåta förflyttning utan kommersiellt syfte till sitt territorium från en annan medlemsstat av unga hundar, katter och illrar som inte vaccinerats mot rabies eller som vaccinerats men ännu inte utvecklat skyddande immunitet mot sjukdomen. Medlemsstaterna bör genom internetbaserade sidor meddela allmänheten när de tillåter sådan förflyttning och kommissionen tillhandahåller för handelsändamål länkar till dessa sidor på sin webbplats.

(4)

I artikel 10 i direktiv 92/65/EEG föreskrivs dessutom att hundar, katter och illrar ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förebilden i del 1 i bilaga E till det direktivet.

(5)

Eftersom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (4) upphävs genom förordning (EU) nr 576/2013 är det nödvändigt att ändra förebilden till det hälsointyget och ersätta hänvisningarna till förordning (EG) nr 998/2003 med hänvisningar till förordning (EU) nr 576/2013.

(6)

I hälsointyget i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG tas hänsyn till kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 av den 6 maj 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte (5), där det föreskrivs att kraven och kontrollerna i direktiv 92/65/EEG ska gälla vid förflyttning av fler än fem sällskapsdjur då djuren förflyttas till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller ett tredjeland som förtecknas i del B avdelning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

(7)

Bestämmelserna i förordning (EU) nr 388/2010 har granskats och ingår i förordning (EU) nr 576/2013. Hänvisningar till förordning (EU) nr 388/2010 i förebilden till hälsointyget i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG bör därför utgå.

(8)

Direktiv 92/65/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att undvika eventuella störningar i handeln bör hälsointyg som utfärdats i enlighet med del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG före den dag då detta beslut börjar tillämpas få användas under en övergångsperiod på vissa villkor.

(10)

Detta beslut bör tillämpas från och med den dag då förordning (EU) nr 576/2013 börjar tillämpas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 29 april 2015 får medlemsstaterna tillåta handel med hundar, katter och illrar från anläggningar om de åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats senast den 28 december 2014 i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG i dess lydelse före de ändringar som införs genom detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(3)  EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

(4)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  EUT L 114, 7.5.2010, s. 3.


BILAGA

Del 1 –   Hälsointyg för handel med djur från anläggningar (hov- och klövdjur, fåglar som vaccinerats mot aviär influensa, hardjur, hundar, katter och illrar) 92/65/EEG

Image

Image

Image

Image


Top