EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0139

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (kodifiering) (Text av betydelse för EES)

EUT L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; upphävd genom 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj

20.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 139/2013

av den 7 januari 2013

om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import

(kodifiering)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 10.3 andra stycket och artikel 10.4 andra stycket b,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 17.2 b, artikel 17.3 och artikel 18.1 första och fjärde strecksatserna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 av den 23 mars 2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Sedan 2004 då högpatogen aviär influensa som orsakades av den asiatiska virusstammen utbröt i Sydostasien, har kommissionen antagit flera beslut om förbud mot import av bland annat andra fåglar än fjäderfä från drabbade tredjeländer.

(3)

För att kunna kartlägga riskerna i samband med import av fåglar i fångenskap begärde kommissionen den 13 april 2005 ett vetenskapligt yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om riskerna i samband med import från tredjeländer av fåglar som fångats i vilt tillstånd och fåglar som fötts upp i fångenskap.

(4)

Med anledning av denna begäran antog Efsas vetenskapliga panel för djurs hälsa och välbefinnande vid sitt möte den 26 och 27 oktober 2006 ett vetenskapligt yttrande om riskerna för djurs hälsa och välbefinnande i samband med import av andra vilda fåglar än fjäderfä till unionen. I yttrandet fastställs verktyg och alternativ som skulle kunna minska eventuella identifierade djurhälsorisker i samband med import av andra fåglar än fjäderfä.

(5)

En av rekommendationerna i Efsas yttrande rör de kontroller som genomförs i de tredjeländer som exporterar andra fåglar än fjäderfä till unionen. Förbättringar på exportorten borde vara det effektivaste sättet att minska sannolikheten för att smittade fåglar presenteras för införsel till unionen. På grund av detta bör det i denna förordning fastställas importvillkor så att import endast tillåts från tredjeländer som godkänts för import av sådana fåglar till unionen.

(6)

En annan av Efsas rekommendationer rör import av fåglar som fångats i vilt tillstånd. I yttrandet identifieras den risk som utgår från dessa fåglar som kan vara smittade på grund av lateral spridning genom andra smittade vilda fåglar och via den kontaminerade miljön eller på grund av spridning från smittade fjäderfän. Med hänsyn till den roll som vilda flyttfåglar spelade för spridningen av aviär influensa från Asien till Europa under åren 2005 och 2006 är det lämpligt att begränsa importen av andra fåglar än fjäderfä till fåglar som fötts upp i fångenskap.

(7)

Det är sällan möjligt att med säkerhet göra åtskillnad mellan fåglar som fångats i vilt tillstånd och fåglar som fötts upp i fångenskap. Båda fågeltyperna kan märkas utan att det är möjligt att skilja typerna åt. Det är därför lämpligt att begränsa importen av andra fåglar än fjäderfä till fortplantningsanläggningar som godkänts av det exporterande tredjelandets behöriga myndighet och att fastställa vissa minimivillkor för sådant godkännande.

(8)

Efter importen måste fåglarna transporteras direkt till en godkänd enskild karantän eller karantänstation i en medlemsstat, där de måste stanna tills infektion med aviär influensa eller Newcastlesjuka uteslutits.

(9)

Om aviär influensa eller Newcastlesjuka misstänks i en godkänd enskild karantän eller i en enhet på en godkänd karantänstation är det lämpligt att vänta tills misstanken bekräftats för att utesluta andra orsaker till sjukdomssymtomen innan man börjar avliva och destruera fåglarna i de berörda lokalerna.

(10)

Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (5) antogs för att man skulle kunna ta tillvara de erfarenheter som gjorts vid bekämpning av aviär influensa. På grundval av det direktivet antogs kommissionens beslut 2006/437/EG av den 4 augusti 2006 om godkännande av en diagnostikhandbok för aviär influensa i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG (6) (nedan kallad diagnostikhandboken) där det fastställs diagnostiska förfaranden, provtagningsmetoder och kriterier på unionsnivå för utvärdering av laboratorietester för att bekräfta ett utbrott av aviär influensa. Det beslutet bör beaktas beträffande systemet för testning av aviär influensa i godkända enskilda karantäner och karantänstationer.

(11)

Ytterligare importförfaranden avseende överföring från gränskontrollstationen till den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen vid införsel till unionen bör fastställas för att se till att importerade fåglar anländer till den godkända enskilda karantän eller karantänstation som utsetts inom rimlig tid.

(12)

Förteckningen över godkända enskilda karantäner och karantänstationer som medlemsstaterna ska offentliggöra bör uppfylla vissa minimivillkor.

(13)

Viss import av fåglar omfattas av annan unionslagstiftning. Denna bör därför uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(14)

Den djurhälsorisk som utgår från tävlingsduvor som förs in i unionen för att sedan släppas fria så att de kan flyga tillbaka till sin ursprungsort är av sådan art att duvorna bör uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(15)

Därutöver har vissa tredjeländer infört djurhälsovillkor som är likvärdiga med dem i unionslagstiftningen. Import av fåglar från dessa länder bör därför uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde.

(16)

Det bör även medges vissa undantag för de fåglar som konstateras vara smittade med lågpatogen aviär influensa och Newcastlesjuka i godkända enskilda karantäner och karantänstationer, i de fall då förekomsten av sjukdomen inte utgör någon risk för djurhälsoläget inom unionen.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs djurhälsovillkoren för import av vissa fåglar till unionen från de tredjeländer och delar av tredjeländer som avses i bilaga I samt karantänvillkoren för denna import.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på fåglar.

Den ska dock inte tillämpas på

a)

fjäderfä,

b)

fåglar som importerats för att ingå i program för bevarande som godkänts av den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten,

c)

sällskapsdjur som avses i artikel 1 tredje stycket i direktiv 92/65/EEG, som åtföljer sin ägare,

d)

fåglar avsedda för djurparker, cirkusar, nöjesfält och djurförsök,

e)

fåglar avsedda för organ, institut eller centrum som godkänts enligt artikel 13 i direktiv 92/65/EEG,

f)

tävlingsduvor som införs till unionens territorium från ett angränsande tredjeland där de normalt hålls och som omedelbart släpps fria i förväntan på att de ska flyga tillbaka till det tredjelandet,

g)

fåglar som importeras från Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i direktiv 2005/94/EG gälla utom definitionen av fjäderfä i artikel 2.4 i det direktivet. I denna förordning avses med fjäderfä: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (ratiter) som fortplantas eller hålls i fångenskap för avel, produktion av kött eller konsumtionsägg eller för att genom utsättning vidmakthålla viltstammen.

Dessutom ska följande definitioner gälla:

a)   fåglar: djur av andra fågelarter än de som avses i artikel 2 andra stycket.

b)   godkänd fortplantningsanläggning:

i)

en anläggning som används uteslutande för fortplantning av fåglar och

ii)

som har inspekterats och godkänts av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet med avseende på efterlevnad av villkoren i artikel 4 och bilaga II.

c)   fåglar som fötts upp i fångenskap: fåglar som inte har fångats i vilt tillstånd utan har fötts och vuxit upp i fångenskap av föräldrar som parat sig i fångenskap eller hos vilka man på annat sätt överfört könsceller i fångenskap.

d)   sömlöst försluten benring: en ring eller ett band i en heldragen ögla utan brott eller skarv, som inte har bearbetats eller rörts på något sätt, av en storlek som gör att den inte kan avlägsnas från fågeln efter att ha anbringats under dess första dagar och som tillverkats speciellt för detta ändamål.

e)   godkänd enskild karantän: andra lokaler än en karantänstation

i)

där importerade fåglar hålls i karantän,

ii)

som har inspekterats och godkänts av den behöriga myndigheten med avseende på efterlevnad av minimivillkoren i artikel 6 och bilaga IV.

f)   godkänd karantänstation: lokaler

i)

där importerade fåglar hålls i karantän,

ii)

som består av ett antal enheter som verksamhetsmässigt och fysiskt är avskilda från varandra och där varje enhet enbart innehåller fåglar från samma sändning med samma hälsostatus och som därigenom utgör en epidemiologisk enhet,

iii)

som har inspekterats och godkänts av den behöriga myndigheten med avseende på efterlevnad av minimivillkoren i artikel 6 och bilaga IV.

g)   indikatorfåglar: fjäderfä som ska användas för att ställa diagnoser under karantänen.

h)   diagnostikhandbok: den diagnostikhandbok för aviär influensa som fastställs i bilagan till beslut 2006/437/EG.

Artikel 4

Godkända fortplantningsanläggningar

Godkända fortplantningsanläggningar ska uppfylla följande villkor:

a)

Fortplantningsanläggningen ska vara godkänd av den behöriga myndigheten i enlighet med villkoren i bilaga II och ha tilldelats ett godkännandenummer.

b)

Myndigheten ska ha meddelat godkännandenumret till kommissionen.

c)

Fortplantningsanläggningens namn och godkännandenummer ska finnas upptagna på en förteckning över fortplantningsanläggningar som upprättats av kommissionen.

d)

Den behöriga myndigheten ska omedelbart återkalla eller tillfälligt dra in fortplantningsanläggningens godkännande om anläggningen inte längre uppfyller de villkor som fastställs i bilaga II samt omedelbart informera kommissionen om detta.

Artikel 5

Importvillkor

Import av fåglar ska tillåtas endast om fåglarna uppfyller följande villkor:

a)

Fåglarna har fötts upp i fångenskap.

b)

Fåglarna har sitt ursprung i de tredjeländer eller delar av tredjeländer som avses i bilaga I.

c)

Fåglarna kommer från godkända fortplantningsanläggningar som uppfyller villkoren i artikel 4.

d)

Fåglarna har 7–14 dagar före sändningen genomgått ett laboratorietest för påvisande av virus och testats negativt för virus av aviär influensa och Newcastlesjuka.

e)

Fåglarna har inte vaccinerats mot aviär influensa.

f)

Fåglarna åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med förlagan i bilaga III (nedan kallat djurhälsointyget).

g)

Fåglarna har identifierats med ett individuellt identifieringsnummer genom en individuellt märkt, sömlöst försluten benring eller ett mikrochip enligt artikel 66.2 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (7).

h)

Det individuella identifieringsnumret på benringen eller mikrochipet enligt punkt g ska innehålla minst följande uppgifter:

ISO-koden för det exporterande tredjeland som genomför identifieringen.

Ett unikt serienummer.

i)

Det individuella identifieringsnumret enligt punkt g ska anges i djurhälsointyget.

j)

Fåglarna transporteras i nya behållare som utanpå är individuellt identifierade med ett identifieringsnummer som ska överensstämma med det identifieringsnummer som anges på djurhälsointyget.

Artikel 6

Godkända enskilda karantäner och karantänstationer

Godkända enskilda karantäner och karantänstationer ska uppfylla minimivillkoren i bilaga IV.

Varje medlemsstat ska upprätta och hålla en uppdaterad förteckning över godkända enskilda karantäner och karantänstationer och deras godkännandenummer och göra den tillgänglig för kommissionen, för övriga medlemsstater och för allmänheten.

Artikel 7

Direkt transport av fåglar till godkända enskilda karantäner och karantänstationer

Fåglarna ska transporteras i burar eller lådor direkt från gränskontrollstationen till en godkänd enskild karantän eller karantänstation.

Den sammanlagda transporttiden från gränskontrollstationen till den enskilda karantänen eller karantänstationen får i normalfallet inte överstiga nio timmar.

Om transportfordon kommer till användning ska den behöriga myndigheten plombera dessa med en plombering som inte går att bryta.

Artikel 8

Intyg

Importören eller dennes ombud ska lämna ett skriftligt intyg, avfattat på ett officiellt språk i införselmedlemsstaten och undertecknat av den person som är ansvarig för den enskilda karantänen eller karantänstationen, på att fåglarna kommer att tas emot för karantän.

För intyget gäller att

a)

den enskilda karantänens eller karantänstationens namn, adress och godkännandenummer ska anges tydligt,

b)

det ska ha inkommit till gränskontrollstationen via e-post eller fax innan sändningen anländer till gränskontrollstationen eller ska ha lämnats in av importören eller dennes ombud innan fåglarna släpps fria från gränskontrollstationen.

Artikel 9

Transitering av fåglar inom unionen

När fåglar införs till unionen genom en annan medlemsstat än bestämmelsemedlemsstaten ska de åtgärder som behövs vidtas för att se till att sändningen når den avsedda bestämmelsemedlemsstaten.

Artikel 10

Övervakning av transporten av fåglar

1.   Om unionslagstiftningen kräver att fåglar ska övervakas vid överföringen från gränskontrollstationen till den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten ska följande information utbytas:

a)

Den officiella veterinär som ansvarar för gränskontrollstationen ska via Traces-nätverket meddela fåglarnas ursprungsort och bestämmelseort till den behöriga myndigheten som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på sändningens bestämmelseort.

b)

Den person som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten ska inom en arbetsdag efter sändningens ankomst till den enskilda karantänen eller karantänstationen via e-post eller fax anmäla sändningens ankomst och dess bestämmelseort till den officiella veterinär som ansvarar för den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen på bestämmelseorten.

c)

Den officiella veterinär som ansvarar för den godkända enskilda karantänen och karantänstationen på sändningens bestämmelseort ska inom tre arbetsdagar efter sändningens ankomst till den enskilda karantänen och karantänstationen via Traces-nätverket meddela att sändningen anlänt till bestämmelseorten till den officiella veterinär som ansvarar för gränskontrollstationen och som meddelade att sändningen avsänts.

2.   Om den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen får bekräftelse på att de fåglar som förklarats vara avsedda för en godkänd enskild karantän eller karantänstation inte har anlänt till sin bestämmelseort inom tre arbetsdagar efter den beräknade dagen för sändningens ankomst till den enskilda karantänen eller karantänstationen, ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder mot den person som ansvarar för sändningen.

Artikel 11

Karantänsbestämmelser

1.   Fåglarna ska hållas i karantän i en godkänd enskild karantän eller karantänstation (nedan kallad karantänen) under minst 30 dagar.

2.   Åtminstone i början och i slutet av karantänperioden för varje sändning ska den officiella veterinären kontrollera karantänvillkoren vilket även omfattar en undersökning av dödlighetstalet och en klinisk besiktning av fåglarna i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet på den godkända karantänstationen.

Den officiella veterinären ska dock göra tätare kontroller om sjukdomsläget så kräver.

Artikel 12

Undersökning, provtagning och testning av sändningar under karantänen

1.   De rutiner för undersökning, provtagning och testning avseende aviär influensa och Newcastlesjuka som fastställs i bilaga V ska genomföras efter fåglarnas ankomst till karantänen.

2.   Om indikatorfåglar används ska minst 10 indikatorfåglar användas i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet på den godkända karantänstationen.

3.   Indikatorfåglar som används för undersökning, provtagning och testning ska uppfylla följande villkor:

a)

De ska vara minst tre veckor gamla och får användas endast en gång för detta ändamål.

b)

De ska vara ringmärkta för identifiering eller identifierade genom en annan typ av identifieringsmärkning som inte kan avlägsnas.

c)

De ska vara ovaccinerade och ha konstaterats vara seronegativa för aviär influensa och Newcastlesjuka inom 14-dagarsperioden före karantänens början.

d)

De ska placeras i den godkända enskilda karantänen eller i en enhet på den godkända karantänstationen innan fåglarna anländer så att de delar luftvolym och befinner sig så nära fåglarna som möjligt för att säkerställa nära kontakt mellan indikatorfåglarna och spillningen från fåglarna i karantän.

Artikel 13

Åtgärder vid misstanke om sjukdom i en godkänd enskild karantän eller karantänstation

1.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar misstänks vara smittade av aviär influensa eller Newcastlesjuka under karantänen i en godkänd enskild karantän ska följande åtgärder vidtas:

a)

Den behöriga myndigheten ska sätta den godkända enskilda karantänen under officiell övervakning.

b)

Prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga V ska tas från dessa fåglar och indikatorfåglar och analyseras i enlighet därmed.

c)

Inga fåglar får tas in i eller lämna den godkända enskilda karantänen förrän misstanken avskrivits.

2.   Om misstanken om aviär influensa eller Newcastlesjuka i den berörda godkända enskilda karantänen enligt punkt 1 bekräftas ska följande åtgärder vidtas:

a)

Samtliga fåglar och indikatorfåglar i den godkända enskilda karantänen ska avlivas och destrueras.

b)

Den godkända enskilda karantänen ska rengöras och desinfekteras.

c)

Inga fåglar får tas in i den godkända enskilda karantänen förrän tidigast 21 dagar efter den slutliga rengöringen och desinfektionen.

3.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar i en enhet på karantänstationen misstänks vara smittade av aviär influensa eller Newcastlesjuka under karantänen i en godkänd karantänstation ska följande åtgärder vidtas:

a)

Den behöriga myndigheten ska sätta den godkända karantänstationen under officiell övervakning.

b)

Prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga V ska tas från dessa fåglar och indikatorfåglar och analyseras i enlighet därmed.

c)

Inga fåglar får tas in i eller lämna den godkända karantänstationen förrän misstanken avskrivits.

4.   Om misstanken om aviär influensa eller Newcastlesjuka i den berörda enheten på den godkända karantänstationen enligt punkt 3 bekräftas ska följande åtgärder vidtas:

a)

Samtliga fåglar och indikatorfåglar i den berörda enheten på den godkända karantänstationen ska avlivas och destrueras.

b)

Den berörda enheten ska rengöras och desinfekteras.

c)

Ett av följande prover ska tas:

i)

Om indikatorfåglar används ska prover för serologisk undersökning enligt bilaga V tas från indikatorfåglar i de andra karantänenheterna tidigast 21 dagar efter den slutliga rengöringen och desinfektionen av den berörda enheten.

ii)

Om inga indikatorfåglar används ska prover för virologisk undersökning enligt punkt 2 i bilaga V tas från fåglar i de andra karantänenheterna under dag 7–15 efter den slutliga rengöringen och desinfektionen.

d)

Inga fåglar får lämna den godkända karantänstationen förrän resultaten från den provtagning som anges i punkt c har konstaterats vara negativa.

5.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella åtgärder som vidtagits med stöd av denna artikel.

Artikel 14

Undantag i samband med positiva fynd av lågpatogen aviär influensa eller Newcastlesjuka i en godkänd enskild karantän eller karantänstation

1.   Om en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar under karantänen har konstaterats vara smittade av lågpatogen aviär influensa (LPAI) eller Newcastlesjuka, får den behöriga myndigheten med stöd av en riskbedömning medge undantag från åtgärderna i artikel 13.2 a och 13.4 a, under förutsättning att undantagen inte äventyrar sjukdomsbekämpningen (nedan kallade undantag).

Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om sådana undantag.

2.   När en officiell veterinär kontrollerar en godkänd enskild karantän eller karantänstation som har medgivits undantag, och en eller flera fåglar och/eller indikatorfåglar konstateras vara smittade av LPAI eller Newcastlesjuka ska åtgärderna i punkterna 3–7 vidtas.

Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

3.   Vid positivt fynd av LPAI ska följande prover tas för laboratorietestning i stället för de standardprover som avses i diagnostikhandboken 21 dagar efter det senaste positiva fyndet av LPAI i den godkända enskilda karantänen eller i varje enhet i den godkända karantänstationen och därefter med 21 dagars mellanrum:

a)

Prover från alla indikatorfåglar eller andra fåglar som är döda vid tidpunkten för provtagningen.

b)

Svabbprover från luftrör/svalg och från kloak från minst 60 fåglar eller från alla fåglar om det finns färre än 60 fåglar i den godkända enskilda karantänen eller i den berörda enheten på den godkända karantänstationen. Om fåglarna är små, exotiska och inte vana vid att bli hanterade eller om hanteringen av dem skulle vara farlig för människor ska färska faeces-prover samlas in. Provtagningen och laboratorietestningen av dessa prover ska fortsätta fram till dess att två på varandra följande negativa laboratorieresultat erhålls med minst 21 dagars mellanrum.

Den behöriga myndigheten får dock efter en riskbedömning medge undantag från den provstorlek som avses i denna punkt.

4.   Vid positivt fynd av Newcastlesjuka får den behöriga myndigheten endast medge undantag under förutsättning att det under de 30 dagarna efter det sista dödsfallet eller fallet av kliniskt tillfrisknande har tagits prover enligt punkterna 1 och 2 i bilaga V med negativt resultat utan hänsyn till den angivna tidsperioden.

5.   Fåglar får inte släppas fria från karantänen förrän den laboratorietestningsperiod som fastställs i punkt 3 har löpt ut.

6.   Den godkända enskilda karantänen eller den berörda enheten på den godkända karantänstationen ska rengöras och desinfekteras efter tömning. Material eller avfall som kan ha kontaminerats liksom allt det avfall som samlats under den laboratorietestningsperiod som fastställs i punkt 3 ska avlägsnas på ett sådant sätt att det garanteras att patogenen inte sprids och destrueras på ett sådant sätt att det garanteras att eventuella virus av LPAI eller Newcastlesjuka förstörs.

7.   Återinsättning i den godkända enskilda karantänen eller karantänstationen får inte ske under en period på 21 dagar efter det att den slutliga rengöringen och desinfektionen enligt punkt 6 har slutförts.

Artikel 15

Åtgärder vid misstanke om Chlamydios

Om papegojfåglarna i en godkänd enskild karantän eller karantänstation under karantänen misstänks eller bekräftas vara smittade av Chlamydophila psittaci ska samtliga fåglar i sändningen behandlas med en metod som godkänts av den behöriga myndigheten och karantänen ska förlängas med minst två månader från och med det senaste registrerade fallet.

Artikel 16

Frisläppande från karantän

Fåglar får släppas fria från karantänen i en godkänd enskild karantän och karantänstation endast om det föreligger ett skriftligt tillstånd från en officiell veterinär.

Artikel 17

Krav på anmälan och rapportering

1.   Medlemsstaterna ska inom 24 timmar underrätta kommissionen om eventuella fall av aviär influensa eller Newcastlesjuka som påvisats i en godkänd enskild karantän eller karantänstation.

2.   Medlemsstaterna ska årligen lämna följande uppgifter till kommissionen:

a)

Antal fåglar som importerats via godkända enskilda karantäner och karantänstationer uppdelat på art och godkänd ursprungsfortplantningsanläggning.

b)

Uppgifter om dödligheten för importerade fåglar från tidpunkten för utfärdandet av djurhälsointyget i ursprungslandet till karantänperiodens slut.

c)

Antalet positiva fynd av aviär influensa, Newcastlesjuka och Chlamydophila psittaci i godkända enskilda karantäner och karantänstationer.

Artikel 18

Kostnader för karantänen

Samtliga kostnader för karantän till följd av tillämpningen av denna förordning ska bäras av importören.

Artikel 19

Upphävande

Förordning (EG) nr 318/2007 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 84, 24.3.2007, s. 7.

(4)  Se bilaga VI.

(5)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUT L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer från vilka import av fåglar som fötts upp i fångenskap är tillåten

1.

De tredjeländer eller delar av tredjeländer som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (1), om det i kolumn 4 i den tabellen är angivet förlaga till veterinärintyg för andra fjäderfän för avel eller produktion än ratiter (BPP).

2.

Argentina.

3.

Filippinerna: National Capital Region.


(1)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.


BILAGA II

Villkor för godkännande av fortplantningsanläggningar enligt artikel 4 i det tredjeland som är ursprungsland

KAPITEL 1

Godkännande av fortplantningsanläggningar

För att beviljas ett godkännande enligt artikel 4 ska en fortplantningsanläggning uppfylla villkoren i detta kapitel.

1.

Fortplantningsanläggningen ska antingen vara klart avgränsad och avskild från omgivningarna eller djuren hållas så att de inte utgör någon hälsorisk för djuranläggningar vilkas hälsostatus kan äventyras.

2.

Den ska ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur, och lämpliga godkända karantänresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från icke godkända anläggningar.

3.

Den person som ansvarar för fortplantningsanläggningen ska ha lämplig erfarenhet av uppfödning av fåglar.

4.

Fortplantningsanläggningen ska vara fri från aviär influensa, Newcastlesjuka och Chlamydophila psittaci. För att den ska kunna förklaras vara fri från dessa sjukdomar ska den behöriga myndigheten bedöma de uppgifter om djurhälsoläget som registrerats under åtminstone de tre senaste åren före ansökan om godkännande och resultatet av kliniska tester och laboratorietester som tagits på djuren i anläggningen. Nya fortplantningsanläggningar ska emellertid godkännas endast utifrån resultaten av kliniska tester och laboratorietester som tagits på djuren i dessa anläggningar.

5.

Det ska kontinuerligt föras journal med uppgifter om

a)

antalet djur av varje art som finns i fortplantningsanläggningen och deras identitet (ålder, kön, art och eventuella individuella identifieringsnummer),

b)

antalet djur som anländer till eller lämnar fortplantningsanläggningen, med uppgift om deras identitet (ålder, kön, art och eventuella individuella identifieringsnummer), ursprung eller bestämmelseort, transporten från eller till fortplantningsanläggningen och djurens hälsoläge,

c)

resultaten från blodprov eller annan diagnostik,

d)

sjukdomsfall och i förekommande fall uppgifter om behandlingen,

e)

resultaten från obduktion av djur som dött i fortplantningsanläggningen, även dödfödda djur,

f)

iakttagelser som har gjorts under tiden i isolering eller karantän.

6.

Fortplantningsanläggningen ska antingen ha ett avtal med ett behörigt laboratorium om att utföra obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga lokaler där dessa undersökningar kan göras av en behörig person under den godkände veterinärens ledning.

7.

Fortplantningsanläggningen ska antingen ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen inom anläggningen där kadaver efter djur som dör av sjukdom eller avlivas kan omhändertas på ett korrekt sätt.

8.

Fortplantningsanläggningen ska genom kontrakt eller rättsligt instrument anställa en veterinär, som är godkänd och kontrolleras av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet och som ska

a)

se till att åtgärder för övervakning och bekämpning av sjukdom som är lämpliga i förhållande till sjukdomsläget i det berörda landet är godkända av den behöriga myndigheten och tillämpas i fortplantningsanläggningen. Dessa åtgärder ska innefatta följande:

i)

En årlig plan för övervakning av sjukdomar, inklusive lämpliga zoonoskontroller av djuren.

ii)

Kliniska tester, laboratorietester och obduktioner på djur som misstänks ha drabbats av smittsamma sjukdomar.

iii)

I tillämpliga fall vaccinering av mottagliga djur mot infektionssjukdomar i enlighet med OIE:s (Världsorganisationen för djurens hälsa) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

b)

se till att varje misstänkt dödsfall eller förekomsten av några andra symtom som kan tyda på att djur har smittats av aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci utan dröjsmål anmäls till den behöriga myndigheten i tredjelandet,

c)

se till att de djur som anländer till fortplantningsanläggningen har isolerats i nödvändig grad och enligt kraven i denna förordning och eventuella instruktioner från den behöriga myndigheten,

d)

ha ansvaret för den dagliga efterlevnaden av de djurhälsovillkor som fastställs i denna förordning och unionslagstiftningen om djurens välbefinnande under transport.

9.

Om det på fortplantningsanläggningen föds upp djur som är avsedda för laboratorier som genomför djurförsök ska den allmänna tillsynen och vården av djuren ske i enlighet med artikel 33 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (1).

KAPITEL 2

Behållande av godkännanden för fortplantningsanläggningar

Fortplantningsanläggningar ska endast få behålla sina godkännanden om de uppfyller villkoren i detta kapitel.

1.

Anläggningen ska kontrolleras av en officiell veterinär från den behöriga myndigheten, som ska

a)

se till att villkoren i denna förordning uppfylls,

b)

besöka fortplantningsanläggningen minst en gång per år,

c)

övervaka den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den årliga planen för övervakning av sjukdomar,

d)

kontrollera att resultaten från kliniska tester, obduktioner och laboratorietester som genomförs på djuren inte påvisar förekomst av aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci.

2.

Endast djur som kommer från andra godkända fortplantningsanläggningar får tas till fortplantningsanläggningen i enlighet med villkoren i denna förordning.

3.

Fortplantningsanläggningen ska arkivera de uppgifter som avses i kapitel 1 punkt 5 i minst tio år efter godkännandedatum.

KAPITEL 3

Karantän för fåglar som kommer från andra ställen än godkända fortplantningsanläggningar

Genom undantag från kapitel 2 punkt 2 kan fåglar från andra ställen än godkända fortplantningsanläggningar tas till en fortplantningsanläggning efter det att den behöriga myndigheten godkänt detta, under förutsättning att djuren genomgår karantän i enlighet med de instruktioner som ges av den behöriga myndigheten innan de släpps in i gruppen. Karantänperioden ska vara minst 30 dagar.

KAPITEL 4

Tillfällig indragning, återkallande eller förnyat beviljande av godkännande för fortplantningsanläggningar

Förfarandena för att delvis eller helt tillfälligt dra in, återkalla eller på nytt bevilja godkännande för fortplantningsanläggningar ska uppfylla villkoren i detta kapitel.

1.

Om den behöriga myndigheten anser att fortplantningsanläggningen inte längre uppfyller villkoren i kapitlen 1 och 2, eller om det har skett en ändring av användningen så att anläggningen inte längre uteslutande används för uppfödning av fåglar, ska myndigheten tillfälligt dra in eller återkalla anläggningens godkännande.

2.

Om den behöriga myndigheten har fått en anmälan om misstanke om aviär influensa, Newcastlesjuka eller Chlamydophila psittaci ska den tillfälligt dra in godkännandet till dess att misstanken officiellt har avskrivits. Den ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att bekräfta eller avskriva misstankarna och undvika sjukdomsspridning, i enlighet med unionslagstiftningen om åtgärder som ska vidtas mot sjukdomen i fråga och om handel med djur.

3.

Om den misstänkta sjukdomen bekräftas får den behöriga myndigheten endast godkänna fortplantningsanläggningen enligt kapitel 1 när

a)

sjukdomen och smittkällan i fortplantningsanläggningen utrotats,

b)

fortplantningsanläggningen rengjorts och desinfekterats på lämpligt sätt,

c)

villkoren i kapitel 1, med undantag för punkt 4, har uppfyllts.

4.

Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen om godkännande för fortplantningsanläggningar som tillfälligt dragits in, återkallats eller beviljats på nytt.


(1)  EUT L 276, 20.10.2010, s. 33.


BILAGA III

Djurhälsointyg som avses i artikel 5 f för import av vissa andra fåglar än fjäderfä avsedda för avsändning till unionen

Image 1

Text av bilden