EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0826

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 826/2012 av den 29 juni 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier Text av betydelse för EES

OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj

18.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 826/2012

av den 29 juni 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 med tekniska tillsynsstandarder för krav på anmälan och offentliggörande av korta nettopositioner, för närmare uppgifter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om korta nettopositioner samt för metoden för omsättningsberäkning för att fastställa undantagna aktier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (1), särskilt artiklarna 9.5, 11.3, 16.3,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att upprätta en gemensam ordning för anmälningar och information som antingen investerare ska lämna till de nationella behöriga myndigheterna eller de senare ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma). Eftersom omsättningsberäkningen för att fastställa undantagna aktier också har ett nära samband med informationslämnandet om aktier med huvudhandelsplats i unionen, bör förordningen även omfatta detta. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser som bör träda i kraft samtidigt samt göra det lättare för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få överblick och behändig tillgång till dem, är det önskvärt att i en enda förordning samla samtliga tekniska tillsynsstandarder som krävs enligt förordning (EU) nr 236/2012.

(2)

När det gäller anmälan av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning samt offentliggörande av betydande korta nettopositioner i aktier, bör enhetliga regler anges för närmare uppgifter, inklusive den gemensamma standarden för anmälan, för att säkerställa att anmälningskraven tillämpas på ett enhetligt sätt inom EU, främja en effektiv rapporteringsprocess samt ge allmänheten jämförbar information.

(3)

För att säkerställa en korrekt identifiering av positionsinnehavarna bör anmälan innehålla en eventuellt förekommande kod som kan komplettera positionsinnehavarens namn. Tills det finns en enda, stabil och allmänt erkänd global identifieringskod för juridiska personer, får man utgå från de befintliga koder som vissa positionsinnehavare kan ha, exempelvis BIC-koden (bankidentifieringskoden).

(4)

För att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (2) ska Esma få kvartalsvis information från de behöriga myndigheterna om anmälningar av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning samt ytterligare information om korta nettopositioner om Esma så begär.

(5)

För att denna information ska kunna användas effektivt, framför allt när det gäller målet om att säkerställa finansmarknadernas korrekta funktion och integritet samt det finansiella systemets stabilitet i unionen, bör kvartalsinformationen vara standardiserad, stabil över tid samt tillräckligt detaljerad, i form av vissa aggregerade dagsuppgifter, så att Esma kan bearbeta informationen och genomföra undersökningar och analyser.

(6)

Esma kan inte i förväg avgöra vilken information den kan komma att kräva från en behörig myndighet, eftersom den informationen endast kan bestämmas från fall till fall och kan avse så vitt skilda saker som enkla eller aggregerade indata om korta nettopositioner eller kreditswappar utan täckning. Det är emellertid viktigt att föreskriva vilken allmän information som bör tillhandahållas i detta avseende.

(7)

När det gäller omsättningsberäkningen inom unionen och på handelsplatser utanför unionen för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie, måste varje relevant behörig myndighet fastställa de relevanta informationskällorna för lokalisering och mätning av handeln med en viss aktie. För närvarande finns det varken några inom unionen harmoniserade rapporteringskrav på transaktioner med aktier som endast är upptagna till handel på multilaterala handelsplattformar eller några internationella standarder för handelsstatistik om enskilda aktier på handelsplatser, som kan uppvisa signifikanta variationer. Det är därför nödvändigt att ge de behöriga myndigheterna viss flexibilitet när de utför den beräkningen.

(8)

Av konsekvensskäl bör denna förordning börja tillämpas samtidigt som förordning (EU) nr 236/2012. För att fysiska och juridiska personer emellertid ska få tillräckligt med tid för att ta del av förteckningen över undantagna aktier enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012, bör den förteckningen utarbetas och därefter offentliggöras på Esmas webbplats i tillräckligt god tid innan förordning (EU) nr 236/2012 börjar tillämpas. Den metod som föreskrivs för omsättningsberäkning för att fastställa huvudhandelsplatsen för en aktie bör därför tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

(9)

I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan bli fullt tillämpbar, och det är före den 1 november 2012 viktigt att specificera krävda ej centrala element för att göra det lättare för marknadsaktörerna att följa den förordningen och för de behöriga myndigheterna att hävda den. Det är därför nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(10)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(11)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som har inrättats enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning föreskrivs tekniska tillsynsstandarder för följande:

a)

Uppgifter om den information om korta nettopositioner som en fysisk eller juridisk person ska lämna till de behöriga myndigheterna och offentliggöra enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 236/2012.

b)

Uppgifter om den information som den behöriga myndigheten ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) enligt artikel 11.3 i förordning (EU) nr 236/2012.

c)

Metod för omsättningsberäkning för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 236/2012.

KAPITEL II

NÄRMARE UPPGIFTER OM KORTA NETTOPOSITIONER SOM SKA ANMÄLAS OCH OFFENTLIGGÖRAS

(ARTIKEL 9 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 2

Anmälan till behöriga myndigheter av korta nettopositioner i aktier, statspapper och statskreditswappar utan täckning

1.   En anmälan som görs enligt artiklarna 5.1, 7.1 eller 8 i förordning (EU) nr 236/2012 ska innehålla den information som anges i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

Anmälan ska göras med hjälp av ett formulär som den relevanta behöriga myndigheten har utfärdat, med det format som anges i bilaga II.

2.   Om den behöriga myndigheten har infört säkra system som gör det möjligt att helt identifiera den person som lämnar in anmälan samt positionsinnehavaren, inklusive alla uppgifter i fält 1–7 i tabell 1 i bilaga I, kan motsvarande fält lämnas tomma i anmälningsformatet.

3.   En fysisk eller juridisk person som upptäcker att den anmälan som lämnats enligt punkt 1 är felaktig ska anmäla upphävande till den relevanta behöriga myndigheten.

Upphävandet ska göras med hjälp av ett formulär som den relevanta behöriga myndigheten har utfärdat, med det format som anges i bilaga III.

Om så krävs, ska den fysiska eller juridiska personen lämna en ny anmälan i enlighet med punkterna 1 och 2.

Artikel 3

Offentliggörande av korta nettopositioner i aktier

Ett offentliggörande av korta nettopositioner i aktier som uppnår ett relevant tröskelvärde eller som uppnått och sedan sjunkit under detta i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska innehålla den information som anges i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL III

NÄRMARE UPPGIFTER OM KORTA NETTOPOSITIONER SOM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA SKA LÄMNA TILL ESMA

(ARTIKEL 11 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 4

Periodisk information

I enlighet med artikel 11.1 i förordning (EU) nr 236/2012 ska de behöriga myndigheterna kvartalsvis lämna följande information till Esma:

a)

Den dagliga aggregerade korta nettopositionen i varje enskild aktie i det viktigaste nationella aktieindex som den relevanta behöriga myndigheten har fastställt.

b)

Den vid kvartalsslut aggregerade korta nettopositionen i varje enskild aktie som inte ingår i indexet enligt punkt a.

c)

Den dagliga aggregerade korta nettopositionen för varje enskild statlig emittent.

d)

I tillämpliga fall: dagliga aggregerade positioner i statskreditswappar utan täckning.

Artikel 5

Information på begäran

Den information som en relevant behörig myndighet enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 236/2012 ska lämna på ad hoc-basis ska omfatta all den information som Esma har begärt och som den behöriga myndigheten inte tidigare har lämnat enligt artikel 4 i denna förordning.

KAPITEL IV

METOD FÖR OMSÄTTNINGSBERÄKNING FÖR ATT BESTÄMMA HUVUDHANDELSPLATSEN FÖR EN AKTIE

(ARTIKEL 16 I FÖRORDNING (EU) nr 236/2012)

Artikel 6

Omsättningsberäkning för att bestämma huvudhandelsplatsen för en aktie

1.   När omsättningen beräknas enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 236/2012, ska en relevant behörig myndighet använda bästa tillgängliga information, som kan omfatta följande:

a)

Offentligt tillgänglig information.

b)

Transaktionsuppgifter som har erhållits i enlighet med artikel 25.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (3).

c)

Information från handelsplatser där aktien i fråga är upptagen till handel.

d)

Information som en annan behörig myndighet har lämnat, inklusive en behörig myndighet i ett tredjeland.

e)

Information som har lämnats av emittenten av aktien i fråga.

f)

Information från andra tredjeparter, inklusive uppgiftslämnare.

2.   När en relevant behörig myndighet ska avgöra vad som utgör bästa tillgängliga information ska den i möjligaste mån se till att

a)

den i första hand använder offentligt tillgänglig information som informationskälla,

b)

informationen täcker samtliga handelsdagar under den relevanta perioden, oberoende av om aktien har varit upptagen till handel under alla dessa dagar,

c)

transaktioner som mottagits och tagits med i beräkningarna endast räknas en gång,

d)

transaktioner inte tas med som redovisas via en handelsplats men utförs på annat håll.

3.   En akties omsättning på en handelsplats ska anses vara noll, om aktien inte längre är upptagen till handel på denna handelsplats, även om aktien har varit upptagen till handel på handelsplatsen under den relevanta beräkningsperioden.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012, med undantag för artikel 6 som ska tillämpas från och med den dag som anges i första stycket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA I

TABELL 1

Fältförteckning för anmälan (artikel 2)

Fält

Beskrivning

1.

Positionsinnehavare

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn, i tillämpliga fall även inregistrerad associationsform

2.

Identitetskod för juridiska personer

Förekommande bankidentifieringskod

3.

Positionsinnehavarens adress

Fullständig adress (exempelvis gatunamn, gatunummer, postnummer, postort, stat/provins) och land

4.

Positionsinnehavarens kontaktuppgifter

Telefonnummer, förekommande faxnummer, e-postadress

5.

Rapporterande person

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn inklusive vilken juridisk form som har valts som associationsform, i tillämpliga fall

6.

Den rapporterande personens adress

Fullständig adress (exempelvis gatunamn, gatunummer, postnummer, postort, stat/provins) och land, om annan än positionsinnehavarens

7.

Den rapporterande personens kontaktuppgifter

Telefonnummer, förekommande faxnummer, e-postadress, om andra än positionsinnehavarens

8.

Rapporteringsdatum

Anmälningsdatum enligt ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

9.

Emittentens identitet

För aktier: Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

För statspapper: Fullständigt namn på emittenten

För statskreditswappar utan täckning: Fullständigt namn på det underliggande instrumentets statliga emittent

10.

ISIN-kod

Endast för aktier: ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel, om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

11.

Landskod

Tvåbokstavskod för den statliga emittentens land i enlighet med ISO 3166-1-standarden

12.

Positionsdatum

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

13.

Korta nettopositioner som procentandel

Endast för aktier: procentandel (avrundat till två decimaler) av det emitterade aktiekapitalet, uttryckt i absoluta tal, utan plus- eller minustecken

14.

Motsvarande belopp för korta nettopositioner

För aktier: totalt antal motsvarande aktier

För statspapper: motsvarande nominella belopp i euro

För statskreditswappar utan täckning: motsvarande nominella belopp i euro

Siffrorna ska anges i absoluta tal, utan plus- eller minustecken, och valutan i enlighet med ISO 4217-standarden

15.

Datum för föregående anmälan

Datum för anmälan av den senaste positionen som positionsinnehavaren redovisade för samma emittent. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

16.

Upphävandedatum

Datum då ett upphävandeformulär lämnas för att upphäva en tidigare lämnad felaktig anmälan. Format i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)

17.

Anmärkningar

Fritext – valfritt


TABELL 2

Fältförteckning för offentliggörande (artikel 3)

Fält

Beskrivning

1.

Positionsinnehavare

För fysiska personer: för- och efternamn

För juridiska personer: fullständigt namn, i tillämpliga fall även inregistrerad associationsform

2.

Emittentens namn

Fullständigt namn på det företag som har aktier upptagna till handel på en handelsplats

3.

ISIN-kod

ISIN-kod för huvudklassen av emittentens stamaktier. Om inga stamaktier är upptagna till handel, anges ISIN-koden för preferensaktiernas klass (eller för huvudklassen av de preferensaktier som är upptagna till handel om det finns flera olika klasser av sådana aktier)

4.

Korta nettopositioner som procentandel

Procentandel (avrundat till två decimaler) av det emitterade aktiekapitalet

5.

Positionsdatum

Datum då positionen upprättades, ändrades eller upphörde att innehas i enlighet med ISO 8601:2004-standarden (åååå-mm-dd)


BILAGA II

Format för anmälningsformulär för korta nettopositioner (artikel 2)

POSITIONSINNEHAVARE

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Förekommande BIC-kod

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


RAPPORTERANDE PERSON

(om annan än ovan)

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


KORTA NETTOPOSITIONER I AKTIER

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

ISIN-kod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

4.1

Antalet motsvarande aktier

 

4.2

% av emitterat aktiekapital

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


KORTA NETTOPOSITIONER I STATSPAPPER

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

Motsvarande nominella belopp

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


POSITION I STATSKREDITSWAPPAR UTAN TÄCKNING

1.

Rapporteringsdatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter överskridande av tröskeln

Motsvarande nominella belopp

 

5.

Datum för föregående anmälan

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


BILAGA III

Format för upphävandeformulär för felaktiga anmälningar (artikel 2)

POSITIONSINNEHAVARE

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Förekommande BIC-kod

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


RAPPORTERANDE PERSON

(om annan än ovan)

Förnamn

EFTERNAMN

Företagets fullständiga namn

 

Land

 

Adress

 

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-postadress

 


UPPHÄVDA KORTA NETTOPOSITIONER I AKTIER

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

ISIN-kod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

4.1

Antalet motsvarande aktier

 

4.2

% av emitterat aktiekapital

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


UPPHÄVDA KORTA NETTOPOSITIONER I STATSPAPPER

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

Motsvarande nominellt belopp

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


UPPHÄVD POSITION I STATSKREDITSWAPPAR UTAN TÄCKNING

1.

Upphävandedatum

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Emittentens namn

2.1

Landskod

 

2.2

Fullständigt namn

 

3.

Positionsdatum i den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

4.

Korta nettopositioner efter överskridande av tröskeln enligt den anmälan som ska upphävas

Motsvarande nominellt belopp

 

5.

Rapporteringsdatum för den anmälan som ska upphävas

(åååå-mm-dd)

 

6.

Kommentar

 


Top