Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0382

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 382/2014 av den 7 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med tekniska standarder rörande tillsyn för offentliggörande av tillägg till prospektet (Text av betydelse för EES)

OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; upphävd genom 32019R0979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj

15.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/36


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 382/2014

av den 7 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med tekniska standarder rörande tillsyn för offentliggörande av tillägg till prospektet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (1), särskilt artikel 16.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2003/71/EG harmoniseras kraven på upprättande, godkännande och spridning av prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad som är belägen eller bedriver verksamhet inom en medlemsstat.

(2)

I direktiv 2003/71/EG krävs också offentliggörande av tillägg till prospektet med uppgift om varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller förbiseende i samband med informationen i ett prospekt som kan påverka bedömningen av värdepappren och som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av prospektet och det slutliga upphörandet av erbjudandet till allmänheten respektive den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar senare.

(3)

Tillgång till fullständig information om värdepapper och deras emittenter främjar skyddet av investerarna. Ett tillägg bör därför omfatta all väsentlig information om de särskilda situationer som ger anledning till tillägget och som måste ingå i prospektet i enlighet med direktiv 2003/71/EG och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (2).

(4)

För att sörja för en konsekvent harmonisering och specificera de villkor som fastställs i direktiv 2003/71/EG och med hänsyn till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna, är det nödvändigt att ange de situationer som förutsätter offentliggörande av tillägg till prospektet.

(5)

Det är inte möjligt att identifiera alla situationer där ett tillägg till prospektet krävs, eftersom detta kan bero på de emittenter och värdepapper som berörs. Det är därför lämpligt att ange minimikraven för ett tillägg till prospektet.

(6)

Reviderade årsredovisningar spelar en avgörande roll för investerarna när de fattar sina investeringsbeslut. För att se till att investerarna grundar sina investeringsbeslut på de senaste finansiella uppgifterna är det nödvändigt att offentliggöra ett tillägg som innehåller nya reviderade årsredovisningar från emittenter av värdepapper och, i fall av depåbevis, från emittenter av underliggande aktier, som offentliggörs efter godkännandet av prospektet.

(7)

För att ta hänsyn till möjligheten att resultatprognoser samt beräkningar av förväntade resultat kan påverka ett investeringsbeslut bör emittenter av aktierelaterade värdepapper och, i fall av depåbevis, emittenter av underliggande aktier, offentliggöra ett tillägg med eventuella ändringar av implicita eller explicita uppgifter som utgör resultatprognoser eller beräkningar av förväntade resultat som redan ingår i prospektet.

(8)

Information om identiteten av emittentens största aktieägare eller någon enhet som utövar kontroll över emittenten är avgörande för att kunna göra en välgrundad bedömning av emittenten när det gäller alla typer av värdepapper. En situation då kontrollen över bolaget förändras är en särskilt viktig faktor när erbjudandet avser aktierelaterade värdepapper och depåbevis, eftersom dessa typer av värdepapper i regel är mer priskänsliga i en sådan situation. Ett tillägg bör därför offentliggöras om det sker en förändring av kontrollen över en emittent av aktierelaterade värdepapper eller, i fall av depåbevis, en emittent av underliggande aktier.

(9)

Det är viktigt att potentiella investerare som bedömer ett erbjudande om aktierelaterade värdepapper eller depåbevis har möjlighet att jämföra villkoren för ett sådant erbjudande med pris- eller bytesvillkoren för eventuella offentliga uppköpserbjudanden som tillkännages under erbjudandeperioden. Dessutom är resultatet av ett offentligt uppköpserbjudande också av betydelse för investeringsbeslutet, eftersom investerarna behöver veta om det innebär en förändring av kontrollen över emittenten. I dessa fall är därför ett tillägg nödvändigt.

(10)

Om redogörelsen för rörelsekapital inte längre gäller kan investerarna inte fatta ett väl underbyggt investeringsbeslut om emittentens finansiella situation inom den närmaste framtiden. Investerarna bör ha möjlighet att ompröva sina investeringsbeslut mot bakgrund av den nya informationen om emittentens möjligheter att få tillgång till kontanter och andra tillgängliga likvida resurser för att kunna uppfylla sina förpliktelser. I dessa fall är därför ett tillägg nödvändigt.

(11)

Det finns situationer där en emittent eller erbjudare, efter godkännande av ett prospekt, beslutar att erbjuda värdepappren i andra medlemsstater än de som anges i prospektet eller att ansöka om upptagande till handel av värdepapper på reglerade marknader i andra medlemsstater än de som anges i prospektet. Information om erbjudanden i andra medlemsstater eller upptagande till handel på reglerade marknader är viktig för att investeraren ska kunna bedöma vissa aspekter rörande emittentens värdepapper, och därför är det nödvändigt med ett tillägg i dessa fall.

(12)

Enhetens ekonomiska ställning eller företagsverksamhet påverkas sannolikt av ett betydande finansiellt åtagande. Investerarna skulle därför få rätt att få ytterligare information om följderna av detta åtagande i ett tillägg till prospektet.

(13)

En ökning av det sammanlagda nominella beloppet för ett emissionsprogram ger information om emittenternas behov av finansiering eller en ökning av efterfrågan på emittenternas värdepapper. När det sker en ökning av det sammanlagda nominella beloppet för det emissionsprogram som ingår i prospektet bör därför ett tillägg till prospektet offentliggöras.

(14)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(15)

Esma har anordnat ett öppet offentligt samråd om det förslag till standarder för tillsyn som den här förordningen bygger på, analyserat eventuella kostnader och fördelar samt begärt in synpunkter från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om situationer där det är obligatoriskt att offentliggöra ett tillägg till prospektet.

Artikel 2

Skyldighet att offentliggöra ett tillägg

Ett tillägg till prospektet ska offentliggöras i följande situationer:

a)

När nya reviderade årsredovisningar offentliggörs av någon av följande:

1.

En emittent, om ett prospekt avser aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier som avses i artikel 4.2.1 i förordning (EG) nr 809/2004.

2.

En emittent av underliggande aktier eller av andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, i fall av aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i förordning (EG) nr 809/2004.

3.

En emittent av underliggande aktier, om prospektet har upprättats i enlighet med den mall för depåbevis som anges i bilaga X eller XXVIII till förordning (EG) nr 809/2004.

b)

Om en ändring av en resultatprognos eller en beräkning av förväntat resultat som redan ingår i prospektet offentliggörs av någon av följande:

1.

En emittent, om ett prospekt avser aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier som avses i artikel 4.2.1 i förordning (EG) nr 809/2004.

2.

En emittent av underliggande aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, om ett prospekt avser aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i förordning (EG) nr 809/2004.

3.

En emittent av underliggande aktier, om ett prospekt har upprättats i enlighet med den mall för depåbevis som anges i bilaga X eller XXVIII till förordning (EG) nr 809/2004.

c)

Om det sker en förändring av kontrollen i någon av följande:

1.

En emittent, om ett prospekt avser aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier som avses i artikel 4.2.1 i förordning (EG) nr 809/2004.

2.

En emittent av underliggande aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, om ett prospekt avser aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i förordning (EG) nr 809/2004.

3.

En emittent av underliggande aktier, om ett prospekt har upprättats i enlighet med den mall för depåbevis som anges i bilaga X eller XXVIII till förordning (EG) nr 809/2004.

d)

Om det finns några nya offentliga uppköpserbjudanden från en tredje part, enligt definitionen i artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (4), och ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om något av följande:

1.

En emittents eget kapital, om ett prospekt avser aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier som avses i artikel 4.2.1 i förordning (EG) nr 809/2004.

2.

Det egna kapitalet för en emittent av underliggande aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, om ett prospekt avser aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i förordning (EG) nr 809/2004.

3.

Det egna kapitalet för en emittent av underliggande aktier, om ett prospekt har upprättats i enlighet med den mall för depåbevis som anges i bilaga X eller XXVIII till förordning (EG) nr 809/2004.

e)

Om det rör sig om aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier som avses i artikel 4.2.1 i förordning (EG) nr 809/2004 och konvertibla eller utbytbara skuldebrev som utgör aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i den förordningen och det görs en förändring i den redogörelse för rörelsekapital som ingår i ett prospekt när rörelsekapitalet blir tillräckligt eller otillräckligt för emittentens aktuella behov.

f)

Om en emittent ansöker om upptagande till handel på ytterligare en eller flera reglerade marknader i ytterligare en eller flera medlemsstater eller avser att lämna ett erbjudande till allmänheten i ytterligare en eller flera medlemsstater som inte anges i prospektet.

g)

Om ett nytt betydande finansiellt åtagande görs som förväntas resultera i en betydande bruttoförändring i den mening som avses i artikel 4a.6 i förordning (EG) nr 809/2004 och prospektet avser aktier och andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier enligt artikel 4.2.1 i den förordningen och andra aktierelaterade värdepapper som uppfyller villkoren i artikel 17.2 i den förordningen.

h)

Om det sammanlagda nominella beloppet för emissionsprogrammet ökar.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (EUT L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12).


Top