EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0126

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

OJ L 285, 31.10.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 267 - 270

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/oj

31.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/36


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/126/EG

av den 21 oktober 2009

om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europarlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (3) bekräftades att luftföroreningarna måste minskas till nivåer som minimerar de skadliga konsekvenserna för människors hälsa och miljön.

(2)

I Genèveprotokollet om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar eller deras gränsöverskridande flöden fastställs mål för minskade utsläpp av flyktiga organiska föreningar, och i Göteborgsprotokollet om minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (4) fastställs utsläppstak för fyra föroreningar – svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak – och krävs att bästa tillgängliga teknik används för att begränsa utsläppen.

(3)

I Europarlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (5) fastställs luftkvalitetsmål för marknära ozon och bensen, och i Europarlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (6) fastställs nationella utsläppstak för flyktiga organiska föreningar som bidrar till bildandet av marknära ozon. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar, däribland bensinångor, i en medlemsstat kan bidra till luftkvalitetsproblem i andra medlemsstater.

(4)

Ozon är också en växthusgas och bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer (7) (återvinning av bensinångor steg I) syftar till att återvinna bensinångor som förflyktigas vid lagring och distribution av bensin mellan depåer och bensinstationer.

(6)

Bensinångor förflyktigas också vid tankning av motorfordon på bensinstationer och bör där återvinnas på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i direktiv 94/63/EG.

(7)

Olika gemenskapsinstrument har utarbetats och genomförts för att begränsa utsläppen av flyktiga organiska föreningar. Ytterligare åtgärder krävs emellertid för att de hälso- och miljömål som fastställs i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram och direktiv 2001/81/EG ska uppnås.

(8)

För att minska utsläppen av växthusgaser från bränslen på vägtransportområdet under hela livscykeln kommer Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (8) från och med den 1 januari 2011 att tillåta att bensin som innehåller en större andel biobränslekomponenter än tidigare släpps ut på marknaden. Detta kan leda till ökade utsläpp av flyktiga organiska föreningar eftersom medlemsstaterna har möjlighet att genomföra begränsade undantag från gränsvärdet för ångtryck i det direktivet.

(9)

Befintliga bensinstationer kan behöva anpassa sin befintliga infrastruktur och det är att rekommendera att utrustning för återvinning av bensinångor installeras i samband med större renoveringsarbeten avseende bränslesystemet (dvs. väsentlig ändring eller uppdatering av stationens infrastruktur, framför allt tankar och rör), eftersom detta innebär en betydande minskning av de kostnader som anpassningarna medför. Större befintliga bensinstationer har dock större möjligheter att anpassa sin teknik och bör installera utrustning för återvinning av bensinångor tidigare eftersom de i högre grad bidrar till utsläppen. Vid utformning och byggande av nya bensinstationer kan utrustning för återvinning av bensinångor integreras på ett tidigt stadium och således installeras direkt.

(10)

Bensintankarna på nytillverkade motorfordon innehåller inga bensinångor. Ett undantag är därför lämpligt för första tankningen av sådana fordon.

(11)

Visserligen har åtskilliga medlemsstater nationella krav avseende system för återvinning av bensinångor steg II, men det finns ingen gemenskapslagstiftning på detta område. Det är därför lämpligt att fastställa en enhetlig lägsta nivå för återvinning av bensinångor för att nå en hög miljövinst och underlätta handeln med utrustning för återvinning av bensinångor.

(12)

Regelbundna kontroller av all installerad utrustning för återvinning av bensinångor steg II bör utföras för att se till att utrustningen verkligen minskar utsläppen. Medlemsstaterna kan besluta att kontroller ska utföras av en eller flera av följande: offentliga inspektionsorgan, bensinstationsoperatören själv eller en tredje part. I fråga om offentliga inspektioner bör medlemsstaterna beakta Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (9).

(13)

Utrustning för återvinning av bensinångor steg II bör provas regelbundet. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) bör uppmuntras att utveckla en harmoniserad metod för detta.

(14)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och säkerställa att de tillämpas. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande, eftersom bristande efterlevnad kan resultera i skador på människors hälsa och miljön.

(15)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (10) uppmanas medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(16)

Eftersom detta direktiv antas i enlighet med artikel 175 i fördraget hindrar det inte medlemsstaterna från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder som är förenliga med fördraget. Enligt artikel 176 i fördraget ska medlemsstaterna anmäla sådana åtgärder till kommissionen.

(17)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (11).

(18)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder avseende harmoniserade metoder och normer. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(19)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska utsläppen av bensinångor till atmosfären, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, på grund av att luftföroreningar är gränsöverskridande, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs åtgärder för att minska mängden bensinångor som släpps ut i atmosfären vid tankning av motorfordon på bensinstationer.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med:

1.   bensin: bensin enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 94/63/EG.

2.   bensinångor: varje gasformig förening som förångas från bensin.

3.   bensinstation: bensinstation enligt definitionen i artikel 2 f i direktiv 94/63/EG.

4.   befintlig bensinstation: bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats före den 1 januari 2012.

5.   ny bensinstation: bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats den 1 januari 2012 eller senare.

6.   system för återvinning av bensinångor steg II: utrustning som är avsedd för återvinning av bensinångor som förflyktigas från ett motorfordons bränsletank vid tankning på en bensinstation och som återför bensinångorna till en lagringstank eller tillbaka till bensinpumpen för återförsäljning.

7.   återföringsgrad för bensinångor: den mängd bensinångor som återförs genom system för återvinning av bensinångor steg II jämfört med den mängd bensinångor som annars skulle släppas ut i atmosfären om inget sådant system fanns, uttryckt som en procentandel.

8.   volymförhållande: kvoten mellan bensinångornas volym vid atmosfäriskt tryck när de passerar genom system för återvinning av bensinångor steg II och den utpumpade bensinens volym.

9.   omsättning: den totala kvantitet bensin som årligen lossas från transportbehållare till en bensinstation.

Artikel 3

Bensinstationer

1.   Medlemsstaterna ska se till att alla nya bensinstationer utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II om

a)

deras faktiska eller planerade omsättning är större än 500 m3/år, eller

b)

deras faktiska eller planerade omsättning är större än 100 m3/år och de ligger under bostadsområden eller områden med arbetsplatser.

2.   Medlemsstaterna ska se till att alla befintliga bensinstationer som genomgår en större renovering utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II i samband med renoveringen om

a)

deras faktiska eller planerade omsättning är större än 500 m3/år, eller

b)

deras faktiska eller planerade omsättning är större än 100 m3/år och de ligger under bostadsområden eller områden med arbetsplatser.

3.   Medlemsstaterna ska se till att befintliga bensinstationer med en omsättning på mer än 3 000 m3/år senast den 31 december 2018 utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II.

4.   Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på bensinstationer som används uteslutande i samband med tillverkning och leverans av nya motorfordon.

Artikel 4

Lägsta nivå av återvinning av bensinångor

1.   Medlemsstaterna ska från det datum då system för återvinning av bensinångor steg II blir obligatoriska enligt artikel 3 se till att återföringsgraden för bensinångor i sådana system är minst 85 %, vilket ska intygas av tillverkaren i enlighet med relevanta europeiska tekniska normer eller det typgodkännandeförfaranden som avses i artikel 8 eller, om det inte föreligger några sådana normer eller förfaranden, i enlighet med relevanta nationella normer.

2.   Från den tidpunkt då system för återvinning av bensinångor steg II blir obligatoriska enligt artikel 3, där de återförda bensinångorna överförs till en lagringstank vid bensinstationen, ska volymförhållandet vara minst 0,95 men högst 1,05.

Artikel 5

Regelbundna kontroller och konsumentinformation

1.   Medlemsstaterna ska se till att återföringsgraden, under drift, för bensinångor i system för återvinning av bensinångor steg II provas minst en gång om året antingen genom kontroll av att volymförhållandet under simulerat bensinflöde är förenligt med artikel 4.2 eller med hjälp av någon annan lämplig metod.

2.   När det gäller anläggningar som har försetts med ett automatiskt övervakningssystem ska medlemsstaterna se till att återföringsgraden för bensinångor provas åtminstone vart tredje år. Sådana automatiska övervakningssystem ska automatiskt upptäcka funktionsfel i systemet för återvinning av bensinångor steg II och i själva det automatiska övervakningssystemet, indikera felen till bensinstationsoperatören samt automatiskt stoppa bensinflödet från den felaktiga pumpen om inte felet åtgärdas inom sju dagar.

3.   När ett system för återvinning av bensinångor steg II har installerats på en bensinstation ska medlemsstaterna se till att det på bensinstationen sätts upp en skylt eller ett klistermärke eller på annat sätt på eller i närheten av bensinpumpen informera konsumenterna om att det finns ett system för återvinning av bensinångor steg II.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen senast den 1 januari 2012 och ska utan dröjsmål anmäla alla ändringar som berör dem.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 göra en översyn av genomförandet av detta direktiv, särskilt i fråga om följande aspekter:

a)

Det tröskelvärde på 100 m3/år som avses i artikel 3.1 b och 3.2 b i detta direktiv och artikel 6.3 i direktiv 94/63/EG.

b)

Förenligheten under drift hos system för återvinning av bensinångor steg II med rådande bestämmelser.

c)

Behovet av automatisk övervakningsutrustning.

Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om resultaten av denna översyn, om det är lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 8

Tekniska anpassningar

Harmoniserade metoder och normer får antas för de syften som anges i artiklarna 4 och 5. När det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer som Europeiska standardiseringskommittén (CEN) fastställt får de artiklarna, med undantag för den återföringsgrad för bensinångor och det volymförhållande som anges i artikel 4 samt för tidsfristerna i artikel 5, anpassas till den tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.2.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 10

Genomförande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2012. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 oktober 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 13 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 5 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 24 september 2009.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 179, 17.7.2003, s. 3.

(5)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(6)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

(7)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(8)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(9)  EGT L 118, 27.4.2001, s. 41.

(10)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top