Help Print this page 

Document 32014R0960

Title and reference
Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
  • In force
OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 960/2014

av den 8 september 2014

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 833/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3). Dessa åtgärder omfattar restriktioner på export av varor och teknik med dubbla användningsområden, restriktioner på tillhandahållande av tjänster som har anknytning till sådana varor och sådan teknik samt på vissa tjänster i samband med leverans av vapen och militär utrustning, restriktioner på direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vissa tekniker för oljeindustrin i Ryssland, i form av ett krav på förhandstillstånd, samt restriktioner avseende tillträde till kapitalmarknaden för vissa finansinstitut.

(2)

Europeiska unionens stats- och regeringschefer har efterlyst förberedande arbete om ytterligare riktade åtgärder så att ytterligare åtgärder kan vidtas utan dröjsmål.

(3)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att ytterligare restriktiva åtgärder bör vidtas som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(4)

I detta sammanhang är det lämpligt att tillämpa ytterligare restriktioner på export av varor och teknik med dubbla användningsområden, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 428/2009 (4).

(5)

Dessutom bör tillhandhållande av tjänster för oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion på djupt vatten, oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i Arktis eller skifferoljeprojekt förbjudas.

(6)

För att sätta press på den ryska regeringen är det också lämpligt att tillämpa ytterligare restriktioner på tillträde till kapitalmarknaden för vissa finansinstitut, med undantag för Rysslandsbaserade institut med internationell status som inrättats genom mellanstatliga avtal och i vilka Ryssland är en av aktieägarna, restriktioner på juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland i försvarssektorn, med undantag för juridiska personer, enheter eller organ vars huvudsakliga verksamhet ligger inom rymdindustrin och kärnenergiindustrin och restriktioner på juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vars huvudsakliga verksamheter avser försäljning eller transport av råolja eller petroleumprodukter. Andra finansiella tjänster än de som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 833/2014, såsom inlåningsverksamhet, betaltjänster, försäkringstjänster, lån från de institutioner som avses i artikel 5.1 och 5.2 i den förordningen och derivatinstrument som används för risksäkring på energimarknaden omfattas inte av dessa restriktioner. Lån bör anses vara nya lån endast om de lyfts efter den 12 september 2014.

(7)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(8)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska leden e och f ersättas med följande:

”e)    Investeringstjänster : följande tjänster och verksamheter:

i)

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

ii)

utförande av order för kunds räkning,

iii)

handel för egen räkning,

iv)

portföljförvaltning,

v)

investeringsrådgivning,

vi)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii)

placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

viii)

alla tjänster med anknytning till upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

f)    överlåtbara värdepapper : följande klasser av värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden:

i)

aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier,

ii)

obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

iii)

alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden som ingår i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland i enlighet med förteckningen i bilaga IV till den här förordningen.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör varor och teknik som anges i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, till personer, enheter eller organ i Ryssland, i enlighet med förteckningen i bilaga IV,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör varor och teknik som avses i punkt 1, inbegripet i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av dessa varor och denna teknik, eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt bistånd eller därtill kopplade förmedlingstjänster eller andra tjänster, till personer, enheter eller organ i Ryssland, i enlighet med förteckningen i bilaga IV.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte påverka genomförandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 12 september 2014, eller tillhandahållandet av bistånd som är nödvändigt för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom EU.

4.   Förbudet i punkterna 1 och 2 ska inte gälla för försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden avsedda för luftfarts- och rymdindustrin, eller därtill kopplat tekniskt eller finansiellt bistånd, för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, eller för underhållet av och säkerheten för befintlig civil kärnteknisk kapacitet inom EU för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla följande kringtjänster för oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion på djupt vatten, oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i Arktis eller skifferoljeprojekt i Ryssland:

 

i) Borrning. ii) Borrhålsprovning. iii) Geofysisk borrhålsmätning (loggning) och färdigställande. iv) Leverans av flytande farkoster.

2.   Förbuden i punkt 1 ska inte påverka fullgörandet av en skyldighet i enlighet med ett avtal eller ett ramavtal som har ingåtts före den 12 september 2014 eller biavtal som är nödvändiga för verkställandet av sådana avtal.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt om de berörda tjänsterna är nödvändiga för akut förhindrande eller begränsning av en händelse som sannolikt skulle få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.”

4.

Artikel 4.1 b ska ersättas med följande:

”b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har anknytning till de varor och den teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring eller exportkreditgaranti, samt försäkring och återförsäkring med avseende på försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter, eller med avseende på tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,”

5.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 90 dagar och som utfärdas efter den 1 augusti 2014 till och med den 12 september 2014, eller med en löptid som överstiger 30 dagar och som utfärdas efter den 12 september 2014 av

a)

ett sådant större kreditinstitut eller annat större institut som uttryckligen har mandat att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft, diversifiering och investeringsfrämjande, är etablerat i Ryssland och per den 1 augusti 2014 till mer än 50 % är offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ, enligt förteckningen i bilaga III, eller

b

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vilkas äganderättigheter till minst 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led b i denna punkt eller som förtecknas i bilaga III.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 30 dagar och som efter den 12 september 2014 utfärdas av

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och främst är verksamma inom utformning, produktion, försäljning eller export av militär utrustning eller militära tjänster, enligt förteckningen i bilaga V, med undantag av juridiska personer, enheter eller organ som är aktiva inom rymdsektorn eller sektorn för kärnenergi,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är kontrollerade av ett offentligt organ eller som till mer än 50 % offentligägda, som har beräknade totala tillgångar på mer än 1 biljon ryska rubel och vilkas beräknade intäkter till minst 50 % härrör från försäljning eller transport av råolja eller petroleumprodukter enligt förteckningen i bilaga VI,

c)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vilkas äganderättigheter till minst 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i led a eller b i denna punkt, eller

d)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a, b eller c i denna punkt.

3.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt ingå eller delta i ett arrangemang för att bevilja nya lån eller ny kredit med en löptid som överstiger 30 dagar till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 eller 2 efter den 12 september 2014, med undantag för lån och kredit som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla finansiering till import eller export som inte omfattas av förbud av varor och icke finansiella tjänster mellan unionen och Ryssland eller för lån som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla nödfinansiering för att uppfylla solvens- och likviditetskriterier för juridiska personer etablerade i unionen, vilkas äganderättigheter till minst 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i bilaga III.”

5a.

Led a i artikel 11.1 ska ersättas med följande:

”a)

enheter som avses i artikel 5.1 a och b och artikel 5.2 c och d, eller förtecknas i bilagorna III, IV, V och VI,”

.

6.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i artiklarna 2, 2a, 3a, 4 eller 5, inbegripet genom att agera som ersättare för de enheter som avses i artikel 5, eller genom att tillämpa undantagen i artikel 5.3 för att finansiera enheter som avses i artikel 5.”

7.

Bilaga I till denna förordning ska läggas till som bilaga IV.

8.

Bilaga II till denna förordning ska läggas till som bilaga V.

9.

Bilaga I till denna förordning ska läggas till som bilaga VI.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  Se sidan 54 i detta nummer av EUT.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA IV

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 2a

 

JSC Sirius (optoelektronik för civila och militära ändamål)

 

OJSC Stankoinstrument (maskinindustri för civila och militära ändamål)

 

OAO JSC Chemcomposite (material för civila och militära ändamål)

 

JSC Kalashnikov (handeldvapen)

 

JSC Tula Arms Plant (vapensystem)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (luftvärns- och pansarvärnssystem)

 

OAO Almaz Antey (statsägt företag; vapen, ammunition, forskning)

 

OAO NPO Bazalt (statsägt företag, tillverkning av maskiner för tillverkning av vapen och ammunition)”


BILAGA II

”BILAGA V

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.2 a

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


BILAGA III

”BILAGA VI

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.2 a

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT.”


Top