Help Print this page 

Document 32013R0736

Title and reference
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 736/2013 av den 17 maj 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller löptiden för arbetsprogrammet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 204, 31.7.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2013, p. 17–17 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/736/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/25


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 736/2013

av den 17 maj 2013

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller löptiden för arbetsprogrammet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 528/2012 föreskrivs att kommissionen ska fortsätta med arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter, vilket inleddes i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2).

(2)

Enligt artikel 89.1 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 är målet att arbetsprogrammet ska avslutas senast den 14 maj 2014.

(3)

Enligt kommissionens senaste uppskattningar, som den ger uttryck för i sitt meddelande till Europaparlamentet i enlighet med artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter (3), kommer granskningen av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter dock inte att vara slutförd förrän den 31 december 2024.

(4)

Arbetsprogrammets löptid bör därför förlängas till och med den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 89.1 första stycket i förordning (EU) nr 528/2012 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska fortsätta med arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen, vilket inleddes i enlighet med artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG, med målet på att avsluta det senast den 31 december 2024. För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 83 med avseende på genomförande av arbetsprogrammet och fastställande av de rättigheter och skyldigheter som gäller för de behöriga myndigheterna och deltagarna i programmet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(3)  KOM(2011) 498 slutlig.


Top