EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1275-20130912

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/2013-09-12

2008R1275 — SV — 12.09.2013 — 004.004


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008

av den 17 december 2008

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 339 18.12.2008, s. 45)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009

  L 93

3

7.4.2009

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009

  L 191

42

23.7.2009

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 617/2013 av den 26 juni 2013

  L 175

13

27.6.2013

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013

  L 225

1

23.8.2013


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 091, 27.3.2014, s.  50 (801/2013)

►C2

Rättelse, EGT L 216, 15.8.2015, s.  9 (801/2013)
▼B

▼M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008

av den 17 december 2008

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge

▼B

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG ( 1 ), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2005/32/EG åläggs kommissionen att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för en betydande försäljnings- och handelsvolym, har en betydande miljöpåverkan och en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 andra strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen om så är lämpligt, och efter att ha hört samrådsforumet, införa en separat genomförandeåtgärd för att minska en produktgrupps standbyförluster i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.3 och med kriterierna i artikel 15.2.

(3)

Kommissionen har utfört en förstudie som analyserade de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av förlusterna vid standby- och frånläge. Studien har utarbetats tillsammans med berörda parter och andra intressenter från EU och tredjeländer och resultaten har gjorts tillgängliga för allmänheten.

(4)

I förstudien fastställs att flertalet elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som säljs i gemenskapen ger upphov till standby- och frånlägesförluster. De årliga energiförlusterna från standbyfunktioner och frånläge i gemenskapen beräknades 2005 till 47 TWh, vilket motsvarar 19 miljoner ton koldioxidutsläpp. Om inga specifika motåtgärder vidtas väntas förbrukningen öka till 49 TWh 2020. Det står klart att energiförlusterna från standbyfunktioner och frånläge kan minskas avsevärt.

(5)

Förbättringar i elförbrukningen för standbyfunktioner och frånläge bör uppnås genom befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker, som leder till en minskning av de sammantagna utgifterna för köp och användning av produkten.

(6)

Krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters energianvändning i standby- och frånläge bör fastställas för att harmonisera ekodesignkraven för standby- och frånläge i hela gemenskapen och bidra till den inre marknadens funktion och förbättring av de berörda produkternas miljöprestanda.

(7)

Kraven på ekodesign bör inte inverka negativt på vare sig produktens funktion eller på hälsa, säkerhet och miljö. I synnerhet bör fördelarna med en minskad elförbrukning under användningsfasen överkompensera potentiell ytterligare miljöpåverkan under produktionsfasen av produkter med standby- och/eller frånlägesförluster.

(8)

Tillämpningen av denna förordning bör begränsas till produkter som motsvarar hushålls- och kontorsprodukter avsedda för användning i bostadsmiljö, som för informationsteknikprodukter motsvarar klass B enligt standarden EN 55022:2006. Dess räckvidd bör definieras så att produktkategorier som ännu inte finns tillgängliga på marknaden men har motsvarande funktion som produkter som uttryckligen nämns i förordningen utformas för att uppfylla kraven. I förekommande fall kan en ändring av denna förordning komplettera produktförteckningen.

(9)

Driftlägen som inte omfattas av denna förordning, till exempel datorers ACPI S3-läge, bör beaktas i produktspecifika genomföranderättsakter inom ramen för direktiv 2005/32/EG.

(10)

Som en allmän regel gäller att de krav på standby- och frånläge som anges i produktspecifika genomföranderättsakter enligt direktiv 2005/32/EG inte bör vara mindre ambitiösa än kraven i denna förordning.

(11)

För att undvika onödiga energiförluster bör produkter idealt sett ställa sig i ett ”0 Watt”-förbrukningsläge när de inte tillhandahåller någon funktion. Den tekniska genomförbarheten och lämpligheten bör ses över för varje enskild produkt i relevanta genomföranderättsakter enligt direktiv 2005/32/EG.

(12)

Ekodesignkraven bör träda i kraft i två etapper, vilket bör ge tillverkare en rimlig tidsfrist för att omkonstruera produkter i fråga om förluster för standbyfunktioner och frånläge. Tidsfristerna för etapperna bör fastställas så att den negativa inverkan som produkternas funktioner får på marknaden undviks och att kostnaderna för tillverkare, särskilt små och medelstora företag, beaktas, samtidigt som de politiska målen kan uppnås i tid. Åtgärder för energianvändning bör vidtas med hänsyn till aktuell teknisk nivå och tillverkare kan tillämpa harmoniserade standarder som fastställts enligt artikel 9 i direktiv 2005/32/EG.

(13)

Denna förordning avser att öka marknadspenetrationen av tekniker som ger förbättrad energieffektivitet för standbyfunktioner och frånläge, och leda till energibesparingar på omkring 35 TWh 2020 jämfört med om inga åtgärder vidtas.

(14)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 2005/32/EG ska denna förordning fastställa att de tillämpliga förfarandena för bedömning av överensstämmelse utgörs av den interna designkontroll som beskrivs i bilaga IV och det ledningssystem som beskrivs i bilaga V.

(15)

För att underlätta överensstämmelsekontroll bör tillverkare tillhandahålla information i den tekniska dokumentation som anges i bilagorna IV och V i direktiv 2005/32/EG om driftlägen enligt definitionerna av standby- och frånläge och motsvarande energiförbrukningsnivåer.

(16)

Riktmärken för nu tillgängliga tekniker med låg energiförbrukning i standby- och frånläge bör identifieras. Detta bidrar till att information görs tillgänglig och lättåtkomlig, inte minst för mycket små, små och medelstora företag, vilket ytterligare underlättar integrationen av de tekniker som effektivast minskar energiförbrukningen i standby- och frånläge.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:▼M4

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på ekodesign för standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge för utsläppande på marknaden av elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter.

Denna förordning ska inte tillämpas på elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter som släpps ut på marknaden med ett externt nätaggregat med låg spänning för avsedd användning.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller de definitioner som anges i direktiv 2005/32/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

1.  elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter (nedan kallat produkter): energianvändande produkt som

a) är kommersiellt tillgänglig som en separat funktionell enhet och är avsedd för slutanvändaren,

b) omfattas av förteckningen över energianvändande produkter i bilaga I,

c) är beroende av energitillförsel från elnätet för att kunna fungera som avsett, och

d) är utformad för användning med en nominell spänning på högst 250 V,

även när den marknadsförs för annat bruk är hushåll och kontor.

2.  standbyläge(n): läge då produkten är ansluten till elnätet, är beroende av energitillförsel från elnätet för att fungera som avsett och enbart tillhandahåller följande funktioner, som kan pågå under obegränsad tid:

 reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation av en möjliggjord reaktiveringsfunktion, och/eller

 information eller statusvisning.

3.  reaktiveringsfunktion: funktion som möjliggör aktiveringen av andra lägen, inbegripet aktivt läge, med hjälp av fjärrväxling, inbegripet fjärrkontroll, interna sensorer eller timer, i syfte att koppla på ytterligare funktioner, inbegripet huvudfunktionen.

4.  information eller statusvisning: kontinuerlig funktion som ger information eller anger produktens status på en bildskärm, inbegripet klockor.

5.  aktivt läge (aktiva lägen): läge då produkten är ansluten till elnätet och minst en av de huvudsakliga funktioner som tillhandahåller den för produkten avsedda tjänsten har aktiverats.

6.  frånläge: ett läge då produkten är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion; följande ska också betraktas som frånläge:

a) lägen som enbart tillhandahåller en indikation på frånläge,

b) lägen som enbart tillhandahåller funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 2 ).

7.  informationsteknikprodukter: produkter vars främsta funktion är antingen införande, lagring, visning, inhämtning, överföring, bearbetning, utbyte eller kontroll av data och telemeddelanden eller en kombination av dessa funktioner och kan vara utrustade med en eller flera terminalportar som normalt används för informationsöverföring.

8.  bostadsmiljö: miljö där en radio eller tevemottagare kan förväntas användas inom en radie av 10 meter från produkten.

▼M1

9.  externt nätaggregat med låg spänning: externt nätaggregat med en utspänning enligt märkskylten på mindre än 6 volt och en utström enligt märkskylten på 550 milliampere eller mer.

▼M4

10. nätverk: en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

11. nätverksanslutet standbyläge: ett tillstånd där produkten kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

12. fjärrstyrd utlösare: en signal som kommer till produkten utifrån via ett nätverk.

13. nätverksport: ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutningen som finns i produkten och genom vilken produkten kan fjärraktiveras.

14. logisk nätverksport: den nätverksteknik som drivs via en fysisk nätverksport.

15. fysisk nätverksport: den fysiska (hårdvaru-)delen av en nätverksport. En fysisk nätverksport kan innehålla två eller fler nätverkstekniker.

16. nätverkstillgänglighet: produktens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

17. nätverksansluten produkt: en produkt som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller fler nätverksportar.

18. nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter): produkter med en eller fler av följande funktioner, men inga andra, som viktigaste funktion(er): router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt, hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

19. nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet (produkter med HiNA-funktioner): produkter med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa, men som inte är en HiNA-produkt.

20. router: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

21. nätverksväxel: en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänksskiktet (L2).

22. trådlös nätverksanslutningspunkt: en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11 (wi-fi)-anslutbarhet till flera klienter.

23. hubb: en nätverksenhet som innehåller flera portar och som används för att ansluta segment i ett lokalt datornätverk.

24. modem: en enhet vars huvudsakliga funktion är att överföra och ta emot digitalt modulerade analoga signaler över ett fast nätverk.

25. skrivarprodukt: en produkt som genererar pappersutskrifter från elektroniska insignaler. Skrivarprodukten kan ha ytterligare funktioner och kan marknadsföras som en multifunktionsenhet eller multifunktionsprodukt.

26. skrivarprodukt för stort format: Skrivarprodukt som är utformad för att skriva för A2-format eller större, inbegripet produkter för löpande matning av media med en bredd av minst 406 mm.

27. system för telenärvaro: ett särskilt system för videokonferenser och -samarbete med hög definition som inkluderar ett användargränssnitt, en högdefinitionskamera, en bildskärm, ett ljudsystem och bearbetningsförmåga för kodning och avkodning av video och ljud.

28. hushållskaffebryggare: en icke-kommersiell produkt för att brygga kaffe.

29. hushållskaffebryggare med kaffefilter: en hushållskaffebryggare som använder perkolering för att extrahera kaffet.

30. värmeelement: en komponent i kaffebryggaren som omvandlar el till värme för att värma vatten.

31. kaffekoppsförvärmning: en funktion för att värma kaffekoppar som förvaras på kaffebryggaren.

32. bryggningscykeln: den process som måste fullföljas för att producera kaffe.

33. självrengöring: en process som kaffebryggaren genomför för invändig rengöring. Det kan antingen vara en enkel sköljning eller en rengöringsprocess med särskilda tillsatser.

34. avkalkning: en process som kaffebryggaren genomför för att helt eller delvis avlägsna potentiellt kalk invändigt.

35. stationär tunn klient: en dator som för sina primära funktioner är beroende av anslutning till databehandlingsresurser som finns någon annanstans (t.ex. en datorserver, fjärrarbetsstationer) och som inte har några inbyggda roterande lagringsmedier. En stationär tunn klients huvudenhet ska vara avsedd att ha en fast placering (t.ex. på ett skrivbord) och inte för att vara bärbar. Stationära tunna klienter kan ge information antingen till en extern, eller, om sådan ingår i produkten, till en intern bildskärm.

36. arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, och som har följande egenskaper:

a) En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 15 000 timmar.

b) Har felkorrigerande kod (error-correcting code, ECC) och/eller buffrat minne.

c) Uppfyller tre av följande fem kriterier:

1) Den har kompletterande nätaggregat för högkapacitetsgrafik (dvs. kompletterande 12 V-försörjning med PCI-E, 6 stift).

2) Systemet är kopplat för mer än × 4 PCI-E på systemkortet utöver den eller de grafiska kortkontakterna och eller PCI-X-stöd.

3) Den stöder inte grafik enligt Uniform Memory Access (UMA).

4) Den har minst fem kortkontakter för PCI, PCI-E eller PCI-X.

5) Den har kapacitet för multiprocessorstöd för minst två processorer (måste fysiskt stödja separata paket/socklar för processorer, dvs. inte tillräckligt med stöd för en enda multikärneprocessor).

37. rörlig arbetsstation: en enanvändardator med hög prestanda som främst används för grafik, datorstödd konstruktion, programutveckling, finansiella och vetenskapliga applikationer och andra datorintensiva uppgifter, med undantag av datorspel, och som är särskilt utformad för att vara bärbar och i drift under lång tid med eller utan direktanslutning till en växelströmskälla. Rörliga arbetsstationer har en integrerad bildskärm och kan drivas med ett integrerat batteri eller en annan bärbar kraftkälla. De flesta rörliga arbetsstationerna har extern elförsörjning och de flesta har integrerat tangentbord och pekdon.

Rörliga arbetsstationer har följande egenskaper:

a) En genomsnittlig tid mellan driftsfel (MTBF) på minst 13 000 timmar.

b) Ett diskret grafikkort (dGfx) som motsvarar klassificeringen enligt G3 (med rambuffert – databredd > 128 bitar), G4, G5, G6 eller G7.

c) Stöd för minst tre interna lagringsmedium.

d) Stöd för minst 32 GB systemminne.

38. enkel server: en dator som i typfallet använder komponenter för stationära datorer i en formfaktor för stationära datorer, men den är i första hand konstruerad för att vara värd för andra datorer och för funktioner som att tillhandahålla nätverksinfrastrukturtjänster och vara värd för data/media, och som har följande egenskaper:

a) Den ska vara konstruerad i pelare eller torn eller annan formfaktor liknande dem som kännetecknar stationära datorer med all databehandling och lagring samt gränssnittet mot nätverket i samma låda/produkt.

b) Den ska vara avsedd att vara i drift dygnet runt.

c) Den ska kunna fungera i en miljö med flera användare samtidigt och då betjäna flera användare genom klientenheter i nätverk.

d) Den ska vara utformad för ett av branschen godtaget operativsystem för serverapplikationer för hemmabruk eller som kräver låg kapacitet.

e) De ska inte saluföras med diskret grafikkort (dGfx) som uppfyller klassificering i någon annan kategori än G1.

39. datorserver: en produkt som utför datoroperationer och tillhandahåller tjänster och förvaltar resurser i nätverk för klientenheter, t.ex. stationära datorer, bärbara datorer, stationära tunna klienter, IP-telefoner eller andra datorservrar. En datorserver saluförs i allmänhet för användning i datacentrum och kontorsmiljö. Åtkomst till en datorserver sker i första hand via nätverksanslutningar och inte via direkta inenheter, som ett tangentbord eller en mus.

Datorservrar ska ha följande egenskaper:

a) De är utformade för att stödja operativsystem (OS) för datorservrar och/eller virtuella maskinhanteringssystem (VMM) och är inriktade på att köra företagsapplikationer som installerats av användare.

b) De stöder felkorrigerande kod (ECC) och/eller buffrat minne (inbegripet buffrade DIMM-minnesmoduler och ”buffered on board”-konfigurationer).

c) De släpps ut på marknaden tillsammans med ett eller flera växel-/likströmsnätaggregat.

d) Samtliga processorer har tillgång till ett delat systemminne och är oberoende av varandra synliga för ett enda operativsystem eller virtuellt maskinhanteringssystem.

▼M4

Artikel 3

Krav på ekodesign

Krav på ekodesign för elförbrukning i standby- och frånläge samt nätverksanslutet standbyläge fastställs i bilaga II.

▼B

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 8.2 i direktiv 2005/32/EG ska vara det system för intern designkontroll som beskrivs i bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller det ledningssystem som beskrivs i bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Övervakningskontroller ska utföras i enlighet med det kontrollförfarande som fastställs i bilaga III.

Artikel 6

Riktmärken

Riktmärken för de produkter och den teknik som har bäst prestanda och som för närvarande finns tillgänglig på marknaden anges i bilaga IV.

▼M4

Artikel 7

Översyn

Senast den 7 januari 2016 ska kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen se över denna förordning och lägga fram resultaten av denna översyn inför samrådsforumet. Översynen ska särskilt behandla kraven för standby/frånläge och lämpligheten av och nivån på kraven för nätverksanslutet standbyläge med avseende på tredje etappen i genomförandet (2019).

Under översynen kan man bland annat undersöka utrustning för yrkesbruk och produkter med elmotorer med fjärrkontroll.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2010.

Punkt 2 i bilaga II ska tillämpas från och med den 7 januari 2013.

Punkt 3 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 4 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Punkt 5 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Punkt 6 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Punkt 7 i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B
BILAGA 1

Förteckning över energianvändande produkter som omfattas av denna förordning

1. Hushållsapparater

Tvättmaskiner

Torktumlare

Diskmaskiner

Matlagningsapparater:

Elspisar

Elektriska värmeplattor

Mikrovågsugnar

Brödrostar

Frityrmaskiner

Kaffekvarnar, kaffebryggare och utrustning för öppning eller förslutning av behållare och förpackningar

Elektriska knivar

Andra apparater för matlagning och annan beredning av livsmedel, rengöring, samt underhåll av klädesplagg

Hårklippningsapparater, hårtorkar, elektriska tandborstar, rakapparater, massageapparater och andra apparater för kroppsvård

Vågar

▼M3

2. Informationsteknikprodukter som främst är avsedda för användning i bostadsmiljö, med undantag av stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer som de definieras i kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 ( 3 )

▼B

3. Hemutrustning

Radioapparater

Videokameror

Videobandspelare

Hi-fi-anläggningar

Förstärkare

System för hemmabio

Musikinstrument

Andra produkter för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även signaler eller teknik för annan överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation, men med undantag av tv-mottagare i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 642/2009

4. Leksaker, sport- och fritidsprodukter

Elektriska tåg eller bilbanor

Handhållna konsoler till videospel

Sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter

Andra leksaker, sport- och fritidsprodukter
BILAGA II

Krav på ekodesign

1. Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft:

a) Energianvändning i frånläge:

Produkters energianvändning i någon form av frånläge får inte överstiga 1,00 watt.

b) Energianvändning i standbyläge(n):

Produkters energianvändning i något läge som enbart tillhandahåller en reaktiveringsfunktion eller enbart en reaktiveringsfunktion och en ren indikation av en möjliggjord reaktiveringsfunktion får inte överstiga 1,00 watt.

Produkters energianvändning i något läge som enbart tillhandahåller information eller statusvisning, eller enbart tillhandahåller en kombination av reaktiveringsfunktion och information eller visningsfunktion, får inte överstiga 2,00 watt.

c) Tillgång till frånläge och/eller standbyläge:

Produkter ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, vara försedda med frånläge och/eller standbyläge, och/eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när produkten är ansluten till elnätet.

2. Fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft:

a) Energianvändning i frånläge:

Produkters energianvändning i någon form av frånläge får inte överstiga 0,50 watt.

b) Energianvändning i standbyläge(n):

Produkters energianvändning i något läge som enbart tillhandahåller en reaktiveringsfunktion eller enbart en reaktiveringsfunktion och en ren indikation av en möjliggjord reaktiveringsfunktion får inte överstiga 0,50 watt.

Produkters energianvändning i något läge som enbart tillhandahåller information eller statusvisning, eller enbart tillhandahåller en kombination av reaktiveringsfunktion och information eller visningsfunktion, får inte överstiga 1,00 watt.

c) Tillgång till frånläge och/eller standbyläge:

Produkter ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, vara försedda med frånläge och/eller standbyläge, och/eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när produkten är ansluten till elnätet.

▼M4

d) Energistyrning för alla produkter med undantag av nätverksanslutna produkter

Såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, ska produkten vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller huvudfunktionen och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska produkten automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till

 standbyläge, eller

 frånläge, eller

 något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för energianvändning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till elnätet.

Energistyrningsfunktionen ska vara aktiverad.

▼M4

3. Från och med den 1 januari 2015:

a) Möjlighet att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket

Alla nätverksprodukter som kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska erbjuda användaren möjligheten att avaktivera anslutningen/anslutningarna till det trådlösa nätverket. Detta krav gäller inte för produkter som är beroende av en enda anslutning till det trådlösa nätverket för avsedd användning och inte har någon anslutning till det fasta nätverket.

b) Energistyrning för nätverksanslutna produkter

Produkten ska, såvida det inte är olämpligt för den avsedda användningen, vara försedd med en energistyrningsfunktion, eller en liknande funktion. När produkten inte tillhandahåller en huvudfunktion och andra energianvändande produkter inte är beroende av dess funktioner, ska energistyrningsfunktionen automatiskt efter kortast möjliga tid, anpassad till produktens avsedda funktion, växla över produkten till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby.

I ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över produkten till standbyläge eller frånläge eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för standbyläge och/eller frånläge.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska vara tillgänglig för alla nätverksportar i den nätverksanslutna produkten.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras, såvida inte alla nätverksportar är avaktiverade. I det senare fallet ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är aktiverade.

Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till ett läge som ger nätverksanslutet standbyläge får inte överstiga 20 minuter.

c) Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen när alla nätverksportar är aktiverade.

d) Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla nätverksportar är avaktiverade.

e) Energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

Energianvändning för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

De energianvändningsgränser som anges i led e ska inte gälla för

i. skrivarprodukter med ett nätaggregat med en märkeffekt som överstiger 750 W,

ii. skrivarprodukter med stort format,

iii. system för telenärvaro,

iv. stationära tunna klienter,

v. arbetsstationer,

vi. rörliga arbetsstationer,

vii. enkla servrar,

viii. datorservrar.

4. Från och med den 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 3 a och 3 b ska följande gälla:

a) Nätverksanslutna produkter som har ett eller fler standbylägen ska uppfylla kraven för detta/dessa standbyläge(n) när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och när alla trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

b) Nätverksanslutna produkter utom HiNA-produkter ska följa bestämmelserna i 2 d när alla fasta nätverksportar är bortkopplade och alla trådlösa nätverksportar avaktiverade.

c) Energianvändning i ett tillstånd som ger ”nätverksanslutet standbyläge”:

Energianvändningen för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

Energianvändningen för andra nätverksanslutna produkter i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

De energianvändningsgränser som anges i punkt c ska inte gälla för

i. skrivarprodukter med stort format,

ii. stationära tunna klienter,

iii. arbetsstationer,

iv. rörliga arbetsstationer,

v. enkla servrar,

vi. datorservrar.

5. Från och med den 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 3 a, 3 b, 4 a, 4 b och 4 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksansluten utrustning utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner:

Energianvändningen för nätverksanslutna produkter utom för HiNA-produkter eller produkter med HiNA-funktioner i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.

6. Från och med den 1 januari 2015:

För kaffebryggare ska fördröjningstiden efter vilken produkten automatiskt växlar över till de lägen som anges i punkt 2 d i bilaga II vara följande:

 För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en isolerad mugg, högst fem minuter efter den senaste bryggningscykeln är slutförd eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

 För hushållskaffebryggare med kaffefilter som lagrar kaffet i en icke-isolerad mugg, högst 40 minuter efter den senaste bryggningscykeln, eller 30 minuter efter slutförandet av en avkalknings- eller självrengöringsprocess.

 För hushållskaffebryggare utom hushållskaffebryggare som har kaffefilter, högst 30 minuter efter slutförandet av den senaste bryggningscykeln eller högst 30 minuter efter aktivering av värmeelementet, eller högst 60 minuter efter aktivering av kaffekoppsförvärmningsfunktionen, eller högst 30 minuter efter slutförandet av avkalknings- eller självrengöringsprocessen, om inte ett alarm har utlösts som kräver ingripande från användarna för att förhindra en eventuell skada eller olycka.

Fram till ovan nämnda datum ska de ekodesignkrav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II inte gälla.

7. Krav på produktinformation

Från och med den 1 januari 2015 ska följande information för nätverksanslutna produkter finnas väl synlig på tillverkarnas fritt tillgängliga webbplatser:

a) För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket produkten växlas över av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion:

 Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

 Den tidsperiod efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, automatiskt växlar över produkten till standby- och/eller frånläge och/eller det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

b) Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby om alla nätverksanslutna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa nätverksportar är aktiverade.

c) Vägledning om hur man aktiverar och avaktiverar trådlösa nätverksportar.

Produktens elförbrukning i nätverksansluten standby enligt punkt b och vägledningen enligt punkt c ska dessutom ingå i bruksanvisningen.

▼M4

8. Mätningar

Den energianvändning som avses i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 e, 4 c och 5, och de tider som avses i punkt 6 ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.

9. Information som tillverkarna ska tillhandahålla

Med tanke på den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 4 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

a) För varje standby- och/eller frånläge

 Uppgifter om energianvändning i watt, avrundat till en decimal.

 Använd mätmetod.

 En beskrivning av hur produktläget valdes eller programmerades.

 En beskrivning av de steg som leder till det läge då produkten automatiskt växlar läge.

 Eventuella anmärkningar angående driften av produkten, t.ex. upplysningar om hur användaren kan växla produkten till ett nätverksanslutet standbyläge.

 Om det är tillämpligt, standardtiden efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat produkten till det tillämpliga lågkapacitetsläget.

b) För nätverksanslutna produkter:

 Antal och typ av nätverksportar och, med undantag för trådlösa nätverksportar, var dessa portar sitter på produkten. Det ska särskilt anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera typer av nätverksportar.

 Om alla nätverksportar är avaktiverade före leverans.

▼C2

 Om produkten klassificeras som HiNA-produkt eller produkt med HiNa-funktion; om ingen information tillhandahålls anses detta inte vara fallet.

För varje typ av nätverksport:

 Den standardtid efter vilken energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över produkten till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

 Utlösaren som används för att reaktivera produkten.

 De (högsta) prestandaspecifikationerna.

 Produktens (högsta) energianvändning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge till vilket energistyrningsfunktionen eller en liknande funktion kommer att växla över produkten om endast denna port används för fjärrstyrd aktivering.

 Det kommunikationsprotokoll som används av produkten.

Om ingen information tillhandahålls anses produkten inte vara en nätverksansluten produkt om den inte tillhandahåller funktionerna för en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal), hubb, modem, IP-telefon, bildtelefon.

c) Testparametrar för mätningar:

 Omgivande temperatur.

 Testspänning i volt och frekvens i Hz.

 Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

 Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

d) Produktens egenskaper som är relevanta för bedömning av överensstämmelse med de krav som anges i punkt 1 c, eller de krav som anges i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, enligt vad som är tillämpligt, inbegripet den tid det tar att automatiskt uppnå standbyläge, frånläge eller annat läge som inte överskrider de tillämpliga elförbrukningskraven för från- och/eller standbyläge.

Framför allt ska, i förekommande fall, en teknisk motivering lämnas om att de krav som fastställs i punkt 1 c, eller de krav som fastställs i punkt 2 c och/eller 2 d och/eller 3 b, är olämpliga för den avsedda användningen av produkten. Behovet att upprätthålla en eller fler nätverksanslutningar eller vänta på en fjärrstyrd utlösare anses inte vara en teknisk motivering för undantag från de krav som fastställs i 2 d när det gäller en produkt som inte definieras som en nätverksansluten produkt av tillverkaren.

▼B
BILAGA III

Kontrollförfarande

När de marknadsövervakningskontroller utförs som avses i artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga II, punkt 1 a och 1 b, eller punkt 2 a och 2 b, enligt vad som är tillämpligt.

För energiförbrukningskrav över 1,00 watt: Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet.

Modellen ska anses överensstämma med bestämmelserna i bilaga II, punkt 1 a och 1 b, eller punkt 2 a och 2 b, enligt vad som är tillämpligt, i denna förordning om resultaten för frånläge och standbyläge, enligt vad som är tillämpligt, inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 procent.

I annat fall ska ytterligare tre enheter testas. Modellen ska anses överensstämma med denna förordning om det genomsnittliga resultatet av de senare tre testerna av frånläge och/eller standbyläge, enligt vad som är tillämpligt, inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 procent.

För energiförbrukningskrav under eller lika med 1,00 watt: Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet.

Modellen ska anses överensstämma med bestämmelserna i bilaga II, punkt 1 a och 1 b, eller punkt 2 a och 2 b, enligt vad som är tillämpligt, i denna förordning om resultaten för frånläge och/eller standbyläge, enligt vad som är tillämpligt, inte överskrider gränsvärdena med mer än 0,10 watt.

I annat fall ska ytterligare tre enheter testas. Modellen ska anses överensstämma med denna förordning om det genomsnittliga resultatet av de senare tre testerna av frånläge och/eller standbyläge, enligt vad som är tillämpligt, inte överskrider gränsvärdena med mer än 0,10 watt.

I annat fall ska modellen inte anses överensstämma.

▼M4

Vad gäller de krav som fastställs i punkt 2 d i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan för att mäta energiförbrukningen efter det att energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, har växlat över produkten till det tillämpliga läget.

Vad gäller de krav som anges i punkterna 3 c och 4 a i bilaga II ska medlemsstaternas myndigheter använda det tillämpliga förfarandet ovan, efter att alla enhetens nätverksportar har avaktiverats och/eller bortkopplats, enligt vad som är tillämpligt.

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som anges i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG ( 4 ) ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 3 och 4 i bilaga II, enligt vad som är tillämpligt.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet på följande sätt:

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar slumpmässigt väljas och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

Om produkten enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av kraven i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

▼C2

För varje typ av nätverksport ska följande förfarande upprepas. Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för produkten genom nätverksporten och det kontrolleras om produkten reaktiveras. Om en fysisk nätverksport delas av minst två typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

▼M4

Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger gränsvärdet med över 10 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses uppfylla kraven i denna förordning om genomsnittet av resultaten för varje typ av nätverksport i de senare tre testerna inte överstiger gränsvärde med över 10 %.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

Medlemsstaternas myndigheter ska tillhandahålla provresultaten och annan relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen inom en månad efter det att beslutet om att modellen inte är överensstämmande har tagits.

Utöver det förfarande som anges ovan ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

▼B
BILAGA IV

Riktmärken

Följande riktmärken anges för bilaga I, del 3, punkt 2, i direktiv 2005/32/EG:

Frånläge : 0 watt–0,3 watt med strömbrytare på primärsidan, bland annat beroende på de egenskaper som hör ihop med elektromagnetisk kompatibilitet enligt direktiv 2004/108/EG.

Standby – reaktiveringsfunktion : 0,1 watt.

Standby – visning : Mindre skärmar och lågenergilysdioder 0,1 watt; större skärmar (exempelvis för klockor) fordrar mer energi.

▼M4

Nätverksansluten standby : 3 W för HiNA-produkter, 1 W eller mindre för icke-HiNA-produkter.( 1 ) EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

( 2 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

( 3 ) EUT L 175, 27.6.2013, s. 13.

( 4 ) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

Top