EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0145

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (tredje avdelningen) den 1 december 2011.
Eva-Maria Painer mot Standard VerlagsGmbH m.fl..
Begäran om förhandsavgörande: Handelsgericht Wien - Österrike.
Domstols behörighet på privaträttens område - Förordning (EG) nr 44/2001 - Artikel 6.1 - Flera svarande - Direktiv 93/98/EEG - Artikel 6 - Skydd för fotografier - Direktiv 2001/29/EG - Artikel 2 - Mångfaldigande - Användande av ett porträttfotografi som modell för att skapa en fantombild - Artikel 5.3 d - Undantag och begränsningar vad gäller stämning - Artikel 5.3 e) - Undantag och begränsningar med hänsyn till allmän säkerhet - Artikel 5.5.
Mål C-145/10.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001– Särskilda behörighetsregler – Flera svarande – Behörighet för den domstol som en av svarandena hör till – Villkor – Samband

(Rådets förordning (EG) nr 44/2001, artikel 6.1)

2. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 93/98 – Tillämpningsområde – Porträttfotografi – Omfattas – Villkor

(Rådets direktiv 93/98, artikel 6)

3. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Mångfaldiganderätt – Undantag och begränsningar

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.3 e och 5.5)

4. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Verk som görs tillgängligt för allmänheten – Räckvidd

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.3 d)

5. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Mångfaldiganderätt – Undantag och begränsningar

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.3 d och 5.5)

6. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Mångfaldiganderätt – Undantag och begränsningar

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.3 d och e och 5.5)

Sammanfattning

1. Artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att den enda omständigheten att käromål har väckts mot flera svarande, på grund av materiellt identiska intrång i upphovsrätten, med stöd av nationella bestämmelser som skiljer sig åt mellan medlemsstaterna, inte utgör hinder för tillämpningen av denna bestämmelse. Det ankommer på den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga uppgifter i målet bedöma huruvida det föreligger en risk för oförenliga domar om de olika käromålen prövas i olika rättegångar.

(se punkt 84 samt punkt 1 i domslutet)

2. Artikel 6 i direktiv 93/98 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ska tolkas så, att ett porträttfotografi, i enlighet med denna bestämmelse, kan vara upphovsrättsligt skyddat under förutsättning, vilket det ankommer på den nationella domstolen att avgöra i varje enskilt fall, att fotografiet är upphovsmannens intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet och som kommer till uttryck genom att upphovsmannen gjort fria och kreativa val i samband med skapandet av fotografiet. När det har konstaterats att det aktuella porträttfotografiet utgör ett verk, ska dess skydd inte vara svagare än det skydd som ges alla andra verk, däribland fotografiska.

(se punkt 99 samt punkt 2 i domslutet)

3. Artikel 5.3 e i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska, med hänsyn till artikel 5.5 i samma direktiv, tolkas så, att medierna och däribland tidningsförlag inte på eget initiativ får använda ett upphovsrättsligt skyddat verk med hänvisning till mål som avser den allmänna säkerheten. Det kan likväl inte uteslutas att ett tidningsförlag på flera punkter skulle kunna medverka till att uppfylla ett sådant mål genom att publicera ett fotografi av en efterlyst person. Ett krav är dock att ett sådant initiativ, för det första, tas i anslutning till ett beslut som fattats eller en åtgärd som vidtagits av de behöriga nationella myndigheterna och som avser tryggandet av den allmänna säkerheten och, för det andra, att det tas med samtycke av och i samordning med dessa myndigheter för att undvika risken för att de åtgärder som dessa myndigheter vidtagit motverkas, varvid det emellertid inte är nödvändigt att säkerhetsmyndigheterna utfärdar en konkret, aktuell och uttrycklig uppmaning att i utredningssyfte publicera ett fotografi.

(se punkt 116 samt punkt 3 i domslutet)

4. För att säkerställa att direktiv 2001/29, om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, så långt det är möjligt tolkas mot bakgrund av internationell rätt, och särskilt artikel 10 första stycket i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, ska det franska begreppet ”mise à la disposition du public d’une œuvre”, i den mening som avses i artikel 5.3 d i direktiv 2001/29, förstås så, som att verket gjorts tillgängligt för allmänheten.

(se punkterna 126–128)

5. Artikel 5.3 d i direktiv 2001/29, om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska, med hänsyn till artikel 5.5 i samma direktiv, tolkas så, att det inte utgör hinder för en tillämpning av denna bestämmelse att den tidningsartikel, i vilken ett verk eller ett annat skyddat alster citeras, inte är ett upphovsrättsligt skyddat litterärt verk.

Syftet med denna bestämmelse är nämligen att upprätta en skälig avvägning mellan yttrandefriheten för användarna av verk eller andra skyddade alster, å ena sidan, och upphovsmännens rätt till mångfaldigande, å andra sidan. Denna skäliga avvägning upprätthålls i förevarande fall genom att det ges företräde åt användarnas yttrandefrihet framför upphovsmannens intresse av att kunna förhindra mångfaldigande av delar av hans verk, vilket redan lagligen gjorts tillgängligt för allmänheten, samtidigt som upphovsmannens rätt att, i princip, få sitt namn angett säkerställs.

(se punkterna 134, 135 och 137 samt punkt 4 i domslutet)

6. Artikel 5.3 d i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska, med hänsyn till artikel 5.5 i samma direktiv, tolkas så, att det är ett villkor för dess tillämpning att källan, inbegripet upphovsmannens eller konstnärens namn, till ett verk eller annat skyddat alster som citeras anges. Om detta namn emellertid inte har angetts, med tillämpning av artikel 5.3 e i detta direktiv, ska nämnda krav anses uppfyllt om enbart källan har angetts. Detta är fallet när fotografier gjorts tillgängliga för allmänheten av de behöriga nationella säkerhetsmyndigheterna i samband med en brottsutredning, och upphovsmannens namn inte angavs i samband med detta ursprungliga lagliga användande.

(se punkterna 143, 147 och 149 samt punkt 5 i domslutet)

Top