EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0418

Sammanfattning av domen

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Konkurrens — Gemenskapsregler — Tillämpning av nationella domstolar — Bedömning av ett avtal eller ett förfarande som granskats av kommissionen eller som redan varit föremål för ett beslut av kommissionen — Villkor — (Artiklarna 81 EG och 82 EG)

2. Konkurrens — Dominerande ställning — Missbruk — Vägran av ett företag i dominerande ställning att till ett annat företag ge tillgång till en vara eller en tjänst som är nödvändig för detta företags verksamhet — Bedömning av huruvida den ifrågavarande varan eller tjänsten är nödvändig — Villkor — Licens för användning av en områdesstruktur som används för att tillhandahålla uppgifter om regional försäljning av läkemedel — (Artikel 82 EG)

3. Konkurrens — Dominerande ställning — Upphovsrätt — Rättigheter till en områdesstruktur som används för att tillhandahålla uppgifter om regional försäljning av läkemedel — Vägran att bevilja en licens avseende användning till ett annat företag — Missbruk — Villkor — (Artikel 82 EG)

Sammanfattning

1. När de nationella domstolarna prövar avtal och förfaranden som senare kan bli föremål för beslut av kommissionen, skall de undvika att meddela avgöranden som strider mot de beslut som kommissionen har fattat eller ämnar fatta angående tillämpningen av artiklarna 81 EG och 82 EG.

(se punkt 19)

2. Inom ramen för bedömningen av huruvida missbruk av dominerande ställning föreligger skall det, för att det skall kunna fastställas huruvida en vara eller en tjänst är nödvändig för att ett företag skall kunna bedriva sin verksamhet på en viss marknad, utredas huruvida det föreligger varor eller tjänster som kan utgöra alternativa lösningar, även om de är mindre fördelaktiga, och huruvida det föreligger tekniska, rättsliga eller ekonomiska hinder som innebär att det är omöjligt, eller åtminstone orimligt svårt, för de företag som avser att vara verksamma på nämnda marknad att, eventuellt i samarbete med andra aktörer, utveckla alternativa varor eller tjänster. För att det skall kunna konstateras att det föreligger ekonomiska hinder krävs att det åtminstone kan fastställas att det inte är ekonomiskt lönsamt att utveckla dessa varor eller tjänster för en produktion av samma storlek som produktionen vid det företag som har kontroll över den föreliggande varan eller tjänsten.

Härav följer att vid bedömningen av huruvida en vägran av ett företag i en dominerande ställning att bevilja en licens för användning av en områdesstruktur, som skyddas genom en immateriell rättighet som företaget innehar, utgör missbruk av dominerande ställning, skall omfattningen av användarnas deltagande vid utvecklingen av nämnda struktur och den ansträngning som de potentiella användarna är tvungna att göra, särskilt de kostnader som detta skulle vara förenat med, för att kunna förvärva marknadsstudier om regional försäljning av läkemedel som utförts på grundval av en annan struktur än den som är immaterialrättsligt skyddad, beaktas vid fastställandet av om den struktur som åtnjuter skydd är nödvändig för saluföring av studier av detta slag.

(se punkterna 28 och 30 samt punkt 1 i domslutet)

3. Ett företag i en dominerande ställning, som innehar en immateriell rättighet avseende en områdesstruktur som är nödvändig för att tillhandahålla uppgifter om regional försäljning av läkemedel i en medlemsstat, missbrukar sin ställning i den mening som avses i artikel 82 EG om det vägrar att bevilja en licens för användning av denna struktur till ett företag som också önskar tillhandahålla sådana uppgifter i samma medlemsstat när följande villkor är uppfyllda:

– Det företag som har ansökt om licensen har för avsikt att, på marknaden för tillhandahållande av de ifrågavarande uppgifterna, erbjuda nya varor eller tjänster som inte erbjuds av innehavaren av den immateriella rättigheten och för vilka det föreligger en potentiell efterfrågan från konsumenterna.

– Licensvägran är inte motiverad av objektiva skäl.

– Licensvägran innebär att innehavaren av den immateriella rättigheten är ensam på marknaden för tillhandahållande av uppgifter om regional försäljning av läkemedel i den berörda medlemsstaten och att all konkurrens utestängs från denna marknad.

(se punkt 52 samt punkt 2 i domslutet)

Top