EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0077

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (femte avdelningen) den 29 april 2004.
Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) mot Fazenda Pública.
Begäran om förhandsavgörande: Tribunal Central Administrativo - Portugal.
Sjätte mervärdesskattedirektivet - Artiklarna 2, 4.2, 13 B d och 19.2 - Begreppet ekonomisk verksamhet - Begreppet finansiella kringtjänster - Tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag.
Mål C-77/01.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Bestämmelser om skatter och avgifter — Harmonisering av lagstiftning — Omsättningsskatt — Gemensamt system för mervärdesskatt — Avdrag för ingående skatt — Varor och tjänster som på samma gång används för transaktioner som medför respektive inte medför avdragsrätt — Avdrag för andel — Beräkning — Försäljning av aktier och andra värdepapper såsom andelar i investeringsfonder — Utgör inte ekonomisk verksamhet omfattas därmed inte — Placeringar i investeringsfonder — Lån som ett holdingbolag beviljar sina dotterbolag eller placeringar i bankmedel eller värdepapper — Omfattas — Gräns — Undantagen verksamhet som utgör kringtjänster — Bedömningskriterier — Den nationella domstolens behörighet — (Rådets direktiv 77/388, artiklarna. 2, 4.2, 13 B d punkterna 1 och 5, samt 17.5 och 19)

2. Bestämmelser om skatter och avgifter — Harmonisering av lagstiftning — Omsättningsskatt — Gemensamt system för mervärdesskatt — Skattepliktiga transaktioner — Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster mot vederlag — Begreppet arbete som utförs inom ramen för ett konsortialavtal av en av konsortiets medlemmar — Omfattas inte — Gränser — (Rådets direktiv 77/388, artikel 2.1)

Sammanfattning

1. Enligt artikel 17.5 i rådets sjätte direktiv 77/388 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter gäller att om den skattskyldige utnyttjar varor eller tjänster, för vilka ingående mervärdesskatt har erlagts, för att genomföra såväl transaktioner för vilka mervärdesskatten är avdragsgill som transaktioner för vilka mervärdesskatten inte är avdragsgill, måste det i enlighet med artikel 19 i detta direktiv beräknas hur stor del av den erlagda ingående mervärdesskatten som är avdragsgill. Transaktioner som inte omfattas av sjätte direktivets tillämpningsområde och som alltså inte ger rätt till avdrag skall undantas från beräkningen av nämnda andel.

Verksamhet som enbart består i försäljning av aktier och andra värdepapper, såsom andelar i investeringsfonder, utgör i detta avseende inte ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4.2 i sjätte mervärdesskattedirektivet och den omfattas därmed inte heller av tillämpningsområdet för detta direktiv.

Placeringar i investeringsfonder utgör för övrigt inte tillhandahållande av tjänster mot vederlag i den mening som avses i artikel 2.1 i sjätte direktivet och de omfattas alltså inte av dess tillämpningsområde.

Omsättningen avseende dessa transaktioner skall följaktligen undantas vid beräkningen av den avdragsgilla del som avses i artiklarna 17 och 19 i nämnda direktiv.

Ett holdingbolags årsvisa beviljande av räntebärande lån till bolag i vilka det äger andel liksom företagets placeringar på bankkonton eller i värdepapper såsom statsobligationer eller bankcertifikat, utgör däremot en ekonomisk verksamhet som bedrivs av en skattskyldig person i dennes egenskap av skattskyldig i den mening som avses i artikel 2.1 och artikel 4 andra stycket i sjätte direktivet.

Nämnda transaktioner är emellertid undantagna från skatteplikt enligt artikel 13 B d punkterna 1 och 5 i sjätte direktivet, varför omsättningen avseende dessa transaktioner inte skall beaktas vid beräkningen av den avdragsgilla delen när det rör sig om kringtjänster i den mening som avses i artikel 19.2 andra stycket i direktivet. Transaktionerna skall i detta avseende beaktas som sådana i den mån som de innebär en mycket begränsad användning av varor eller tjänster för vilka mervärdesskatt skall erläggas. Oberoende av om omfattningen av de inkomster som genererats av de finansiella transaktioner som omfattas av tillämpningsområdet för sjätte direktivet kan indikera att dessa transaktioner inte skall anses utgöra kringtjänster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, kan den omständigheten att de inkomster som genereras av sådana transaktioner överstiger inkomsterna från den verksamhet som av företaget har angetts vara den huvudsakliga emellertid inte i sig utesluta att dessa klassificeras som kringtjänster.

Det ankommer på den hänskjutande domstolen att fastställa om transaktionerna endast omfattar ett mycket begränsat utnyttjande av varor eller tjänster för vilka mervärdesskatt skall erläggas och, i förekommande fall, undanta dessa transaktioner vid beräkningen av den avdragsgilla delen.

(se punkterna 53–55, 80, samt punkt 1 i domslutet)

2. Arbeten som utförts av medlemmarna i ett konsortium i enlighet med bestämmelserna i ett konsortialavtal och som svarar mot den avtalsenliga del som var och en av dessa har tilldelats, utgör inte någon varuleverans eller något tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag i den mening som avses i artikel 2.1 i sjätte direktivet 77/388 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, och är således inte heller någon skattepliktig transaktion i enlighet med detta direktiv. Det saknar härvidlag betydelse att dessa arbeten har genomförts av den medlem i konsortiet som leder detsamma.

När en medlem av konsortiet utför mer än det arbete som åligger denne enligt nämnda avtal, och detta föranleder betalning för det extra arbetet från de övriga medlemmarna i konsortiet, utgör detta extra arbete däremot en varuleverans eller ett tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

(se punkt 91, samt punkt 2 i domslutet)

Top