EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 7 september 2022.
Hans-Wilhelm Saure mot Europeiska kommissionen.
Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Korrespondens med kommissionen om kvantiteter och leveranstider för vaccin mot Covid-19 som framställs av BioNTech – Talan om ogiltigförklaring – Uttryckliga beslut har antagits efter underförstått avslag på begäran om tillgång – Litispendens råder inte eftersom en annan talan har avvisats – Helt eller delvist avslag på begäran om tillgång – Undantag som rör skydd för den enskildes privatliv och integritet, skydd för juridisk rådgivning, skydd för beslutsförfaranden och skydd för tredje mans affärsintressen.
Mål T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

 Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 7 september 2022 – Saure mot kommissionen

(mål T-651/21) ( 1 )

”Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Korrespondens med kommissionen om kvantiteter och leveranstider för vaccin mot Covid-19 som framställs av BioNTech – Talan om ogiltigförklaring – Uttryckliga beslut har antagits efter underförstått avslag på begäran om tillgång – Litispendens råder inte eftersom en annan talan har avvisats – Helt eller delvist avslag på begäran om tillgång – Undantag som rör skydd för den enskildes privatliv och integritet, skydd för juridisk rådgivning, skydd för beslutsförfaranden och skydd för tredje mans affärsintressen”

1. 

Domstolsförfarande – Talans upptagande till sakprövning – Invändning om litispendens – Talan avser samma parter, samma sak och samma grunder som en tidigare väckt talan – Yrkanden som är identiska med dem i en talan som avvisats – Litispendens föreligger inte längre – Upptagande till prövning

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 86)

(se punkterna 20–23)

2. 

Europeiska unionens institutioner – Allmänhetens tillgång till handlingar – Förordning nr 1049/2001 – Undantag från rätten att få tillgång till handlingar – Skydd för den enskildes privatliv och integritet – Bestämmelserna i förordning nr 2018/1725 är tillämpliga fullt ut – Skyldighet för sökanden att visa att det är nödvändigt att överföra de aktuella personuppgifterna – Skyldighet för institutionen att på eget initiativ kontrollera huruvida den berörda personens legitima intressen har skadats

(Europaparlamentets och rådets förordningar nr 1049/2001, artikel 4.1 b, och 2018/1725, artiklarna 3.1, 5 och 9.1 a och b)

(se punkterna 31–37)

3. 

Europeiska unionens institutioner – Skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter – Förordning nr 2018/1725 – Begäran om tillgång till personuppgifter – Skyldighet att styrka att överföring av dessa uppgifter är nödvändig – Räckvidd – Allmänintresse som motiverar att uppgifterna lämnas ut – Åberopande av skäl hänförliga till skyddet för den nationella säkerheten och den allmänna säkerheten – Åberopande av principen om öppenhet – Särskilda överväganden som är relevanta för det aktuella fallet måste göras gällande

(Europaparlamentets och rådets förordningar nr 1049/2001, skäl 2 och artikel 4.1 b, och 2018/1725, skäl 28 och artikel 9.1 b)

(se punkterna 41, 42 och 45–51)

4. 

Europeiska unionens institutioner – Allmänhetens tillgång till handlingar – Förordning nr 1049/2001 – Undantag från rätten att få tillgång till handlingar – Skydd för juridisk rådgivning – Räckvidd – Beslut att inte lämna ut yttranden från kommissionens rättstjänst innehållande förslag till avtalsbestämmelser om förhandlingar med tillverkare av vacciner mot Covid-19 – Övervägande allmänintresse av utlämnandet – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001, skälen 2 och 6, artikel 4.2 andra strecksatsen och 4.7)

(se punkterna 58–60 och 62–69)

5. 

Europeiska unionens institutioner – Allmänhetens tillgång till handlingar – Förordning nr 1049/2001 – Undantag från rätten att få tillgång till handlingar – Skydd för beslutsförfarandet – Tillämpningsområde – Handlingar angående pågående förhandlingar i syfte att ingå avtal om förköp av vacciner mot Covid-19 – Övervägande allmänintresse av att handlingarna utlämnas – Föreligger inte – Tidsbegränsad tillämpning av undantaget

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001, artikel 4.3 första stycket och 4.7)

(se punkterna 76–77 och 84–93)

6. 

Europeiska unionens institutioner – Allmänhetens tillgång till handlingar – Förordning nr 1049/2001 – Undantag från rätten att få tillgång till handlingar – Skydd för tredje mans affärsintressen – Tillgång nekas – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Möjlighet att grunda sig på allmänna presumtioner som är tillämpliga på vissa kategorier av handlingar

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 1049/2001, artikel 4.2 första strecksatsen)

(se punkterna 100–104, 107 och 110–112)

Domslut

1) 

Talan ogillas.

2) 

Hans-Wilhelm Saure ska ersätta rättegångskostnaderna.


( 1 ) EUT C 481 av den 29.11.2021.

Top