EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TO0655

Beslut av tribunalens ordförande av den 23 februari 2021.
Symrise AG mot Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).
Interimistiskt förfarande – Reach – Ämnet 2-etylhexylsalicylat – Kontroll av att registreringsanmälan uppfyller kraven – Skyldighet att inkomma med vissa uppgifter som förutsätter djurförsök – Ansökan om interimistiska åtgärder – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte.
Mål T-655/20 R.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:98

 Beslut meddelat av tribunalens ordförande av den 23 februari 2021 –
Symrise mot Echa

(mål T-655/20 R)

”Interimistiskt förfarande – Reach – Ämnet 2-etylhexylsalicylat – Kontroll av att registreringsanmälan uppfyller kraven – Skyldighet att inkomma med vissa uppgifter som förutsätter djurförsök – Ansökan om interimistiska åtgärder – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte”

1. 

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Fumus boni juris – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga – I vilken ordning och på vilket sätt prövning ska ske – Utrymme för skönsmässig bedömning för domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder

(Artiklarna 278 och 279 FEUF, tribunalens rättegångsregler, artikel 156)

(se punkterna 13, 14 och 24)

2. 

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Rent hypotetisk skada som grundas på uppkomsten av framtida och osäkra händelser – Otillräckligt för att visa att situationen ställer krav på skyndsamhet

(Artiklarna 278 och 279 FEUF)

(se punkterna 17, 18 och 25–29)

3. 

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbördan åvilar den part som ansökt om den interimistiska åtgärden

(Artiklarna 278 och 279 FEUF, tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4)

(se punkt 21)

4. 

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Ideell skada som inte kan gottgöras bättre i det interimistiska förfarandet än i förfarandet rörande huvudsaken – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte

(Artiklarna 278 och 279 FEUF, tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4)

(se punkt 31)

5. 

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Ekonomisk skada – Situation som kan äventyra sökandebolagets existens eller som oåterkalleligt ändrar dess ställning på marknaden – Skyldighet att inkomma med konkreta och precisa uppgifter om sökandebolagets ekonomiska och finansiella ställning – Krav på att lämna en rättvisande helhetsbild av den ekonomiska situationen – Föreligger inte – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte

(Artiklarna 278 och 279 FEUF, tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4)

(se punkterna 33–37)

Saken

Ansökan enligt artiklarna 278 och 279 FEUF om beviljande av interimistiska åtgärder avseende dels, uppskov med verkställigheten av Echas överklagannämnds beslut A-010-2018 av den 18 augusti 2020 angående sökandens registreringsunderlag för 2-etylhexylsalicylat, dels förlängning av den fastställda fristen för uppskov med att meddela testresultaten.

Avgörande

1) 

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2) 

Frågan om rättegångskostnader anstår.

Top