EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0128

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (stora avdelningen) den 18 oktober 2011.
Antoine Boxus och Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet m.fl. (C-129/09), Paul Fastrez och Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 och C-135/09), Bernard Page (C-134/09) och Léon L’Hoir och Nadine Dartois (C-135/09) mot Région wallonne.
Begäran om förhandsavgörande: Conseil d'État - Belgien.
Bedömning av projekts inverkan på miljön - Direktiv 85/337/EEG - Tillämpningsområde - Begreppet ’särskild nationell lagstiftning’ - Århuskonventionen - Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor - Omfattningen av rätten att få lagstiftning prövad.
Förenade målen C-128/09 till C-131/09, C-134/09 och C-135/09.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Miljö – Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt – Direktiv 85/337 – Tillämpningsområde – Projekt som antas genom en nationell lagstiftningsakt – Omfattas inte – Villkor

(Rådets direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, artikel 1.5)

2. Miljö – Bedömning av inverkan på miljön av vissa projekt – Direktiv 85/337 – Projekt som antas genom en nationell lagstiftningsakt som omfattas av direktivets tillämpningsområde – Rätt att väcka talan mot denna lagstiftningsakt – Räckvidd

(Rådets direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, artikel 10a; rådets beslut 2005/370)

Sammanfattning

1. Artikel 1.5 i direktiv 85/337 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, ska tolkas så, att endast projekt som antas i detalj genom särskild lagstiftning, på ett sådant sätt att direktivets syften uppnåtts genom lagstiftningsförfarandet, är undantagna från direktivets tillämpningsområde. Det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera huruvida dessa båda villkor är uppfyllda. Den ska därvid beakta såväl innehållet i den antagna lagstiftningen som hela det lagstiftningsförfarande som lett fram till antagandet, särskilt förarbeten och parlamentsdebatter. En lagstiftningsakt som endast rakt av ”ratificerar” en tidigare administrativ rättsakt, och endast hänvisar till tvingande skäl av allmänintresse utan att ett lagstiftningsförfarande i materiellt hänseende som gör det möjligt att iaktta de nämnda villkoren dessförinnan inletts, kan inte anses vara en särskild lagstiftning i den mening som avses i bestämmelsen och kan således inte ensam leda till att ett projekt undgår att omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 85/337, i ändrad lydelse.

(se punkt 48 samt punkt 1 i domslutet)

2. Artikel 9.2 i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, vilken godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom beslut 2005/370, samt artikel 10a i direktiv 85/337 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, ska tolkas så, att

– när ett projekt som omfattas av dessa bestämmelsers tillämpningsområde antas genom lagstiftning ska frågan huruvida lagstiftningen uppfyller villkoren i artikel 1.5 i direktivet i enlighet med nationella processuella regler kunna bli föremål för prövning av ett oberoende och opartiskt organ som inrättats genom lag,

– för det fall en sådan lagstiftning inte kan prövas på det sätt och i den omfattning som anges ovan åligger det samtliga nationella domstolar att inom ramen för sin behörighet utöva den i den föregående strecksatsen nämnda kontrollen och i förekommande fall därvid komma till slutsatsen att de ska underlåta att tillämpa den aktuella lagstiftningen.

(se punkt 57 samt punkt 2 i domslutet)

Top