Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0014

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (tredje avdelningen) den 8 maj 2008.
Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR mot Industrie- und Handelskammer Berlin.
Begäran om förhandsavgörande: Bundesgerichtshof - Tyskland.
Civilrättsligt samarbete - Förordning (EG) nr 1348/2000 - Delgivning av handlingar i mål och ärenden - Oöversatta bilagor till handlingen - Följder.
Mål C-14/07.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Civilrättsligt samarbete – Delgivning av handlingar i mål och ärenden – Förordning (EG) nr 1348/2000 – Stämningsansökan – Begrepp

(Rådets förordning nr 1348/2000, artikel 8.1)

2. Civilrättsligt samarbete – Delgivning av handlingar i mål och ärenden – Förordning (EG) nr 1348/2000 – Delgivning av handling som är avfattad på ett annat språk än den mottagande medlemsstatens officiella språk

(Rådets förordning nr 1348/2000, artikel 8.1)

3. Civilrättsligt samarbete – Delgivning av handlingar i mål och ärenden – Förordning (EG) nr 1348/2000 – Delgivning av handling som är avfattad på ett annat språk än den mottagande medlemsstatens officiella språk

(Rådets förordning nr 1348/2000, artikel 8.1 b)

4. Civilrättsligt samarbete – Delgivning av handlingar i mål och ärenden – Förordning (EG) nr 1348/2000 – Delgivning av handling som är avfattad på ett annat språk än den mottagande medlemsstatens officiella språk

(Rådets förordning nr 1348/2000, artikel 8.1)

Sammanfattning

1. Begreppet handling som ska delges enligt artikel 8.1 i förordning nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska, när denna utgörs av en stämningsansökan, tolkas som innefattande den eller de handlingar som, när svaranden delges dem i rätt tid, ger denne möjlighet att göra gällande sina rättigheter i ett rättsligt förfarande i den sändande staten. En sådan handling ska göra det möjligt att på ett säkert sätt identifiera åtminstone föremålet och grunderna för talan samt en kallelse till domstolen eller, beroende på det pågående förfarandet, möjligheten att föra talan vid domstol. De handlingar som enbart fyller en bevisfunktion och inte är absolut nödvändiga för att förstå föremålet för kärandens talan och grunderna för denna, utgör inte en integrerad del av stämningsansökan i den mening som avses i förordning nr 1348/2000.

(se punkt 73)

2. Artikel 8.1 i förordning nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska tolkas så, att adressaten inte har rätt att vägra att ta emot en stämningsansökan som ska delges, om denna stämningsansökan ger adressaten möjlighet att göra gällande sina rättigheter i ett rättsligt förfarande i den sändande staten, när bilagorna till stämningsansökan utgörs av stödjande handlingar som inte har avfattats på den mottagande medlemsstatens språk eller på ett av den sändande medlemsstatens språk som adressaten förstår och dessa bilagor enbart fyller en bevisfunktion och inte är absolut nödvändiga för att förstå föremålet för kärandens talan och grunderna härför.

Det följer nämligen av undersökningen av flera bestämmelser i 1965 års Haagkonvention, i Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område i dess ändrade lydelse, i konventionen av den 26 maj 1997 om delgivning i Europeiska unionens medlemsstater av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, i förordning nr 1348/2000 och förordnig nr 44/2001 samt av information från medlemsstaterna enligt artikel 14.2 i förordning nr 1348/2000 att kärandens översättning av stämningsansökan inte anses som en absolut nödvändig beståndsdel i svarandens rätt till försvar, om denne förfogar över en tillräcklig frist för att låta översätta handlingen och förbereda sitt försvar.

Det följer vidare av en självständig tolkning av begreppet stämningsansökan, att en sådan handling ska innehålla den eller de delar, när dessa är oupplösligt förbundna, som gör det möjligt för svaranden att förstå föremålet och grunderna för kärandens talan samt förekomsten av ett rättsligt förfarande under vilket svaranden kan göra gällande sina rättigheter. De stödjande handlingar som enbart fyller en bevisfunktion, skild från föremålet för delgivningen, och som inte är oupplösligt förbundna med stämningsansökan, eftersom de inte är absolut nödvändiga för att förstå föremålet för kärandens talan och grunderna för denna, utgör däremot inte en integrerad del av stämningsansökan i den mening som avses i denna bestämmelse. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida innehållet i stämningsansökan är tillräckligt för att svaranden ska kunna göra sina rättigheter gällande eller om det ankommer på avsändaren att åtgärda frånvaron av översättning av en absolut nödvändig bilaga.

(se punkterna 52, 56, 64–65, 69, 75 och 78 samt punkt 1 i domslutet)

3. Artikel 8.1 b i förordning nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska tolkas så, att den omständigheten att adressaten för en delgiven handling i utövandet av sin näringsverksamhet slutit ett avtal med käranden i vilket det föreskrivs att skriftväxlingen ska ske på den sändande medlemsstatens språk inte utgör en presumtion för att denne förstår det språket, men utgör en omständighet som domstolen kan beakta när den ska kontrollera om adressaten förstår den sändande medlemsstatens språk på ett sådant sätt att denne kan göra sina rättigheter gällande.

(se punkt 88 samt punkt 2 i domslutet)

4. Artikel 8.1 i förordning nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ska tolkas så att adressaten för en delgiven stämningsansökan, i vart fall inte med stöd av denna bestämmelse, kan vägra att ta emot en handlings bilagor som inte avfattats på den mottagande medlemsstatens språk eller på ett av den sändande medlemsstatens språk, som adressaten förstår, när denne i utövandet av sin näringsverksamhet har slutit ett avtal enligt vilket skriftväxlingen ska ske på den sändande medlemsstatens språk och bilagorna både avser denna skriftväxling och är avfattade på det avtalade språket.

Översättning av vissa bilagor kan nämligen krävas när innehållet i den handling som har översatts är otillräckligt för att identifiera föremålet och grunderna för talan samt ge svaranden möjlighet att göra gällande sina rättigheter. En sådan översättning är emellertid inte nödvändig när det framgår av de faktiska omständigheterna att adressaten för stämningsansökan har kännedom om innehållet i dessa bilagor. Detta är fallet när denne har skrivit dem eller antas känna till innehållet, exempelvis därför att han i utövandet av sin näringsverksamhet har slutit ett avtal enligt vilket skriftväxlingen ska ske på den sändande medlemsstatens språk och bilagorna både avser denna skriftväxling och är avfattade på det avtalade språket.

(se punkterna 90–92 samt punkt 3 i domslutet)

Top