EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0465

Sammanfattning av domen

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Fri rörlighet för personer – Arbetstagare – Likabehandling – Utövande av fackliga rättigheter – Nationell lagstiftning som undantar arbetstagare från en annan medlemsstat inom unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet från rätten att kandidera i val till yrkesorganisationer – Otillåten – Motiveras med ett eventuellt deltagande i myndighetsutövning – Saknas

(Artikel 39 EG; EES-avtalet, artikel 28; rådets förordning nr 1612/68, artikel 8)

2. Internationella avtal – Gemenskapens associerings- och samarbetsavtal – Fri rörlighet för personer – Arbetstagare – Likabehandling – Utövande av fackliga rättigheter – Nationell lagstiftning som undantar arbetstagare från tredje länder med vilka gemenskapen har ingått avtal från rätten att kandidera i val till yrkesorganisationer och företagsråd – Otillåten

Sammanfattning

1. En medlemsstat som inte låter arbetstagare från andra medlemsstater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kandidera i val till organisationer som tillvaratar arbetstagarnas intressen, såsom yrkesorganisationer, åsidosätter sina skyldigheter enligt artikel 39 EG, enligt artikel 8 i förordning nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, i dess lydelse enligt förordning nr 2434/92, och enligt artikel 28 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En sådan bestämmelse strider nämligen mot den grundläggande principen om förbud mot all diskriminering på grund av nationalitet, vilken ligger till grund för de ovannämnda bestämmelserna.

Denna bestämmelse är varken motiverad med hänsyn till den ifrågavarande organisationens rättsliga status enligt nationell rätt eller med hänsyn till att vissa av organisationens funktioner skulle kunna innebära deltagande i myndighetsutövning.

(se punkterna 30, 33, 40, 56 och domslutet)

2. En medlemsstat åsidosätter sina skyldigheter enligt avtal som gemenskapen ingått med tredje länder om att icke-diskrimineringsprincipen skall tillämpas vad gäller arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som lagligen utövar ett yrke i en medlemsstat, genom att inte låta dessa arbetstagare kandidera i val till organisationer som har till uppgift att tillvarata de anslutna arbetstagarnas intressen, såsom yrkesorganisationer och företagsråd.

Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet i de aktuella avtalen innebär nämligen att samma arbets- och anställningsvillkor skall tillämpas på alla arbetstagare, oberoende av om de är inhemska medborgare eller medborgare från något av de berörda tredje länderna, och att de bland annat har rätt att på samma villkor delta i val till dessa organisationer. Olika behandling på grundval av de berördas medborgarskap strider mot denna grundläggande princip.

(se punkterna 48, 49, 56 och domslutet)

Top