EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CJ0432

Sammanfattning av domen

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 augusti 1995.
Société d'informatique service réalisation organisation mot Ampersand Software BV.
Begäran om förhandsavgörande: Court of Appeal, Civil Division (England) - Förenade kungariket.
Brysselkonventionen - Artiklarna 36-38 - Verkställighet - Beslut avseende ansökan om ändring av ett avgörande att medge verkställighet - Överklagande som avser en rättsfråga - Vilandeförklaring av handläggningen.
Mål C-432/93.

Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar - Verkställighet - Rättsmedel - Kassationsbesvär eller ett liknande överklagande som avser en rättsfråga - Överklagbara avgöranden - Beslut angående vilandeförklaring av handläggningen som fattats av domstol som handlägger en ansökan om ändring av ett avgörande att medge verkställighet - Omfattas inte - Behörighet för domstol som handlägger ett överklagande som avser en rättsfråga att avgöra frågan om vilandeförklaring - Föreligger inte

(Brysselkonventionen av den 27 september 1968, artiklarna 37.2 och 38 första stycket)

Sammanfattning

Artiklarna 37.2 och 38 första stycket i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, i ändrad lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om anslutningen av Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, skall tolkas så att ett avgörande genom vilket en domstol i en konventionsstat, som handlägger en talan mot ett avgörande att medge verkställighet av en verkställbar dom som har meddelats i en annan konventionsstat, vägrar att vilandeförklara handläggningen eller upphäver en tidigare beslutad vilandeförklaring av handläggningen, inte utgör ett "avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts" enligt den ovan nämnda artikel 37.2, och kan därför inte bli föremål för kassationsbesvär eller ett liknande överklagande som har begränsats till en prövning av rättsfrågor. Den domstol som enligt artikel 37.2 i konventionen handlägger ett sådant överklagande av en rättsfråga är dessutom inte behörig att besluta om eller upphäva en sådan vilandeförklaring av handläggningen.

Top