EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0019

Att göra det bästa av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Att göra det bästa av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att skydda miljön och människors hälsa genom att uppmuntra hållbar produktion och konsumtion. Detta sker genom att man

 • förebygger uppkomsten av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)*,
 • främjar återanvändning, materialåtervinning och andra sätt att återvinna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (EEE)*,
 • stöder ett effektivt utnyttjande av naturresurser och återvinning av värdefulla sekundära råvaror.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen

 • omarbetar och upphäver det ursprungliga WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EG), som har genomgått väsentliga ändringar sedan det antogs,
 • delar in WEEE i olika kategorier, exempelvis liten och stor utrustning, temperaturregleringsutrustning, skärmar, lampor och liten it- och telekommunikationsutrustning,
 • gäller inte för vissa typer av elektrisk och elektronisk utrustning, särskilt material för militära ändamål eller rymdändamål, glödlampor, aktiva medicintekniska produkter för implantation eller transportmedel.

Länderna i EU måste

 • uppmuntra samarbete mellan producenter och materialåtervinningsföretag så att de utformar elektrisk utrustning som kan återanvändas, demonteras eller återvinnas i enlighet med ekodesigndirektivet (direktiv 2009/125/EG),
 • se till att så lite WEEE som möjligt bortskaffas som osorterat kommunalt avfall,
 • låta privathushåll och distributörer lämna tillbaka WEEE utan avgift,
 • förbjuda att WEEE bortskaffas om det har samlats in separat och inte har behandlats på ett korrekt sätt,
 • garantera en lägsta årlig insamlingsnivå för WEEE. Från och med 2016 är den lägsta insamlingsnivån 45 % av den totala vikten för de elektriska och elektroniska produkter som sålts under de senaste tre åren. År 2019 höjs detta mål till 65 %, vilket motsvarar ett mål om insamling av 85 % av den totala mängd WEEE som genererats. Länderna får fastställa ambitiösare mål.

Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien får senarelägga uppnåendet av insamlingsnivån för 2019 till 2021 eftersom de saknar nödvändig infrastruktur och deras användning av EEE är låg.

EU-länderna måste också

 • kontrollera att alla anläggningar som behandlar WEEE har officiella licenser,
 • upprätta ett register över alla företag som producerar eller importerar elektrisk och elektronisk utrustning,
 • genomföra inspektioner för att se till att lagstiftningen följs och fastställa sanktioner för brott mot lagen,
 • kräva att producenterna
  • uppfyller minimimål för behandling av olika kategorier av WEEE,
  • står för kostnaden för insamling, behandling, återvinning och miljövänligt bortskaffande från alla användare, utom privathushåll, av produkter som säljs från och med den 13 augusti 2005,
  • informerar allmänheten om hur WEEE kan återlämnas och samlas in.

Genomförandeakter

I april 2017 antog Europeiska kommissionen genomförandeförordning (EU) 2017/699. Där fastställs metoder för att beräkna

 • vikten av EEE som sålts på marknaden i varje EU-land,
 • den totala mängd WEEE, uttryckt i vikt, som genererats i varje EU-land.

I februari 2019 antog kommissionen genomförandeförordning (EU) 2019/290, som anger formatet för registrering och rapportering av producenter av elektrisk och elektronisk utrustning till registret.

Kommissionen har lagt fram följande rapporter till Europaparlamentet och rådet:

 • Rapporten om en översyn av tillämpningsområdet för direktiv 2012/19/EU och om en översyn av tidsfristerna för att nå insamlingsnivåerna och möjligheten att fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som anges i bilaga III till direktivet.
 • Rapporten om översynen av återvinningsmålen för WEEE, möjligheten att fastställa separata mål för WEEE som förbereds för återanvändning och översynen av beräkningsmetoden för återvinningsmålen i enlighet med artikel 11.6 i direktiv 2012/19/EU om WEEE.
 • Rapporten om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med WEEE-direktivet.

Utifrån dessa rapporter drog kommissionen slutsatsen att lagstiftningen inte bör ändras.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 13 augusti 2012. Direktiv 2012/19/EU reviderade och ersatte direktiv 2002/96/EG och dess efterföljande ändringar. De nya reglerna i direktiv 2012/19/EU behövde träda i kraft i EU-länderna senast den 14 februari 2014.

BAKGRUND

 • Mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, såsom datorer, tv-apparater, kylskåp och mobiltelefoner, ökar varje år. Under 2005 genererades ungefär nio miljoner ton sådant avfall. Fram till 2020 förväntas mängden öka till omkring tolv miljoner ton.
 • Avfallet innehåller inte bara knappa och dyrbara resurser som kan återanvändas, utan också farligt material som måste hanteras på rätt sätt för att inte orsaka miljö- och hälsoproblem.
 • Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning: elektrisk eller elektronisk utrustning eller elektriska eller elektroniska ämnen eller föremål som har kasserats eller som avses att eller måste kasseras.
Elektrisk och elektronisk utrustning: utrustning som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (omarbetning) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/19/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/290 av den 19 februari 2019 om formatet för registrering och rapportering av producenter av elektrisk och elektronisk utrustning till registret (EUT L 48, 20.2.2019, s. 6).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/699 av den 18 april 2017 om upprättande av en gemensam metod för beräkning av vikten av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släpps ut på marknaden i varje medlemsstat och en gemensam metod för beräkning av mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), uttryckt i vikt, som genereras i varje medlemsstat (EUT L 103, 19.4.2017, s. 17).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en översyn av tillämpningsområdet för direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (det nya WEEE-direktivet) och om en översyn av tidsfristerna för att nå de insamlingsnivåer som avses i artikel 7.1 i det nya WEEE-direktivet och möjligheten att fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som anges i bilaga III till direktivet (COM(2017) 171 final, 18.4.2017).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (COM(2017) 172 final, 18.4.2017).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om översynen av återvinningsmålen för WEEE, möjligheten att fastställa separata mål för WEEE som förbereds för återanvändning och översynen av beräkningsmetoden för återvinningsmålen i enlighet med artikel 11.6 i direktiv 2012/19/EU om WEEE (COM(2017) 173 final, 18.4.2017).

Senast ändrat 24.07.2019

Upp