Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0125

Ekodesign för energiförbrukande apparater

Ekodesign för energiförbrukande apparater

Att upprätta en EU-täckande juridisk metodik för ekodesign* av energirelaterade produkter är effektivt och konsekvent, och förhindrar duplicering av eller skillnader mellan frivilliga eller lagstadgade nationella initiativ.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

SAMMANFATTNING

Att upprätta en EU-täckande juridisk metodik för ekodesign* av energirelaterade produkter är effektivt och konsekvent, och förhindrar duplicering av eller skillnader mellan frivilliga eller lagstadgade nationella initiativ.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet inrättas en ram för minimikrav på ekodesign, som varor som förbrukar energi måste uppfylla innan de får användas eller säljas i EU. Direktivet gäller inte för transportmedel som används för att frakta personer eller varor.

VIKTIGA PUNKTER

 • Kraven på ekodesign omfattar alla faser i en produkts livslängd: från råmaterial, tillverkning, förpackning och distribution till installation, underhåll, användning och uttjänthet.
 • För varje fas bedöms olika miljömässiga aspekter av organ som utses av EU-länderna. De kontrollerar sådana aspekter som material och energi som förbrukats, förväntade utsläpp och avfall samt möjligheter till återanvändning och återvinning.
 • Tillverkarna måste utforma en ekologisk profil* för sina produkter och använda den för att överväga alternativa designmöjligheter.
 • Produkter som uppfyller kraven bär CE-märkningen och kan säljas var som helst i EU.

Genom direktiv 2012/27/EU ändrades 2009 års lagstiftning för att ytterligare främja energieffektiviteten*. Det krävs nu att nationella myndigheter gör följande:

 • Upprättar ett vägledande nationellt mål för energieffektiviteten.
 • Godkänner en långsiktig strategi för att förnya bostadshus och kommersiella byggnader.
 • Renoverar 3 % av den totala golvytan i statsägda byggnader från den 1 januari 2014.
 • Inför skyldighetsplaner för energieffektivitet, för att uppnå en årlig energibesparing* på 1,5 % hos slutkunderna mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2020.
 • Gör stora företag underställda en oberoende energirevision fr.o.m. 2016.
 • Ser till att kunder faktureras efter sin faktiska förbrukning minst en gång om året.
 • Informerar kommissionen senast den 31 december 2015 om potentialen för effektiv kraftvärme*, fjärrvärme* och fjärrkyla*.

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

*Ekodesign: att införliva miljöaspekter i produktdesignen, i syfte att förbättra produktens miljöprestanda under hela dess livscykel.

*Ekologisk profil: en beskrivning av de utsläpp och restprodukter (t.ex. material, utsläpp och avfall) som är associerade till en produkt genom hela dess livscykel och har betydelse sett till vilken påverkan den har på miljön. Dessa utsläpp och restprodukter uttrycks i fysiska mängder som kan mätas.

*Energieffektivitet: att använda mindre energi för att tillhandahålla samma tjänst. Exempel när det gäller produkter: energieffektiva kylskåp och tvättmaskiner.

*Energibesparing: att minska eller vara utan en tjänst för att spara energi. Exempel: att släcka en lampa.

*Kraftvärme: samtidig produktion av elektricitet och värme, som båda kommer till användning.

*Fjärrvärme: ett värmenätverk som gör att energi, som annars ofta går förlorad vid elproduktion eller industriella processer, kan utnyttjas och levereras till ett användningsställe.

*Fjärrkyla: centraliserad produktion och distribution av kylenergi. Kallvattnet som pumpas runt i fjärrkylnätverket används för att kyla av luften som cirkulerar i ventilationssystem. Vattnet matas sedan tillbaka till produktionsanläggningen där det kyls igen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/125/EG

20.11.2009

20.11.2010

EUT L 285, 31.10.2009, s. 10-35

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

EUT L 315, 14.11.2012, s. 1-56

Senast ändrat 25.08.2015

Upp