EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0639

En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad

En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad

Världens energisystem genomgår just nu stora förändringar. De förändringarna kommer att ha en permanent påverkan. Det är avgörande att Europeiska unionen (EU) styr in sina olika energikällor på en trygg och hållbar väg.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energi 2020 - En strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad (KOM(2010) 639 slutlig, 10.11.2010).

SAMMANFATTNING

Världens energisystem genomgår just nu stora förändringar. De förändringarna kommer att ha en permanent påverkan. Det är avgörande att Europeiska unionen (EU) styr in sina olika energikällor på en trygg och hållbar väg.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet föreslås en ny energistrategi för upptakten till år 2020. Den bygger på de framsteg som redan gjorts. Där identifieras hur man kan bemöta nya utmaningar och fastställs vilka steg som behövs för att uppnå EU:s politiska mål på medellång sikt. Den nya energistrategin är inriktad på fem prioriteter.

VIKTIGA PUNKTER

Att uppnå ett energieffektivt Europa. Den koppling som just nu finns mellan ekonomisk tillväxt och stigande energiförbrukning måste brytas. Byggnads- och transportbranschen kan spela en viktig roll, medan offentliga myndigheter bör uppträda som föredömen.

Att säkerställa fri rörlighet för energi. En mer integrerad, sammankopplad och konkurrensutsatt marknad måste skapas. Detta kan göras genom att man genomför den befintliga EU-lagstiftningen till fullo och tar fram en plan för att energi ska kunna föras från ett land till ett annat.

Att tillhandahålla tillförlitlig och säker energi till ett rimligt pris för medborgarna och näringslivet. Många användare är inte medvetna om de möjligheter som en liberaliserad energimarknad kan ge. En konsumentvänligare politik, som bygger på förmånerna med konkurrens, skulle påskynda fördelarna.

Att utöka Europas ledande ställning inom energiteknik och innovation. Om inte ett stort tekniskt skifte äger rum kommer EU att misslyckas med sina ambitioner för år 2050 att få bort de fossila bränslena från elektricitet och transport. Den strategiska planen för energiteknik och de sex europeiska näringslivsinitiativen (vindkraft, solkraft, bioenergi, smarta nät*, kärnkraft och avskiljning och lagring av koldioxid*) har som syfte att driva på den nödvändiga innovationen.

Att säkerställa starka internationella samarbeten. Många av de svårigheter EU står inför - klimatförändringar, tillgång till olja och gas, teknisk utveckling och energieffektivitet - finns också i andra länder. Att arbeta tillsammans, med starka insatser från EU, gör att det blir lättare att komma fram till de rätta svaren.

VIKTIGA BEGREPP

* Smarta nät: energinätverk som automatiskt övervakar energiflödena och anpassar sig efter förändringar i tillgång och efterfrågan.

* Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS): att avskilja koldioxidavfall, transportera och lagra det, vanligen under jord, där det inte kommer ut i atmosfären.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om energistrategi.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energifärdplan för 2050 (KOM(2011) 885 slutlig, 15.12.2011).

Senast ändrat 14.09.2015

Upp