Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007SC0169

Förfaranden för registrering av motorfordon med ursprung i en annan medlemsstat

Sammanfattningen har arkiverats och uppdateras inte längre, eftersom det sammanfattade dokumentet inte längre gäller eller speglar den aktuella situationen.

Förfaranden för registrering av motorfordon med ursprung i en annan medlemsstat

Kommissionen ger medlemsstaterna och EU‑medborgarna en översikt över de tillämpliga EU‑reglerna om registrering av fordon med ursprung i en annan medlemsstat. Kommissionen informerar medborgarna om deras olika möjligheter att hävda sina rättigheter.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande – Tolkningsmeddelande av den 14 februari 2007 om förfaranden för registrering av motorfordon med ursprung i en annan medlemsstat (SEK(2007) 169 slutlig – Europeiska unionens officiella tidning C 68, 24.3.2007).

SAMMANFATTNING

Även om det blir allt lättare att köpa eller föra in fordon i en annan medlemsstat är många medborgare och företag fortfarande rädda för att dra på sig pappersarbete och extrakostnader eller för krångliga förfaranden. Att köpa ett motorfordon i en annan medlemsstat har dock blivit mycket lättare tack vare införandet av

Detta meddelande ingår i Europeiska unionens (EU) nya hörnsten för den fria rörligheten för varor. Meddelandet innehåller en förteckning över lagstiftningen om registrering av fordon med ursprung i en annan medlemsstat och om överföring av registrering mellan medlemsstater. Kommissionen förbinder sig dessutom i meddelandet att utarbeta riktlinjer och att hjälpa de nationella myndigheterna att på bästa sätt tillämpa EU:s lagstiftning.

REGISTRERING AV ETT FORDON I HEMVISTSTATEN

Registrering är en naturlig följd av utövandet av beskattningsrätten när det gäller motorfordon. Varje person måste registera sitt fordon i den medlemsstat där han har sin normala hemvist, det vill säga den plats där hans huvudsakliga intressecentrum är beläget.

 • Godkännande av fordonets tekniska egenskaper

Godkännande av fordonets tekniska egenskaper sker antingen genom EG‑typgodkännande eller genom nationella godkännandeförfaranden.

EG‑typgodkännandet gäller i alla medlemsländer och är det förfarande genom vilket ett medlemsland intygar att en fordonstyp uppfyller EU:s säkerhets- och miljöskyddsnormer. Detta förfarande omfattar alla personbilar som har godkänts sedan 1996, motorcyklar som har godkänts sedan maj 2003 och traktorer som har godkänts sedan 2005.

En fordonstillverkare som innehar ett EG‑typgodkännande ska utfärda ett EG‑intyg om överensstämmelse. Detta intyg visar att fordonet har tillverkats i överensstämmelse med den godkända fordonstypen. EG‑intyget om överensstämmelse måste åtfölja varje nytt EG‑typgodkänt fordon.

För ett nytt motorfordon som inte är EG‑typgodkänt får införselmedlemsstaten kräva ett nationellt godkännande innan fordonet registreras. Det nationella godkännandet kan antingen vara ett nationellt enskilt godkännande (framför allt för enskilda fordon som importeras från tredjeländer), eller ett nationellt typgodkännande (för en kategori motorfordon).

Nationella typgodkännanden och enskilda godkännanden omfattas inte av EU‑lagstiftningen. Nationella godkännandeförfaranden för motorfordon som redan har fått ett nationellt godkännande i en annan medlemsstat och för motorfordon som redan varit registrerade i en annan medlemsstat måste emellertid följa bestämmelserna om fri rörlighet för varor.

De behöriga nationella myndigheterna ska

 • ta hänsyn till de provningar som utförts och de intyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och av tillverkaren,
 • avslå godkännande av ett motorfordon som utgör en verklig risk för folkhälsan,
 • utföra provningar om de gör det möjligt att erhålla ny information,
 • avgöra på vilka punkter som motorfordonet inte överensstämmer med bestämmelserna,
 • tillämpa proportionerliga nationella tekniska kriterier.

De tekniska egenskaperna hos ett motorfordon som tidigare godkänts och registrerats i en annan medlemsstat bör först bedömas mot bakgrund av de gällande tekniska bestämmelserna i införselmedlemsstaten. Bedömningen bör ske på grundval av de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för godkännandet i ursprungsmedlemsstaten.

 • Provning av begagnade fordon

Provningen av begagnade fordon syftar till att kontrollera att fordonet är trafiksäkert. Denna provning måste grundas på objektiva icke-diskriminerande kriterier som är kända på förhand. Provningen får inte innebära att man gör om kontroller som redan har gjorts och den ska vara lättillgänglig och möjlig att genomföra inom rimlig tid.

 • Registrering av fordon

Registreringen av ett motorfordon innebär ett godkännande från medlemsstaten om att fordonet får tas i bruk i vägtrafik, vilket innefattar identifikation av fordonet och tilldelning av ett registreringsnummer.

Vid den första registreringen kan införselmedlemsstaten begära personuppgifter om den person som ansöker om registrering och EG‑intyget om överensstämmelse för ett nytt EG‑typgodkänt fordon med ursprung i ett annat medlemsland. Däremot kan de nationella myndigheterna för ett fordon som inte är EG‑typgodkänt kräva ett nationellt typgodkännande eller ett enskilt godkännande samt bevis på att fordonet är försäkrat. Medlemsländerna har också rätt att vid registreringen kontrollera om mervärdesskatten har betalats korrekt.

När det gäller motorfordon som tidigare har varit registrerade i en annan medlemsstat får den medlemsstat där fordonet ska registreras endast begära att följande dokument visas upp: intyg om trafiksäkerhet, EG‑intyg eller nationellt intyg om överensstämmelse, originalet eller en kopia av det icke-harmoniserade registreringsbevis som utfärdats i en annan medlemsstat, det harmoniserade registreringsbeviset, intyg om att fordonet är försäkrat samt bevis på att mervärdesskatten betalats.

INFÖRSEL AV MOTORFORDON TILL EN ANNAN MEDLEMSSTAT

Ett motorfordon kan i allmänhet inte köras på allmän väg utan synligt registreringsnummer. Dessutom måste det finnas en ansvarsförsäkring och föraren bör medföra det s.k. gröna kortet.

Ett fordons registreringsskylt utgör ett bevis på att fordonet är försäkrat. Motorfordon som har en registreringsskylt från ett EU‑land får följaktligen köras fritt inom EU utan kontroll vid gränserna av den obligatoriska ansvarsförsäkringen.

För att köra lagligt i införselmedlemsstaten ska motorfordonet antingen vara försett med en saluvagnsskylt eller en tillfällig registreringsskylt.

 • Motorfordon med saluvagnsskylt

Saluvagnsskyltningen tillåter återförsäljare att köra motorfordon tillfälligt utan att vara tvungna att formellt registrera dem. Medlemsstaterna utfärdar vanligen ett dokument där sambandet mellan registreringsskylten och dess innehavare fastställs, och/eller kräver att innehavaren för en loggbok över de resor som görs.

 • Motorfordon med en tillfällig registreringsskylt

Genom systemet med tillfällig registrering kan motorfordonet köras en kort period innan det får den slutgiltiga registreringsskylten. En medlemsstat kan endast inskränka den fria rörligheten för motorfordon om fordonet inte är trafiksäkert, vid stöld eller om intyget är ogiltigt.

Försäkringen bör tecknas i bestämmelselandet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta meddelande avser första registrering av motorfordon, och registrering av motorfordon som tidigare har varit registrerade i en annan medlemsstat, oavsett om de är nya eller begagnade.

Ett motorfordon har ”tidigare varit registrerat i en annan medlemsstat” när det har erhållit ett administrativt godkännande om att få tas i bruk i vägtrafik som innefattar identifikation av fordonet och tilldelning av ett registreringsnummer.

MÖJLIGHET TILL PRÖVNING

Alla myndighetsbeslut som innebär att typgodkännande eller registrering vägras ska meddelas fordonets ägare, som samtidigt ska upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds och inom vilken tid prövning ska begäras.

Medborgare och företag kan även söka en lösning för problem i samband med godkännande eller registrering av fordon genom Solvit-nätverket eller genom att lämna in ett klagomål till kommissionen. Kommissionen kan därefter inleda ett överträdelseförfarande mot medlemsstaten.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 februari 2007 om ”Den inre marknaden för varor: en hörnsten för Europas konkurrenskraft” (KOM(2007) 35 slutlig – inte offentliggjort i EUT).

See also

 • Mer information finns på webbsidan om registrering av motorfordon på webbplatsen för generaldirektoratet för näringsliv (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 09.05.2008

Upp