EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1024

Öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

Öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs den rättsliga ramen för vidareutnyttjande* av offentlig information, såsom geografisk information, information i markregister eller statistisk eller juridisk information som innehas av offentliga myndigheter* eller offentliga företag* samt offentligt finansierade forskningsdata.
 • Direktivet syftar till att öka den socioekonomiska potentialen hos information från den offentliga sektorn, exempelvis genom att göra den mer lättillgänglig för nystartade företag och små och medelstora företag, genom att öka utbudet av dynamiska data* och dataset med särskilt hög ekonomisk inverkan och genom att främja konkurrens och öppenhet på informationsmarknaden.
 • Det ingår i ett paket med åtgärder som syftar till att stärka dataekonomin i EU, inklusive utvecklingen av artificiell intelligens.
 • Genom direktivet, som även kallas för ”direktivet om öppna data”, omarbetas direktiv 2003/98/EG som upphävs den 17 juli 2021.

VIKTIGA PUNKTER

Det omarbetade direktivet bygger på den allmänna principen att offentliga och offentligt finansierade data bör kunna användas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Öppna data

Direktivet främjar användningen av öppna data (data i öppna format* som man kan använda fritt och dela för valfritt ändamål). Offentliga myndigheter och offentliga företag måste göra sina handlingar tillgängliga i befintliga format och språkversioner samt, om så är lämpligt, på elektronisk väg i format som är öppna, maskinläsbara, tillgängliga, sökbara och som kan vidareutnyttjas, och förse dessa med tillhörande metadata.

Praktiska arrangemang för vidareutnyttjande

 • Offentliga myndigheter måste, genom elektroniska medel om så är lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande av handlingar och göra dem tillgängliga inom en rimlig tid.
 • Samtidigt bör de vidta de åtgärder som behövs för att underlätta sökning och upptäckt online av de handlingar som de innehar.
 • EU-länderna måste också underlätta ett effektivt vidareutnyttjande av handlingar, särskilt genom att tillhandahålla information om de rättigheter som anges i direktivet och genom att erbjuda hjälp och vägledning.

Dynamiska data och realtidsdata

Dynamiska data måste göras tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamlingen via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) och, i förekommande fall, som en bulknedladdning.

Forskningsdata

 • EU-länderna måste anta strategier och vidta åtgärder för att ge öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsdata enligt principen ”öppenhet som standard” och stödja spridning av sökbara, tillgängliga och kompatibla forskningsdata som är möjliga att vidareutnyttja (”Fairprincipen”).
 • Frågor som rör immateriella rättigheter, skydd av personuppgifter och insynsskydd, säkerhet och berättigade kommersiella intressen måste beaktas i enlighet med principen ”så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt”.
 • Offentligt finansierade forskningsdata kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål om de redan har gjorts tillgängliga för allmänheten via ett institutionellt eller ämnesbaserat register.

Konkurrensbestämmelser och icke-diskriminering

 • Alla marknadsaktörer kan vidareutnyttja handlingar, och alla gällande villkor för vidareutnyttjande måste vara icke-diskriminerande.
 • I allmänhet får avtal mellan offentliga myndigheter eller offentliga företag som innehar handlingarna och tredje man inte innehålla något beviljande av ensamrätt.
 • I snävt definierade fall där direktivet möjliggör sådana avtal måste deras giltighet omprövas regelbundet, och särskilda krav på öppenhet gäller.

Värdefulla dataset

Europeiska kommissionen ges möjlighet att anta en förteckning över värdefulla dataset som bör göras tillgängliga i maskinläsbara format och kostnadsfritt via API:er. Dessa dataset kommer att väljas ut från sex tematiska kategorier som anges i bilaga I, nämligen

 • geospatiala data,
 • jordobservation och miljö,
 • meterologiska data,
 • statistik,
 • företag och företagsägande,
 • rörlighet.

Kommissionen kan lägga till nya tematiska kategorier genom att anta en delegerad akt.

Avgifter

 • Vidareutnyttjande av handlingar ska vara kostnadsfritt. Marginalkostnaderna för att reproducera och sprida handlingar samt för att avidentifiera personuppgifter och skydda konfidentiell affärsinformation får dock återkrävas.
 • Undantagsvis kan kulturinstitutioner, offentligt företag och vissa offentliga myndigheter som uppfyller kraven i artikel 6.2 ta ut högre avgifter än enligt standardprincipen för att täcka de stödberättigande kostnaderna.

Undantag

Direktivet gäller inte för

 • handlingar till vilka tredje man innehar immateriella rättigheter,
 • handlingar som med hänsyn till känslig information om skydd av kritisk infrastruktur är undantagna från tillgång eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt nationella bestämmelser om tillgång,
 • handlingar vars tillhandahållande inte omfattas av den offentliga verksamhet som bedrivs av en offentlig myndighet eller som framställs utanför ramen för ett offentligt företags tillhandahållande av tjänster,
 • handlingar med anknytning till ett offentligt företags verksamhet som är direkt konkurrensutsatt och därför inte omfattas av upphandlingsregler enligt artikel 34 i direktiv 2014/25/EU,
 • andra handlingar som avses i artikel 1.2 i direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har varit i kraft sedan den 16 juli 2019. Genom direktiv (EU) 2019/1024 omarbetas direktiv 2003/98/EG (och dess efterföljande ändringar), som ersätts den 17 juli 2021. Direktivet måste bli lag i EU-länderna senast samma dag.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Vidareutnyttjande: personers eller rättssubjekts användning av handlingar som innehas av offentliga myndigheter eller offentliga företag.
Offentliga myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter och offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana myndigheter eller offentligrättsliga organ.
Offentligt företag: varje företag över vilket de offentliga myndigheterna har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler. Detta omfattar företag som bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg, lufttrafikföretag och rederier inom EU som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik.
Dynamiska data: handlingar i digitalt format, som uppdateras ofta eller i realtid på grund av sin volatilitet eller sitt snabba åldrande. Typiska dynamiska data är data som genereras av sensorer.
Öppet format: ett filformat som är oberoende av plattform och tillgängligt för allmänheten utan några restriktioner som hindrar vidareutnyttjande av handlingar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (EUT L 172, 26.6.2019, s. 56).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

Rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

Senast ändrat 04.09.2019

Upp