Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0426

Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (från 2018)

Gå till sammanfattningarnas förstasida

Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (från 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den ändrar och uppdaterar regler som anges i tidigare lagstiftning (direktiv 2009/142/EG).
 • I förordningen fastställs regler för utsläppande på marknaden och ibruktagande av anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och deras tillbehör.
 • Genom förordningen ges tillgång till Europeiska unionens (EU:s) marknad för anordningar och tillbehör i den mån deras gassäkerhet berörs.
 • Den behandlar energieffektiviteten hos dessa produkter, om inte annan mer specifik EU-lagstiftning gäller.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Förordningen gäller följande gasanordningar och tillbehör där:
  • ”Anordningar” är anordningar för förbränning av gasformiga bränslen avsedda för matlagning, uppvärmning, varmvattenberedning, kylning, belysning eller tvätt samt fläktgasbrännare* och brännare som ska förses med sådana brännare,
  • ”Tillbehör” är säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon, konstruerade för att ingå i en anordning för förbränning av gasformiga bränslen eller sammansatta för att utgöra en sådan anordning.
 • Förordningen gäller inte särskilt konstruerade anordningar för användning
  • i industriella processer som utförs i industrianläggningar,
  • på flygplan och järnvägar,
  • för tillfälliga forskningsändamål i laboratorier.

Villkor som måste uppfyllas vid utsläppande på marknaden av anordningar och tillbehör

 • Anordningar och tillbehör ska följa förordningen – vars väsentliga krav anges i bilaga I – innan de kan släppas ut på marknaden och tas i bruk inom EU.
 • Anordningar som omfattas av förordningen ska vara konstruerade och tillverkade så att de fungerar säkert och inte utgör fara för personer, husdjur eller egendom vid normal användning*.
 • Alla apparater måste åtföljas av
  • tekniska anvisningar för installatören, som innehåller alla anvisningar för installation, inställning och service som krävs för att säkerställa att dessa åtgärder utförs korrekt och att anordningen kan användas på säkert sätt, inklusive till exempel
   • uppgifter om gastyp och anslutningstryck som används,
   • nödvändigt luftflöde,
   • villkoren för spridning av förbränningsprodukterna,
  • bruksanvisning och serviceinstruktioner avsedda för användaren som innehåller all den information som krävs för säker användning och uppmärksammar användaren på eventuella restriktioner avseende användningen,
  • varningstexter som anger vilken gastyp som används, anslutningstrycket och eventuella restriktioner för användningen, i synnerhet de restriktioner som innebär att anordningen endast får installeras på ställen med tillräckligt god ventilation.

Typkontroll

 • Tillverkaren måste lämna in en ansökan om EU-typkontroll till endast ett anmält organ*. Denna ansökan måste innehålla
  • tillverkarens namn och adress,
  • en skriftlig försäkran att ansökan inte har lämnats in till något annat anmält organ,
  • teknisk dokumentation, enligt beskrivningen i denna förordning.
 • När typen uppfyller de kriterier som fastställs i denna förordning måste det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till sökanden.

EU-försäkran om överensstämmelse

 • Innan anordningen eller tillbehöret släpps ut på marknaden måste tillverkaren utsätta den för en övervakning av produktionsfasen av ett anmält organ.
 • Efter en framgångsrik bedömning av produktens överensstämmelse måste tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse* som försäkrar att den berörda produkten överensstämmer med kraven i denna förordning.
 • Gasanordningen eller dess informationsskylt måste bära CE-märkning och följande information:
  • tillverkarens namn,
  • registrerat firmanamn,
  • anordningskategori,
  • gasanslutningstryck,
  • de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringades.
 • Tillverkarna måste
  • behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter utsläppandet på marknaden av anordningen/tillbehöret,
  • underrätta de nationella myndigheterna om eventuella anordningar som utgör en risk.
 • Importörerna måste se till att anordningar och tillbehör som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i denna förordning, inklusive att förfaranden för bedömning av överensstämmelse har genomförts och att CE-märkningen och den dokumentation som tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för besiktning av myndigheterna. Deras namn och kontaktuppgifter ska anges på anordningen eller tillbehöret.
 • Distributörerna måste
  • se till att de iakttar vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av en anordning eller tillbehör inte påverkar dess överensstämmelse,
  • kontrollera att alla anordningar som de gör tillgängliga på marknaden bär CE-märkning och åtföljs av en försäkran om överensstämmelse.
 • EU:s regeringar informerar Europeiska kommissionen om de anmälda organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse.
 • Kommissionen samordnar det ömsesidiga samarbetet mellan de nationella myndigheterna.
 • EU-länderna måste underrätta kommissionen om vilka gastyper och motsvarande anslutningstryck som ska används på deras territorier senast den 21 oktober 2017. De måste också meddela eventuella påföljande ändringar i dessa villkor i förväg.
 • EU-länderna måste införa sanktioner för lagöverträdelser senast den 21 mars 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från den 21 april 2018, förutom vissa artiklar som huvudsakligen rör organ som tar emot anmälningar och förfaranden, samt anmälan om vilka gastyper och motsvarande anslutningstryck som ska används på EU-ländernas territorier. Dessa gäller från den 21 oktober 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Fläktgasbrännare: luften förs in i huvudet på brännaren med hjälp av en fläktgasbrännare eller fläkt.

Normal användning: anses vara när en anordning:

 • är korrekt installerad och föremål för regelbunden översyn i enlighet med tillverkarens instruktioner,
 • används med normala variationer i gaskvalitet och normala skiftningar av anslutningstrycket,
 • används i enlighet med avsett syfte eller på ett sätt som rimligen kan förutses.

Anmält organ: Det bedömer överensstämmelse i enlighet med de villkor som anges i EU-lagstiftningen. Detta är en tjänst som erbjuds till tillverkare i allmänhetens intresse.

EU-försäkran om överensstämmelse med typ: en tillverkare försäkrar att anordningen överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller tillämpliga väsentliga krav i denna förordning (CE-märkning).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 99–147).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG av den 30 november 2009 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (EUT L 330, 16.12.2009, s. 10–27).

Senast ändrat 06.03.2017

Upp