Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0040

Införande av intelligenta transportsystem i Europa

Införande av intelligenta transportsystem i Europa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/40/EU – regler om införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och om gränssnitt mot andra transportslag

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att uppmuntra till utveckling av innovativ transportteknik i syfte att skapa intelligenta transportsystem (ITS). Detta kommer att ske genom att man inför gemensamma standarder och specifikationer inom EU. Syftet med dessa är att inrätta interoperabla* och effektiva ITS-tjänster samtidigt som man låter de enskilda EU-länderna bestämma vilka system de vill investera i.

VIKTIGA PUNKTER

Intelligenta transportsystem (ITS) omfattar ett brett urval av tjänster

Direktivet gäller för ITS-tillämpningar och ITS-tjänster inom EU:s vägtransportsektor och för det sätt på vilket sådana tillämpningar kommunicerar med andra transportslag.

Med ITS avses system där informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransporter, inklusive infrastruktur, fordon och användare, trafikledning och mobilitetshantering.

Följande områden har fastställts som prioriterade områden när det gäller utveckling och användning av specifikationer och standarder:

 • Optimalt utnyttjande av väg-, trafik- och reseinformation, exempelvis för att möjliggöra för väganvändare att planera resor.
 • Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter (dvs. tjänster som inte avbryts när lastbilar kör över gränser).
 • ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd (t.ex. varningar om risker för försämrad sikt eller för människor, djur eller bråte på vägen).
 • Koppling av fordon till transportinfrastrukturen, dvs. utrustande av fordon på ett sätt som möjliggör utbyte av uppgifter eller information.

Inom dessa prioriterade områden finns det sex prioriterade åtgärder som det läggs extra fokus på:

 • 1.

  EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster (för resor som innefattar olika transportmedel, t.ex. tåg och fartyg).

 • 2.

  EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster.

 • 3.

  Tillhandahållande av kostnadsfri vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation för användare.

 • 4.

  Harmoniserad tillgänglighet för en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst.

 • 5.

  Informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

 • 6.

  Bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

När det gäller införandet av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster ska EU-länderna säkerställa att de relaterade specifikationer som har antagits av Europeiska kommissionen tillämpas. Varje enskilt EU-land har dock rätt att bestämma om användningen av dessa tillämpningar och tjänster inom sitt eget territorium.

EU-omfattande eCall-tjänst för att rapportera trafikolyckor

En av EU:s sex prioriterade åtgärder utgörs av en EU-omfattande eCall-tjänst. Om det inträffar en allvarlig trafikolycka ringer eCall automatiskt upp det gemensamma europeiska larmnumret 112 och meddelar larmtjänsten fordonets plats. Telefonkontakt upprättas sedan med en lämplig teletjänstcentral för nödsamtal (eller larmcentral) och information om olyckan översänds till räddningstjänsten, bland annat med uppgift om tidpunkten för olyckan, exakt var det olycksdrabbade fordonet befinner sig och vilken riktning det färdades i.

EU-länderna har samtyckt till att införa den infrastruktur av eCall-larmcentraler som krävs för att på ett korrekt sätt kunna ta emot och hantera eCall-samtal inom sitt territorium senast den 1 oktober 2017 och till obligatorisk montering av ett 112-baserat fordonsinbyggt eCall-system i alla nya typer av personbilar och lätta nyttofordon från och med den 31 mars 2018.

Arbete med prioriterade åtgärder

Genom delegerade akter har kommissionen antagit specifikationer för

En utvärdering håller på att genomföras för att bedöma i vilken utsträckning direktivet har bidragit till ett

 • snabbare och mer samordnat införande av ITS och till att
 • vägtransportsystemet och dess gränssnitt mot andra transportslag fungerar bättre.

Delegering av akter

Genom beslut (EU) 2017/2380 ändras direktiv 2010/40/EU så att perioden för kommissionen att anta delegerade akter förlängs med ytterligare fem år från och med den 27 augusti 2017.http://publications.europa.eu/resource/celex/32017D2380

Arbetsprogram

Kommissionens beslut om arbetsprogrammet för genomförandet av direktiv 2010/40/EU antogs den 15 februari 2011.

Kommissionens beslut om uppdatering av arbetsprogrammet vad gäller åtgärder enligt artikel 6.3 i direktiv 2010/40/EU antogs den 11 december 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 augusti 2010 och ska sedan den 27 februari 2012 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Volymen av vägtransport förväntas öka i EU. Detta leder troligtvis till ökade trafikstockningar, ökad energiförbrukning och miljömässiga och sociala problem. Innovationer såsom ITS behövs för att hitta en lösning på den här typen av problem. De är avancerade tillämpningar som har som syfte att erbjuda innovativa tjänster för olika transportmedel och trafikhantering. De gör det möjligt för användare att få bättre information om transportförhållanden och att kunna använda transportnätverk på ett säkrare och bättre sätt.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Interoperabel: när system och underliggande affärsprocesser kan utbyta data och dela information och kunskap.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2010/40/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster (EUT L 272, 21.10.2017, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster (EUT L 157, 23.6.2015, s. 21).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 77).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 585/2014/EU av den 15 maj 2014 om införande av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst (EUT L 164, 3.6.2014, s. 6).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare (EUT L 247, 18.9.2013, s. 6).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon (EUT L 247, 18.9.2013, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 av den 26 november 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall (EUT L 91, 3.4.2013, s. 1).

Senast ändrat 17.01.2019

Upp