Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1007

Handel med sälprodukter

Handel med sälprodukter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller harmoniserade regler för utsläppande av sälprodukter på EU-marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

 • Sälprodukter får bara släppas ut på marknaden i EU om de härrör från jakt som inuitsamhällen* och andra ursprungsbefolkningar bedriver. Jakten måste
  • genomföras traditionellt inom samhället i fråga,
  • bidra till deras självhushållning, syfta till att tillhandahålla mat och intäkter och inte utföras främst i kommersiellt syfte,
  • ta vederbörlig hänsyn till djurskyddsaspekterna, samtidigt som hänsyn tas till samhällets levnadssätt och jaktens självhushållningssyfte.
 • När en sälprodukt släpps ut på marknaden måste det finnas ett intyg för produkten i fråga där det fastställs att samtliga ovanstående villkor har uppfyllts.
 • Intygen utfärdas av organ som utsetts av Europeiska kommissionen.
 • Resenärer eller deras familjer får importera sälprodukter som enbart är avsedda för deras personliga bruk. Om sådana produkter ska importeras vid en senare tidpunkt måste resenärerna inneha alla relevanta handlingar.
 • Om kommissionen kan bevisa att en produkt kommer från säljakt som främst har kommersiellt syfte kan den förbjuda, eller begränsa, utsläppandet på EU-marknaden av produkten i fråga.
 • Kommissionen ska informera allmänheten, de behöriga myndigheterna och tullmyndigheterna om de villkor som gäller för utsläppande på EU-marknaden av sälprodukter.
 • Senast den 31 december 2018, och därefter vart fjärde år, ska EU-länderna rapportera till kommissionen om de åtgärder de vidtagit för att genomföra lagstiftningen.
 • Kommissionen ska inom ett år efter det att den mottagit de nationella rapporterna tillhandahålla en översiktlig rapport till Europaparlamentet och rådet. Den första rapporten ska lämnas in den 31 december 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 20 november 2009.

BAKGRUND

Sälar jagas inom och utanför EU av många olika skäl. De utnyttjas för livsmedel, olja, späck, organ, skinn och så olika produkter som omega-3-kapslar och kläder.

VIKTIGT BEGREPP

*Inuit: En person som fötts i inuiternas hemland – dvs. de arktiska och subarktiska områden där inuiterna, i nutid eller av hävd, har rättigheter och intressen i egenskap av ursprungsbefolkning – och som erkänns av inuiterna som en medlem av deras folk. Denna term omfattar inupiater, yupiker (Alaska), inuiter, inuvialuiter (Kanada), kalaalliter (Grönland) och yupiker (Ryssland).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter (EUT L 286, 31.10.2009, s. 36–39)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1007/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade text har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (EUT L 271, 16.10.2015, s. 1–11)

Senast ändrat 31.03.2016

Upp