EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0128

En hållbar användning av bekämpningsmedel i EU

En hållbar användning av bekämpningsmedel i EU

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2009/128/EG – EU:s åtgärder för att uppnå hållbar användning av bekämpningsmedel

SAMMANFATTNING:

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs regler för en hållbar användning av bekämpningsmedel genom att minska riskerna för människors hälsa.
 • Användningen av integrerat växtskydd och olika tekniker såsom icke-kemiska alternativ främjas.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste
  • anta nationella planer för mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller för att minska hälso- och miljöriskerna av bekämpningsmedel,
  • se till att alla yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare får lämplig utbildning,
  • informera allmänheten och främja medvetandehöjande åtgärder om de potentiella riskerna med bekämpningsmedel,
  • kräva att utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska kontrolleras med jämna mellanrum (minst en gång senast 2016, sedan var femte år fram till 2020 och därefter var tredje år),
  • förbjuda flygbesprutning,
  • skydda vatten, särskilt dricksvatten, från effekterna av bekämpningsmedel,
  • se till att användningen av bekämpningsmedel begränsas eller förbjuds i vissa områden såsom allmänna parker, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, samt i närheten av hälsovårdsanläggningar,
  • kräva att professionella användare följer säkerhetsföreskrifterna vid hantering och lagring av bekämpningsmedel och rester,
  • vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja låg insats av bekämpningsmedel.
 • Lagstiftningen hindrar inte EU-länderna från att begränsa eller förbjuda användningen av bekämpningsmedel under särskilda omständigheter eller i särskilda områden.
 • Senast den 14 december 2012 skulle EU-länderna meddela sina nationella planer till Europeiska kommissionen och de andra EU-länderna.
 • Senast den 14 december 2014 skulle kommissionen lägga fram en rapport om de nationella planerna till Europaparlamentet och rådet.
 • Senast den 14 december 2018 ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som EU-länderna har gjort i genomförandet av sina nationella mål.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet började gälla den 25 november 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 14 december 2011.

BAKGRUND

Hållbar användning av bekämpningsmedel

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EU av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71–86)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2009/128/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 11.04.2016

Upp