Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Säkra avfallstransporter inom EU och mellan EU och länder utanför EU

Säkra avfallstransporter inom EU och mellan EU och länder utanför EU

Europeiska unionen (EU) har ett system för att övervaka och kontrollera transporter av avfall inom sina gränser och till och från länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och länder utanför EU som har undertecknat Baselkonventionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har ett system för att övervaka och kontrollera transporter av avfall inom sina gränser och till och från länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och länder utanför EU som har undertecknat Baselkonventionen.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för att kontrollera avfallstransporter så att miljöskyddet förbättras.

Genom den införlivas också i EU-lagstiftningen bestämmelserna i Baselkonventionen och revideringen av OECD:s beslut från 2001 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning (dvs. där avfall behandlas för utvinning av en användbar produkt eller för omvandling till bränsle).

VIKTIGA PUNKTER

Lagen gäller för transporter av avfall

mellan EU-länder, inom EU eller genom transit via länder utanför EU,

som importeras till EU från länder utanför EU,

som exporteras från EU till länder utanför EU,

som passerar genom EU på väg från eller till länder utanför EU.

Den omfattar nästan alla typer av avfall, med undantag för radioaktivt avfall, avfall som uppkommit ombord på fartyg, transporter som är underställda kraven för godkännande i förordningen om animaliska biprodukter, vissa transporter av avfall från Antarktis, import till EU av visst avfall som uppkommit inom väpnade styrkor eller hjälporganisationer i krissituationer osv.

Kontrollförfaranden

Följande två kontrollförfaranden tillämpas för transporter av avfall:

1.

De allmänna informationskraven i artikel 18, som normalt är tillämpningsbara på transporter för återvinning av avfall som är förtecknat i bilaga III (”grönt” avfall som är ofarligt, såsom papper eller plast) eller IIIA.

2.

Förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande för andra typer av avfallstransporter, däribland

transport av avfall som är förtecknat i bilaga IV (”gult” avfall, som innehåller både farliga och ofarliga delar) eller i del 2 i bilaga V (den europeiska avfallsförteckningen, t.ex. avfall från ovan- och underjordsbrytning och fysikalisk och kemisk behandling av mineral), och

transport för bortskaffande av avfall som är förtecknat i bilaga III (”grönt” avfall).

Övriga bestämmelser

Alla inblandade parter måste säkerställa att avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt, med respekt för EU:s regler och internationella regler, under hela transportprocessen och när det återvinns eller bortskaffas.

Anmälningsförfarandet kräver att skriftligt förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna i de länder som berörs av transporten (avsändarland, transitland och mottagarland) ges inom 30 dagar.

Anmälaren är förpliktigad att ta tillbaka avfallstransporter som befinns vara olagliga eller inte kan tillhandahållas enligt vad som avsetts (gäller även återvinning eller bortskaffning av avfall).

Handelsförbud

Exporter av avfall för bortskaffande till länder utanför EU är förbjudna, utom till Eftaländer som är parter till Baselkonventionen.

Exporter för återvinning av farligt avfall (dvs. som utgör en risk för människors hälsa och miljön) är förbjudna, med undantag för de som går till länder där OECD-beslutet gäller.

Importer från länder utanför EU av avfall för bortskaffning eller återvinning är förbjudna, med undantag för importer

från länder där OECD-beslutet gäller,

från länder utanför EU som är parter till Baselkonventionen,

från länder som har ingått ett bilateralt avtal med EU eller EU-länder,

från andra områden under krissituationer.

Inspektionssystem

Lagen ändrades 2014 för att stärka EU-ländernas inspektionssystem. Den föreskriver minimikrav för inspektioner, med inriktning på problematiska avfallsflöden (t.ex. farligt avfall och avfall som skickas olagligt för dumpning eller icke-standardmässig behandling). EU-länderna måste ha utarbetat inspektionsplaner senast 2017.

NÄR TRÄDDE FÖRORDNINGEN I KRAFT?

Den 15 juli 2006.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om avfallstransporter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1013/2006

15.7.2006

-

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1-98

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 669/2008

19.7.2008

-

EUT L 188, 16.7.2008, s. 7-15

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009, s. 114-135

Förordning (EU) nr 660/2014

17.7.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014, s. 135-142

Ändringarna och de fortlöpande korrigeringarna till förordning (EG) nr 1013/2006 har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ÄNDRINGAR AV BILAGORNA

Kommissionens förordning (EG) nr 1379/2007 (EUT L 309, 27.11.2007, s. 7-20).

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2008 (EUT L 188, 16.7.2008, s. 7-15).

Kommissionens förordning (EG) nr 308/2009 (EUT L 97, 16.4.2009, s. 8-11).

Kommissionens förordning (EG) nr 664/2011 (EUT L 182, 12.7.2011, s. 2-4).

Kommissionens förordning (EG) nr 135/2012 (EUT L 46, 17.2.2012, s. 30-32).

Kommissionens förordning (EG) nr 255/2013 (EUT L 79, 21.3.2013, s. 19-23).

Kommissionens förordning (EU) nr 1234/2014 (EUT L 332, 19.11.2014, s. 15-17).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 801/2007 av den 6 juli 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till förordning (EG) nr 1013/2006 till länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (EUT L 179, 7.7.2007, s. 6-35).

Senast ändrat den 20.04.2015

Upp