Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112

EU:s gemensamma system för mervärdesskatt (moms)

Gå till sammanfattningarnas förstasida

ENKÄT: Vad du tycker om sammanfattningarna?

EU:s gemensamma system för mervärdesskatt (moms)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/112/EG – EU:s gemensamma system för mervärdesskatt

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet omarbetas och upphävs det ursprungliga sjätte direktivet om mervärdesskatt, och därmed klargörs den EU-lagstiftning för mervärdesskatt som gäller just nu.

VIKTIGA PUNKTER

Mervärdesskatt (moms) tillämpas på alla transaktioner som utförs i EU mot ersättning (betalning) av en beskattningsbar person, d.v.s. varje privatperson eller organ som levererar beskattningsbara varor och tjänster inom ramen för affärsverksamhet. Importer som varje person gör är också underställda mervärdesskatt.

Beskattningsbara transaktioner innefattar leveranser av varor eller tjänster inom ett och samma EU-land, EU-interna förvärv av varor (varor som levereras och försänds eller transporteras av en affärsrörelse i ett EU-land till en rörelse i ett annat) samt importer av varor in i EU utifrån.

I fråga om plats för transaktion gäller olika regler beroende på transaktionens karaktär, typen av levererad produkt och om transport finns med i bilden.

 • Leverans av varor – platsen för beskattning är den plats dit varorna levereras.
 • EU-internt förvärv av varor – platsen för beskattning är där parten som förvärvar varorna får dem levererade till sig, d.v.s. det EU-land där varorna slutligen hamnar efter transport från ett annat EU-land.
 • Importer av varor – platsen för beskattning är där varor som importeras från länder utanför EU i allmänhet beskattas, d.v.s. i det EU-land de anländer till.
 • Leverans av tjänster – platsen för beskattning är den plats dit tjänsterna levereras. Detta beror inte bara på karaktären på den tjänst som levereras, utan också på status för kunden som tar emot tjänsten. För att säkerställa att tjänsten beskattas på den plats där den faktiskt konsumeras, finns det några undantag från dessa allmänna regler, såsom
  • tjänster med anknytning till fast egendom (fastigheter),
  • passagerartransporter,
  • verksamheter med anknytning till kultur, idrott, utbildning och underhållning,
  • restaurangtjänster.

Mervärdesskatt tas ut efter karaktären på transaktionen, t.ex. när varorna eller tjänsterna levereras. Mervärdesskatt kan tas ut för ett köp inom EU när leveransen av varor till det relevanta EU-landet är slutförd. För importer till EU inträffar den beskattningsbara händelsen när varorna förs in i ett EU-land.

Beskattningsunderlaget för leverans av varor och tjänster och EU-interna förvärv av varor innefattar alla betalningar till leverantören. När varor importeras är detta belopp deras tullvärde. Tullar, skatter och andra avgifter ingår i beskattningsunderlaget, men själva mervärdesskatten, prisreduktioner och rabatter som beviljas kunden undantas.

Den normala skattesats för mervärdesskatt som ska tillämpas på varor och tjänster av samtliga EU-länder är minst 15 %. EU-länderna kan tillämpa en eller två reducerade skattesatser med minst 5 % på särskilda varor eller tjänster som förtecknas i bilaga III till direktivet. Ett antal ordningar som avviker från dessa regler (lägre skattesatser, reducerade skattesatser på andra varor eller tjänster etc.) gäller också enligt vissa villkor.

Direktivet möjliggör undantag från mervärdesskatt. De flesta av dessa är undantag utan rätt till avdrag, t.ex. finans- och försäkringstjänster, sjukvård och sociala tjänster. Det finns emellertid också undantag med rätt till avdrag, t.ex. EU-interna leveranser av varor eller exporter av varor till ett land utanför EU. Vissa undantag är obligatoriska för EU-länder, medan andra är valfria.

En beskattningsbar person har rätt att dra av det belopp som betalats i mervärdesskatt på förvärvade varor eller tjänster i det EU-land där dessa transaktioner utförs. Denna ingående mervärdesskatt kan dras av från den mervärdesskatt som ska betalas på beskattningsbara transaktioner, t.ex. inrikes leveranser av varor eller tjänster. Det finns i allmänhet ingen rätt till avdrag i händelse av en ekonomisk verksamhet som är undantagen från mervärdesskatt, eller om den beskattningsbara personen är behörig för en särskild ordning. I vissa fall kan avdrag begränsas eller justeras.

I direktivet fastställs skyldigheterna för beskattningsbara och vissa icke-beskattningsbara personer. I allmänhet ska mervärdesskatt betalas av varje beskattningsbar person som gör en beskattningsbar leverans av varor eller tjänster. Undantag innefattar särskilda transaktioner där det är kunden som betalar mervärdesskatt, t.ex. leveranser av naturgas, och transaktioner där EU-landet kan välja att utse kunden att betala mervärdesskatt, som med vissa bedrägerikänsliga leveranser såsom utsläppsrätter (fram till den 31 december 2018).

Direktivet tillåter att EU-länderna gör avvikelser från standardreglerna för mervärdesskatt, t.ex. för att förhindra vissa typer av skatteflykt. Det finns också särskilda ordningar för mervärdesskatt som är utformade för att minska pappersarbetet, t.ex. för småföretag och för jordbrukare.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 januari 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/112/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (EUT L 292, 10.11.2009, s. 5).

Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från länder utanför EU (EUT L 346, 29.12.2007, s. 6).

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version) (EUT L 286, 17.10.2006, s. 15).

Rådets förordning (EG) 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 (EUT L 264, 15.10.2003, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.07.2017

Upp