Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0095

Produktsäkerhet: allmänna regler

Produktsäkerhet: allmänna regler

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet, även kallat direktivet om allmän produktsäkerhet, innebär att företagen måste säkerställa att de produkter som de säljer är säkra och vidta avhjälpande åtgärder om så inte är fallet.

Genom direktivet införs ett system för snabbt informationsutbyte för farliga icke-livsmedelsprodukter*. Detta innebär att nationella myndigheter omgående kan utbyta information om eventuella åtgärder som vidtagits för att dra tillbaka sådana produkter från försäljning.

VIKTIGA PUNKTER

 • Produkter som släpps ut på EU-marknaden måste vara säkra.
 • De ska vara försedda med information, såsom tillverkarens identitet och en produktreferens som gör att man kan spåra dem. Produkterna måste åtföljas av varningar och information om eventuella inneboende risker om detta är nödvändigt för säker användning.
 • En produkt anses säker om den uppfyller särskilda nationella krav eller EU-standarder. Om inga sådana krav eller standarder finns måste säkerhetsbedömningen baseras på följande:
  • Kommissionens riktlinjer.
  • Bästa praxis i den berörda sektorn.
  • Den aktuella vetenskapliga och tekniska nivån.
  • Den säkerhetsnivå som konsumenterna rimligen kan förvänta sig.
 • Nationella tillsynsmyndigheter har befogenheter att övervaka produktsäkerheten och vidta lämpliga åtgärder mot osäkra objekt.
 • Ett system för snabbt informationsutbyte, som förvaltas av kommissionen, gör att nationella myndigheter snabbt kan varna sina motsvarigheter i andra länder om eventuella produkter som medför allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. I genomförandebeslut (EU) 2019/417 fastställs riktlinjer för förvaltningen av EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex) i fråga om produktsäkerhet och dess underrättelsesystem, vilket inrättades genom direktiv 2001/95/EG. Separata arrangemang finns för livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter.
 • Vid användning av systemet för snabb varning måste de nationella myndigheterna lämna information som identifierar produkten och dess tillgänglighet på andra håll i Europa, uppgifter om de risker som produkten medför och de åtgärder som vidtagits för att skydda allmänheten.
 • Kommissionen kan vidta snabba EU-omfattande åtgärder i upp till ett år (med möjlighet till förlängning) om en viss produkt utgör en allvarlig risk.
 • Lagstiftningen gäller inte antikviteter eller produkter som behöver repareras eller renoveras.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 januari 2002 och behövde bli lag i EU-länderna senast den 15 januari 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Produkt: Ett objekt avsett att säljas till, eller sannolikt kommer att användas av, konsumenter, oavsett om det är nytt, begagnat eller renoverat.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4–17).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/95/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/417 av den 8 november 2018 om fastställande av riktlinjer för förvaltningen av Europeiska unionens system för snabbt informationsutbyte ”(Rapex)” upprättade enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och dess underrättelsesystem (EUT L 73, 15.3.2019, s. 121–187).

Kommissionens beslut 2010/15/EU av den 16 december 2009 om riktlinjer för hanteringen av gemenskapens system för snabbt informationsutbyte (Rapex) enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG (direktivet om allmän produktsäkerhet) och av underrättelseförfarandet enligt artikel 11 i samma direktiv (EUT L 22, 26.1.2010, s. 1–64).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av om allmän produktsäkerhet (EUT C 38,17.2.2009, s. 11–14).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (KOM(2008) 905 slutlig av den 14 januari 2009).

Senast ändrat 14.09.2015

Upp