EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0425

Veterinära och avelstekniska kontroller av djur och produkter i handel inom EU

Den här sammanfattningen har arkiverats och uppdateras inte längre. Se 'Hälsoregler för förflyttning av och handel med hästar' , 'Genomdrivandet av EU-regler för den jordbruksbaserade livsmedelskedjan' för aktuell information i ämnet.

Veterinära och avelstekniska kontroller av djur och produkter i handel inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 90/425/EEG – veterinära och avelstekniska kontroller som tillämpas i handeln inom EU med vissa levande djur och varor

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för veterinära kontroller* och avelstekniska kontroller* som ska tillämpas på levande djur och vissa produkter i handel inom EU.

I direktivet avskaffas veterinära (och avelstekniska kontroller) vid EU:s inre gränser. Dessa ersätts istället med kontroller som genomförs på ursprungsorten, under transitering och på mottagarorten.

I förordning (EU) 2016/1012 ändras titeln på direktivet och man har tagit bort hänvisningarna till avelstekniska kontroller. Den träder i kraft den 1 november 2018.

Genom förordning (EU) 2017/625 upphävs direktiv 90/425/EEG från och med den 14 december 2019.

VIKTIGA PUNKTER

Levande djur, befruktade ägg, avelsmaterial, varor av animaliskt ursprung

Direktivet och dess fortlöpande ändringar behandlar veterinära och avelstekniska kontroller som är tillämpliga på handeln inom EU med levande djur och produkter (befruktade ägg, avelsmaterial*, varor av animaliskt ursprung) som omfattas av EU-lagstiftningen.

Det är inte tillämpligt på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte där djuren åtföljs av enskilda personer.

Kontroller i ursprungslandet

I det EU-land som är ursprungsland måste den behöriga myndigheten bland annat säkerställa att djur och produkter i handel

 • uppfyller kraven i de relevanta direktiv som anges i bilaga A i direktivet (för de djur och produkter som finns med i bilaga A t.ex. direktiv 88/407/EEG) och följer kraven för djurhälsa i det mottagande EU-landet (för de djur och produkter som finns med i bilaga B, t.ex. levande fjäderfä),
 • kommer från anläggningar, centraler eller organisationer som undergår regelbundna offentliga veterinärkontroller,
 • identifieras och registreras i enlighet med kraven i EU-lagstiftningen,
 • medför hälsointyg och andra lämpliga dokument under transport,
 • inte kommer från anläggningar eller regioner som omfattas av restriktioner gällande de djuren eller produkterna på grund av misstanke om eller konstaterade fall av vissa sjukdomar,
 • kommer från ett land eller en region som erbjuder tillräckliga hälsogarantier ur mottagarlandets synvinkel,
 • transporteras i enlighet med gällande hygienregler.

Dessutom måste i EU den behöriga myndigheten genomföra kontroller på anläggningar, marknader och uppsamlingscentraler för att förvissa sig om att levande djur och varor motsvarar EU:s krav, särskilt när det gäller identifiering. Leverantörer av djur eller produkter eller representanter (de som är ansvariga för att förbereda transporten av djuren eller produkterna) som inte följer dessa regler kan drabbas av sanktioner.

Kontroller vid ankomsten till mottagarorten

Icke-diskriminerande veterinära stickprov får utföras av behöriga myndigheter på mottagarorten. Syftet med dessa kontroller är att fastställa att djur och produkter ämnade för handel uppfyller de krav som måste följas på ursprungsorten (se ovan). Om en överträdelse misstänks får kontroller också göras under transporten.

Mottagare av djur eller produkter som skickats från ett annat EU-land är ansvariga för dessa djur och produkter när de anländer till destinationen och därefter, när transporten är slutförd. Detta gäller till exempel djur som ska till marknader. Mottagare kan i förväg behöva rapportera ankomsten av djur eller produkter från ett annat EU-land till den behöriga myndigheten i det mottagande EU-landet.

När EU kräver det, eller i områden som ännu inte harmoniserats, kräver nationella regler som följer EU-fördraget att levande djur sätts i karantän. Denna karantän ska vanligtvis äga rum vid mottagaranläggningen.

Kontroller vid hamnar, flygplatser och gränskontrollpunkter mot länder utanför EU

Kontroller kan genomföras på platser där levande djur och produkter från länder utanför EU kan föras in på EU:s territorium, såsom hamnar, flygplatser och gränsstationer mot länder utanför EU. Vid kontrollerna måste EU-länderna säkerställa att följande åtgärder vidtas:

 • Intyg eller handlingar som medföljer djuren eller produkterna ska kontrolleras.
 • EU-djur eller produkter omfattas av de icke-diskriminerande veterinära stickproven på mottagarorten.
 • Djur från länder utanför EU omfattas av de regler som anges i direktiv 91/496/EEG och i direktiv 97/78/EG.

Om de behöriga myndigheterna under en kontroll konstaterar

 • att det finns bärare av en anmälningspliktig sjukdom, av zoonos* eller sjukdom, eller någon annan orsak som kan utgöra en allvarlig risk för djur eller människor, eller att varorna kommer från en region som är smittad med en epizootisk sjukdom*, ska de beordra att djuret eller djursändningen sätts i karantän på närmaste karantänstation eller slaktas eller avlivas,
 • att djuren och varorna inte uppfyller villkoren i EU-direktiven eller i nationella hälsobestämmelser, kan flera olika åtgärder vidtas, däribland att låta djuren och varorna förbli under övervakning, att skicka tillbaka sändningen, att slakta eller förinta varorna.

Allmänna bestämmelser

Om det sker ett utbrott av zoonos, sjukdom hos djur eller någon annan risk för djur eller människors hälsa ska det EU-land som sändningen kommer från vidta lämpliga förebyggande och kontrollåtgärder, däribland restriktioner gällande förflyttning om risken är allvarlig. Det mottagande EU-landet eller ett transiteringsland kan vidta försiktighetsåtgärder såsom karantän. Europeiska kommissionen måste undersöka situationen så snart som möjligt och sedan besluta om lämpliga åtgärder.

EU-länderna måste säkerställa att handlare som inom EU deltar i handeln med de berörda djuren och/eller produkterna för ett register över leveranser och djurens och varornas efterföljande destination.

År 2004 inrättade kommissionen ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna, Traces-systemet.

Den 1 juli 1992 avskaffades veterinära och avelstekniska kontroller vid EU:s inre gränser för alla levande djur och deras produkter. Detta mot bakgrund av de framsteg som gjorts rörande kontroller av djur från länder utanför EU och de åtgärder som vidtagits för att kontrollera mul- och klövsjukan och klassisk svinpest.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 juli 1990. EU-länderna måste införliva det i sin lagstiftning senast den 1 juli 1992, förutom reglerna i artikel 10 (om utbrott av sjukdomar) som måste införlivas senast den 26 september 1990.

VIKTIGA BEGREPP

Veterinära kontroller: varje fysisk kontroll (och/eller administrativ formalitet) av djur eller varor som direkt eller indirekt syftar till att skydda hälsan hos människor eller djur.
Avelsteknisk kontroll: varje fysisk eller administrativ formalitet som rör de djur som avses i de direktiv som omfattas av den avelstekniska lagstiftningen och som direkt eller indirekt syftar till att förbättra rasen.
Avelsmaterial: sperma, oocyter och embryon ämnade för artificiell reproduktion.
Zoonos: en sjukdom som kan överföras från djur till människor.
Epizootisk sjukdom: en sjukdom som drabbar ett stort antal djur inom en kort tidsperiod.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29).

Fortlöpande ändringar av direktiv 90/425/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (”förordningen om djuravel”) (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2003/623/EG av den 19 augusti 2003 om utveckling av ett integrerat veterinärdatasystem (Traces) (EUT L 216, 28.8.2003, s. 58).

Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 05.02.2018

Upp