Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0117

Rådets beslut (EU) 2019/117 av den 21 januari 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller antagandet av arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister och uppförandekoden för skiljemän och medlare

ST/15617/2018/INIT

OJ L 24, 28.1.2019, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/117/oj

28.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/12


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/117

av den 21 januari 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller antagandet av arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister och uppförandekoden för skiljemän och medlare

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), undertecknades av unionen och dess medlemsstater den 10 juni 2016. Det har tillämpas provisoriskt mellan unionen, å ena sidan, och Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini och Sydafrika, å andra sidan, sedan den 10 oktober 2016, och mellan unionen och Moçambique sedan den 4 februari 2018.

(2)

Enligt artikel 102.1 i avtalet ska gemensamma rådet ha befogenhet att fatta beslut i alla frågor som omfattas av avtalet.

(3)

Enligt artikel 89.1 i avtalet ska gemensamma rådet anta en arbetsordning och en uppförandekod om förebyggande av tvister och tvistelösning för skiljemän och medlare. Gemensamma rådet ska därför vid sitt första sammanträde anta ett beslut med beaktande av arbetsordningen för förebyggande av tvister och tvistelösning och uppförandekoden för skiljemän och medlare som agerar inom ramen för del III i avtalet.

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma rådet angående antagandet av arbetsordningen för förebyggande av tvister och tvistelösning och uppförandekoden för skiljemän och medlare.

(5)

Unionens ståndpunkt i gemensamma rådet bör därför baseras på det åtföljande utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma rådet beträffande antagandet av arbetsordningen för förebyggande av tvister och tvistelösning och uppförandekoden för skiljemän och medlare ska baseras på det utkast till beslut av gemensamma rådet som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 250, 16.9.2016, s. 3.


UTKAST TILL

BESLUT nr 2/2019 AV GEMENSAMMA RÅDET

av den

om antagande av arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister och uppförandekoden för skiljemän och medlare

GEMENSAMMA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artiklarna 89.1, 100, 101 och 102.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister i enlighet med bilaga I till detta beslut antas härmed.

Artikel 2

Uppförandekoden för skiljemän och medlare i enlighet med bilaga II till detta beslut antas härmed.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i … den …

För gemensamma rådet

Handelsminister i

Företrädare för EU


BILAGA I

Arbetsordning för förebyggande av tvister och tvistelösning

Artikel 1

Definitioner

I denna arbetsordning och i enlighet med del III (Förebyggande av tvister och tvistelösning) i avtalet avses med

a)    administrativ personal : i förbindelse med en skiljeman, personer som står under en skiljemans ledning och kontroll och som inte är biträden,

b)    rådgivare : en person som anlitats av en part för att ge råd till eller biträda den parten i samband med skiljeförfarandet,

c)    avtalet : det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, undertecknat den 10 juni 2016,

d)    skiljeman : en ledamot av skiljenämnden,

e)    skiljenämnd : en nämnd som tillsatts i enlighet med artikel 80 i avtalet,

f)    biträde : en person som inom ramen för en skiljemans mandat och under den skiljemannens ledning och kontroll utför utredningsarbete eller bistår den skiljemannen,

g)    klagande part : den part som i enlighet med artikel 80 i avtalet begär att en skiljenämnd ska tillsättas,

h)    dag : en kalenderdag,

i)    part : part i tvisten,

j)    svarande part : den part som påstås ha överträtt de bestämmelser som omfattas av artikel 76 i avtalet, och

k)    företrädare för en part : en person som är anställd inom eller utsedd av en parts offentliga förvaltning (ministerium, myndighet eller annat organ), och företräder denna part i en tvist angående avtalet.

Artikel 2

Underrättelser

1.   Varje begäran, meddelande, skriftlig inlaga eller annan handling från skiljenämnden ska sändas till båda parterna samtidigt.

Varje begäran, meddelande, skriftlig inlaga eller annan handling från en part som riktar sig till skiljenämnden ska sändas i kopia till den andra parten samtidigt.

Varje begäran, meddelande, skriftlig inlaga eller annan handling från en part som riktar sig till den andra parten ska sändas i kopia till skiljenämnden samtidigt, om så är lämpligt.

2.   Varje underrättelse som avses i punkt 1 ska göras via e-post eller, om så är lämpligt, genom något annat telekommunikationsmedel som lämnar bevis för att den har avsänts. Om inte något annat kan bevisas anses en sådan underrättelse ha överlämnats den dag då den avsändes.

3.   Alla underrättelser ska skickas till Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel i Europeiska unionen respektive till de avtalsslutande SADC-staternas samordnare, i enlighet med artikel 105 i avtalet.

4.   Rättelse av mindre skrivfel i en begäran, ett meddelande, en skriftlig inlaga eller annan handling med anknytning till förfarandena i skiljenämnden får ske genom att en ny handling överlämnas i vilken ändringarna tydligt anges.

5.   Om sista dagen för överlämnande av en handling infaller på en officiell helgdag i Europeiska kommissionen eller i den eller de berörda avtalsslutande SADC-staterna, ska handlingen betraktas som överlämnad nästföljande arbetsdag.

6.   Beroende på tvistens art ska varje begäran eller underrättelse som sänds till handels- och utvecklingskommittén också sändas i kopia till de andra relevanta underkommittéer som inrättats enligt avtalet.

Artikel 3

Utnämning av skiljemän

1.   Om en skiljeman utses genom lottning i enlighet med artikel 80 i avtalet, ska handels- och utvecklingskommitténs ordförande snarast underrätta parterna om dag, tid och plats för lottningen.

2.   Parterna får närvara vid lottningen, och lottningen ska genomföras med den eller de parter som är närvarande.

3.   Handels- och utvecklingskommitténs ordförande ska skriftligen underrätta varje person som valts ut att fungera som skiljeman om utnämningen. Varje person ska bekräfta sin tillgänglighet till båda parterna inom fem dagar från den dag då personen mottog uppgifterna om utnämningen.

4.   Om den förteckning som anges i artikel 94 i avtalet inte har upprättats eller inte innehåller tillräckligt många namn vid den tidpunkt då en begäran inges enligt artikel 80.3 i avtalet, ska skiljemännen utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits av den ena eller båda parterna.

Artikel 4

Konstituerande sammanträde

1.   Om parterna inte kommer överens om något annat, ska de inom tio dagar från det att skiljenämnden tillsatts sammanträda med nämnden för att besluta om sådana frågor som parterna eller skiljenämnden anser lämpliga, bland annat

a)

arvode och kostnadsersättning som ska utgå till skiljemännen i enlighet med Världshandelsorganisationens (WTO) normer,

b)

arvode som ska utgå till biträden, vars sammanlagda belopp inte får överstiga 50 % av arvodet till skiljemän, eller

c)

tidsplanen för förfarandena.

2.   Skiljemän och företrädare för parterna får delta i det sammanträde som avses i punkt 1 via telefon- eller videokonferens.

Artikel 5

Mandat

1.   Om parterna inte kommer överens om något annat inom sju dagar från det att skiljenämnden tillsatts, ska skiljenämndens mandat vara att

a)

mot bakgrund av de relevanta bestämmelser i avtalet som parterna åberopar pröva den fråga som anges i begäran om tillsättande av skiljenämnden,

b)

förklara huruvida den berörda åtgärden är förenlig med de bestämmelser som omfattas av artikel 76 i avtalet, och

c)

avge en rapport i enlighet med artiklarna 81 och 82 i avtalet.

2.   Om parterna kommer överens om andra mandat, ska de anmäla det mandat som de kommit överens om till skiljenämnden inom den tidsperiod som anges i punkt 1.

Artikel 6

Skriftliga inlagor

Den klagande parten ska överlämna sin skriftliga inlaga senast 20 dagar efter det att skiljenämnden tillsattes. Den svarande parten ska överlämna sin skriftliga inlaga senast 20 dagar efter det att den klagande partens skriftliga inlaga överlämnades.

Artikel 7

Skiljenämndens arbete

1.   Skiljenämndens ordförande ska leda nämndens samtliga sammanträden. Skiljenämnden får delegera rätten att fatta beslut i administrativa frågor och procedurfrågor till ordföranden.

2.   Om inte annat föreskrivs i del III i avtalet eller i denna arbetsordning får skiljenämnden använda vilka hjälpmedel den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet telefon, telefax eller dataförbindelser.

3.   Endast skiljemän har rätt att delta i skiljenämndens överläggningar, men skiljenämnden kan tillåta att dess biträden är närvarande vid överläggningarna.

4.   Skiljenämnden ska ensam vara behörig att formulera sina beslut eller rapporter och får inte delegera denna uppgift.

5.   Om det uppkommer en förfarandefråga som inte täcks av del III i avtalet eller dess bilagor får skiljenämnden efter samråd med parterna besluta om ett lämpligt förfarande som är förenligt med de bestämmelserna.

6.   Om skiljenämnden anser att en tidsperiod i förfarandet behöver ändras – med undantag för de tidsperioder som anges i del III i avtalet – eller att någon annan anpassning behöver göras av förfarandet eller i administrativt hänseende, ska den skriftligen och efter samråd med parterna underrätta parterna om skälen till ändringen eller anpassningen och ange vilken tidsperiod respektive anpassning som är nödvändig.

Artikel 8

Ersättande

1.   Om en skiljeman är förhindrad att delta i förfarandet, avsäger sig sitt uppdrag eller behöver ersättas, ska en ersättare utses i enlighet med artikel 80.3 i avtalet.

2.   Om en part anser att en skiljeman inte uppfyller kraven i bilaga II (Uppförandekod för skiljemän och medlare) och därför bör ersättas, ska den parten underrätta den andra parten inom 15 dagar från det att den fått tillräckliga belägg för skiljemannens påstådda underlåtenhet att uppfylla kraven i den bilagan.

3.   Parterna ska samråda med varandra inom 15 dagar från underrättelsen till den andra parten.

4.   Parterna ska informera skiljemannen om den påstådda underlåtenheten och får begära att skiljemannen vidtar åtgärder för att avhjälpa underlåtenheten. De får också, om de är överens om det, avsätta skiljemannen och utse en ny skiljeman i enlighet med artikel 80 i avtalet.

5.   Om parterna inte kan enas kring behovet att ersätta skiljemannen, med undantag för om det är fråga om skiljenämndens ordförande, får endera parten begära att frågan hänskjuts till skiljenämndens ordförande, vars beslut ska vara slutligt.

6.   Om skiljenämndens ordförande finner att skiljemannen inte uppfyller kraven i bilaga II (Uppförandekod för skiljemän och medlare), ska den nya skiljemannen utses i enlighet med artikel 80 i avtalet.

7.   Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta ordföranden, kan endera parten begära att frågan hänskjuts till en av de återstående ledamöter som är upptagna i den förteckning över personer som upprättats enligt artikel 94 i avtalet och utvalda för att fungera som ordförande i skiljenämnden. Personens namn ska genom lottning dras av ordföranden för handels- och utvecklingskommittén. Den person som på så sätt valts ut ska fatta ett beslut om huruvida ordföranden uppfyller kraven i bilaga II (Uppförandekod för skiljemän och medlare). Det beslutet är slutligt.

Om beslutet är att ordföranden inte uppfyller kraven i bilaga II (Uppförandekod för skiljemän och medlare), ska den nya ordföranden väljas ut i enlighet med artikel 80 i avtalet.

Artikel 9

Förhandlingar

1.   Utifrån den tidsplan som fastställs i enlighet med artikel 4.1 c, och efter samråd med parterna och övriga skiljemän, ska skiljenämndens ordförande underrätta parterna om dag, tid och plats för förhandlingen. Om förhandlingen är offentlig ska den part på vars territorium förhandlingen äger rum offentliggöra dessa uppgifter.

2.   Om parterna inte kommer överens om något annat, ska förhandlingen äga rum i Bryssel om den klagande parten är en avtalsslutande SADC-stat eller Södra Afrikas tullunion (Sacu), allt efter omständigheterna, och på de avtalsslutande SADC-staternas territorier om den klagande parten är Europeiska unionen. Om tvisten rör en åtgärd som upprätthålls av en avtalsslutande SADC-stat, ska förhandlingen äga rum på den statens territorium, såvida inte staten inom tio dagar från det att skiljenämnden tillsattes skriftligen anmäler till skiljenämnden att en annan plats bör användas.

3.   Den svarande parten ska stå för de kostnader som härrör från den logistiska administrationen av förhandlingen, inbegripet kostnaderna för att hyra lokal för förhandlingen. Dessa kostnader får inte inkludera kostnader för översättning eller tolkning, och inte heller kostnader för rådgivare, skiljemän, eller skiljemännens administrativa personal eller biträden.

4.   Skiljenämnden får anordna ytterligare förhandlingar om parterna är överens om detta.

5.   Samtliga skiljemän ska närvara under hela förhandlingen.

6.   Om parterna inte kommer överens om något annat, får följande personer närvara vid en förhandling, oavsett om den är offentlig eller inte:

a)

En parts företrädare.

b)

Rådgivare.

c)

Biträden och administrativ personal.

d)

Tolkar, översättare och protokollförare från skiljenämnden.

e)

Experter, enligt beslut av skiljenämnden i enlighet med artikel 90 i avtalet.

7.   Senast sju arbetsdagar före dagen för en förhandling ska vardera parten till skiljenämnden och till den andra parten överlämna en förteckning över namnen på de personer som på deras vägnar kommer att framföra muntliga synpunkter eller göra en föredragning under förhandlingen, liksom namnen på andra företrädare och rådgivare som kommer att närvara.

8.   Enligt artikel 89.2 i avtalet ska skiljenämndens förhandlingar vara offentliga, såvida inte skiljenämnden beslutar något annat på eget initiativ eller på begäran av parterna.

9.   Skiljenämnden ska i samråd med parterna besluta om lämpliga logistiska arrangemang och förfaranden för att säkerställa att offentliga förhandlingar anordnas på ett ändamålsenligt sätt. Sådana förfaranden kan bland annat bestå i att använda direktutsändning på webben eller intern-TV.

10.   Skiljenämnden ska leda förhandlingen på följande sätt, varvid den klagande parten och den svarande parten ska tilldelas lika lång tid för såväl framställning som genmäle:

 

Framställning

a)

Den klagande partens framställning.

b)

Den svarande partens framställning.

 

Genmäle

a)

Den klagande partens replik.

b)

Den svarande partens duplik.

11.   Skiljenämnden får när som helst under förhandlingen ställa frågor till parterna.

12.   Skiljenämnden ska sörja för att det görs en utskrift av förhandlingen och att parterna inom rimlig tid efter förhandlingen får ett exemplar av denna. Parterna får lämna synpunkter på utskriften och skiljenämnden får ta dessa synpunkter under övervägande.

13.   Parterna får inom tio dagar efter förhandlingen överlämna en kompletterande skriftlig inlaga rörande frågor som tagits upp under förhandlingen.

Artikel 10

Skriftliga frågor

1.   Skiljenämnden får när som helst under ett förfarande ställa skriftliga frågor till en av eller båda parterna. Frågor som ställs till en part ska sändas i kopia till den andra parten.

2.   Vardera parten ska tillhandahålla den andra parten en kopia av sina svar på skiljenämndens frågor. Den andra parten ska ges tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på partens svar inom sju dagar efter det att en sådan kopia överlämnats.

Artikel 11

Konfidentiell behandling

1.   Alla uppgifter som en part lämnar till skiljenämnden och som enligt den parten är konfidentiella ska behandlas som sådana av den andra parten och av skiljenämnden. En part som till skiljenämnden lämnar in en skriftlig inlaga som innehåller konfidentiella uppgifter ska på begäran av den andra parten också inom 15 dagar tillhandahålla en icke-konfidentiell version av inlagan som kan offentliggöras.

2.   Inget i denna arbetsordning ska hindra en part från att offentliggöra sina egna ståndpunkter under förutsättning att parten, när den hänvisar till uppgifter som lämnats av den andra parten, inte lämnar ut några uppgifter som den andra parten har angivit som konfidentiella.

3.   Skiljenämnden ska sammanträda bakom stängda dörrar när en parts inlagor och framställningar innehåller konfidentiell affärsinformation. Parterna ska upprätthålla konfidentialiteten avseende förhandlingar i skiljenämnden som hålls bakom stängda dörrar.

Artikel 12

Ensidiga kontakter

1.   Skiljenämnden får inte sammanträffa eller kommunicera med någon av parterna i den andra partens frånvaro.

2.   En skiljeman får inte diskutera någon aspekt av den fråga förfarandet gäller med en eller båda parterna i de andra skiljemännens frånvaro.

Artikel 13

Amicus curiae-inlagor

1.   Om parterna inte kommer överens om något annat inom fem dagar räknat från dagen för tillsättandet av skiljenämnden, får skiljenämnden ta emot skriftliga inlagor som den inte begärt från en fysisk person från en part eller en juridisk person som är etablerad på en parts territorium och som är fristående från parternas myndigheter, förutsatt att dessa

a)

mottas av skiljenämnden inom tio dagar räknat från dagen för tillsättandet av skiljenämnden,

b)

har direkt relevans för en sakfråga eller en rättslig fråga som prövas av skiljenämnden,

c)

innehåller en beskrivning av den person som inger inlagan, med uppgift, för en fysisk person, om medborgarskap och, för en juridisk person, etableringsort, art av verksamhet, rättsliga status, allmänna syften och finansieringskällor,

d)

anger arten av det intresse som personen har i skiljenämndens förfarande, och

e)

inges på de språk som parterna valt i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i denna arbetsordning.

2.   Inlagorna ska överlämnas till parterna för synpunkter. Parterna får lämna synpunkter till skiljenämnden inom tio dagar efter överlämnandet.

3.   Skiljenämnden ska i sin rapport förteckna samtliga inlagor som den tagit emot i enlighet med punkt 1 i denna artikel. Skiljenämnden ska inte vara skyldig att i sin rapport kommentera de framställningar som görs i sådana inlagor, men om den gör det ska den även ta hänsyn till eventuella synpunkter från parterna i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

Artikel 14

Brådskande fall

I sådana brådskande fall som avses i del III i avtalet ska skiljenämnden efter samråd med parterna på lämpligt sätt anpassa de tidsperioder som anges i denna arbetsordning. Skiljenämnden ska underrätta parterna om anpassningarna.

Artikel 15

Översättning och tolkning

1.   Vid de samråd som avses i artikel 77 i avtalet, och senast under det sammanträde som avses i artikel 4.1 i denna arbetsordning, ska parterna sträva efter att enas om ett gemensamt arbetsspråk för förfarandena vid skiljenämnden.

2.   Om parterna inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk, ska reglerna i artikel 91.2 i avtalet tillämpas.

3.   Den svarande parten ska ombesörja tolkning av muntliga framställningar till de språk som parterna valt.

4.   Skiljenämndens rapporter och beslut ska läggas fram på det eller de språk som parterna valt. Om parterna inte har kommit överens om ett gemensamt arbetsspråk, ska skiljenämndens interimsrapport och slutrapport utfärdas på ett av WTO:s arbetsspråk.

5.   Parterna får lämna synpunkter vad gäller översättningens korrekthet på alla översatta versioner av handlingar som upprättats i enlighet med denna arbetsordning.

6.   Vardera parten ska stå för kostnaderna för översättning av sina skriftliga inlagor. Alla kostnader för översättning av ett avgörande ska bäras lika av parterna.

Artikel 16

Andra förfaranden

Tidsperioderna i denna arbetsordning ska anpassas enligt de särskilda tidsperioder som har fastställts för skiljenämndens antagande av en rapport eller ett beslut i förfarandena enligt artiklarna 84, 85, 86 och 87 i avtalet.


BILAGA II

Uppförandekod för skiljemän och medlare

Artikel 1

Definitioner

I denna uppförandekod avses med

a)    administrativ personal : i förbindelse med en skiljeman, personer som står under en skiljemans ledning och kontroll och som inte är biträden,

b)    biträde : en person som inom ramen för en skiljemans mandat och under den skiljemannens ledning och kontroll utför utredningsarbete eller bistår den skiljemannen,

c)    kandidat : en person vars namn finns upptaget i den förteckning över skiljemän som avses i artikel 94 i avtalet och som kan komma att utses till skiljeman enligt artikel 80 i avtalet,

d)    medlare : en person som har valts ut som medlare i enlighet med artikel 78 i avtalet,

e)    ledamot eller skiljeman : ledamot av en skiljenämnd som tillsatts enligt artikel 80 i avtalet.

Artikel 2

Ledande principer

1.   För att bibehålla integriteten och objektiviteten i tvistlösningsmekanismen ska varje kandidat och skiljeman

a)

bekanta sig med denna uppförandekod,

b)

vara oberoende och opartisk,

c)

undvika direkta eller indirekta intressekonflikter,

d)

undvika oegentligheter och sådant som kan ge intryck av oegentligheter eller partiskhet,

e)

iaktta stränga normer i sitt uppträdande, och

f)

inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstående, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en part eller rädsla för kritik.

2.   En skiljeman får varken direkt eller indirekt påta sig förpliktelser eller acceptera förmåner som på något sätt skulle kunna inkräkta, eller synas inkräkta, på skiljemannens utövande av sina uppdrag.

3.   En skiljeman får inte utnyttja sin ställning som ledamot av skiljenämnden för att främja personliga eller privata intressen. En ledamot ska undvika agerande som kan ge intryck av att andra skulle ha särskilda möjligheter att påverka honom eller henne.

4.   En skiljeman får inte låta tidigare eller nuvarande förbindelser eller åligganden rörande ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, personliga eller sociala relationer eller ansvar påverka hans eller hennes uppträdande eller omdöme.

5.   En skiljeman ska undvika att inleda förbindelser eller förvärva ekonomiska intressen som kan påverka hans eller hennes opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge intryck av oegentligheter eller partiskhet.

6.   En skiljeman ska utöva sitt uppdrag utan att ta emot eller begära instruktioner från någon regering, någon internationell, statlig eller icke-statlig organisation eller annan privat källa, och får inte ha medverkat i något tidigare skede av den tvist som han eller hon tilldelats.

Artikel 3

Skyldighet att lämna uppgifter

1.   En kandidat som ombetts utföra ett uppdrag som skiljeman ska, innan han eller hon godtar utnämningen till skiljeman enligt artikel 80 i avtalet, lämna uppgift om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka hans eller hennes oberoende eller opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet.

2.   I detta syfte ska en kandidat vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om det föreligger några sådana intressen, förbindelser och andra omständigheter, inklusive finansiella intressen, yrkesmässiga intressen, eller anställnings- eller familjerelaterade intressen.

3.   Skyldigheten att lämna uppgifter enligt punkt 1 är en kontinuerlig skyldighet som innebär att en skiljeman ska lämna uppgift om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som uppstår under något skede i förfarandet.

4.   En kandidat eller en skiljeman ska underrätta handels- och utvecklingskommittén om alla frågor som rör faktiska eller potentiella överträdelser av denna uppförandekod, så snart som han eller hon får kännedom om dem, så att parterna kan ta ställning till dem.

Artikel 4

Skiljemännens uppdrag

1.   När en skiljeman har godtagit en utnämning till skiljeman ska han eller hon vara tillgänglig för att utföra sitt uppdrag och ska utföra sitt uppdrag noggrant och skyndsamt under hela förfarandet, med iakttagande av ärlighet och omsorg.

2.   En skiljeman ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer inom ramen för förfarandet och som är nödvändiga för ett avgörande och får inte delegera sina uppgifter till någon annan.

3.   En skiljeman ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att hans eller hennes biträden och administrativa personal är medvetna om och följer bestämmelserna i artiklarna 2, 3, 4 och 6 i denna uppförandekod.

Artikel 5

Före detta skiljemäns förpliktelser

1.   Varje före detta skiljeman ska undvika agerande som kan ge intryck av att han eller hon varit partisk vid fullgörandet av sina uppgifter som skiljeman eller vunnit någon fördel av skiljenämndens avgörande.

2.   Varje före detta skiljeman ska uppfylla kraven i artikel 6 i denna uppförandekod.

Artikel 6

Konfidentiell behandling

1.   En skiljeman ska inte vid någon tidpunkt avslöja icke-offentlig information som rör förfarandet eller som erhållits under det förfarande för vilket han eller hon har utsetts. En skiljeman får inte under några omständigheter lämna ut eller använda sådan information för att vinna en personlig fördel eller fördel för andra eller för att negativt påverka andras intressen.

2.   En skiljeman ska inte offentliggöra ett beslut av skiljenämnden, eller delar av det, innan det har offentliggjorts.

3.   En skiljeman får inte vid något tillfälle lämna ut uppgift om vad som framkommit vid överläggningarna i en skiljenämnd eller om en skiljemans åsikt och inte heller göra några uttalanden om det förfarande för vilket han eller hon har utsetts, eller om de tvistiga frågorna i målet.

Artikel 7

Utgifter

Varje skiljeman ska föra register över och lämna in en slutlig redovisning av hur mycket tid som ägnats åt förfarandet och av sina utgifter, samt tid och utgifter för sitt biträde och sin administrativa personal.

Artikel 8

Medlare

Denna uppförandekod ska gälla för medlare, i tillämpliga delar.


Top