Help Print this page 

Document 32014D0512

Title and reference
Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
  • In force
OJ L 229, 31.7.2014, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/07/2014
  • Date of effect: 01/08/2014; ikraftträdande off.gör.dag +1 se art. 10
  • Date of effect: 09/10/2015; Partiell tillämpning se art. 9 och 32015D1764
  • Date of end of validity: 31/07/2018; giltigheten förlängd genom 32017D2426
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Beslut
Relationship between documents
Text

31.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 229/13


RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP

av den 31 juli 2014

om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde Europeiska unionens stats- och regeringschefer kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med gällande överenskommelser. De konstaterade att eventuella ytterligare åtgärder som Ryska federationen vidtar för att destabilisera situationen i Ukraina skulle leda till ytterligare och långtgående konsekvenser för förbindelserna mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, på en lång rad ekonomiska områden.

(2)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), varigenom rådet införde reserestriktioner och åtgärder för frysning av tillgångar.

(3)

Den 21 mars 2014 erinrade Europeiska rådet om stats- och regeringschefernas uttalande av den 6 mars 2014 och bad kommissionen och medlemsstaterna att förbereda möjliga riktade åtgärder.

(4)

Den 27 maj, den 27 juni och den 16 juli 2014 noterade Europeiska unionens stats- och regeringschefer att kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna höll på att genomföra förberedande arbete så att möjliga riktade åtgärder skulle kunna vidtas utan dröjsmål.

(5)

Den 22 juli uppmanade rådet Ryska federationen att aktivt använda sitt inflytande över de olagligt beväpnade grupperna för att säkra fullständigt, omedelbart och säkert tillträde till nedslagsplatsen för Malaysian Airlines flygning MH17 i Donetsk, fullständigt samarbete i arbetet med att återbörda kvarlevor och ägodelar samt fullständigt samarbete med den oberoende utredningen, vilket inbegriper obehindrat tillträde till platsen så länge som detta krävs för utredningen och eventuella uppföljningsutredningar.

(6)

Rådet uppmanade också Ryssland att stoppa det ökande flödet av vapen, utrustning och aktivister över gränsen för att uppnå snabba och konkreta resultat i fråga om deeskalering. Rådet uppmanade dessutom Ryssland att dra tillbaka sina extra styrkor från gränsområdet.

(7)

Rådet erinrade dessutom om Europeiska rådets tidigare åtaganden och sade sig vara redo att utan dröjsmål införa ett paket med ytterligare betydande restriktiva åtgärder, om ovannämnda krav inte omedelbart möttes av fullständigt samarbete från Rysslands sida. Rådet anmodade kommissionen och utrikestjänsten att slutföra sitt förberedande arbete med möjliga riktade åtgärder och att senast den 24 juli lägga fram förslag för vidtagande av åtgärder, inbegripet när det gäller tillträde till kapitalmarknader, försvar, varor med dubbla användningsområden och känsliga tekniker, inbegripet inom energisektorn.

(8)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att det är lämpligt att vidta restriktiva åtgärder mot Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(9)

I detta sammanhang är det lämpligt att förbjuda transaktioner med eller tillhandahållande av finansierings- eller investeringstjänster för eller handel med nya obligationer eller aktiekapital eller likande finansiella instrument med en löptid på över 90 dagar, som utfärdats av statsägda ryska finansinstitut, med undantag av Rysslandsbaserade institut med internationell status som inrättats genom mellanstatliga avtal med Ryssland som en av aktieägarna. Dessa förbud påverkar inte beviljandet av lån till eller av dessa statsägda ryska finansinstitut oavsett lånens löptid.

(10)

Medlemsstaterna bör dessutom förbjuda försäljning, leverans, överföring eller export till Ryssland av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag. Upphandling från Ryssland av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag bör också förbjudas.

(11)

Vidare bör försäljning, leverans, överföring eller export av produkter med dubbla användningsområden för militärt bruk eller till militära slutanvändare i Ryssland förbjudas. Detta förbud bör inte påverka exporten av varor eller teknik med dubbla användningsområden, inbegripet för flygteknik och rymdindustrin, icke-militär användning och/eller icke-militära slutanvändare.

(12)

Försäljning, leverans, överföring eller export av vissa känsliga varor och tekniker bör förbjudas när de är avsedda för oljeprospektering och oljeutvinning på djupt vatten, oljeprospektering och oljeutvinning i Arktis eller skifferoljeprojekt.

(13)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direkt eller indirekt inköp eller försäljning av, förmedling eller stöd vid utfärdandet av, eller annan handel med obligationer, aktiekapital eller liknande finansiella instrument med en löptid på över 90 dagar, som utfärdats efter den 1 augusti 2014 av

a)

större kreditinstitut eller finansieringsutvecklingsinstitut som är etablerade i Ryssland med över 50 % offentligt ägarskap eller kontroll per den 1 augusti 2014, enligt förteckningen i bilagan,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen som till mer än 50 % ägs av en enhet som förtecknas i bilagan, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av sådana enheter som avses i punkt b eller förtecknas i bilagan,

ska förbjudas.

Artikel 2

1.   Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till dessa, till Ryssland av medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller flygplan som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör militär verksamhet och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av vapen och vapenrelaterad material av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till dessa till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring eller garanti samt försäkring och återförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till personer, enheter eller organ i, eller för användning i Ryssland.

3.   Import, förvärv eller transport av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till dessa, till Ryssland av medlemsstaternas medborgare eller med användning av fartyg eller flygplan som för deras flagg ska förbjudas.

4.   Förbuden i punkterna 1, 2 och 3 ska inte påverka fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014, eller tillhandahållandet av reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen.

Artikel 3

1.   Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (2) för militär användning i Ryssland eller för militära slutanvändare i Ryssland av medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller flygplan som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör varor och teknik som anges i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör varor och teknik som avses i punkt 1, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av dessa varor och denna teknik eller för tillhandahållandet av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till personer, enheter eller organ i, eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte påverka fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014.

Artikel 4

1.   Direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vissa tekniker lämpad för oljeprospektering och oljeutvinning på djupt vatten, oljeprospektering och oljeutvinning i Arktis eller skifferoljeprojekt i Ryssland, av medborgare i medlemsstaterna, eller från medlemsstaternas territorier, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara föremål för förhandgodkännande från den behöriga myndigheten i den exporterande medlemsstaten.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna punkt.

2.   Tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd eller andra tjänster som rör de tekniker som avses i punkt 1,

b)

finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av de tekniker som avses punkt 1 eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller utbildning,

ska också vara föremål för förhandgodkännande från den behöriga myndigheten i den exporterande medlemsstaten.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får inte bevilja godkännande för försäljning, leverans, överföring, eller export av de tekniker eller tillhandahållandet av tjänster som avses i punkterna 1 och 2 om de fastställer att den berörda försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten eller tillhandahållandet av den berörda tjänsten avser oljeprospektering och oljeutvinning på djupt vatten, oljeprospektering och oljeutvinning i Arktis eller skifferoljeprojekt i Ryssland.

4.   Punkt 3 ska inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före den 1 augusti 2014.

Artikel 5

För att maximera effekten av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 6

Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot de åtgärder som anges i detta beslut.

Artikel 7

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom detta beslut, inbegripet krav på kompensation eller andra krav av detta slag, till exempel ersättningskrav eller krav med stöd av en garanti, i synnerhet krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett, om kraven ställs av

a)

enheter som avses i artikel 1 b eller c eller som förtecknas i bilagan,

b)

andra ryska personer, enheter eller organ, eller

c)

personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt eller på deras vägnar.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att indrivningen av fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till rättslig prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls i enlighet med detta beslut.

Artikel 8

Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som anges i artiklarna 1–4, inbegripet genom att agera som ersättare för de enheter som avses i artikel 1.

Artikel 9

1.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 juli 2015.

2.   Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att beslutets mål inte har nåtts.

3.   De restriktiva åtgärder som fastställs i detta beslut ska ses över senast den 31 oktober 2014, särskilt med beaktande av deras effekter och de åtgärder som antas av tredjestater.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER INSTITUT SOM AVSES I ARTIKEL 1 a

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top