Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0241

2006/241/EG: Kommissionens beslut av den 24 mars 2006 om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar [delgivet med nr K(2006) 888] (Text av betydelse för EES)

OJ L 88, 25.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 485–486 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2011; upphävd genom 32011D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/241/oj

25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/63


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 mars 2006

om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar

[delgivet med nr K(2006) 888]

(Text av betydelse för EES)

(2006/241/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredjeland (1), särskilt artikel 22, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 97/517/EG av den 1 augusti 1997 om vissa skyddsåtgärder mot vissa produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar (2) har ändrats (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2)

De gemenskapsinspektioner som har genomförts i Madagaskar har visat att det finns allvarliga brister när det gäller infrastruktur och hygien vid köttanläggningar och att det inte finns tillräckliga garantier för att de behöriga myndigheternas kontroller genomförs på ett effektivt sätt. Det finns allvarliga brister i förvaltningen när det gäller djurhälsan i Madagaskar och gemenskapsbestämmelserna tillämpas inte. Produktionen och bearbetningen i detta land av animaliska produkter, med undantag av fiskeriprodukter, medför potentiella risker för folkhälsan.

(3)

Import från Madagaskar av produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, bör inte tillåtas förrän det kan säkerställas att det inte längre föreligger några risker.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut skall gälla produkter med animaliskt ursprung, med undantag av fiskeriprodukter, som har sitt ursprung i Madagaskar.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall förbjuda importen av de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 3

Beslut 97/517/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 214, 6.8.1997, s. 54. Beslutet ändrat genom beslut 97/553/EG (EGT L 228, 19.8.1997, s. 31).

(3)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävt beslut och dess ändring

Kommissionens beslut 97/517/EG (EGT L 214, 6.8.1997, s. 54)

 

Kommissionens beslut 97/553/EG (EGT L 228, 19.8.1997, s. 31)

Endast vad gäller hänvisningen till beslut 97/517/EG i artikel 1


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 97/517/EG

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 första stycket

Artikel 2

Artikel 2 andra stycket

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Bilaga I

Bilaga II


Top